Printer Friendly

An inferior myocardial infarction due to single dose paracetamol use/Tek doz parasetamol kullanimina bagli inferiyor miyokart enfarktusu.

Giris

Parasetamol oldukca etkili ve yan etkileri bakimmdan guvenli gorulen analjezik ve antipiretik bir ajandir. Dispeptik sikayetlere daha az neden oldugundan ve diger ilaglarla etkilesim agismdan risk olusturmadigindan, parasetamol gunluk pratikte gokfazla regete edilmekte, hastalar tarafmdan da tercih edilmektedir. Literaturde yuksek miktarda oilman ilag dozlarinm bbbrek ve karaciger toksisitesine neden olduguna dair olgular bildirilmesine ragmen, tek doz parasetamoliin neden oldugu yan etkileri bildiren olgularm sayisi oldukga smirhdir. Dahasi bu yan etkileri kardiyovaskuler sistem bozukluklanyla iliskilendiren galismalar yok denecek kadar az sayidadir. Sunacagimiz bu olguda alti ay arayla iki kez, tek doz parasetamol aldiktan 15 dakika sonra gelisen miyokart enfarktusii (Ml) irdelenecektir.

Olgu Sunumu

Kirk yasinda erkek hasta acil poliklinigimize, yirmi dakika once baslayan ve sol kola yayilan, sjddetli ve sikistinci tarzdaki gbgiis agnsi sikayeti ile basvurdu. Ozgegmisinde, hipertansiyonu ve diyabet tanisi bulunmayan hastanm anamnezinde, asetil salisilik aside karsi alerjisi oldugu ve giinde 20 adet sigara igtigi, soy gegmisjnde ise bnemli bir hastahk oykiisiiniin olmadigi belirlendi. Acil biyokimyasmda: Glikoz: 130 mg/dl, laktat dehidrogenaz: 216 U/L, aspartat aminotransferaz: 43 U/L, alanin aminotransferaz: 39 U/L, kreatin kinaz: 122 U/L, kreatin kinaz -MB: 22 U/L, amilaz: 279 U/L, ure: 28 mg/dl, kreatinin: 0.8 mg/dl, Na: 140 mmol/L, K+: 3.5 meq/L, Ca++: 9.5 mg/dl, total bilirubin: 0.51 mg/dL, lokosit: 8390 mikroL (2 saat sonra bakilan deger 15710), hematokrit: 42.8%, hemoglobin: 12.8 gr/dL, trombosit: 175000 mikroL, sedimentasyon hizi: 2 mm/h idi. Hastanm tipik anjinal agrismin olmasi iizerine elektrokardiyografi kaydi ahndi. Elektrokardiyografisinde (EKG) saptanan DII-DIII ve aVF derivasyonlannda 3 mm'lik ST elevasyonu ile Dl ve aVL derivasyonlannda 2 mm'lik ST depresyonu bulgulan, inferiyor Ml ile uyumluydu (Sekil 1). Kan basinci 140/90 mmHg ve nabiz 50 atim/dk olan hasta koro-ner yogun bakima yatinldi. Nefes darligi olmayan hastanm, yogun anksiyetesi ve Slum korkusu mevcuttu. Muayenede dokiintiisunun bulunmadigi, cildinin oldukga soluk ve terli oldugu tespit edildi. Yakmlarindan alinan anamnezde hastanm, agridan 15 dk once bas. agnsi nedeni ile 500 mg parasetamol tablet igtigi, alti ay oncede 500 mg parasetamol tablet igtikten sonra bu sekilde gbgiis agrismin bagladigi ve bes gun kadar yogun bakimda takip edildigi bgrenildi. Hasta yakmlan o donemde verilen tedaviyi hatirlamadiklanni ancak hastaya koroner anjiyografi (KAG) yapildigmi ve sonucun normal giktigmi ifade etti. Alti ay oncesi kayitlara ulasjldiginda klinigin benzer oldugu, agridan kisa bir sure sonra viicutta kasinti, ciltte hiperemi, dudaklarda bdem ve nefes darligi olustugu belirlendi. Bu semptomlarla acil poliklinigine basvuran hastanm o donemde gekilen EKG'si inferiyor Ml ile uyumlu bulunmuftu (sekil 2). 0 donemde hastada alerjik reaksiyon gelistigi dusiiniildiigiinden, 80 mg Prednol (IV) ve 45.5 mg Feniramin (IV) yapilmis, kisa bir sure sonra da agrilan gegmis, ve ST rezoliisyonu saglanmisti. Troponin takiplerinde 12. saatte smirda pozitiflesme olmustu. Vital bulgulan stabil hale gelen hastaya kontrast alerjisi ybniinden test yapildiktan sonra KAG uygulanmis, sonug normal koroner anatomi olarak degerlendirilmisti.

Hasta koroner yogun bakima ahndi. Bu esnada ciltte hiperemi ve dudaklarda sisme basladi. Bu durumunda alerjik olabilecegi ihtimalini dusundugumuzden trombolitik yerine, 80 mg prednizolon (IV) ve 45.5 mg Feniramin (IV) tedavisi uyguladik. Bu tedaviden bes dakika sonra gbgiis agnsi gegen hastanm, kontrol EKG'sinde ST elevasyonunun duzeldigi ve Q dalgasmm olusmadigi belirlendi (sekil 3). Takiplerinde stabil hale gelen hastanm, ucuncu ve altmci saatte troponini negatif, 12. saatte istenen troponin smirda pozitif geldi. Kullanilan ilacm son kullanma tarihi kontrol edilip sorun olmadigi belirlendi. Hasta stabillestikten sonra yapilan ekokardiyografisinde ejeksiyon fraksiyonu %60, duvar kalinhklan, kalp bosluk gaplari ve duvar kontraksiyonlan normal olarak degerlendirildi. Yapilan efor testi normal olarak degerlendirildi. Hastanemizde immunoglobulin E ve triptaz diizeyleri galisjlamadigmdan ve alerji testleri yapilamadigindan hastanm uygun bir merkeze basvurmasi onerilerektaburcu edildi.

[FIGURE 1 OMITTED]

[FIGURE 2 OMITTED]

[FIGURE 3 OMITTED]

Tartisma

Hastada hem 6 ay once, hem de acil klinigimize basvurdugu esnada parasetamol aldiktan sonra Ml gelistigi gbz onune alimrsa, bu durumun parasetamolle iliskili olma ihtimali oldukga ytiksektir. Hastanin parasetamol alirken tereddutu olmus, ancak bas agrisi sjddetli oldugundan ve elinde farkli bir agn kesici bulunmadigmdan, parasetamol tableti kullanmakzorunda kalmisti. ilaci igtikten yaklasik 15 dakika sonra da hastanin gdgus agrisi basjamisji. Ml'da steroid kullanimi kontrendike oldugundan verilecek tedavinin gok dusuniilmesi gerekiyordu. Alti ay arayla meydana gelen her iki olayda da EKG bulgulan ve klinik, oldukga benzer oldugundan tani konusunda suphelerimiz oldukga azalmisti.

Akut koroner sendromlar ile alerjik veya hipersensitivite reaksiyonlannin birlikte gorulmesi klinik pratikte gittikge artmaktadir. 1991'de Kounis ve ark. (1) "alerjik anjina sendromunu" tarif etmistir. Braunwald 1998'de alerjik reaksiyonlarda histamin ve ISkotrienlerin koroner damar dilz kaslarmda spazm olufturabilecegine ifaret etmiftir (2). Herhangi bir alerjik maruziyet sonrasi mast hiicre aktivasyonu sonucu ortaya gikan histamin, triptaz, lokotrienler, tromboksan gibi agiga gikan bir takim mediyatbrler araciligi ile koroner vazospazm gbrillebilmektedir (3). Giiniimuzde alerjik anjina vev alerjik miyokart enfarktusu "Kounis Sendromu" olarak adlandinlmakta ve koroner arter spazmmin sebebi olarak kabul edilmektedir. Antibiyotik, analjezikler dahil birgok ilag, kontrast maddeler, an ve bocek sokmasi, insektisit maddeler ve bazi gidalar alerjik nedenli koroner vazospazm yaparak Kounis sendromuna neden olabilmektedir (4-6). Prednol ve antihistaminiklerle vazospazm diizelmekte ve klinik cevap alinabilinmektedir (7). Hastaligm iki varyanti bilinmektedir. Ilkinde normal koroner arterli ve kardiyak risk faktorleri bulunmayan hastalarda, alerjik reaksiyon sonrasmda koroner spazm olmasi, ikinci tipinde ise oncesinde olan bir ateromatoz plak zemininde gelifen alerjik reaksiyonun plakta erozyon veya ruptur yapip akut miyokart enfarktusiine sebep olmasidir.

Sundugumuz bu vaka Kounis sendromu tip 1 ile uyumludur. Literaturde, birgok ilaca bagh olarak Kounis sendromu gelisjigi bildirilmesine ragmen parasetamole bagh gelisen bir olgu bildirimine rastlamadik. Bu nedenle olgumuz aynca bir onem arz etmektedir.

Sonuc

Sunulan olguda oldugu gibi parasetamol gibi guvenilir bir ilag alimi bile agir sonuglar dogurabilir. Olgumuzda goruldugu gibi anamnezin ne kadar bnemli oldugu bir kez daha ortaya konmustur. Bu nedenle anamnez detayli alinmah, hastalara kapsamh ve biitiincul yaklasilmahdir.

doi:10.5152/akd.2011.146

Kaynaklar

(1.) Kounis NG, Zavras GM. Histamine-induced coronary artery spasm: the concept of allergic angina. Br J Clin Pract 1991; 45: 121-8.

(2.) Braunwald E. Unstable angina: an etiologic approach to management. Circulation 1998;98:2219-22

(3.) Ozben B, Erdogan 0. The role of inflammation and allergy in acute coronary syndromes. Inflamm Allergy Drug Targets 2008; 7: 136-44.

(4.) Biteker M, Duran NE, Biteker F, Civan HA, Gundiiz S, Gokdeniz T, et al. Kounis syndrome: first series in Turkish patients. Anadolu Kardiyol Derg 2009; 9: 59-60.

(5.) Kilic D, Evrengul H, Ozcan AV, Tanriverdi H, Qaghyan 0, Kaftan A. Acute ST segment elevation myocardial infarction after sulbactam-ampicilllin induced anaphylactic shock in an adult with significant coronary artery disease: a case report. Int J Cardiol 2009; 12: 135:e30-3.

(6.) Kartal 0, Guleg M, Qalifkaner AZ, sener 0. Kounis syndrome: allergic angina and allergic myocardial infarction: review. Turkiye Klinikleri J CardiovascSci 2010; 22: 253-61.

(7.) Qevik C, Nugent K, Shome GR Kounis NG. Treatment of Kounis syndrome. Int J Cardiol 2010; 143: 223-6.

Hasan Korkmaz, Mehtap Gurger *

Elazig Egitim ve Arastirma Hastanesi, Kardiyoloji ve * Acil Tip Anabilim Dalian, Elazig-Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Hasan Korkmaz Elazig Egitim ve Arastirma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dali, Elazig-Turkiye Tel: +90 424 233 27 82 E-posta: hkorkmaz23@yahoo.com Cevrimici Yaym Tarihi/Available Online Date: 11.08.2011
COPYRIGHT 2011 Aves Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Case Reports/Olgu Sunumlari
Author:Korkmaz, Hasan; Gurger, Mehtap
Publication:The Anatolian Journal of Cardiology (Anadolu Kardiyoloji Dergisi)
Date:Sep 1, 2011
Words:1166
Previous Article:Moxifloxacin-dependent torsades de pointes/Moksifloksasin'e bagli torsades de pointes.
Next Article:Microorganisms and valve tissue/demonstration of chlamydophila pneumoniae, mycoplasma pneumoniae, cytomegalovirus, and Epstein-Barr virus in...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |