Printer Friendly

All dwy chwaer ganfod y celwydd?

BYDD gwobr o PS10,000 yn y fantol wrth i gystadleuwyr o ledled Cymru geisio canfod y celwydd yn y gyfres cwis ar S4C bob nos Iau, Celwydd Noeth. Mae'r rhaglen, sy'n cael ei chyflwyno gan Nia Roberts, yn fath wahanol o gwis, gyda chystadleuwyr yn edrych ar restr o ffeithiau a cheisio dod o hyd i'r un ffaith anghywir yn eu plith, er mwyn ennill arian a symud ymlaen i'r rownd nesaf.

Ymysg y cystadleuwyr yn rhifyn diweddaraf y gyfres nos Iau mae dwy chwaer o Dalwrn ar Ynys Mon, Buddug Wiliam, 25, ac Elin Wiliam, 23.

Wedi cychwyn eu taith tuag at PS10,000 yr wythnos diwethaf, mae'n rhaid i Buddug ac Elin barhau a'u siwrnai gam wrth gam i geisio ennill y brif wobr.

Meddai Elin Wiliam, sydd yn astudio gradd mewn marchnata ym Mhrifysgol Lerpwl: "Mi oedd hi'n brofiad nerve-wracking ond yn gyffrous yr un pryd! Unwaith ti yna, ti'n sylwi mai dim arian Monopoly ydi o, ond arian go iawn, felly mae hynny braidd yn scary!

"Dw i yn y coleg yn Lerpwl a dw i ddim yn gweld fy chwaer yn aml, felly fe gawsom ni dipyn bach o ymarfer team building! Dw i'n teimlo bod ni'n fwy agos rwan a 'da ni efo parch newydd at ein gilydd!" Gyda swm sylweddol o arian ar gael i'w ennill, roedd gan y ddwy chwaer syniadau tra gwahanol o sut i wario unrhyw enillion cyn iddyn nhw gymryd rhan yn y gyfres.

Ychwanega Elin: "Mae Buddug eisiau mynd i drafeilio ac mae hi wastad wedi bod eisiau mynd i Seland Newydd, felly fuasai'r arian yn ei helpu hi i fynd. Mae hi'n licio siopa hefyd, felly mae'n siwr fysa hi'n licio prynu clustogau i'r ty hefyd.

"Dw i'n canu dipyn yn Lerpwl, felly fyswn i'n hoffi trio prynu offer newydd i gario ymlaen efo fy nghanu. Wedyn, ella 'swn i'n licio prynu car neu gael gwyliau."

Hefyd yn ymddangos ar y rhaglen mae Olwen a Rhian, mam a merch sydd hefyd o Ynys Mon (Llangefni), ac Emyr ac Iestyn, partneriaid sy'n byw yng Nghaerdydd.

Ond a fydd Buddug ac Elin yn cipio'r jacpot? Gwyliwch Celwydd Noeth nos Iau i weld a fyddan nhw'n gwireddu breuddwyd.

TRANSL888 it: Contestants from around Wales could win themselves a cash prize of PS10,000 if they manage to separate fact from fiction in the S4C quiz series Celwydd Noeth (Blatant Lie).

Celwydd Noeth, S4C, Dydd Iau (Thursday) 8.25pm (English subtitles)

COPYRIGHT 2016 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2016 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Jan 16, 2016
Words:411
Previous Article:Dychwelyd i'r dosbarth.
Next Article:GAIR I GALL.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters