Printer Friendly

Browse Coal industry topic

Analysis subtopic

Articles

1-215 out of 215 article(s)
Title Author Type Date Words
Fault diagnosis mechanism of gears and bearings for coal mining equipment in a complex geological environment/Diagnostico de fallas de engranajes y cojinetes para equipos de mineria de carbon en entornos geologicos complejos. Wang, Shuilin; Liu, Songyong; Meng, Fanping Mar 1, 2021 5974
Accurate Perception of Rock Strata Movement for Environmental Protection in Coal Mining: Taking Thick and Hard Roof Cooperative Control as an Example. Zhao, Tong; Liu, Changyou; Yetilmezsoy, Kaan; Bahramian, Majid; Gong, Peilin Jan 1, 2021 5937
Critical Conditions and Energy Transfer Characteristics of the Failure Process of Coal-Rock Combination Systems in Deep Mines. Sun, Haitao; Dai, Linchao; Liu, Yanbao; Jin, Hongwei Jan 1, 2021 9523
Experimental Research on Performance of New Gas Drainage Borehole Sealing Material with High Fluidity. Guo, Xin; Xue, Sheng; Zheng, Chunshan; Li, Yaobin Jan 1, 2021 6544
Mechanism of Roadway Floor Heave Controlled by Floor Corner Pile in Deep Roadway under High Horizontal Stress. Kang, Xinchao; Guo, Dongming; Lu, Zhiying Jan 1, 2021 5280
The Mechanical Criterion of Activation and Instability of Normal Fault Induced by the Movement of Key Stratum and Its Disaster-Causing Mechanism of Rockburst in the Hanging Wall Mining. Pengfei, Lyu; Jiabin, Lu; Eryu, Wang; Xuehua, Chen Jan 1, 2021 6403
The Spatiotemporal Characteristics of Coupling Effect between Roof and Backfill Body in Dense Backfill Mining. Zhao, Xinyuan; Li, Xinwang; Yang, Ke; Wei, Zhen Jan 1, 2021 7494
Prediction of Vibration Velocity of Bench Blasting Reflecting Negative Elevation Effect. Zhang, Xiaojun; Shi, Jianjun Jan 1, 2021 5929
Study on Anchor Cable instead of Single Hydraulic Prop Support in Advance Support of Deep Roadway. Su, Wenpeng; Zheng, Boyang; Jiang, Pengfei Jan 1, 2021 5359
Development of Coal Mine Filling Paste with Certain Early Strength and Its Flow Characteristics. Zhang, Feng; Liu, Jinxiao; Ni, Haiming; Li, Wenxin; Liu, Yongle Jan 1, 2021 8759
Evaluation of Water Retention Capacity of Bulkheads in Underground Coal Mines. Hang, Yuan; Jin, Lichuang; Yang, Binbin; Li, Ning; Yuan, Shichong; Gao, Zhilin; Sun, Linxuan Jan 1, 2021 6282
The Failure Mechanism and Stability of the End Slope of Inclined Composite Coal Seam. Li, Haoran; Du, Han; Bai, Runcai; Liu, Guangwei; Zhao, Mingyuan; Liu, Rongzheng Jan 1, 2021 7407
Research on Hydraulic Fracturing Pressure Relief Technology in the Deep High-Stress Roadway for Surrounding Rock Control. Zhai, Wen; Guo, Yachao; Ma, Xiaochuan; Li, Nailv; Zhang, Peng; Ma, Kun; Jing, Yuanxin Jan 1, 2021 6540
Quantitative Identification of the Water Resistance Capacity of Composite Strata in Mining Coal Seam Floors. Wang, Xinyi; Li, Fang; Wang, Qi; Chen, Bo; Zou, Yu; Zhang, Bo Jan 1, 2021 7563
Study on Rock Burst Early Warning in the Working Face of Deep Coal Mines Based on the Law of Gas Emission. Zhang, Qinghua; He, Shudong Report Jan 1, 2021 5967
Experimental Study on Sand Inrush Hazard of Water-Sand Two-Phase Flow in Broken Rock Mass. Xu, Junce; Pu, Hai; Chen, Jiarui; Sha, Ziheng Report Jan 1, 2021 5917
Distribution Law of Mining Stress of the Gob-Side Entry Retaining in Deep Mining Thin Coal Seam. Qin, Tao; Ren, Kai; Jiang, Chen; Duan, Yanwei; Liu, Zhi; Wang, Lei Jan 1, 2021 4197
Research on the Force Characteristics and Structural Optimization of Mine Antioutburst Door under the Influence of Coal and Gas Outburst Impact Airflow. Dai, Linchao; Sun, Haitao; Zhao, Xusheng; Wang, Bo; Cao, Jie Jan 1, 2021 8065
Migration Characteristics of Boring Mud in Roadway Floor Anchor Wire Hole and Test in Coal Mine. Zhang, Hui; Han, Weihai; Xu, Youlin; Zhu, Mengzhi; Liu, Zhanyang; Wang, Zhenfeng Jan 1, 2021 5190
Research on the Influence of the Key Stratum Position on the Support Working Resistance during Large Mining Height Top-Coal Caving Mining. Zhang, Baisheng; Yang, Zhiping; Ji, Chunxu; Guo, Zefeng; Li, Haoyang Jan 1, 2021 5118
Distribution Characteristics and Formation Mechanism of Surface Crack Induced by Extrathick Near Horizontal Seam Mining: An Example from the Datong Coal Field, China. Yan, Yueguan; Yan, Weitao; Dai, Huayang; Guo, Junting Jan 1, 2021 4501
Determination of Mining-Induced Changes in Hydrogeological Parameters of Overburden Aquifer in a Coalfield, Northwest China: Approaches Using the Water Level Response to Earth Tides. Xu, Qingyu; Wang, Guangcai; Liang, Xiangyang; Qu, Shen; Shi, Zheming; Wang, Xianbin Jan 1, 2021 6271
Analytical and Numerical Study of the Ground Pressure of the Work Face Crossing the Fault. Gao, Yanan; Zhang, Yudong; Lan, Donghao; Gao, Feng Report Jan 1, 2021 6261
Experimental Study on Impermeability Law of Aquiclude Reconstructed by Mudstone of External Dump in Arid Zone. Ma, Li; Liu, Chendong; Bi, Yinli; Peng, Suping; Jiang, Kaisheng; Zhang, Hui; Luo, Qiang Jan 1, 2021 6355
Evolution Law of Floor Fracture Zone above a Confined Aquifer Using Backfill Replacement Mining Technology. Ning, Shan; Zhu, Weibing; Yi, Xiaoyong; Wang, Laolao Jan 1, 2021 8085
Experimental Study on Reasonable Spacing after Carbon Dioxide Presplitting in Low-Permeability Coal Seam. Wei, Zongyong; Li, Shugang; Lin, Haifei; Li, Botao; Ding, Yang; Shuang, Haiqing Jan 1, 2021 6165
Influence of Deformation and Instability of Borehole on Gas Extraction in Deep Mining Soft Coal Seam. Zhang, Xue-Bo; Shen, Shuai-Shuai; Feng, Xiao-Jun; Ming, Yang; Liu, Jia-jia Jan 1, 2021 5671
A Study on the Mechanism of Dynamic Pressure during the Combinatorial Key Strata Rock Column Instability in Shallow Multi-coal Seams. Zhang, Jie; Wang, Bin; Bai, Wenyong; Yang, Sen Report Jan 1, 2021 5994
Influence of Upper Seam Extraction on Abutment Pressure Distribution during Lower Seam Extraction in Deep Mining. Wang, Feng; Jie, Zeqi; Ma, Bo; Zhu, Weihao; Chen, Tong Jan 1, 2021 5090
Study on Temporal and Spatial Characteristics of Overlying Strata in the Deep Coal Mining Process. Zhang, Bang'an; Yang, Yushun; Zhang, Dongming Report Jan 1, 2021 6381
Parametric Study of the Borehole Drilling in Jointed Rock Mass. Gao, Yanan; Zhang, Yudong; Zhang, Zetian; Li, Minghui; Sun, Yingfeng; Lan, Donghao; Gao, Feng Jan 1, 2021 4524
Wavelength Characteristic Analysis of a FBG Array Embedded in Quaternary Unconsolidated Strata during a Deep Borehole Installation. Zhang, Dingding; Ma, Chenyang; Duan, Yanyan; Du, Wengang; Liu, Jinxuan; Chai, Jing Jan 1, 2021 6433
Analysis of the Control Effect and Parameter Optimisation of Urban Surface Deformation in Underground Coal Mining with Solid Backfilling. Wang, Jiaqi; Zhang, Jixiong; Zhang, Qiang; Wu, Zhongya; Zhang, Qi; Wang, Yunbo; Gao, Difa Jan 1, 2021 6053
The Drainage Horizon Determination of High Directional Long Borehole and Gas Control Effect Analysis. Shang, Yuqi; Wu, Guiyi; Liu, Qinzhi; Kong, Dezhong; Li, Qiang Jan 1, 2021 6101
Optimization of Caving Technology in an Extrathick Seam with Longwall Top Coal Caving Mining. Yang, Liu; Li, Lianghui; Wei, Weijie Jan 1, 2021 6123
Study on Deformation and Failure Characteristics of Surrounding Rock of Overlying Roadway under Upward Mining in the Deep Mine. Xiong, Teng-Gen; Chang, Ju-Cai; He, Kai; Su, Ya-Feng; Qi, Chao Jan 1, 2021 6269
Analysis and Monitoring Technology of Upper Seam Mining in Multiunderlayer Goaf. Liang, Han; Li, Pengfei; Cao, Chen Jan 1, 2021 4868
Study on the Key Technology of Controlling the Instability of Deep High-Stress Coal and Rock Mass and Relieving the Danger. Zhang, Zhijing; Zuo, Jianghong; Lei, Dongji Jan 1, 2021 7495
Analysis on Subsidence Law of Bedrock and Ultrathick Loose Layer Caused by Coal Mining. Shi, Weiping; Li, Kaixin; Yu, Shengwen; Zhang, Cunzhi; Li, Jingkai Jan 1, 2021 7634
Numerical Simulation of the Effect of Stress on the Seepage of Fractured Rock Mass. Shiwei, Liang; Hongmei, Wang; Di, Ge; Cunqing, Zhao Jan 1, 2021 5568
Effects of Foaming and Drainage Behavior on Structure and Properties of Polyurethane/Water Glass (PU/WG) Grouting Materials for Coal Mines. Yu, Xiaofeng; Liu, Lizong; Wang, Yuchao; Bai, Guangfeng; Zhang, Yu Jan 1, 2021 5259
Fracture Propagation and Hydraulic Properties of a Coal Floor Subjected to Thick-Seam Longwalling above a Highly Confined Aquifer. Li, Shaodong; Fan, Gangwei; Zhang, Dongsheng; Zhang, Shizhong; Chen, Liang; Ren, Shang; Fan, Yibo Jan 1, 2021 6063
A Control Approach of the Roof in No-Pillar Roadway Formed by Roof Cutting and Pressure Releasing. Lou, Qingnan; Li, Tingchun; Zhu, Qingwen; Wu, Shanyuan; Yun, Ming; Zhao, Renle Jan 1, 2021 7187
Seismic Response Analysis of Deep Underground Roadways and Coal Pillars under the Influence of the Adjacent Goaf. Cao, Xu; Cao, Xiaoshan; Han, Tielin Jan 1, 2021 7519
Characterization of Cleaning Potential of Khokhar-Bala, Punjab (Pakistan) Coal and Simulation-Based Study for Identification of Best Strategy for its Cleaning. Shahzad, Muhammad; Arshad, Syed Mahmood; Ali, Zulfiqar; Ali, Rana Ahmad; Shabeer, Hamza Report Jan 1, 2021 3905
Effective Methane Extraction Radius after High-Pressure Water Jet Slotting. Ke, Hu; Binwei, Xia; Chengwei, Liu; Yiyu, Lu Aug 31, 2020 6292
Experimental Study on the Gas Flow Characteristics and Pressure Relief Gas Drainage Effect under Different Unloading Stress Paths. Zhang, Chaolin; Xu, Jiang; Wang, Enyuan; Peng, Shoujian Report Aug 31, 2020 4954
Study on the Fractal Characteristics of Coal Body Fissure Development and the Law of Coalbed Methane Migration of around the Stope. Yang, He; Liu, Zhen; Zhu, Danliang; Yang, Wenzhi; Zhao, Dawei; Wang, Wendi Aug 31, 2020 8738
Physarum-Inspired Autonomous Optimized Routing Protocol for Coal Mine MANET. Jiang, Haifeng; Liu, Xiaoxiao; Xiao, Shuo; Tang, Chaogang; Chen, Wei Aug 31, 2020 8030
Experimental Study for Influence of Surfactants Chemical Microstructures on Wetting Effect about Coal Dust in Tongchuan Mining Area. Ma, Youying; Wang, Yuying; Zhang, Qingtao Report Aug 31, 2020 7135
Concentrations, Spatial Distributions, and Sources of Heavy Metals in Surface Soils of the Coal Mining City Wuhai, China. Bu, Qingwei; Li, Qingshan; Zhang, Handan; Cao, Hongmei; Gong, Wenwen; Zhang, Xin; Ling, Ke; Cao, Yib Aug 31, 2020 7444
Analysis of the Mechanical Characteristics of Bolts under Roof Separation Based on Exponential Function. Ding, Xiao; Gu, Shuan-Cheng Report Aug 31, 2020 4018
Multifield Coupled Dynamic Simulation of Coal Oxidation and Self-Heating in Longwall Coal Mine Gob. Song, Shuanglin; Wang, Shugang; Jiang, Shuang; Liang, Yuntao; Hu, Peiyu Report Aug 31, 2020 8790
Research on the Deformation Mechanism and Directional Blasting Roof Cutting Control Measures of a Deep Buried High-Stress Roadway. Yang, Xiaojie; S>, Chenkang Liu; Sun, Honglei; S), Songlin Yue; Ji, Yuguo; Zhang, Xingyu; Hou, Lin Aug 31, 2020 6549
Multifactor Evaluation of Multiple Service Support and Optimization of Working Resistance of New Support Based on Dynamic Pressure. He, Fulian; Li, Liang; He, Wenrui; Li, Xiaobin; Lv, Kai; Qin, Binbin; Xu, and Xuhui Aug 31, 2020 8535
Experimental Investigation on the Influence of Water Content on the Mechanical Properties of Coal under Conventional Triaxial Compression. Zhang, Meichang; Nie, Rongshan Aug 31, 2020 5966
Experimental Study on Mechanical Properties and Acoustic Emission Characteristics of Water Bearing Sandstone under Stable Cyclic Loading and Unloading. Qin, Xinzhan; Yu Zhou; He, Manchao Aug 31, 2020 6619
Stress Evolution Law of Surrounding Rock with Gob-Side Entry Retaining by Roof Cutting and Pressure Release in Composite Roof. Zhang, Yong; Xu, Huichen; Song, Peng; Sun, Xiaoming; He, Manchao; Guo, Zhibiao Aug 31, 2020 6792
Overburden Migration and Failure Characteristics in Mining Shallow Buried Coal Seam with Thick Loose Layer. Xu, Zhuhe; Li, Quansheng; Li, Xiaobin Aug 31, 2020 6236
Numerical Simulation of the Effect of Dynamic Stress on the Rock Surrounding a Mine Roadway. Xue, Jun-hua; Zhan, Ke-liang; Du, Xuan-hong; Ma, Qian Aug 31, 2020 4745
An Automatic Recognition Method of Microseismic Signals Based on S Transformation and Improved Gaussian Mixture Model. Wang, Kaikai; Tang, Chun'an; Ma, Ke; Wang, Xintang; Li, Qiang Aug 31, 2020 14944
Analysis of Failure Characteristics and Strength Criterion of Coal-Rock Combined Body with Different Height Ratios. Wang, Tuo; Ma, Zhanguo; Gong, Peng; Li, Ning; Cheng, Shixing Aug 31, 2020 7786
Effect of Coalbed Methane Well Fracturing on Slope Stability of Open-Pit Coal Mine: A Case Study of Shengli East No. 2 Open-Pit Coal Mine. Zhu, Qingzhong; Wang, Bo; Zhao, Xin; Liu, Chunchun; Yu, Qing; Zhang, Liwen; Hou, Tao; Sang, Guangjie Case study Jul 31, 2020 7739
Surface Subsidence Control during Deep Backfill Coal Mining: A Case Study. Li, Baiyi; Zhou, Nan; Qi, Wenyue; Li, Ailing; Cui, Zhizhong Case study Jul 31, 2020 6441
Study on Optimization of Coal Truck Flow in Open-Pit Mine. Bao, Haiming; Zhang, Ruixin Jul 31, 2020 8092
Dynamic Mechanical Properties and Energy Dissipation Analysis of Sandstone after High Temperature Cycling. Qi, Ping; Chuanliang, Zhang; Hongjian, Sun; Han, Xu Jul 31, 2020 6923
Signal Game Analysis on the Effectiveness of Coal Mine Safety Supervision Based on the Affective Events Theory. Yang, Xue; Tian, Yang; Feng, Kai; Yang, Juan; Zhang, Shu-hui; Wang, Shengnan Jul 31, 2020 6944
Experimental Study on Seepage Characteristics of Jurassic Weakly Cemented Sandstone under Water-Rock Interaction. Liu, Qin; Sun, Yajun; Li, Jian Report Jun 30, 2020 6436
Quantitative Calculation of Critical Depth in Typical Rockburst Mine. Rong, Hai; Yu, Shiqi; Zhang, Hongwei; Liang, Bing Jun 30, 2020 5657
Numerical Research on Cutting Force and Fracture Morphology of Rock Plate with Two Sides Fixed and Two Sides Free. Lu, Zhenguo; Zeng, Qingliang; Meng, Zhaosheng; Wang, Zhiwen; Gao, Guanshun Jun 30, 2020 6013
Prediction of Residual Gas Content during Coal Roadway Tunneling Based on Drilling Cuttings Indices and BA-ELM Algorithm. Yang, Zhenhua; Zhang, Hongwei; Li, Sheng; Fan, Chaojun May 31, 2020 5239
A Comparative Study on the Wettability of Two Coal Samples during Deep Burial Metamorphism. Yan, Guochao; Bai, Longjian; Feng, Jianping; Zhang, Zhiqiang Report May 31, 2020 4235
Study on Floor Mechanical Failure Characteristics and Stress Evolution in Double Predriven Recovery Rooms. Feng, Guorui; Li, Songyu; Wang, Pengfei; Guo, Jun; Qian, Ruipeng; Sun, Qiang; Hao, Chenliang; Wen, X May 31, 2020 7272
Fracture Mechanical Behavior of Cracked Cantilever Roof with Large Cutting Height Mining. Zhao, Zenghui; Sun, Wei; Zhang, Mingzhong; Gao, Xiaojie; Chen, Shaojie Apr 30, 2020 5517
Analysis of Similarities and Differences between Acoustic Emission and Charge Signal Based on Fractal Characteristics of Coal Fracture. Ding, Xin; Xiao, Xiao-Chun; Lv, Xiang-Feng; Wu, Di; Pan, Yishan Apr 30, 2020 6972
Research on the Stability Evaluation Model of Composite Support Pillar in Backfill-Strip Mining. Zhu, Xiaojun; Guo, Guangli; Liu, Hui; Peng, Xueni; Yang, Xiaoyu Mar 31, 2020 7018
Prediction of Mining Subsidence in Shallow Coal Seam. Li, Gang; Yang, Qinghe Mar 31, 2020 4940
Blast-Casting Mechanism and Parameter Optimization of a Benched Deep-Hole in an Opencast Coal Mine. Ma, Li; Lai, Xingping; Zhang, Jianguo; Xiao, Shuangshuang; Zhang, Leiming; Tu, Yuhang Mar 31, 2020 8545
Mine Pressure Behavior Characteristics and Control Methods of a Reused Entry that Was Formed by Roof Cutting: A Case Study. Wang, Yajun; Wang, Haosen; He, Manchao; Wang, Qi; Qiao, Yafei; Yang, Jun Case study Mar 31, 2020 8099
Reclaiming Subsidized Land: An Evaluation of Coal Gangue Interlayers. Gong, Yuling; Hu, Zhenqi; McSweeney, Kevin Mar 31, 2020 10583
Study on Law of Overlying Strata Breakage and Migration in Downward Mining of Extremely Close Coal Seams by Physical Similarity Simulation. Li, Xiaobin; He, Wenrui; Xu, Zhuhe Report Mar 1, 2020 5821
Experimental Investigation on Mechanical Properties of In Situ Cemented Paste Backfill Containing Coal Gangue and Fly Ash. Zhang, Xinguo; Zhang, Shichuan Mar 1, 2020 5938
Game Modelling and Strategy Research on Trilateral Evolution for Coal-Mine Operational Safety Production System: A Simulation Approach. Li, Yan; Zhang, Yan; Dai, Haifeng; Zhao, Ziyan Jan 1, 2020 9950
Analysis of Factors Influencing Stability of Overlying Soil Layer on Thin Bedrock Based on Crack Development-Closure Test. Wu, Guangming; Bai, Haibo; Wu, Luyuan; He, Shixin; Du, Bin Jan 1, 2020 10815
Deformation Caused by Dynamic Load and Support Requirements in a Deep Gob-Side Entry Rock Mass. Zhang, Yandong; Yang, Yongjie; Zhuge, Changhua Jan 1, 2020 6355
Roof Movement and Failure Behavior When Mining Extra-Thick Coal Seams Using Upward Slicing Longwall-Roadway Cemented Backfill Technology. Deng, Xuejie; Yuan, Zongxuan; Lan, Lixin; de Wit, Benjamin; Zhang, Junwen Jan 1, 2020 7944
Automatic Roadway Backfilling of Caving Gangue for Cutting Roofs by Combined Support on Gob-Side Entry Retaining with No-Pillars: A Case Study. Xie, Shengrong; Wu, Xiaoyu; Chen, Dongdong; Sun, Yaohui; Zeng, Junchao; Zhang, Qing; Ji, Chunwei; Ch Case study Jan 1, 2020 6576
Study on Plastic Zone Distribution Characteristic of Coal and Rock Mass in Excavation from Crosscut Coal. Li, Chengwu; Zhang, Xiaoqian; Wei, Chengmin; Nie, Yao Report Jan 1, 2020 7333
Grouting Reinforcement Technique in Wind Oxidation Zone by Power Law Superfine Cement Slurry Considering the Time-Varying Rheological Parameters. Zhu, Dengxing; Guo, Yu; Wang, Wei; Guo, Gangye; An, Tieliang Dec 31, 2019 6395
Research on the Reasonable Width of the Waterproof Coal Pillar during the Mining of a Shallow Coal Seam Located Close to a Reservoir. Hu, Mengling; Zhao, Wenlong; Ren, Zheng Lu Jianxi; Miao, Yanping Dec 31, 2019 9723
Failure Mechanism of a Coal-Rock Combined Body with Inclinations of Structural Planes and a Calculation Model for Impact Energy. Zhao, Yi-Chao; Gao, Ming-Shi; He, Yong-Liang; Xu, Dong Dec 31, 2019 8760
An Experimental Study of the Uniaxial Failure Behaviour of Rock-Coal Composite Samples with Pre-existing Cracks in the Coal. Chen, Shaojie; Ge, Yao; Yin, Dawei; Yang, Huisan Report Dec 31, 2019 5632
Evolution Law of Overburden Longitudinal Connected Fissures in a Shallowly Buried Coal Face with Thin Bedrock. Jia, Housheng; Pan, Kun; Wang, Luyao; Liu, Shaowei; Fu, Mengxiong; Ji, Xiang Dec 31, 2019 6932
Evaluation on the Stability of Vertical Mine Shafts below Thick Loose Strata Based on the Comprehensive Weight Method and a Fuzzy Matter-Element Analysis Model. Zhang, Wenquan; Wang, Zaiyong; Shao, Jianli; Zhu, Xianxiang; Li, Wei; Wu, Xintao Dec 31, 2019 10925
Experimental Study on Comprehensive Real-Time Methods to Determine Geological Condition of Rock Mass along the Boreholes while Drilling in Underground Coal Mines. Niu, Ganggang; Zhang, Kai; Yu, Bosong; Chen, Yanlong; Wu, Yu; Liu, Jiangfeng Report Dec 31, 2019 7148
Deflection Mechanism and Safety Analysis of Coal Mine Shaft in Deep Soil Strata. Han, Jihuan; Zou, Jiuqun; Hu, Chenchen; Yang, Weihao Dec 31, 2019 5552
The Stability Evaluation of Shaft during Drastic Drawdown Dewatering of Alluvium. Du, Mingze; Xu, Yanchun; Duan, Heng; Li, Wen Nov 30, 2019 8277
Explosion-Induced Stress Wave Propagation in Interacting Fault System: Numerical Modeling and Implications for Chaoyang Coal Mine. Feng, Xiaojun; Zhang, Qiming; Ali, Muhammad Nov 30, 2019 7271
Dynamic Response Analysis of the Coal Gangue-like Elastic Rock Sphere Impact on the Massless Tail Beam Based on Contact-Structure Theory and FEM. Yang, Yang; Wan, Lirong; Xin, Zhengyuan Nov 30, 2019 13215
Mechanical Modeling of Roof Fracture Instability Mechanism and Its Control in Top-Coal Caving Mining under Thin Topsoil of Shallow Coal Seam. Gong, Peilin; Zhao, Tong; Yetilmezsoy, Kaan; Yi, Kang Nov 30, 2019 5340
Stability Analysis and Monitoring Method for the Key Block Structure of the Basic Roof of Noncoal Pillar Mining with Automatically Formed Gob-Side Entry. Liu, Jianning; He, Manchao; Wang, Yajun; Huang, Ruifeng; Yang, Jun; Tian, Xichun; Ming, Can; Guo, Sh Oct 31, 2019 9473
Study on Rules of Fault Stress Variation Based on Microseismic Monitoring and Numerical Simulation at the Working Face in the Dongjiahe Coal Mine. Ma, Ke; Yuan, Fuzhen; Zhuang, Duanyang; Li, Quansheng; Wang, Zhenwei Oct 31, 2019 7530
Analysis of the Occurrence Mechanism for Coal and Gas Outburst Based on Multiple Discriminant Indices. Rong, Hai; Zhang, Hongwei; Liang, Bing; Song, Weihua Oct 31, 2019 8530
Movement Law and Discriminant Method of Key Strata Breakage Based on Microseismic Monitoring. Li, Yang; Yang, Tianhong; Song, Weidong; Yu, Ling Sep 30, 2019 8254
Research on the Deformation Characteristics and Support Technology of a Bottom Gas Extraction Roadway under Repeated Interference. Pan, Rongkun; Ma, Zhihui; Yu, Minggao; Wu, Shuaidong Sep 30, 2019 7639
EFFECT OF COAL MINING ON SOIL NITROGEN DISTRIBUTION IN SEMI-ARID MINING AREA OF WESTERN CHINA. Yang, Dejun; Zhang, Yajun; Chen, Xiuqin Sep 1, 2019 6713
Large-Deformation Failure Mechanism of Coal-Feeder Chamber and Construction of Wall-Mounted Coal Bunker in Underground Coal Mine with Soft, Swelling Floor Rocks. Wang, Xingkai; Xie, Wenbing; Bai, Jianbiao; Jing, Shengguo; Su, Zhili Report Aug 31, 2019 7633
A Study on the Energy Condition and Quantitative Analysis of the Occurrence of a Coal and Gas Outburst. Dai, Linchao; Liu, Yanbao; Cao, Jie; Yang, Xuelin; Sun, Haitao; Wen, Guangcai; Wang, Bo Aug 31, 2019 7435
KP CM agrees to establish model coal mine at Dara Adam Khel. Aug 5, 2019 294
KP CM agrees to establish model coal mine at Dara Adam Khel. Aug 3, 2019 335
Effects of irrigation and tillage on soil organic carbon and nutrients in mining-induced subsided cropland. Nie, X.J.; Zhang, H.B.; Li, S.Y. Aug 1, 2019 4768
A Multistep Method for Automatic Determination and Optimization of Microseismic P-Phase Arrival Times in a Coal Mine. Zhu, Quanjie; Liu, Xiaohui; Liu, Xiaoyun; Chai, Haitao; Shi, Jianjun Technical report Jul 31, 2019 7144
Generating Behaviors of Strong Tremors and Experimental Study of Rockburst-Triggering Criterion. Wang, Guifeng; Jin, Feng; Gong, Siyuan; Dou, Linming; Fan, Chaojun; Cai, Wu; Yuan, Xiaoyuan Report Jul 31, 2019 5198
Game Research on Coal Mine Workers' Off-Post Behaviors. Zeng, Jun; Yao, Qingguo; Wang, Xinhua; Zhang, Yansong Jul 31, 2019 5424
Study on Filling Material Ratio and Filling Effect: Taking Coarse Fly Ash and Coal Gangue as the Main Filling Component. Wang, Changxiang; Liu, Yin; Hu, Hao; Li, Yangyang; Lu, Yao Report Jun 30, 2019 5845
A Static Fracturing Technology to Enhance the Permeability of Coalbed: Mechanical Study. Wang, Long; Guo, Baohua; Wang, Zhaofeng Jun 30, 2019 4809
Water Inrush from Pregrouting Fractures Induced by Mining Activities and Its Engineering Control Method Optimization. Li, Jianbo May 31, 2019 4917
Study of the Fracture Law of Overlying Strata under Water Based on the Flow-Stress-Damage Model. Wen, Zhijie; Jing, Suolin; Jiang, Yujing; Tian, Lei; Wen, Jinhao; Cao, Zhiguo; Shi, Shaoshuai; Zuo, May 31, 2019 6765
Numerical Investigation of the Influence of Roof Fracturing Angle on the Stability of Gob-Side Entry Subjected to Dynamic Loading. Guo, Zhibiao; Zhang, Lei; Ma, Zhibo; Zhong, Feixiang; Yu, Jingchao; Wang, Siming May 31, 2019 7326
A Case Study on the Control of Large Deformations in a Roadway Located in the Du'erping Coal Mine in China. Yang, Xiaojie; Hu, Chaowen; Liang, Jianhui; Zhou, Yubo; Ni, Guofeng; Huang, Ruifeng Case study May 31, 2019 5777
Surface Subsidence Prediction Method for Coal Mines with Ultrathick and Hard Stratum. Han, Hongkai; Xu, Jialin; Wang, Xiaozhen; Xie, Jianlin; Xing, Yantuan Apr 30, 2019 7875
Accurate Method for Picking Up the First Arrival Time of Microseismic Signals Based on Entropy Theory. Jia, Bao-xin; Sun, Ao; Pan, Yi-shan; Chen, Hao; Liu, Feng-pu Apr 30, 2019 8380
Study on Rock Burst Event Disaster and Prevention Mechanisms of Hard Roof. Zhou, Nan; Liu, Hengfeng; Zhang, Jixiong; Yan, Hao Apr 30, 2019 7998
Study on the Evolution Characteristics of Two-Zone Failure Mode of the Overburden Strata under Shallow Buried Thick Seam Mining. Yang, Daming; Guo, Wenbing; Tan, Yi Report Apr 30, 2019 5670
A General Review on Longwall Mining-Induced Fractures in Near-Face Regions. Bai, Qingsheng; Tu, Shihao Apr 30, 2019 15822
Geological Composition and Structure of the Filling Zone and Its Water-Resisting Property Evaluation on the Top of Ordovician Limestone. Wang, Qiqing; Li, Wenping; Liu, Qiangqiang Apr 30, 2019 7121
Research on Water-Filled Source Identification Technology of Coal Seam Floor Based on Multiple Index Factors. Wang, Xinyi; Yang, Guang; Wang, Qi; Wang, Junzhi; Zhang, Bo; Wang, Jianwang Apr 30, 2019 5708
Influence of Overlying Caprock on Coalbed Methane Migration in the Xutuan Coal Mine, Huaibei Coalfield, China: A Conceptional Analysis on Caprock Sealability. Zhang, Kaizhong; Liu, Qingquan; Jin, Kan; Wang, Liang; Cheng, Yuanping; Tu, Qingyi Apr 30, 2019 9054
Experimental and Numerical Study of Rock Stratum Movement Characteristics in Longwall Mining. Liu, Wan-rong Apr 30, 2019 7705
Numerical Investigation into Evolution of Crack and Stress in Residual Coal Pillars under the Influence of Longwall Mining of the Adjacent Underlying Coal Seam. Wang, Xin; Wu, Yuechao; Li, Xuehua; Liang, Shun Mar 31, 2019 9973
Coal Burst Induced by Horizontal Section Mining of a Steeply Inclined, Extra-Thick Coal Seam and Its Prevention: A Case Study from Yaojie No. 3 Coal Mine, China. Wang, Zhengyi; Dou, Linming; Wang, Guifeng Case study Mar 31, 2019 8327
Study on Modification of Alkali-Free Liquid Accelerator of Mine-Used Wet-Mix Shotcrete. Lianjun, Chen; Pengcheng, Li; Gang, Pan; Wenhui, Bian Mar 31, 2019 5246
A Method to Accurately Determine the Methane Enrichment Zone of a Longwall Coal Mine. Feng, Guorui; Zhang, Ao; Hu, Shengyong; Guo, Xiangqian; Li, Chao; Hao, Guocai; Li, Zhen Mar 31, 2019 5321
Evaluation of Coal Seam Gas Drainability for Outburst-Prone and High-C[O.sub.2]-Containing Coal Seam. Zhang, Lei; Ren, Ting; Aziz, Naj; Zhang, Cun Mar 31, 2019 8940
Calculation Method of Overburden Damage Height Based on Fracture Mechanics Analysis of Soft and Hard Rock Layers. Chen, Liang; Fan, Shaowu; Zhao, Can; Zhang, Lang; Cheng, Zhiheng Mar 31, 2019 9485
Force-Fracture Characteristics of the Roof above Goaf in a Steep Coal Seam: A Case Study of Xintie Coal Mine. Tu, Hong-sheng; Tu, Shi-hao; Zhu, De-fu; Hao, Ding-yi; Miao, Kai-jun Case study Mar 31, 2019 6064
Evidence of mine workings on new housing site is a 'game-changer' MIRFIELD TOWN COUNCILLOR STEVE BENSON CLAIMS BALDERSTONE HALL FIELDS ARE 'RIDDLED' WITH OLD MINE WORKINGS. Jun 14, 2018 533
ANALYSIS OF THE LANDSCAPE OF THE COAL REGION OF THE STATE OF SANTA CATARINA, BRAZIL CARRIED OUT WITH SATELLITE IMAGES/ANALISE DA PAISAGEM DA REGIAO CARBONIFERA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, BRASIL, REALIZADA COM IMAGENS DE SATELITE. Ladwig, Nilzo Ivo; Dagostim, Vanessa; Back, Alvaro Jose Ensayo Feb 1, 2018 5180
DETERMINATION OF THE HORIZONTAL DEFORMATION FACTOR FOR MINERAL AND FLUIDIZED DEPOSITS EXPLOITATION. Sroka, Anton; Misa, Rafal; Tajdus, Krzysztof Report Jan 1, 2018 2843
Experiencing Being a Woman in a Coal Mine/Vivenciando o ser mulher em uma mina de carvao. Araujo, Fernanda Santos; de Vasconcellos, Bruna Mendes Jan 1, 2018 9595
Numerical Analysis of Stress Fields and Crack Growths in the Floor Strata of Coal Seam for Longwall Mining. Sun, Lingzhi; Xie, Yunyue; Xiao, Hongtian Jan 1, 2018 6870
Effect of Seepage Velocity on Formation of Shaft Frozen Wall in Loose Aquifer. Lin, Jian; Cheng, Hua; Cai, Hai-bing; Tang, Bin; Cao, Guang-yong Jan 1, 2018 6518
Mechanical Properties and Failure Behavior of Composite Samples. Zhang, Hongwei; Wan, Zhijun; Zhang, Yuan; Wu, Dong Jan 1, 2018 7580
Strength and Cost Analysis of New Steel Sets as Roadway Support Project in Coal Mines. Li, Qinghai; Yang, Renshu; Li, Jingkai; Wang, He; Wen, Zhijie Jan 1, 2018 5694
Soil Metals and Ectomycorrhizal Fungi Associated with American Chestnut Hybrids as Reclamation Trees on Formerly Coal Mined Land. Bauman, J.M.; Adamson, J.; Brisbin, R.; Cline, E.T.; Keiffer, C.H. Report Jan 1, 2018 8853
Rational Boreholes Arrangement of Gas Extraction from Unloaded Coal Seam. Fan, Chaojun; Li, Sheng; Zhang, Haohao; Yang, Zhenhua Report Jan 1, 2018 4903
Study on Permeability Improvement Technology by Injecting Air into the Gas Drainage Borehole in Low-Permeability Coal Seam. Hui, Li; Chengwei, Guo; Yuanfang, Sun; Shaoshuai, Guo Jan 1, 2018 4302
Failure Characteristics and Confined Permeability of an Inclined Coal Seam Floor in Fluid-Solid Coupling. Sun, Jian; Wang, Lianguo; Zhao, Guangming Jan 1, 2018 6009
An Elastoplastic Softening Damage Model for Hydraulic Fracturing in Soft Coal Seams. Hao, Yang; Wu, Yu; Mao, Xianbiao; Li, Pan; Zhang, Liqiang; Tao, Jing Jan 1, 2018 6562
Safety Mining Technology of Coal Seams in Weathered Zone Based on Ground J-Type Pregrouting Reinforcement. Tu, Min; Cai, Jinlong; Zhang, Hualei; Rong, Chuanxin Jan 1, 2018 4370
Additional Stress on a Buried Pipeline under the Influence of Coal Mining Subsidence. Xu, Ping; Zhang, Minxia; Lin, Zhibin; Cao, Zhengzheng; Chang, Xu Jan 1, 2018 9214
Numerical Simulation Study of Variable-Mass Permeation of the Broken Rock Mass under Different Cementation Degrees. Li, Chong; Yao, Banghua; Ma, Qingqing Jan 1, 2018 4987
Numerical Investigation of Influences of Drilling Arrangements on the Mechanical Behavior and Energy Evolution of Coal Models. Zhao, Tong-bin; Guo, Wei-yao; Yu, Feng-hai; Tan, Yun-liang; Huang, Bin; Hu, Shan-chao Report Jan 1, 2018 6235
Experimental Investigation on Seepage Stability of Filling Material of Karst Collapse Pillar in Mining Engineering. Yu, Bangyong; Chen, Zhanqing; Wu, Jiangyu Jan 1, 2018 5403
Overlying Strata Movement Laws Induced by Longwall Mining of Deep Buried Coal Seam with Superhigh-Water Material Backfilling Technology. Wang, Fangtian; Ma, Qi; Li, Gang; Wu, Chengguo; Guo, Guangli Jan 1, 2018 4505
A Computing Method for Sand Inrush Quantity through a Borehole in Longde Coal Mine. Zhang, Boyang; Lin, Zhibin Jan 1, 2018 6539
Solid-Gas Coupling Model for Coal-Rock Mass Deformation and Pressure Relief Gas Flow in Protection Layer Mining. Zhu, Zhuohui; Feng, Tao; Yuan, Zhigang; Xie, Donghai; Chen, Wei Jan 1, 2018 4118
Study on Fracture and Stress Evolution Characteristics of Ultra-Thick Hard Sandstone Roof in the Fully Mechanized Mining Face with Large Mining Height: A Case Study of Xiaojihan Coal Mine in Western China. Ju, Feng; Xiao, Meng; He, Zequan; Ning, Pai; Huang, Peng Case study Jan 1, 2018 5583
Vibration and Dynamic Response of Buffering Devices during the Vertical Feeding of Coal Mine Solid Backfill Materials. Ju, Feng; He, Zequan; Xiao, Meng; Huang, Peng; Guo, Shuai Jan 1, 2018 4822
Comparative Analysis of Roadway Reinforcement Effects Based on Fluid-Solid Coupling in the Fractured Zone of Water-Rich Fault. Zhang, Jihua; Dong, Yun; Chen, Yadong; Jiang, Yang; Sun, Huasheng; Fan, Yuqing; Wang, Chun Jan 1, 2018 7788
Pressure-Arching Characteristics in Roof Blocks during Shallow Coal Mining. Zhao, Yanhai; Wang, Shuren; Hagan, Paul; Ren, Lianwei; Zou, Zhengsheng Jan 1, 2018 6982
Effect of Mining Thickness on Overburden Movement and Underground Pressure Characteristics for Extrathick Coal Seam by Sublevel Caving with High Bottom Cutting Height. Yang, Yongkang; Ma, Yanrong; Ji, Chunxu; Kang, Tianhe; Guo, Xingyun Jan 1, 2018 6721
A Mechanical Model of the Overlying Rock Masses in Undersea Coal Mining and a Stress-Seepage Coupling Numerical Simulation. Fang, Jie; Tian, Lei; Cai, Yanyan; Cao, Zhiguo; Wen, Jinhao; Wen, Zhijie Jan 1, 2018 8224
Seepage Law of Injected Water in the Coal Seam to Prevent Rock Burst Based on Coal and Rock System Energy. Lan, Tianwei; Fan, Chaojun; Zhang, Hongwei; Batugin, A.S.; Ruibin, Luo; Yang, Yu; Jia, Ce Jan 1, 2018 5358
Characteristics of Stress Transfer and Progressive Fracture in Overlying Strata due to Mining-Induced Disturbances. Lv, Xiang-feng; Zhou, Hong-yuan; Wang, Ai-wen; Feng, Chun; Xiao, Xiao-chun Jan 1, 2018 6356
Influence of Bidirectional Impact Loading on Anomalously Low-Friction Effect in Block Rock Media. Li, Liping; Li, Weijun; Tang, Jupeng; Lv, Jiaqing Jan 1, 2018 5119
Failure Depth of a Floor of a Fully Mechanized Working Face When Passing a Collapse Column. Cai, Jinlong; Tu, Min; Xu, Wensong Jan 1, 2018 5620
Mechanical Properties of Grouted Crushed Coal with Different Grain Size Mixtures under Triaxial Compression. Jin, Yuhao; Han, Lijun; Meng, Qingbin; Sanda, Suresh; Zang, Haizhi; Feng, Bing Jan 1, 2018 6394
Supporting Technology Research in Deep Well Based on Modified Terzaghi Formula. Peng, Wen-qing; Wang, Wei-jun; Yuan, Chao Jan 1, 2018 2967
The Influence of Heading Rate on Roof Stability in Coal Entry Excavation. Yang, Sen; Zhang, Nong; Feng, Xiaowei; Pan, Dongjiang; Qian, Deyu Jan 1, 2018 6561
Method for Effectively Utilizing Node Energy of WSN for Coal Mine Robot. Ma, Xiliang; Mao, Ruiqing Jan 1, 2018 4293
Characterization and Identification of Coal and Carbonaceous Shale Using Visible and Near-Infrared Reflectance Spectroscopy. Yang, En; Ge, Shirong; Wang, Shibo Jan 1, 2018 6693
A Fiber Bragg Grating-Based Condition Monitoring and Early Damage Detection System for the Structural Safety of Underground Coal Mines Using the Internet of Things. Jo, Byung Wan; Khan, Rana Muhammad Asad; Lee, Yun Sung; Jo, Jun Ho; Saleem, Nadia Jan 1, 2018 8638
The Migration of Coalbed Methane under Mining Pressure and Air Injection: A Case Study in China. Zhang, Liqiang; Wu, Yu; Pu, Hai; He, Xiaoping; Li, Pan Case study Jan 1, 2018 6546
Effect of Coal Mining on Springs in the Yushenfu Mining Area of China. Fan, Li-min; Li, Tao; Xiang, Maoxi; He, Weizhong; Wu, Boyun; Peng, Jie; Li, Yonghong; Li, Cheng; Zhe Jan 1, 2018 7026
Groundwater-Mixing Mechanism in a Multiaquifer System Based on Isotopic Tracing Theory: A Case Study in a Coal Mine District, China. Huang, Pinghua; Wang, Xinyi Case study Jan 1, 2018 5748
Dynamic Secondary Borehole-Sealing Method for Gas Drainage Boreholes along the Coal Seam. Qin, Wei; Xu, Jialin Jan 1, 2018 5641
Dynamic Decomposition Analysis and Forecasting of Energy Consumption in Shanxi Province Based on VAR and GM (1, 1) Models. Cui, Herui; Wu, Ruirui; Zhao, Tian Jan 1, 2018 7637
Optimization of Inner Dumping Uncovered Height with Partially Covered End Wall in Adjacent Surface Coal Mining Districts. Ma, Li; Chang, Zhiguo; Li, Kemin; Xiao, Shuangshuang; Ding, Xiaohua Jan 1, 2018 5395
A Hierarchical Fuzzy Comprehensive Evaluation Algorithm for Running State of a 6kV (10 kV) Power Switch Cabinet. Wang, Fuzhong; Han, Sumin; Cao, Bin Jan 1, 2018 5752
A Pythagorean Fuzzy Multigranulation Probabilistic Model for Mine Ventilator Fault Diagnosis. Zhang, Chao; Li, Deyu; Mu, Yimin; Song, Dong Jan 1, 2018 11514
EFFECTS OF MAIN ROOF FRACTURING ON ENERGY EVOLUTION DURING THE EXTRACTION OF THICK COAL SEEMS IN DEEP LONGWALL FACES. Wang, Jun; Ning, Jianguo; Jiang, Lishuai; Qingheng, G.U.; Qiang, X.U.; Jiang, Jinquan Report Oct 1, 2017 6302
The Power Generation from Coal in Pakistan: Assessment of Physicochemical Pollutant Indicators in Indigenous Reserves in Comparison to the Foreign Coal. Jun 30, 2017 6057
Method Research of Coal Mine Roof Strain Detection Based on the Fiber Bragg Grating Sensor with Thermodynamic Couple Numerical Condition. Jian, Zhang; Chuan, Lu; De-Shu, Lin Report Jan 1, 2017 4981
Assessment of Wave Energy in the South China Sea Based on GIS Technology. Lin, Gang; Shao, Long Tan; Zheng, Chong Wei; Chen, Xiao Bin; Zeng, Li Feng; Liu, Zhi Hong; Li, Rong Report Jan 1, 2017 5957
An Improved Adaptive Template Size Pixel-Tracking Method for Monitoring Large-Gradient Mining Subsidence. Huang, Jilei; Deng, Kazhong; Fan, Hongdong; Lei, Shaogang; Yan, Shiyong; Wang, Lei Jan 1, 2017 6873
A Joint Positioning and Attitude Solving Method for Shearer and Scraper Conveyor under Complex Conditions. Xie, Jiacheng; Yang, Zhaojian; Wang, Xuewen; Wang, Shuping; Zhang, Qing Report Jan 1, 2017 6704
Formation Mechanism and Reduction Technology of Mining-Induced Fissures in Shallow Thick Coal Seam Mining. Li, Jianwei; Liu, Changyou Report Jan 1, 2017 6407
Nonlinear Dynamics Mechanism of Rock Burst Induced by the Instability of the Layer-Crack Plate Structure in the Coal Wall in Deep Coal Mining. Chen, Yanlong; Lu, Aihong; Mao, Xianbiao; Li, Ming; Zhang, Lianying Report Jan 1, 2017 6676
Effects of Heating Rate on the Dynamic Tensile Mechanical Properties of Coal Sandstone during Thermal Treatment. Li, Ming; Mao, Xianbiao; Pu, Hai; Chen, Yanlong; Wu, Yu; Zhang, Lianying Report Jan 1, 2017 6023
A Novel Design of Rescue Capsule considering the Pressure Characteristics and Thermal Dynamic Response with Thermomechanical Coupling Action Subjected to Gas Explosion Load. Zhai, Xiaowei; Wu, Shibo; Wang, Kai; Chen, Xiaokun; Li, Haitao Report Jan 1, 2017 5403
Discriminant Model of Coal Mining Microseismic and Blasting Signals Based on Waveform Characteristics. Li, Baolin; Li, Nan; Wang, Enyuan; Li, Xuelong; Zhang, Zhibo; Zhang, Xin; Niu, Yue Report Jan 1, 2017 7712
MINERS' RETURN TO WORK FOLLOWING INJURIES IN COAL MINES /POWROT DO PRACY GORNIKOW POSZKODOWANYCH W WYPADKACH W KOPALNI WEGLA. Bhattacherjee, Ashis; Kunar, Bijay Mihir Report Nov 1, 2016 8679
The impact of deep underground coal mining on earth fissure occurrence. Malinowska, Agnieszka A.; Hejmanowski, Ryszard Report Oct 1, 2016 3414
Peak particle velocity as an indicator of the dynamic load exerted on the support of underground workings. Mutke, Grzegorz; Masny, Wojciech; Prusek, Stanislaw Report Oct 1, 2016 6680
Radon release from underground strata to the surface and uniaxial compressive test of rock samples. Zhang, Wei; Zhang, Dongsheng; Wu, Lixin; Li, Juanjuan; Cheng, Jixin Report Oct 1, 2016 6628
THERMAL LOAD AT WORKSTATIONS IN THE UNDERGROUND COAL MINING: RESULTS OF RESEARCH CARRIED OUT IN 6 COAL MINES/OBCIAZENIE CIEPLNE NA STANOWISKACH PRACY W GORNICTWIE WYNIKI BADAN PRZEPROWADZONYCH W 6 KOPALNIACH WEGLA KAMIENNEGO. Slota, Krzysztof; Slota, Zbigniew; Kulagowska, Ewa Report Jul 1, 2016 12008
Power characteristics of electromagnetic wave propagation along arched tunnel walls. Liu, Xiaoming; Man, Zhongcheng; Ding, Enjie; Zhao, Duan Mar 15, 2016 3616
Assessment by multivariate analysis of groundwater-surface water interactions in the coal-mining exploring district, China/Evaluacion de las interacciones entre agua superficial y agua subterranea a traves del analisis multivariante en el distrito de exploracion carbonifera en China. Huang, Pinghua; Han, Sumin Report Mar 1, 2016 6176
Analytical Analysis and Field Observation of Break Line in the Main Roof over the Goaf Edge of Longwall Coal Mines. Guangchao, Zhang; Fulian, He; Lishuai, Jiang Jan 1, 2016 5999
Finite Difference Analysis of Transient Heat Transfer in Surrounding Rock Mass of High Geothermal Roadway. Zhang, Yuan; Wan, Zhijun; Gu, Bin; Zhang, Hongwei; Zhou, Peng Jan 1, 2016 4657
Health before coal: recent developments including a Chinese ban on "dirty" coal, a report on the Hazelwood mine fire and a health industry super fund decision to restrict investments in coal, have brought concerns about the effects of coal on health to a wider Australian audience. Nov 1, 2014 1000
Effects of coal mine spill to be felt for years to come. Narine, Shari Dec 1, 2013 727
Geochemical evaluation of Kathwai area coals, District Khoushab. Dec 31, 2012 214
Kinetic analysis of co-combustion of oil shale semi-coke with bituminous coal. Sun, B.-Z.; Wang, Q.; Shen, P.-Y.; Qin, H.; Li, S.-H. Report Mar 1, 2012 3833
Canaries in the coal mine? Dog guide schools look at the current state of orientation and mobility. Franck, Lukas; Haneline, Rod; Farrugia, Chuck Dec 1, 2011 1061
FLAWED EPA ANALYSIS BLOCKING COAL ASH RULE. Interview Feb 1, 2011 1259
Determination of minerals in coal by methods based on the recalculation of the bulk chemical analyses. Ritz, Michal; Klika, Zdenek Report Oct 1, 2010 4738
Non-parametric approximation used to analysis of PSInSAR[TM] data of Upper Silesian Coal Basin, Poland. Mirek, Katarzyna; Mirek, Janusz Report Oct 1, 2009 1953
Topical coal tar preparations in the treatment of chronic plaque psoriasis: a review. Prasutr, Thawornchaisit Mar 1, 2008 2359
Coal: the United States promotes while Canada and Europe move beyond. Brown, Lester R. Mar 1, 2004 822
Stakes are heating up. (Editorial). Brief Article Aug 1, 2002 599
Powder River Basin power. Brief Article Oct 1, 2001 818
Ukraine exports rise. Brief Article Feb 1, 2001 174
Polish coal: addressing the problems. Chadwick, John Aug 1, 1997 781

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |