Printer Friendly

Alewyn Petrus Rossouw.

Dit is met innige leedwese dat ek verneem het van Alewyn se dood. Op 27 Januarie 2015 sou hy 79 jaar oud geword. Alewyn kom vanaf Lydenburg, waar sy vader 'n gesinsdokter was. Sy moeder was 'n sjarmante dame vanaf Nederland, maar het goed hier ingeburger. Alewyn se ouer broer, Braam, was ook 'n algemene praktisyn en sy suster, Corrie, was getroud met ds. Punt Janson, wat later 'n parlementslid geword het.

Alewyn se ouers het op Graskop afgetree en ons het as koshuis-studente gereeld piesangs, lietsjies en pynappels vanaf hul plaas ontvang. Hierdie 'eksotiese' vrugte was 'n eienaardigheid vir ons Vrystaters met ons waatlemoene, pruime, kersies en perskes!

Alewyn was 'n briljante student. In sy eerste jaar het dr. B Cholnoky (plantkunde) rondgeloop met Alewyn se antwoordstel en verklaar: 'Hier is nou 'n papier, tewyl hy ander gewaarsku het: 'Menere, julle sal sak soos bakstene!'.

Die eerste ses jaar van ons studie het maar redelik roetinegewys verloop. Ek en Alewyn was kamermaats vir 'n hele aantal jare. Hy was besonder belese en kon interessant gesels oor etiek en filosofie. Hy was versot op O Henry en Damon Runyon se kortverhale en het later John Steinbeck bewonder en gelees.

Sy ware potensiaal het gou na sy huisdokterjare te voorskyn gekom en hy het kliniese assistent in neurologie geword. Hy het baie hoofstukke in akademiese boeke geskryf, bv. saam met prof. Ben Meyer (fisiologie). Hy was 'n gesogte mentor vir kliniese assistente in neurologie. Sover ek weet, was hy die eerste magisterstudent wat hierdie graad met lof geslaag het by Pretoria se Fakulteit Geneeskunde. Ironies genoeg is hy gediagnoseer met motorneuronsiekte, wat hom gou afgetakel het.

Hy was vir baie jare in vennootskap met dr. C Guldenpfennig ('Pennie') en het betreklik onlangs sy kliniese deel van die praktyk vaarwel geroep. Daarna het hy waardevolle werk gedoen as kundige met betrekking tot mediesgeregtelike neurologies-verwante gevalle.

Alewyn was 'n betroubare mens vir wie ek grenslose agting gehad het. Hy het onbaatsugtige diens aan sy medemens verskaf. Hy was ook minsaam, met 'n wonderlike humorsin.

Ons klasmaats, met wie ons op dieselfde verdieping in die mediese koshuis gebly het, sluit in Frik Booysen en Johan van Wyk, internasionaal bekende lewerchirurg. Johan was ook later hoof van die Departement Chirurgie by Tygerberg Akademiese Hospitaal.

Alewyn was getroud met Elna de Villiers en hulle het drie kinders gehad. Sy was oorspronklik 'n plaasnooi--ook uiters intelligent--en 'n steunpilaar in sy lewe.

Ons harte gaan uit na Elna, sy gesin en sy familie. Ons sal Alewyn nie vergeet nie.

Prof. Ben Smit

2de Laan 22, Melkbosstrand, Wes-Kaap, Suid-Afrika

bensmit@sonicwireless.co.za

COPYRIGHT 2015 South African Sports Medicine Association
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2015 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:OBITUARIES/HULDEBLYKE
Author:Smit, Ben
Publication:South African Medical Journal
Article Type:Obituary
Geographic Code:6SOUT
Date:Mar 1, 2015
Words:434
Previous Article:Ajay Makanjee.
Next Article:Carbohydrate loading in the preoperative setting.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |