Printer Friendly

Akromegali ve Multiple Myeloma Birlikteligi: Bir Olgu Sunumu: association of Acromegaly and Multiple Myeloma: A Case Report.

Ozet

Akromegali hastalarinda malignite onemli bir mortalite nedenidir. Hematolojik maligniteler akromegali hastalarinda oldukca nadiridir. Burada es zamanli akromegali ve multiple myeloma tanisi konulan 80 yasinda bir olgu sunuldu. Olgu tanidan sonraki biray icinde kaybedildi. Buyume hormonu ve somatomedin-C'nin B lenfositleri aktive ettigi ve somotomedin-C reseptorlerinin multiple myeloma hucrelerinde bulundugu daha onceden gosterilmistir. Buyume hormonu ve somatomedin-C 'nin myeloma progresyonu uzerine olan bu olasi etkileri literatur esliginde tartisildi Turk Jem 2013; 17:75-7

Anahtar kelimeler: Akromegali, multiple myeloma

Abstract

Malignancy is an important cause of mortality in acromegaly. Hematological malignancies are very rare in acromegaly. Here, we report an 80-year-old patient with acromegaly and multiple myeloma. Patient died within a month of diagnosis. Previous studies have shown that growth hormone and somatomedin-C activate B lymphocyte and somatomedin-C receptors are found in multiple myeloma cells. Possible effects of growth hormone and somatomedin-C on multiple myeloma progression are discussed in the light of the relevant literature. Turk Jem 2013; 17: 75-7

Key words: Acromegaly, multiple myeloma

Giris

Akromegali asiri ve orantisiz somatik buyume ile karakterize bir hastaliktir. Preyalansi milyonda 70'den az ve yillik insidansi ise milyonda 3-4'tur (1), (2). Olgularin neredeyse tumu (%98) buyume hormonu (BH) sekrete eden benign bir hipofizer adenomdan gelisir (3). Akromegali hastalarinda en sik olum sebebi kardiyoyaskuler hastaliklara baglidir. Olgularin yaklasik %20-25'i ise cesitli maligniteler nedeniyle kaybedilir (4), (5). Akromegalinin malignite gelisimi Uzerine olan etkisi tartismalidir. Akromegali ile hematatoiik malignitelerin ozellikle multiple myeloma'nin birlikteligi oldukca nadirdir ve literaturde olgu sunumlari seklindedir. Burada es zamanli akromegali ve multiple myeloma tansi konulan bir olgu sunuldu.

Olgu

Seksen yasinda bayan hasta. Hastanemiz poliklinigine dilde ve ayaklarda buyume, yaygin vucut agnsi ve halsizlik sikayetleri ile basvurdu. Hastanin konusmada gucluk, yaygin vucut agnsi ve halsizlik sikayetleri 2 aydir mevcuttu. Olgunun oz gecmis ve soy gecmisinde Ozellik yoktu. Ellerde ve ayaklarda buyume, prognatizm, dis aralannda acilma ve frontal chichi: gibi tipik akromegalik gorunumu olan hastanin arteriyel kan basina 145/85mmhg, nablz dakika 84, ates 36,9 C derece idi. Sistem muayenesinde konjuktivalan soluktu ve makroglosisi mevcuttu. Kalp, akciger ve kann muayenesi normal olan olgunun laboratuar tetkikleri Tablo l'de gorOlmektedir. Hastantn laboratuar tetkiklerinde bazal Buyume hormonu (BH) ve IGF-l'i yuksekti. 75 gr glukoz ile yapilan supresyon testinde BH'nunun en dijsiik degeri 3,8 ng/ml idi ve test strasinda paradoksal art's izlendi. Hastaya cekilen hipofiz MR' da 1cm capinda makroadenom saptandi (Resim 1). Mevcut bulgularla Akromegali tanisi konulan hastanin biyokimyasal tetkiklerinde duzeltilmis kalsiyumu 11,1 mg/dl olarak saptandi. Hiperkalsemi ayirici tanisi icin bokilan parathormon duzeyi 7,6 pg/ml saptandi. Malign hiperkalsemi duunlen olguda anemi, globulin yuksekligi ve sedimantasyon yuksekligi vardi. Multiple myeloma acisindan protein elektroforezi ve lmmunglobulin duzeyleri istendi. 1g G duzeyi 32,2 g/I idi ve protein elektroforezinde monoklonal gamopatisi vardi. Kemik ilgi aspirasyon biyopsisi yapildi. Sonucu plasma hucreli myelom ile uyumlu idi ve kapa hafif zincir pozitifti (Resim 2). Mevcut bulgularla hastaya Akromegali ve Multiple myeloma tanisi konuldu. Akromegali icin transsfenoidal adenomektomi, multiple myelom icin VAD (Vincritine, Adriablastin, Deksametazon) kemoterapisi planlanan olgu tedaviyi kabul etmedi. Taburcusundan bir ay sonra Oksurik ve ales sikayeti ile acil poliklinigimize tekrar basvurdu Fizik muayenede atesi 39,2 C derece olan hastanin solunum sistemi muayenesinde sag alt zonda ralleri vardi. Olgunun akciger grafisinde sag bazalde infiltrasyonu mevcuttu. pnomoni tanisi ile interne edilen olgunun laboratuar tetkikleri Tablo 1'de verilmistir. Antibiyoterapi baslanan olgu yatisinin 2. gununde solunum yetmezligi nedeniyle kaybedildi.

Tartisma

Akromegali hastalannda artmis buyume hormon duzeyleri, D vitamini aktivasyonu ile siklikla hiperkalsiuriye neden olur (6). Buna karsin akromegali hastalannda hiperkalsemi nadirdir ve genellikle paratiroid adenomu ya da hiperplazisine baglidir ve sikhkio bu durumda multiple endokrin neoplazi tip-1 (MEN-1) ile iliskilidir (7). Hiperkalsemi saptadigimiz olgumuzda parathormon duzeyi baskillycli. Bu nedenle paratiroid adenomu, hiperplazisi ve MEN-1 tanilarindan uzaklasildi. Parathormon cluzeyi baskili hiperkalseminin sik Orden bir sebebi ise malignitelerdir. Genellikle malignitelerde hiperkalsemi; malignitelerin humoral hiperkalsemisi ve lokal osteolitik hiperkalsemi seklinde 2 mekanizmaya bagli olarak gelisir (8). Hiperkalsemisi olan olgumuzda Multiple myeloma saptadik. Multiple myeloma siklikla kemikte neden oldugu litik lezyonlarla hiperkalsemiye neden olan hematoloiik bir malignitedir (8). Akromegali hastalannda maligniteler 3. en sik alum nedenidir (4), (5). Akromegali'de sekresyon ve sentezi artan buyume hormonu ve insulin benzeri buyume faktor-1 (IGF-1)'in guclu buyumeyi uyaria ve anabolik etkileri vardir (9). Hipofizer akromegalide tam tipik olarak gecikir ve yaklasik semptomlann baslamasindan 10 yil sonradir (10). Bu uzun sureli BH ve IGF-1 maruziyeti sekonder turnor gelisimi ve progresyonu acisindan endise uyandirmaktadir. Ozelikle akromegalinin adenomatoz poliplerle iliskili kolon kanseri insidansini ve bayanlarda meme kanseri insidansini articligina dair yayinlar mevcuttur (11-13). Fakat akromegali ve kanser arasindaki direk neden sonuc iliskisinin yang' veya yoklugu kanitlanamamistir (14-16). Dokuz retrospektif calismanin analizinde akromegali hastalannda kanser insidansinin artmadigi bildirilmistir (15). Buna karsin kanser ile komplike olan akromegali hastalannda IGF-l'in neoplastik dokunun buyumesini stimule edebilecegi ve kanser progresyonunu hizlandirabilecegi belirtilmistir (15), (17).

Akromegali ile hematoloiik malignitelerin birlikteligi nadirdir ve litareturde olgu sunumlan seklinde mevcuttur (18), (19). Akromegalinin, multiple myeloma gelisimi uzerine etkisinin olup olmadigi acik degildir. GH ve IGF-l'in B lenfositler Uzerindeki aktive edici etkileri daha onceden gusterilmistir (20). Bazi plasma hare serileri uzerinde saptanan IGF-1 reseptorleri ve bu reseptorlerin IGF-1 ile uyarilmasinin myelom harelerinde proliferasyona neden dugunun in vitro olarak gosterilmis olmasi bu iki hastalik arasindaki muhtemel iliskiyi desteklemektedir (21). Yakin zamanli yapilan in vitro bir calismada da rnyelom harelerinde IGF-1 reseptor expresyonunun kotu prognostik bir faktor oldugu gosterilmistir (22). Hayvan deneyierinde de IGF-1 uygulamasinin plasma hare serilerinde tumor buyume hizini yaklasik 2 kat artiirdigi gosterimistir (23). Tucci ve arkadaslannin sundugu onemi belirlenemeyen monoklonal gamopatili (MOUS) bir olguda, akromegali saptandiktan sonra hizla multiple myeloma'ya progrese olmasida bu bulgulan desteklemektedir (24). Es zamanli multiple myeloma ve akromegali tanisi koydugumuz olguda bir aylik surecte aneminin derinlesmesi, trombositopenin gelismesi ve Ig G cluzeyindeki %40'lik artis, IGF-l'in neden oldugu bu hizli progresyonla aciklanabilin Bu iki hastaligin birlikteliginde tedavide hangi hastaliga Oncelik verilmesi cok nadir gorulmesi nedeniyle acik degildir. Hastaliktan sag kalimin primer belirleyicisi multiple myeloma gibi gorunse de, yuksek IGF-1 duzeylerinin myeloma progresyonunu hizlandirmasi nedeniyle akromegali tedavisine Oncelik verilmesi de uygun gozukmektedir. Nitekim Kanazawa ve arkadaslannin sundugu akromegali ile birliktelik gosteren MGUS'lu bir olguda hipofizer adenomektomi sonrasi IGF-1 duzeyindeki dususe paralel olarak Ig G duzeylerinin de dustugunun gosterilmis olmasi bunu desteklemektedir (25).

Sonuc olarak akromegali ve multiple myeloma birlikteligi nadirdir ve akromegalinin, multiple myeloma gelisimi uzerine etkisinin olup olmadigi acik degildir. Bununla birlikte ozellikle hiperkalsemisi clan akromegali hastalannda ayincs tanida nadir gorulse de multiple myeloma da duvnulmelidir.

Kaynaklar

(1.) Alexander L, Appleton D, Hall R, Ross WM, Wilkinson R. Epidemiology of acromegaly in the Newcastle region. Clin Endocrinol (Oxf) 1980;12:71-9.

(2.) Ritchie CM, Atkinson AB, Kennedy AL, et al. Ascertainment and natural history of treated acromegaly in Northern Ireland. Ulster Med J 1990;59:55-62.

(3.) Ben-Shlomo A, Melmed S. Acromegaly. Endocrinol Metab Clin North Am 2008;37:101-22.

(4.) Wright AD, Hill DM, Lowy C, Fraser TR. Mortality in acromegaly. Q J Med 1970;39:1-16.

(5.) Loeper S, Ezzat Acromegaly: re-thinking the cancer risk. Rev Endocr Metab Disord 2008;9:41-58.

(6.) Lund B, Eskildsen PC, Lund B, Norman AW, Sorensen OH. Calcium and vitamin D metabolism in acromegaly. Acta Endocrinol (Copenh) 1981;96:444-50.

(7.) Ueda M, Inaba M, Tahara H, et al. Hypercalcemia in a patient with primary hyperparathyroidism and acromegaly: distinct roles of growth hormone and parathyroid hormone in the development of hypercalcemia. Intern Med 2005;44:307-10.

(8.) Rosol TJ, Capen CC. Mechanisms of cancer-induced hypercalcemia. Lab Invest 1992;67:680-702.

(9.) Clayton PE, Baneriee I, Murray PG, Renehan AG. Growth hormone, the insulin-like growth factor axis, insulin and cancer risk. Nat Rev Endocrinol 2011;7:11-24.

(10.) Jadresic A, Banks LM, Child DF, et al. The acromegaly syndrome. Relation between clinical features, growth hormone values and radiological characteristics of the pituitary tumours. Q J Med 1982;51:189-204.

(11.) Ron E, Gridley G, Hrubec Z, et al. Acromegaly and gastrointestinal cancer. Cancer 1991;68:1673-7.

(12.) Barzilay J, Heatley GJ, Cushing GW. Benign and malignant tumors in patients with acromegaly. Arch Intern Med 1991;151:1629-32.

(13.) Nabarro JD. Acromegaly. Clin Endocrinol (Oxf) 1987;26:481-512.

(14.) Jenkins PJ, Mukherjee A, Shalet SM. Does growth hormone cause cancer? Clin Endocrinol (Oxf) 2006;64:115-21.

(15.) Melmed S. Acromegaly and cancer: not a problem? J Clin Endocrinol Metab 2001;86:2929-34.

(16.) Jenkins PJ, Besser M. Clinical perspective: acromegaly and cancer: a problem. J Clin Endocrinol Metab 2001;86:2935-41.

(17.) Orme SM, McNally RJ, Cartwright RA, Belchetz PE. Mortality and cancer incidence in acromegaly: a retrospective cohort study. United Kingdom Acromegaly Study Group. J Clin Endocrinol Metab 1998;83:2730-4.

(18.) Hagg E, Asplund K, Holm J. Acromegaly and multiple myeloma. Ann Intern Med 1988;8:437-38.

(19.) Barbosa FR, Vieira Neto L, Lima GA, et al. Hematologic neoplasias and acromegaly. Pituitary 2011;14:377-81.

(20.) Murphy WJ, Rui H, Longo DL. Effects of growth hormone and prolactin immune development and function. Life Sci 1995;57:1-14.

(21.) Georgii-Hemming P. Wiklund HJ, Ljunggren 0, Nilsson K. Insulin-like growth factor I is a growth and survival factor in human multiple myeloma cell lines. Blood 1996;88:2250-8.

(22.) Sprynski AC, Hose D, Caillot L, et al. The role of IGF-1 as a major growth factor for myeloma cell lines and the prognostic relevance of the expression of its receptor. Blood 2009;113:4614-26.

(23.) Ge NL, Rudikoff S. Insulin-like growth factor I is a dual effector of multiple myeloma cell growth. Blood 2000;96:2856-61.

(24.) Tucci A, Bonadonna S, Cattaneo C, et al. Transformation of a MGUS to overt multiple myeloma: the possible role of a pituitary macroadenoma secreting high levels of insulin-like growth factor 1 (IGF-1). Leuk Lymphoma 2003;44:543-5.

(25.) Kanazawa I, Yamaguchi T, Yamane Y, et al. Acromegaly associated with monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS). Endocr J 2006;53:687-91.

Murat Atmaca, Saliha Yildiz, lsilay kalan, Mehmet Fatih Ozbay**, Ismet Seven*, Mustafa Ozturk***

Yuzuncu Yil Universitesi Tip Fakultesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Anabilim Dali, Van, Tukiye

*Yuzuncu Yil Universitesti Tip Fakultesi, ic Hastaliklari Anailim Dali, Van, Turkye

**Van Egitim ve Arastirma Hastanesi, Ic Hastahklan Anabilim Dali, Van, Turkiye

***Medipol Yil Universitesi Tip Fakultesi, Endokrinolop ve Metabolizma Anabilim Dali, Istanbul, Turkiye

Tablo 1. Hastanin laboratuvar tetkikleri

         Referans araliklan   ilk basvuru ikinci basvuru

Hemogram

Hemoglobin        12-18 g/dl     9,6 g/dl    7,8 g/dl

Orfalama         80-100 fl     91,6 fl     94,3 fl
eritrosit hacmi

Lokosit       4-11 x [10.sup.   5 x [10.sup.     14,7 x
             3]/ml 4-1      3]/ml  [10.sup.3]/ml

Trombosit         150-400 x  205 x [10.sup.      135 x
           [10.sup. 3]/ml      3]/ml  [10.sup.3]/ml

Sedimintasyon        1-20 mm      80 mm      98 mm

Biyokimyasal
tetkikleri

Albumin        3,5-5,2 g/dl     3,3 g/dl    2,5 g/dl

Globulin                  5,2 g/dl    5,7 g/dl

Kalsiyum       8,5-10,4 mg/dl    10,5 mg/dl    11 mg/dl

Ig G            7-16 g/l     32,2 g/l    43,4 g/l

1g A           0,7-4 g/l     0,24 g/l    0,24 g/l

Ig M          0,4-2,3 g/l     0,56 g/I    0,45 g/I

Hormonal
tetkikleri

GH            0-1 ng/ml     3,8ng/ml    4,2 ng/ml

IGF-1         59-177 ng/ml     564ng/ml    583ng/ml

l.Saat GH         0-1 ng/ml     6,4ng/ml        -
(75grglukoz)

2.Saat GH (75gr      0-1 ng/ml     9,8ng/ml        -
glukoz)

ACTH           0-46 pg/ml     34 pg/ml   19,1 pg/ml

Kortizol          3,7-19,4 6,4 [micro]g/dl 57 [micro]g/dl
            [micro]g/dl

FSH           26,7-133,4   54,3 mlU/ml   29,9 mlU/ml
               mlU/ml

LH            10,3-64,5   22,8 mlU/ml   2,79 mlU/ml
               mlU/ml

TSH             0,4-4,9       0,64      0,35
            [micro]lU/ml   [micro]lU/ml  [micro]lU/ml

ST4             0,9-1,8       1,07       1,1
            [micro]lU/ml   [micro]lU/ml  [micro]lU/ml

Prolaktin      5,1-26,5 ng/ml    8,8 ng/ml   10,9 ng/ml

PTH           20-65 pg/ml    7,6 pg/ml    9,1 pg/ml
COPYRIGHT 2013 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Olgu Sunumu Case Report
Author:Atmaca, Murat; Yildiz, Saliha; Kalan, Isilay; Ozbay, Mehmet Fatih; Seven, Ismet; Ozturk, Mustafa
Publication:Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism
Article Type:Case study
Geographic Code:7TURK
Date:Sep 1, 2013
Words:1989
Previous Article:Cranium metastasis: an unusual presentation of differentiated thyroid carcinoma: Kranyum Metastazi: Diferansiye Tiroid Karsinomunun Nadir Garulen Bir...
Next Article:Radiocontrast-related leukocytoclastic vasculitis misdiagnosed as diabetic foot ulcer in a type 2 diabetic patient: a case report / Radyokontrast...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters