Printer Friendly

Browse Electric filters, Bandpass topic

Analysis subtopic

Articles

1-31 out of 31 article(s)
Title Author Type Date Words
A compact dual-band band-pass filter with wide stop-band using two resonators combined by via-hole. Xu, Fang; Wang, Zongjie; Xiao, Mi; Duan, Jizong; Cui, Jiayang; Zhu, Zhe; Ju, Mu; Liu, Yang Abstract Aug 1, 2013 2800
Wi-Fi energy harvester for low power RFID application. Hong, Samuel S.B.; Ibrahim, Rosdiazli; Khir, Mohd H. Md.; Zakariya, Mohammad A.; Daud, Hanita Abstract Jul 1, 2013 3687
Compact bandpass filter with wide stop-band using rectangular strips, asymmetric open-stubs and L slot lines. Xu, Fang; Xiao, Mi; Wang, Zongjie; Cui, Jiayang; Zhu, Zhe; Ju, Mu; Duan, Jizong Abstract Jul 1, 2013 3191
A novel wideband bandpass filter using stub-loaded ring resonator and tapped feed. Chen, Dong; Zhu, Lei; Cheng, Chonghu Abstract Jul 1, 2013 2097
Design of reconfigurable miniaturized UWB-BPF with tuned notched band. Mohamed, Hesham A.; Shaarawy, Heba B. El-; Abdallah, Esmat A.; Henawy, Hadia M. El- Jun 1, 2013 5207
Multi-band notch UWB band pass filter with novel contiguous split rings embedded in symmetrically tapered elliptic rings. Kamma, Anil; Gupta, Swapnil R.; Reddy, Gopi S.; Mukherjee, Jayanta Abstract Jun 1, 2013 3835
UWB-BPF with application based triple notches and suppressed stopband. Ghazali, Abu N.; Pal, Srikanta Abstract Jun 1, 2013 3529
Miniaturized wideband bandpass filter utilizing square ring resonator and loaded open-stub. Deng, Kun; Chen, Jian-Zhong; Wu, Bian; Su, Tao; Liang, Chang-Hong Abstract Jun 1, 2013 4512
A FSS with stable performance under large incident angles. Ma, Tao; Zhou, Hang; Yang, Yuan; Liu, Bo Abstract Jun 1, 2013 1828
Compact tunable dual-band bandpass filter based on substrate integrated waveguide and defected ground structure. Wang, Zhu-Dan; Wei, Feng; Zhang, Li; Shi, Xiao-Wei Abstract Jun 1, 2013 2557
Investigation of dual-band balun bandpass filters based on coupled ring resonators. Wang, Hui; Yin, Bi Huan; Kang, Wei; Yang, Guo; Wu, Wen Abstract Jun 1, 2013 1789
A novel dual-band passband filter with controllable center frequencies and band widths. Li, Zhi-Peng; Su, Tao; Zhang, Yong-Liang; Liang, Chang-Hong Abstract May 1, 2013 2994
A wideband differential bandpass filter based on T-shaped stubs and single ring resonator. Wang, Hui; Kang, Wei; Yang, Guo; Wu, Wen Abstract May 1, 2013 2503
Novel tri-band bandpass filter using stubloaded short-ended resonator. Zhang, Xiu Yin; Gao, Li; Cai, Ze Yu; Zhao, Xiao-Lan Abstract May 1, 2013 3143
Compact reconfigurable HNSIW bandpass filter loaded by CSRR. Wang, Zhu-Dan; Wei, Feng; Zhang, Li; Shi, Xiaowei Abstract May 1, 2013 2668
Design of compact wideband bandpass filter with good performances based on novel CRLH resonator. Wu, Guo-Cheng; Wang, Guang-Ming; Wang, Ya-Wei Abstract May 1, 2013 1820
Compact dual-mode double square-loop resonators for WLAN and WiMAX tri-band filter design. Liu, Ji-Chyun; Huang, Feng-Seng; Kuei, Ching-Pin; Liu, Chin-Yen Abstract May 1, 2013 3857
Design of diplexer with rotationally symmetric structure. Wong, Sai Wai; Liu, Xiao-Han; Wang, Kai; Chen, Ruisen; Zheng, Li-Sheng; Chu, Qing-Xin Abstract May 1, 2013 3570
The round-ended design and measurement of all symmetric edge-coupled bandpass filter. Yang, Bao-Hua; Mehdi, Ghulam; Hu, Anyong; Xie, Yan; Yao, Xian-Xun; Zhang, Jin; Zheng, Cheng; Miao, J Abstract May 1, 2013 2450
Dual-band bandpass filter using a single short-ended dual-mode resonator with adjustable first passband. Sun, Shoujia; Yang, Shuai; Wu, Bian; Deng, Kun; Liang, Changhong Abstract Apr 1, 2013 3489
A dual-band bandpass filter with a tunable passband. Jia, Dinghong; Feng, Quanyuan; Huang, Xiaoguo; Xiang, Qianyin Abstract Apr 1, 2013 2551
Dual-mode dual-band bandpass filter based on square loop resonator. Deng, Kun; Yang, Shuai; Sun, Shoujia; Wu, Bian; Shi, Xiaowei Abstract Apr 1, 2013 3329
A high selectivity dual-band bandpass filter using dual-mode and triple-mode resonators. Huang, Xiaoguo; Feng, Quanyuan; Xiang, QianYin; Jia, Dinghong Abstract Mar 1, 2013 2399
A novel dual-band bandpass filter using dual-mode square patch resonators. Yeo, Kenneth S.K.; Nwajana, Augustine O. Abstract Mar 1, 2013 4073
Compact square dc-block bandpass filter with slots. Jun, Sungyun; Chang, Kai Abstract Mar 1, 2013 1439
A compact tri-band passband filter based on three embedded bending stub resonators. Peng, Yatao; Zhang, Lijun; Leng, Yongqing; Guan, Jin Abstract Feb 1, 2013 2514
Compact mixed-cross coupled bandpass filter with enhanced frequency selectivity. Wei, Xubo; Wang, Peng; Shi, Yu Abstract Feb 1, 2013 2422
Microstrip wideband bandpass filter with six transmission zeros using transversal signal-interaction concepts. Xue, S.J.; Feng, W.J.; Zhu, H.T.; Che, W.Q. Abstract Jan 1, 2013 3153
Improved bandwidth waveguid bandpass filter using Sierpinski fractal shaped irises. Lotfi-Neyestanak, Abbas A.; Seyed-Momeni, Seyed M.; Haraty, Mohammad R. Abstract Jan 1, 2013 1755
Analysis and design on inhomogeneous coupled-stripline microwave bandpass filters. Huang, Cheng-Liang; You, Cheng-Chyi Sep 1, 1998 2219
New microstrip bandpass filter topologies. Korber, Marinus, Jr. Jul 1, 1997 1128

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |