Printer Friendly

Browse Mineral industry topic

Analysis subtopic

Articles

1-212 out of 212 article(s)
Title Author Type Date Words
Complex Effects of Drum Hub Forms and Structural Parameters on Coal Loading Performance. Gao, Kuidong; Zhang, Xiaodi; Sun, Liqing; Zeng, Qingliang; Jiang, Kao Jun 30, 2020 8930
Study on the 2D Optimization Simulation of Complex Five-Hole Cutting Blasting under Different Lateral Pressure Coefficients. Gao, Jing; Xie, Shizhen; Zhang, Xiantang; Wang, Hongli; Gao, Wenle; Zhou, Hongmin Jun 30, 2020 5828
Analysis of Stress Asymmetric Distribution Law of Surrounding Rock of Roadway in Inclined Coal Seam: A Case Study of Shitanjing No. 2 Coal Seam. Xiong, Xianyu; Dai, Jun; Chen, Xinnian Case study Jun 30, 2020 5298
Study on the Ground Movement in an Open-Pit Mine in the Case of Combined Surface and Underground Mining. Wang, Zhenwei; Song, Gaofeng; Ding, Kuo Jun 30, 2020 7239
Numerical Research on Cutting Force and Fracture Morphology of Rock Plate with Two Sides Fixed and Two Sides Free. Lu, Zhenguo; Zeng, Qingliang; Meng, Zhaosheng; Wang, Zhiwen; Gao, Guanshun Jun 30, 2020 6013
Damage Characteristics and Constitutive Model of Deep Rock under Frequent Impact Disturbances in the Process of Unloading High Static Stress. Wang, Chun; Zhan, Shuai-fei; Xie, Mei-zhi; Wang, Cheng; Cheng, Lu-ping; Xiong, Zu-qiang Jun 30, 2020 9669
Quantitative Calculation of Critical Depth in Typical Rockburst Mine. Rong, Hai; Yu, Shiqi; Zhang, Hongwei; Liang, Bing Jun 30, 2020 5657
Experimental Investigation of the Influence for Stoping Sequence and Granular Grading on Lateral Pressure during the Nonpillar Sublevel Caving Mining. Liu, Yang; He, Rongxing; Ren, Fengyu; Cao, Jianli; Zhang, Dongjie; Zhou, Yanjun; Liu, Huan; Li, Guan Jun 30, 2020 6540
Numerical simulation of fluid-solid coupling in surrounding rock for river stope mining. Yuan, Haiping; Chen, Chenghao; He, Zhongming; Wang, Yixian May 31, 2020 5077
A Comparative Study on the Wettability of Two Coal Samples during Deep Burial Metamorphism. Yan, Guochao; Bai, Longjian; Feng, Jianping; Zhang, Zhiqiang Report May 31, 2020 4235
Suitability Evaluation for Land Reclamation of Nonmetallic Mines in Xinjiang, China. Tang, Guobin; Zhang, Zizhao; Lv, Qianli; Hao, Ruihua; Wang, Kaikai May 31, 2020 7609
Increasing Oxygen Mass Fraction in Blind Headings of a Plateau Metal Mine by Oxygen Supply Duct Design: A CFD Modelling Approach. Li, Zijun; Zhao, Shuqi; Li, Rongrong; Huang, Yilong; Xu, Yu; Song, Pinfang May 31, 2020 6436
Study on Floor Mechanical Failure Characteristics and Stress Evolution in Double Predriven Recovery Rooms. Feng, Guorui; Li, Songyu; Wang, Pengfei; Guo, Jun; Qian, Ruipeng; Sun, Qiang; Hao, Chenliang; Wen, X May 31, 2020 7272
Statistical Profiles of Users' Interactions with Videos in Large Repositories: Mining of Khan Academy Repository. Yassine, Sahar; Kadry, Seifedine; Sicilia, Miguel Angel May 1, 2020 7674
Fracture Mechanical Behavior of Cracked Cantilever Roof with Large Cutting Height Mining. Zhao, Zenghui; Sun, Wei; Zhang, Mingzhong; Gao, Xiaojie; Chen, Shaojie Apr 30, 2020 5517
Analysis of Similarities and Differences between Acoustic Emission and Charge Signal Based on Fractal Characteristics of Coal Fracture. Ding, Xin; Xiao, Xiao-Chun; Lv, Xiang-Feng; Wu, Di; Pan, Yishan Apr 30, 2020 6972
Mechanical and Electroconductivity Properties of Graphite Tailings Concrete. Liu, Hongbo; Li, Ben; Xue, Jing; Hu, Jiayu; Zhang, Jing Apr 30, 2020 7067
Research on the Stability Evaluation Model of Composite Support Pillar in Backfill-Strip Mining. Zhu, Xiaojun; Guo, Guangli; Liu, Hui; Peng, Xueni; Yang, Xiaoyu Mar 31, 2020 7018
Prediction of Mining Subsidence in Shallow Coal Seam. Li, Gang; Yang, Qinghe Mar 31, 2020 4940
Study on the Thin Plate Model with Elastic Foundation Boundary of Overlying Strata for Backfill Mining. Chen, Dongdong; Wu, Xiaoyu; Xie, Shengrong; Sun, Yanding; Zhang, Qing; Wang, En; Sun, Yaohui; J, Lon Mar 31, 2020 9211
Study of the Rock Crack Propagation Induced by Blasting with a Decoupled Charge under High In Situ Stress. Li, Xudong; Liu, Kewei; Yang, Jiacai Report Mar 31, 2020 10905
Mine Pressure Behavior Characteristics and Control Methods of a Reused Entry that Was Formed by Roof Cutting: A Case Study. Wang, Yajun; Wang, Haosen; He, Manchao; Wang, Qi; Qiao, Yafei; Yang, Jun Case study Mar 31, 2020 8099
Study on Damage Model and Damage Evolution Characteristics of Backfill with Prefabricated Fracture under Seepage-Stress Coupling. Hou, Jifeng; Guo, Zhongping; Liu, Weizhen; Yang, Hengze; Xie, WenWu Mar 31, 2020 6374
Reclaiming Subsidized Land: An Evaluation of Coal Gangue Interlayers. Gong, Yuling; Hu, Zhenqi; McSweeney, Kevin Mar 31, 2020 10583
Evolution Laws of Floor Stress and Stability of Floor Roadway Affected by Overhead Mining. Wang, Pu; Jiang, Lishuai; Ma, Changqing; Yuan, Anying Mar 1, 2020 6288
Numerical Simulation and Model of Deformation Features of Destabilized Mining Slope Under Fault-Controlled Conditions. Lv, Yiqing Mar 1, 2020 3527
Study on Law of Overlying Strata Breakage and Migration in Downward Mining of Extremely Close Coal Seams by Physical Similarity Simulation. Li, Xiaobin; He, Wenrui; Xu, Zhuhe Report Mar 1, 2020 5821
Simulation Research on the Effectiveness of a Multiagent Mine Safety Supervision System and Its Verification. Nie, Xing Xin; Bai, Cunrui; Zhang, Jingjing Jan 1, 2020 10561
Game Modelling and Strategy Research on Trilateral Evolution for Coal-Mine Operational Safety Production System: A Simulation Approach. Li, Yan; Zhang, Yan; Dai, Haifeng; Zhao, Ziyan Jan 1, 2020 9950
Analysis of Factors Influencing Stability of Overlying Soil Layer on Thin Bedrock Based on Crack Development-Closure Test. Wu, Guangming; Bai, Haibo; Wu, Luyuan; He, Shixin; Du, Bin Jan 1, 2020 10815
Failure Mechanism and Optimization of Arch-Bolt Composite Support for Underground Mining Tunnel. Mei, Yuchun; Li, Weiteng; Yang, Ning; Wang, Gang; Li, Tingchun; Sun, Linlin Jan 1, 2020 9650
Deformation Caused by Dynamic Load and Support Requirements in a Deep Gob-Side Entry Rock Mass. Zhang, Yandong; Yang, Yongjie; Zhuge, Changhua Jan 1, 2020 6355
Dynamic Damage Mechanism of Coal Wall in Deep Longwall Face. Lu, Shuaifeng; Liu, Sifei; Wan, Zhijun; Cheng, Jingyi; Yang, Zhuangzhuang; Shi, Peng Dec 31, 2019 5662
Research on the Reasonable Width of the Waterproof Coal Pillar during the Mining of a Shallow Coal Seam Located Close to a Reservoir. Hu, Mengling; Zhao, Wenlong; Ren, Zheng Lu Jianxi; Miao, Yanping Dec 31, 2019 9723
Key Blasting Parameters for Deep-Hole Excavation in an Underground Tunnel of Phosphorite Mine. Chai, Xiu-Wei; Shi, Sha-Sha; Yan, Yao-Feng; Li, Jian-Guo; Zhang, Long Dec 31, 2019 4194
An Experimental Study of the Uniaxial Failure Behaviour of Rock-Coal Composite Samples with Pre-existing Cracks in the Coal. Chen, Shaojie; Ge, Yao; Yin, Dawei; Yang, Huisan Report Dec 31, 2019 5632
Evaluation on the Stability of Vertical Mine Shafts below Thick Loose Strata Based on the Comprehensive Weight Method and a Fuzzy Matter-Element Analysis Model. Zhang, Wenquan; Wang, Zaiyong; Shao, Jianli; Zhu, Xianxiang; Li, Wei; Wu, Xintao Dec 31, 2019 10925
Geological Structural Surface Evaluation Model Based on Unascertained Measure. Zhao, Kang; Wang, Qing; Yan, Yajing; Wang, Junqiang; Zhao, Kui; Cao, Shuai; Zhang, Yongjun Dec 31, 2019 4113
Quantitative Evaluation of Karst Developmental Differences Based on Improved Analytic Hierarchy Process and Multidimensional Extension Matter Element Model. Wang, Xinyi; Zou, Yu; Wang, Qi; Liu, Xiaoman; Zhang, Pingqing; Li, Jianlin; Yao, Mengjie Dec 31, 2019 8184
A Fractal Model for Characterizing Hydraulic Properties of Fractured Rock Mass under Mining Influence. Liu, Xiaoli; Liang, Tao; Wang, Sijing; Nawnit, Kumar Dec 31, 2019 8459
Experimental Study on Comprehensive Real-Time Methods to Determine Geological Condition of Rock Mass along the Boreholes while Drilling in Underground Coal Mines. Niu, Ganggang; Zhang, Kai; Yu, Bosong; Chen, Yanlong; Wu, Yu; Liu, Jiangfeng Report Dec 31, 2019 7148
Analysis of the Sedimentation Characteristics of Ultrafine Tailings Based on an Orthogonal Experiment. Li, Chang-Hong; Shi, Yue-Qi; Liu, Peng; Guo, Ning Dec 31, 2019 5105
Deflection Mechanism and Safety Analysis of Coal Mine Shaft in Deep Soil Strata. Han, Jihuan; Zou, Jiuqun; Hu, Chenchen; Yang, Weihao Dec 31, 2019 5552
Paleo-tectonic Stress Field and Tectonic Evolution since the Mesozoic in the Eastern Mining Area of Pingdingshan/Campo de estres paleotectonico y evolucion tectonica desde el mesozoico en el area minera oriental de Pingdingshan. Gong, Weidong Dec 1, 2019 6860
A Novel Prediction Model of Strength of Paste Backfill Prepared from Waste-Unclassified Tailings. Cheng, Haiyong; Wu, Shunchuan; Zhang, Xiaoqiang; Li, Junhong Nov 30, 2019 6237
Explosion-Induced Stress Wave Propagation in Interacting Fault System: Numerical Modeling and Implications for Chaoyang Coal Mine. Feng, Xiaojun; Zhang, Qiming; Ali, Muhammad Nov 30, 2019 7271
Dynamic Response Analysis of the Coal Gangue-like Elastic Rock Sphere Impact on the Massless Tail Beam Based on Contact-Structure Theory and FEM. Yang, Yang; Wan, Lirong; Xin, Zhengyuan Nov 30, 2019 13215
Mechanical Modeling of Roof Fracture Instability Mechanism and Its Control in Top-Coal Caving Mining under Thin Topsoil of Shallow Coal Seam. Gong, Peilin; Zhao, Tong; Yetilmezsoy, Kaan; Yi, Kang Nov 30, 2019 5340
Alien Metals extends option over Pilbara iron ore projects. Nov 5, 2019 171
Stability Analysis and Monitoring Method for the Key Block Structure of the Basic Roof of Noncoal Pillar Mining with Automatically Formed Gob-Side Entry. Liu, Jianning; He, Manchao; Wang, Yajun; Huang, Ruifeng; Yang, Jun; Tian, Xichun; Ming, Can; Guo, Sh Oct 31, 2019 9473
Combination of Principal Component Analysis and Time-Frequency Representation for P-Wave Arrival Detection. Wodecki, Jacek; Hebda-Sobkowicz, Justyna; Mirek, Adam; Zimroz, Radoslaw; Wylomanska, Agnieszka Oct 31, 2019 4923
A New Plant Indicator (Artemisia lavandulaefolia DC.) of Mercury in Soil Developed by Fourier-Transform Near-Infrared Spectroscopy Coupled with Least Squares Support Vector Machine. Xu, Lu; Shi, Qiong; Tang, Bang-Cheng; Xie, Shunping Sep 30, 2019 3311
A Control Method of Rock Burst for Dynamic Roadway Floor in Deep Mining Mine. Xiao, Zhimin; Liu, Jun; Gu, Shitan; Liu, Mingqing; Zhao, Futian; Wang, Yue; Ou, Chen; Zhen, Mengyang Sep 30, 2019 6521
Movement Law and Discriminant Method of Key Strata Breakage Based on Microseismic Monitoring. Li, Yang; Yang, Tianhong; Song, Weidong; Yu, Ling Sep 30, 2019 8254
Analysis of Overburden Structure and Pressure-Relief Effect of Hard Roof Blasting and Cutting. Liu, Hao; Dai, Jin; Jiang, Jinquan; Wang, Pu; Yang, Jiqiang Sep 30, 2019 7017
Theoretical Investigation of the Sliding Instability and Caving Depth of Coal Wall Workface Based on the Bishop Strip Method. Li, Chao; Kang, Tianhe; Li, Xiaopo; Li, Ligong; Zhang, Xiaoyu; Zhang, Runxu Sep 30, 2019 5901
Xanadu Mines receives more evidence of potential shallow oxide gold resource in Mongolia. Sep 25, 2019 635
EFFECT OF COAL MINING ON SOIL NITROGEN DISTRIBUTION IN SEMI-ARID MINING AREA OF WESTERN CHINA. Yang, Dejun; Zhang, Yajun; Chen, Xiuqin Sep 1, 2019 6713
Mechanism of Dynamic Failure in Roadways with Thick and Competent Roof Strata: A Case Study. Guo, Jinshuai; Ma, Liqiang; Ju, Feng; Zhang, Chengguo; Wang, Fangtian; Guo, Shuai Case study Aug 31, 2019 5949
Vibration Reliability Evaluation of Main Fan Spindle Bearings. Pang, Xiaoxu; Qiu, Ming; Ye, Liang; Chen, Lihai Aug 31, 2019 5855
KP CM agrees to establish model coal mine at Dara Adam Khel. Aug 5, 2019 294
KP CM agrees to establish model coal mine at Dara Adam Khel. Aug 3, 2019 335
Effects of irrigation and tillage on soil organic carbon and nutrients in mining-induced subsided cropland. Nie, X.J.; Zhang, H.B.; Li, S.Y. Aug 1, 2019 4768
Study on Electric-Magnetic-Acoustic Signal Regularity and Its Correlation during Rock Shear Failure. Jia, Huilin; Niu, Yue; Liu, Xiaofei; Wang, Enyuan Report Jul 31, 2019 5704
Influence of Fault on the Surrounding Rock Stability for a Mining Tunnel: Distance and Tectonic Stress. Zhang, Zhiqiang; Chen, Fangfang; Li, Ning; He, Mingming Technical report Jul 31, 2019 7136
Numerical Simulation of Surface Subsidence and Backfill Material Movement Induced by Underground Mining. Li, Xibing; Wang, Dongyi; Li, Chongjin; Liu, Zhixiang Technical report Jul 31, 2019 9906
Method to Calculate Working Surface Abutment Pressure Based on Key Strata Theory. Han, Hongkai; Xu, Jialin; Wang, Xiaozhen; Xie, Jianlin; Xing, Yantuan Technical report Jul 31, 2019 11595
Determination of Intervening Pillar Thickness Based on the Cusp Catastrophe Model. Ma, Shaowei; Luo, Zhouquan; Hu, Jianhua; Ren, Qifan; Qin, Yaguang; Wen, Lei Technical report Jul 31, 2019 6292
Fractal Assessment of the Disturbances of Phosphate Series Using Lacunarity and Succolarity Analysis on Geoelectrical Images (Sidi Chennane, Morocco). Ayad, Abderrahim; Bakkali, Saad Jul 31, 2019 5588
Generating Behaviors of Strong Tremors and Experimental Study of Rockburst-Triggering Criterion. Wang, Guifeng; Jin, Feng; Gong, Siyuan; Dou, Linming; Fan, Chaojun; Cai, Wu; Yuan, Xiaoyuan Report Jul 31, 2019 5198
Research on High-Power and High-Speed Hydraulic Impact Testing Machine for Mine Anti-Impact Support Equipment. Wang, Jie; Zhang, Jianzhuo Jul 31, 2019 5631
Game Research on Coal Mine Workers' Off-Post Behaviors. Zeng, Jun; Yao, Qingguo; Wang, Xinhua; Zhang, Yansong Jul 31, 2019 5424
Numerical Simulation Analysis of Unsteady Temperature in Thermal Insulation Supporting Roadway. Zhang, Shuguang; Lu, Pingping; Wang, Hongwei Jun 30, 2019 4444
Space-Time Distribution Laws of Tunnel Excavation Damaged Zones (EDZs) in Deep Mines and EDZ Prediction Modeling by Random Forest Regression. Xie, Qiang; Peng, Kang Jun 30, 2019 5666
Automatic Classification of Microseismic Signals Based on MFCC and GMM-HMM in Underground Mines. Peng, Pingan; He, Zhengxiang; Wang, Liguan Jun 30, 2019 4450
Water Inrush from Pregrouting Fractures Induced by Mining Activities and Its Engineering Control Method Optimization. Li, Jianbo May 31, 2019 4917
Study of the Fracture Law of Overlying Strata under Water Based on the Flow-Stress-Damage Model. Wen, Zhijie; Jing, Suolin; Jiang, Yujing; Tian, Lei; Wen, Jinhao; Cao, Zhiguo; Shi, Shaoshuai; Zuo, May 31, 2019 6765
Evolution Model of Seepage Characteristics in the Process of Water Inrush in Faults. Shao, Jianli; Zhou, Fei; Sun, Wenbin May 31, 2019 7117
Effect of Heating Rate on the Dynamic Compressive Properties of Granite. Shu, Ronghua; Yin, Tubing; Li, Xibing May 31, 2019 6883
Numerical Investigation of the Influence of Roof Fracturing Angle on the Stability of Gob-Side Entry Subjected to Dynamic Loading. Guo, Zhibiao; Zhang, Lei; Ma, Zhibo; Zhong, Feixiang; Yu, Jingchao; Wang, Siming May 31, 2019 7326
A General Review on Longwall Mining-Induced Fractures in Near-Face Regions. Bai, Qingsheng; Tu, Shihao Apr 30, 2019 15822
Geological Composition and Structure of the Filling Zone and Its Water-Resisting Property Evaluation on the Top of Ordovician Limestone. Wang, Qiqing; Li, Wenping; Liu, Qiangqiang Apr 30, 2019 7121
Data-Driven Approaches to Mining Passenger Travel Patterns: "Left-Behinds" in a Congested Urban Rail Transit Network. Chen, Xing; Zhou, Leishan; Bai, Zixi; Yue, Yixiang; Guo, Bin; Zhou, Hanxiao Apr 30, 2019 8062
Experimental and Numerical Study of Rock Stratum Movement Characteristics in Longwall Mining. Liu, Wan-rong Apr 30, 2019 7705
Study on Roof-Coal Caving Characteristics with Complicated Structure by Fully Mechanized Caving Mining. Liang, Yunpei; Li, Lei; Li, Xuelong; Wang, Kequan; Chen, Jinhua; Sun, Zhongguang; Yang, Xuelin Apr 30, 2019 13158
Surface Subsidence Prediction Method for Coal Mines with Ultrathick and Hard Stratum. Han, Hongkai; Xu, Jialin; Wang, Xiaozhen; Xie, Jianlin; Xing, Yantuan Apr 30, 2019 7875
Study on Rock Burst Event Disaster and Prevention Mechanisms of Hard Roof. Zhou, Nan; Liu, Hengfeng; Zhang, Jixiong; Yan, Hao Apr 30, 2019 7998
Study on the Evolution Characteristics of Two-Zone Failure Mode of the Overburden Strata under Shallow Buried Thick Seam Mining. Yang, Daming; Guo, Wenbing; Tan, Yi Report Apr 30, 2019 5670
THE ASIAN CLAM CORBICULA FLUMINEA AS A POLLUTION SENTINEL SPECIES. Mincy, Grant A.; Mckinney, Michael L. Report Apr 1, 2019 5606
INVESTIGATION OF POST INDUCTED SEISMIC DEFORMATION OF THE 2016 [M.sub.W]4.2 TARNOWEK POLAND MINING TREMOR BASED ON DINSAR AND SBAS METHODS. Milczarek, Wojciech Apr 1, 2019 5861
UNCERTAINTY IN DETERMINING THE PARAMETERS OF THE SURFACE DEFORMATION MODEL. Gruszczynski, Wojciech; Niedojadlo, Zygmunt; Mrochen, Dawid Apr 1, 2019 3657
Stochastic Generation of Subsurface Profiles for Realistic Simulation of Through-the-Earth Communication Systems. Carreno, Josua Daniel Pena; De Barros Braga, A. Judson Mar 31, 2019 4994
The Blocking Mechanism of the Vertical Feeding System of Roadside Support Body Material for Backfilling Gob-Side Entry Retaining. Gong, Peng; Ma, Zhanguo; Sun, Jian; Zhang, Ray Ruichong Mar 31, 2019 7021
Study on the Process and Mechanism of Slope Failure Induced by Mining under Open Pit Slope: A Case Study from Yanqianshan Iron Mine, China. Hu, Yingpeng; Ren, Fengyu; Ding, Hangxing; Fu, Yu; Tan, Baohui Case study Mar 31, 2019 9568
Numerical Investigation into Evolution of Crack and Stress in Residual Coal Pillars under the Influence of Longwall Mining of the Adjacent Underlying Coal Seam. Wang, Xin; Wu, Yuechao; Li, Xuehua; Liang, Shun Mar 31, 2019 9973
Coal Burst Induced by Horizontal Section Mining of a Steeply Inclined, Extra-Thick Coal Seam and Its Prevention: A Case Study from Yaojie No. 3 Coal Mine, China. Wang, Zhengyi; Dou, Linming; Wang, Guifeng Case study Mar 31, 2019 8327
Study on Modification of Alkali-Free Liquid Accelerator of Mine-Used Wet-Mix Shotcrete. Lianjun, Chen; Pengcheng, Li; Gang, Pan; Wenhui, Bian Mar 31, 2019 5246
Determination of Distance Required to Ensure Stope and Footwall-drift Non-interaction Zone based on Geological Strength Index/Determinacion de la distancia requerida para asegurar el rebaje y las galerias en muros de la zona de no interaccion en mineria subterranea con base en el indice de Resistencia Geologica. Ozdogan, Mehmet Volkan; Gonen, Alper Mar 1, 2019 3235
Microorganismos tolerantes a metales pesados del pasivo minero Santa Rosa, Jangas (Peru). Munoz-Silva, Loyer; Olivera-Gonzales, Percy; Santillan-Torres, Miguelina; Tamariz-Angeles, Carmen Feb 1, 2019 7959
FUNDAMENTAL RIGHT, POLICE POWER ON MINING REJECTION DAMS AND CIVIL LIABILITY OF THE STATE/ DIREITO FUNDAMENTAL, PODER DE POLICIA SOBRE BARRAGENS DE REJEITO DE MINERACAO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Gomes, Magno Federici; do Nascimento, Leila Cristina Silva Jan 1, 2019 8444
CPC and Good Shepherd Foundation Release a Report on Child Protection Model to Eradicate Child Labor in Cobalt Mining in DRC. Dec 6, 2018 731
Effective mining strategies urged to utilise mineral resources. Oct 29, 2018 365
Analysis of Mechanical Characteristics and Instability Law of Fault under the Influence of Mining/Analisis de las caracteristicas mecanicas y las condiciones de inestabilidad de fallas en areas de explotacion minera. Li, Yuanhui; Zhou, Rui Report Jun 1, 2018 4171
Heritage Ministry Unveils Oldest Archaeological Evidence of Copper Mining in Oman. May 8, 2018 398
ECONOMIC PROJECTION AND EVALUATION OF MINING VENTURE. Cech, Jozef; Sofranko, Marian Report Apr 1, 2018 7462
GEOMECHANICAL MODELING OF SUBSIDENCE RELATED STRAINS CAUSING EARTH FISSURES. Malinowska, Agnieszka A.; Misa, Rafal; Tajdus, Krzysztof Apr 1, 2018 2939
Speed Controlled Belt Conveyors: Drives and Mechanical Considerations. Bebic, Milan Z.; Ristic, Leposava B. Report Feb 1, 2018 8000
Referendums on mining in Colombia: the conditions in which they are held and their political meanings. The case of La Colosa/Consultas populares mineras en Colombia: Condiciones de su realizacion y significados politicos. El caso de La Colosa/Consultas publicas mineradoras na Colombia: condicoes para sua realizacao e significados politicos. O caso de La Colosa. Dietz, Kristina Jan 1, 2018 10206
Experiencing Being a Woman in a Coal Mine/Vivenciando o ser mulher em uma mina de carvao. Araujo, Fernanda Santos; de Vasconcellos, Bruna Mendes Jan 1, 2018 9595
Analysis of Influence of Types of Rocks Forming the Goaf with Caving on the Physical Parameters of Air Stream Flowing Through These Gob and Adjacent Headings. Brodny, Jaroslaw; Tutak, Magdalena; John, Antoni Report Jan 1, 2018 4124
Creation of Individual Scientific Concept-Centered Semantic Maps Based on Automated Text-Mining Analysis of PubMed. Ilgisonis, Ekaterina; Lisitsa, Andrey; Kudryavtseva, Valerya; Ponomarenko, Elena Clinical report Jan 1, 2018 5777
An Experimental Investigation on the Mechanical Properties of Gangue Concrete as a Roadside Support Body Material for Backfilling Gob-Side Entry Retaining. Gong, Peng; Ma, Zhanguo; Ni, Xiaoyan; Zhang, Ray Ruichong Jan 1, 2018 6631
Mechanical Properties and Failure Behavior of Composite Samples. Zhang, Hongwei; Wan, Zhijun; Zhang, Yuan; Wu, Dong Jan 1, 2018 7580
Strength and Cost Analysis of New Steel Sets as Roadway Support Project in Coal Mines. Li, Qinghai; Yang, Renshu; Li, Jingkai; Wang, He; Wen, Zhijie Jan 1, 2018 5694
Effect of Mean Stress on the Fatigue Life Prediction of Notched Fiber-Reinforced 2060 Al-Li Alloy Laminates under Spectrum Loading. Meng, Weiying; Xie, Liyang; Zhang, Yu; Wang, Yawen; Sun, Xiaofang; Zhang, Shijian Jan 1, 2018 10668
A New Mining Scheme for Hanging-Wall Ore-Body during the Transition from Open Pit to Underground Mining: A Numerical Study. Tan, Baohui; Ren, Fengyu; Ning, Youjun; He, Rongxing; Zhu, Qiang Report Jan 1, 2018 7167
Heat Treatment and Ventilation Optimization in a Deep Mine. Nie, Xingxin; Wei, Xiaobin; Li, Xiaochen; Lu, Caiwu Report Jan 1, 2018 8375
Optimization of Stope Structural Parameters Based on Mathews Stability Graph Probability Model. Zhang, Long; Hu, Jian-hua; Wang, Xue-liang; Zhao, Lei Jan 1, 2018 4316
Failure Characteristics and Confined Permeability of an Inclined Coal Seam Floor in Fluid-Solid Coupling. Sun, Jian; Wang, Lianguo; Zhao, Guangming Jan 1, 2018 6009
Safety Mining Technology of Coal Seams in Weathered Zone Based on Ground J-Type Pregrouting Reinforcement. Tu, Min; Cai, Jinlong; Zhang, Hualei; Rong, Chuanxin Jan 1, 2018 4370
Additional Stress on a Buried Pipeline under the Influence of Coal Mining Subsidence. Xu, Ping; Zhang, Minxia; Lin, Zhibin; Cao, Zhengzheng; Chang, Xu Jan 1, 2018 9214
Numerical Simulation Study of Variable-Mass Permeation of the Broken Rock Mass under Different Cementation Degrees. Li, Chong; Yao, Banghua; Ma, Qingqing Jan 1, 2018 4987
Experimental Investigation on Seepage Stability of Filling Material of Karst Collapse Pillar in Mining Engineering. Yu, Bangyong; Chen, Zhanqing; Wu, Jiangyu Jan 1, 2018 5403
Overlying Strata Movement Laws Induced by Longwall Mining of Deep Buried Coal Seam with Superhigh-Water Material Backfilling Technology. Wang, Fangtian; Ma, Qi; Li, Gang; Wu, Chengguo; Guo, Guangli Jan 1, 2018 4505
New Method to Design Coal Pillar for Lateral Roof Roadway Based on Mining-Induced Stress: A Case Study. Wang, Feng; Chen, Shaojie; Xu, Jialin; Ren, Mengzi Case study Jan 1, 2018 5478
EFECTOS EN EL NIVEL FOTOSINTETICO EN TRES ESPECIES DE PLANTAS ACUATICAS SOMETIDAS A UN TRATAMIENTO CON AGUA RESIDUAL DE ORIGEN MINERO. Jaramillo Salazar, Marco Tulio; Marin Giraldo, Yelicza; Ocampo Serna, Diana Marcela Jan 1, 2018 5662
Numerical Analysis of Stress Fields and Crack Growths in the Floor Strata of Coal Seam for Longwall Mining. Sun, Lingzhi; Xie, Yunyue; Xiao, Hongtian Jan 1, 2018 6870
The Load Capacity Model and Experimental Tests of a New Yielding Steel Prop. Chen, Yanlong; Hao, Yang; Wu, Yu; Zhang, Kai; Zhang, Guimin Jan 1, 2018 5949
The Coupled Control of Floor Heave Based on a Composite Structure Consisting of Bolts and Concrete Antiarches. Zheng, Wenxiang; Zhao, Yanlin; Bu, Qingwei Jan 1, 2018 4903
Optimization of Inner Dumping Uncovered Height with Partially Covered End Wall in Adjacent Surface Coal Mining Districts. Ma, Li; Chang, Zhiguo; Li, Kemin; Xiao, Shuangshuang; Ding, Xiaohua Jan 1, 2018 5395
Study on the Rock Mass Caving and Surface Subsidence Mechanism Based on an In Situ Geological Investigation and Numerical Analysis. Ren, Fengyu; Zhang, Dongjie; Cao, Jianli; Yu, Miao; Li, Shaohua Jan 1, 2018 9259
Sensitivity Analysis of Factors Affecting Time-Dependent Slope Stability under Freeze-Thaw Cycles. Chang, Zhiguo; Cai, Qingxiang; Ma, Li; Han, Liu Jan 1, 2018 6575
Research on Stability of an Open-Pit Mine Dump with Fiber Optic Monitoring. Zhigang, Tao; Chun, Zhu; Yong, Wang; Jiamin, Wang; Manchao, He; Bo, Zhang Jan 1, 2018 10629
Study on the Stability of the Coal Seam Floor above a Confined Aquifer Using the Structural System Reliability Method. Lu, Haifeng; Liang, Xiuyu; Shan, Nan; Zhang, You-Kuan Jan 1, 2018 10242
A Numerical Simulation Study of the Migration Law of Water-Sand Two-Phase Flow in Broken Rock Mass. Du, Feng; Jiang, Guanghui; Chen, Zhanqing Jan 1, 2018 7225
Effect of Coal Mining on Springs in the Yushenfu Mining Area of China. Fan, Li-min; Li, Tao; Xiang, Maoxi; He, Weizhong; Wu, Boyun; Peng, Jie; Li, Yonghong; Li, Cheng; Zhe Jan 1, 2018 7026
Experimental Investigation on Hydraulic Properties of Granular Sandstone and Mudstone Mixtures. Ma, Dan; Cai, Xin; Zhou, Zilong; Li, Xibing Jan 1, 2018 6561
Arsenic Retention on Technosols Prepared with Nanoparticles and Ferric Soil from Mine Drainage Water. Bolanos-Guerron, Dario R.; Sanchez-Gomez, Viviana P.; Paz, Johanna; Izquierdo, Andres R.; Stael, Car Jan 1, 2018 4953
Distribution and Identification of Sources of Heavy Metals in the Voghji River Basin Impacted by Mining Activities (Armenia). Gabrielyan, A.V.; Shahnazaryan, G.A.; Minasyan, S.H. Jan 1, 2018 7040
Cold Load and Storage Functional Backfill for Cooling Deep Mine. Wang, Mei; Liu, Lang; Chen, Liu; Zhang, Xiaoyan; Zhang, Bo; Ji, Changfa Jan 1, 2018 6129
Study on Fracture and Stress Evolution Characteristics of Ultra-Thick Hard Sandstone Roof in the Fully Mechanized Mining Face with Large Mining Height: A Case Study of Xiaojihan Coal Mine in Western China. Ju, Feng; Xiao, Meng; He, Zequan; Ning, Pai; Huang, Peng Case study Jan 1, 2018 5583
The Assessment and Evolution of Water-Conducting Rules under the Influence of Mining-Induced Stress. Feng, Feisheng; Peng, Suping; Du, Wenfeng; He, Yunlan; Chong, Shan Jan 1, 2018 6325
A Coupled Damage-Permeability Constitutive Model for Brittle Rocks Subjected to Explosive Loading. Wang, Qizhi; Su, Xuebin; Wang, Bangbiao Wu Wei; Yuan, Wei Jan 1, 2018 5075
Pressure-Arching Characteristics in Roof Blocks during Shallow Coal Mining. Zhao, Yanhai; Wang, Shuren; Hagan, Paul; Ren, Lianwei; Zou, Zhengsheng Jan 1, 2018 6982
Effect of Mining Thickness on Overburden Movement and Underground Pressure Characteristics for Extrathick Coal Seam by Sublevel Caving with High Bottom Cutting Height. Yang, Yongkang; Ma, Yanrong; Ji, Chunxu; Kang, Tianhe; Guo, Xingyun Jan 1, 2018 6721
A Study on the Seepage Flow Characteristics and Disaster-Causing Mechanism of Collapse Column. Feng, Feisheng; Peng, Suping; Fu, Pingjie; Du, Wenfeng; Xu, Dongjing Report Jan 1, 2018 5927
A Mechanical Model of the Overlying Rock Masses in Undersea Coal Mining and a Stress-Seepage Coupling Numerical Simulation. Fang, Jie; Tian, Lei; Cai, Yanyan; Cao, Zhiguo; Wen, Jinhao; Wen, Zhijie Jan 1, 2018 8224
Mechanical Properties of Grouted Crushed Coal with Different Grain Size Mixtures under Triaxial Compression. Jin, Yuhao; Han, Lijun; Meng, Qingbin; Sanda, Suresh; Zang, Haizhi; Feng, Bing Jan 1, 2018 6394
The Influence of Heading Rate on Roof Stability in Coal Entry Excavation. Yang, Sen; Zhang, Nong; Feng, Xiaowei; Pan, Dongjiang; Qian, Deyu Jan 1, 2018 6561
ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL NORMS FEDERAL AND STATE (MG AND SC) RELATING TO MINING VENTURES/ANALISE DAS NORMAS AMBIENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS (MG e SC) REFERENTES A EMPREENDIMENTOS DE MINERACAO. da Silva, Leonardo, Jr.; Costa, Daniela Rocha Teixeira Riondet; Alvarenga, Maria Ines Nogueira Dec 1, 2017 9652
Early seedling establishment on aged Tasmanian tin mine tailings constrained by nutrient deficiency and soil structure, not toxicity. Macdonald, Stuart J.; Jordan, Gregory J.; Bailey, Tanya G.; Davidson, Neil Report Oct 1, 2017 8572
KNN-based Image Annotation by Collectively Mining Visual and Semantic Similarities. Ji, Qian; Zhang, Liyan; Li, Zechao Report Sep 1, 2017 5312
Feature Selection to Mine Joint Features from High-dimension Space for Android Malware Detection. Xu, Yanping; Wu, Chunhua; Zheng, Kangfeng; Niu, Xinxin; Lu, Tianling Report Sep 1, 2017 9943
Transformaciones territoriales en ambitos rurales del Noroeste Argentino y la Region Pampeana hacia finales del siglo XX e inicios del XXI. Garay, Ana; Krapovickas, Julieta; Mikkelsen, Claudia Aug 1, 2017 10064
The causes of mining induced ground steps occurence - case study from Upper Silesia in Poland. Strzalkowski, Piotr; Scigala, Roman Case study Jul 1, 2017 3137
THE IMPACT OF THE MINING BOOM ON THE DINING INDUSTRY IN WESTERN AUSTRALIA. Powell, Robert; Ryan, Maria; Lamb, Sharon May 1, 2017 6155
PROJECTING GEOLOGICAL RESEARCH IN SOVIET AND MODERN RUSSIAN LEGISLATION. Mirkerimova, Narmin Apr 1, 2017 2116
SIGNS AND SYMPTOMS OF MERCURY-EXPOSED GOLD MINERS. Bose-Oreilly, Stephan; Bernaudat, Ludovic; Siebert, Uwe; Roider, Gabriele; Nowak, Dennis; Drasch, Gu Mar 1, 2017 10466
Fingerprinting Localization Method Based on TOA and Particle Filtering for Mines. Song, Boming; Zhang, Shen; Long, Jia; Hu, Qingsong Jan 1, 2017 6375
Phylogenetic Tree Analysis of the Cold-Hot Nature of Traditional Chinese Marine Medicine for Possible Anticancer Activity. Fu, Xianjun; Song, Xuxia; Li, Xuebo; Wong, Kah Keng; Li, Jiaoyang; Zhang, Fengcong; Wang, Changyun; Report Jan 1, 2017 5450
Mining Community-Level Influence in Microblogging Network: A Case Study on Sina Weibo. Liu, Yufei; Pi, Dechang; Cui, Lin Report Jan 1, 2017 9439
Microstructure of Coal Gangue and Precipitation of Heavy Metal Elements. Huang, Yanli; Li, Junmeng; Song, Tianqi; Sun, Qiang; Kong, Guoqiang; Wang, Fengwan Report Jan 1, 2017 4061
Applying Environmental Isotope Theory to Groundwater Recharge in the Jiaozuo Mining Area, China. Huang, Pinghua; Wang, Xinyi Jan 1, 2017 5898
High-Sensitivity Determination of K, Ca, Na, and Mg in Salt Mines Samples by Atomic Emission Spectrometry with a Miniaturized Liquid Cathode Glow Discharge. Yu, Jie; Zhang, Zhichao; Lu, Quanfang; Sun, Duixiong; Zhu, Shuwen; Zhang, Xiaomin; Wang, Xing; Yang, Report Jan 1, 2017 6577
Formation Mechanism and Reduction Technology of Mining-Induced Fissures in Shallow Thick Coal Seam Mining. Li, Jianwei; Liu, Changyou Report Jan 1, 2017 6407
Data-Driven Iterative Vibration Signal Enhancement Strategy Using Alpha Stable Distribution. Zak, Grzegorz; Wylomanska, Agnieszka; Zimroz, Radoslaw Technical report Jan 1, 2017 4431
Experimental Study on the Softening Characteristics of Sandstone and Mudstone in Relation to Moisture Content. Li, Gui-chen; Qi, Chong-chong; Sun, Yuan-tian; Tang, Xiao-lin; Hou, Bao- quan Report Jan 1, 2017 5341
Nonlinear Dynamics Mechanism of Rock Burst Induced by the Instability of the Layer-Crack Plate Structure in the Coal Wall in Deep Coal Mining. Chen, Yanlong; Lu, Aihong; Mao, Xianbiao; Li, Ming; Zhang, Lianying Report Jan 1, 2017 6676
Effects of Heating Rate on the Dynamic Tensile Mechanical Properties of Coal Sandstone during Thermal Treatment. Li, Ming; Mao, Xianbiao; Pu, Hai; Chen, Yanlong; Wu, Yu; Zhang, Lianying Report Jan 1, 2017 6023
Experimental Study and Engineering Practice of Pressured Water Coupling Blasting. Yang, J.X.; Liu, C.Y. Report Jan 1, 2017 5595
Discriminant Model of Coal Mining Microseismic and Blasting Signals Based on Waveform Characteristics. Li, Baolin; Li, Nan; Wang, Enyuan; Li, Xuelong; Zhang, Zhibo; Zhang, Xin; Niu, Yue Report Jan 1, 2017 7712
Surrounding Rock Deformation Mechanism and Control Technology for Gob-Side Entry Retaining with Fully Mechanized Gangue Backfilling Mining: A Case Study. Gong, Peng; Ma, Zhanguo; Zhang, Ray Ruichong; Ni, Xiaoyan; Liu, Fei; Huang, Zhimin Report Jan 1, 2017 8216
Multiparameter Monitoring and Prevention of Fault-Slip Rock Burst. Hu, Shan-chao; Tan, Yun-liang; Ning, Jian-guo; Guo, Wei-Yao; Liu, Xue-sheng Report Jan 1, 2017 5092
Numerical Analyses of Earthquake Induced Liquefaction and Deformation Behaviour of an Upstream Tailings Dam. Zardari, Muhammad Auchar; Mattsson, Hans; Knutsson, Sven; Khalid, Muhammad Shehzad; Ask, Maria V.S.; Jan 1, 2017 8177
An Improved Adaptive Template Size Pixel-Tracking Method for Monitoring Large-Gradient Mining Subsidence. Huang, Jilei; Deng, Kazhong; Fan, Hongdong; Lei, Shaogang; Yan, Shiyong; Wang, Lei Jan 1, 2017 6873
MINERS' RETURN TO WORK FOLLOWING INJURIES IN COAL MINES /POWROT DO PRACY GORNIKOW POSZKODOWANYCH W WYPADKACH W KOPALNI WEGLA. Bhattacherjee, Ashis; Kunar, Bijay Mihir Report Nov 1, 2016 8679
THERMAL LOAD AT WORKSTATIONS IN THE UNDERGROUND COAL MINING: RESULTS OF RESEARCH CARRIED OUT IN 6 COAL MINES/OBCIAZENIE CIEPLNE NA STANOWISKACH PRACY W GORNICTWIE WYNIKI BADAN PRZEPROWADZONYCH W 6 KOPALNIACH WEGLA KAMIENNEGO. Slota, Krzysztof; Slota, Zbigniew; Kulagowska, Ewa Report Jul 1, 2016 12008
PHYSIOLOGICAL STRAIN IN THE HUNGARIAN MINING INDUSTRY: THE IMPACT OF PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS. Varga, Jozsef; Nagy, Imre; Szirtes, Laszlo; Porszasz, Janos Jul 1, 2016 6859
MINING AS CANADIAN NATION-BUILDING: CONTENTIOUS CITIZENSHIP REGIMES ON THE MOVE. Chewinski, Max Report Jun 22, 2016 9147
Assessment by multivariate analysis of groundwater-surface water interactions in the coal-mining exploring district, China/Evaluacion de las interacciones entre agua superficial y agua subterranea a traves del analisis multivariante en el distrito de exploracion carbonifera en China. Huang, Pinghua; Han, Sumin Report Mar 1, 2016 6176
Analytical Analysis and Field Observation of Break Line in the Main Roof over the Goaf Edge of Longwall Coal Mines. Guangchao, Zhang; Fulian, He; Lishuai, Jiang Jan 1, 2016 5999
Lineament Length and Density Analyses Based on the Segment Tracing Algorithm: A Case Study of the Gaosong Field in Gejiu Tin Mine, China. Ni, Chunzhong; Zhang, Shitao; Liu, Chunxue; Yan, Yongfeng; Li, Yujian Case study Jan 1, 2016 3670
Finite Difference Analysis of Transient Heat Transfer in Surrounding Rock Mass of High Geothermal Roadway. Zhang, Yuan; Wan, Zhijun; Gu, Bin; Zhang, Hongwei; Zhou, Peng Jan 1, 2016 4657
The Complex Function Method Roadway Section Design of the Soft Coal Seam. Tu, Shihao; Li, Zhaoxin; Ye, Zhiwei; Zhang, Cun; Zhang, Lei Jan 1, 2016 5436
NIH Manuscript Collection Optimized for Text-Mining and More. Dec 4, 2015 112
Reptile assemblage within and outside the hydraulicking mining area in Tumpagon, Cagayan de Oro City, Philippines. Ascano, Cordulo P., II; Albutra, Queenilyn B.; Ansigbat, Vicenta V.; Mugot, Dennis A.; Demayo, Cesar Report Dec 1, 2015 5702
Purchasing Trends and Intentions for Mining Equipment, Parts and Consumables in Latin America, 2015. Oct 11, 2015 495
Mining firm hits back at power plant comparisons. Jun 18, 2015 191
Does mining FDI crowd in other investments? Investigation of FDI intersectoral linkages. Doytch, Nadia; Mendoza, Ronald U.; Siriban, Charles I. Report Jun 1, 2015 6924
A computable general equilibrium (CGE) analysis of the expenditure on infrastructure in the Limpopo economy in South Africa. Mostert, J.W.; Van Heerden, J.H. May 1, 2015 4209
Striped-tailed Yellow-finch nesting success in abandoned mining pits from central Brazilian cerrado/Sucesso reprodutivo de Sicalis citrina em cascalheiras abandonadas, regiao central do Cerrado. Gressler, D.T.; Marini, M.A. Jan 1, 2015 5720
Mining linguistic associations for emergent flood prediction adjustment. Burda, Michal; Rusnok, Pavel; Stepnicka, Martin Jan 1, 2014 7993
International student mobility as a factor of the European integration of Ukrainian youth. Kolisnyk, Dmytro Sep 1, 2013 3122
Benchtop unit provides automated mineralogy. Dec 1, 2012 134
Ring of Fire: all eyes on Cliffs Natural Resources to advance Far North deposit. Ross, Ian Dec 1, 2011 865
Taking ownership: fast-moving Fladgate finds its consulting niche. Ross, Ian Dec 1, 2011 1005
Opportunity knocks. Ross, Ian Dec 1, 2011 781
Impressive style and quality. Aug 19, 2011 403
It's Astra-nomical; New model in EcoFLEX range. Feb 4, 2011 152
Influence of dislocations on bumps occurrence in deep mines. Prochazka, Petr Pavel; Trckova, Jirina; Lok, Tat Seng Report Oct 1, 2010 6477
Astra la vista, baby. Sep 18, 2009 104
New motorhome with mod-cons. Jul 18, 2009 248
More power for Mazda's favourite; motoring world. Apr 17, 2009 220
More power for Mazda's favourite. Apr 15, 2009 193
New prices and new options for MX-5. Apr 11, 2009 174
pounds 7,000 lopped off Corvette prices. Oct 4, 2008 131
Model gets a show debut. Jul 25, 2008 149
Copper tones to turn heads; New models are on the way from Nissan and Land Rover. Apr 18, 2008 200
LEGENDARY RELIABILITY IS STILL KING OF THE ROAD; Motors. May 18, 2007 295
Suppliers target emerging economies. Quesnel, Joseph Oct 1, 2004 1033
ANALYST INTERVIEW: OUTLOOK FOR OIL, GAS & COAL MINING STOCKS: DAVID KHANI - FRIEDMAN,BILLINGS,RAMSEY & CO INC. Brief Article Dec 9, 2002 108
Strategies for Improving Miners' Training. CDC Workplace Safety and Health Information Circular, 2002. Peters, Robert H., Ed. Sep 1, 2002 412

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters