Printer Friendly

Anak ni Wade transgender.

Sa isang panayam ni talk show host Ellen DeGeneres sa kanyang The Ellen Show ay ibinunyag ni retired NBA star Dwyane Wade na isang transgender ang kanyang 12-anyos na anak na lalaki.

Sinabi ni Zion Wade na mas gusto niyang tukuyin bilang 'she/her' at tawagin sa pangalang 'Zaya'.

'Zaya, a 12-year-old came home... I don't know if everyone knows, Zaya was originally named Zion as a boy... came home and said, hey, I wanna talk to you guys,' kuwento ni Wade kay DeGeneres. 'I think going forward, I'm ready to live my truth. I want to be referenced as she and her. I would love for you guys to call me Zaya.'

Kumukuha sila ng kanyang asawang si Gabrielle Union ng impormasyon sa LGBTQ para magabayan sila sa kanilang anak.

COPYRIGHT 2020 PhilSTAR Daily, Inc.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2020 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Philippines Star (Manila, Philippines)
Date:Feb 13, 2020
Words:175
Previous Article:'Timpla: A Flavor Masterclass'.
Next Article:Valentine tips for women who are still searching for Mr. Right.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters