Printer Friendly

Ai ar gyfer cael eich gweld ynddi y dylid prynu cot aeaf? welshcolumn.

Byline: Menna Elfyn

WEITHIAU, mae'n braf sgrifennu am bethau cyffredin. Hynny yw, y pethau sydd yn gyson, gyda'r troad, o flwyddyn i flwyddyn. Fel cot aeaf. Ie, rwy am s'n am y got aeaf cyn i'r gaeaf frathu go iawn. Wel, mae eisiau cot newydd arnaf, yn druenus. Wel, ddim yn druenus chwaith. Ar bobl mewn gwledydd tlawd y mae angen cotiau o'r fath yna ond mae angen cot newydd arnaf er hynny. Ac o edrych o gwmpas mae'r gost yn un anferthol.

Wrth gwrs, mi allwn ddweud imi edrych yn dda ynddi. A'r un tro imi grybwyll ei phrynu mewn siop elusen, fe gefais gerydd mod i'n gwisgo cot yr oedd rhywun wedi marw ynddi er mai fy ateb oedd mai marw yn y gwely wnaeth hi siw r o fod. Roedd gen i fodryb hefyd oedd yn gwneud prynu cot aeaf yn ddigwyddiad o bwys mawr a mynnai hyd yn oed yn ei nawdegau ei bod am gael cot "fyddai'n para"!

Cotiau gaeaf. Ydyn nhw'n cael eu gweld yn hen ffasiwn tybed? Rwy'n gwybod am ffrindiau sy'n taeru nad oes pwynt prynu unrhyw got aeaf am mai'r peth cyntaf a wnewch yw ei throsglwyddo i ryw fan "cadw cotiau" a chael tocyn yn ei lle. Felly, does neb wir yn gweld y got.

Ond ai ar gyfer cael eich gweld ynddi y dylid prynu cotiau? Y duedd prun bynnag yw prynu cot dywyll sydd fel iwnifform. Bron imi gerdded allan o le trin gwallt yn gwisgo cot oedd yn llawer fwy smart na'm cot i. Dychwelais mewn da bryd, gyda llaw, gan eiddigeddu swmp y got honno.

Bum yn edrych yn ddiweddar ar gotiau gaeaf ac maen nhw'n ceisio eu troi yn rhyw gardigan mawr ddi-si--p - rhyw esgus am got aeaf rwy'n galw hynny.

Er, mi luniais got dros dro yn oerfel San Francisco yn yr haf, drwy brynu carthen fawr am wyth doler mewn siop elusen a rhoi broits i'w dal at ei gilydd nes edrychai fel "poncho" o beth.

Gair ein teulu ni ar rywbeth ddi-si--p fel yna oedd "sachabwndi".

Rwy'n cofio dyddiau diniwed yn y coleg pan brynais got ddu gyda dwy res o fotymau pres ar hyd ei brest a chael fy nghamgymryd gan heddlu mewn protest yn Llundain fel un o'r "anarchwyr". Fe ddysges fy ngwers y tro dilynol.

Cofio hefyd rhoi anorac goch gyda brodwaith hyfryd arni i fyfyriwr o dan ddylanwad cyffuriau a welais yn gorwedd heb unrhyw got ar lawr y parc ar y dealltwriaeth y dychwelai'r got imi y bore wedyn. Ie, wel, yr oeddwn yn ddelfrydgar bryd hynny.

Alla' i ddim meddwl am got heb feddwl am yr awdur Gogol.

Mynnodd Dostoevsky fod holl lenyddiaeth Rwsia wedi deillio o got Gogol.

Ac mae'n stori wych am ddyn, gweithiwr cyffredin yn cynilo a chynilo i brynu cot newydd ac yna ar y ffordd adre un noson ynddi, caiff y cot ei dynnu oddi arno gan ladron a'i adael yn ddrylliedig nes iddo gael y dwymyn a dychmygu pob mathau o sefyllfaoedd oedd yn ymwneud -- hi a'r ddinas.

Cefais innau got wedi ei dwyn o'm car unwaith ond alla' i ddim dweud imi hiraethu amdani oherwydd cot ledr lwyd oedd hi ac er imi ei hoffi yn y siop, dim ond rhyw ddwywaith y gwisgais hi gan deimlo cywilydd imi fod -- chot a wnaed o groen anifail.

A dyna feddwl unwaith eto am got Gogol (neu Shinel) - roedd gan y got goler o ffwr cath!

Wel, mae'n siw r fydd sawl "sel" cyn diwedd y mis. A dyna ddotio yr ydw i at amwysedd y gair Cymraeg hwnnw sy'n cyfuno cael bargen gyda brwdfrydedd mawr. Ond ar 'l sgrifennu hyn o eiriau, hwyrach nad oes eisiau cot aeaf arna i o gwbl- falle mai rheitiach yw cael cot law dda.

CLICIWCH YMA Gellir darllen y colofnau Cymraeg ar ein gwefan WalesOnline.co.uk /cymraeg
COPYRIGHT 2009 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2009 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Oct 14, 2009
Words:644
Previous Article:Surviving cancer is only half the life-story; Cath Lindley, chairwoman of the Wales Cancer Alliance, looks at why support is needed to improve the...
Next Article:The unknown man behind the words that are so familiar to every proud Welsh singer; On the 200th anniversary of his birth, the man who wrote the words...

Terms of use | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters