Printer Friendly

Agir demir eksikligi anemisi ile basvuran hiatal hernili bir bebek: A baby with hiatal hernia presenting with severe iron-defficiency anemia.

Sayin Editor,

Hiatal herni (HH) diafragmanin gelisimsel defekti sonucu gelisen, cocukluk yas grubunda ender olarak gorulen ve siklikla belirti vermeyen bir durumdur (1). Demir eksikligi anemisi ise gastrointestinal sistemden (GIS) alim yetersizligi, emilim bozuklugu ya da kanama gibi gereksinimin artmasi sonucu gelisen ve cocuklarda sik gorulen bir anemi nedenidir (2). Burada uzun suredir demir eksikligi anemisi tanisi ile izlenen, solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle cekilen akciger grafsinde altta sag-orta mediastinal bolgedeki anormal hava dansitesi nedeniyle suphelenilen ve baryumlu ozefagus-mide-duedenum (OMD) grafsi ile HH tanisi konulan bir bebek sunulmustur.

Dis merkezde saptanan demir eksikligi anemisi nedeniyle uzun suredir tedavi alan, ancak yeterli yanit alinmayan 17 aylik kiz olgu, bir haftadir suren oksuruk ve hiriltili solunum yakinmasi ve hemoglobin degerinin 6,8 g/dL saptanmasi uzerine anemi ve akut bronsiyolit tanilariyla cocuk servisine yatirildi. Fizik bakisinda genel durumu orta-iyi, soluk gorunumde, bilinc acik, solunum sayisi 32/dk kalp tepe atimi 162/dk kan basinci 90/50 mmHg, vucut sicakligi 36,7[degrees]C idi. Vucut agirligi 9,7 kg (10-25p), boyu 78 cm (10-25p) idi. Bas-boyun muayenesinde konjonktivalari soluk, orofarinks hiperemik tonsiller hipertrofk gorunumde olup, servikal lenfadenopati saptanmadi. Solunum sesleri iki tarafi kabalasmis, yer yer ronkusleri vardi. Kardiyovaskuler sistem muayenesinde kalp ritmik ek ses yok, mezokardiyak odakta 1/6 sistolik ufurum duyuldu. Karin muayenesinde organ buyuklugu saptanmadi. Noro-motor gelisimi yasitlariyla uyumlu, norolojik muayenesinde patolojik bulgu gorulmedi. Laboratuvar tetkiklerinde; ure, kreatinin, aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz, laktat dehidrogenaz, urik asit, C-reaktif protein ve serum elektrolit degerleri normaldi. Hemoglobin 6,8 g/dL, lokosit 12 600/[mm.sup.3], eristrosit 3,56 M/uL, MCV 54,1 (N: 72-88) fL, RDW

%18,2, trombosit sayisi 386 000 K/uL'idi. Anemi nedenine yonelik yapilan tetkiklerinde direkt Coombs testi negatif, diskida gizli kan pozitif, retikulosit %2,2, serum ferritin 2,6 (N: 10-60) ng/mL, serum demir duzeyi 15 (N: 22-184) [micro]g/dL, total demir baglama kapasitesi 447 (N: 100-400) [micro]g/dL, transferrin saturasyonu %374 (N: >%16) [micro]g/dL ve periferik yaymada eritrositer seri hipokromik mikrositer olup diger bulgular normaldi. Kardiyak ufurume yonelik yapilan ekokardiyografsi normal degerlendirildi. Izleminde agir anemi ve tasikardisi olan hastaya 15 cc/kg uygun eritrosit suspansiyonu verildi. Oksuruk ve hirilti yakinmasina yonelik gonderilen viral solunum paneli multipleks polimeraz zincir reaksiyonu testinde Rerpiratory Sinsitial Virus-A saptanan olguya semptomatik tedavi uygulandi. Solunum yolu yakinmasi nedeniyle cekilen akciger grafsinde alt-orta mediastinal bolgede anormal hava golgesi fark edildi. Toraks bilgisayarli tomografde, HH saptanan olguda, mide 1/3 kesimi sag hemitoraks posteromedialinde goruldu ve cekilen baryumlu OMD grafsi ile HH dogrulandi (Sekil 1a, b). Antirefu tedavisi baslanarak izleme alinan hastaya, kisa bir sure sonra acik parsiyel funduplikasyon operasyonu uygulandi. Ameliyat sonrasi altinci ayinda kliniginin iyi oldugu, belirti ve bulgularinin tumuyle duzeldigi goruldu.

Cocukluk doneminde sik gorulen anemi turu demir eksikligi anemisi olup, bu cocuklarda GIS'den kan kaybi mutlaka degerlendirilmelidir (2). Dizinde HH'li cocuklarda, gastrik ulser, gastrit veya inkarsere herni posu erozyonuna (Cameron ulser) ikincil GIS kanamasina bagli nadiren de olsa demir eksikligi anemisi gelisebilecegi bildirilmektedir (3-5).

Sonuc olarak, agir ve tedaviye direncli demir eksikligi anemisi saptanan, GIS kanamali olgularin ayirici tanisinda HH akla gelmeli, ozellikle akciger flminde orta/alt mediastinal bolgede anormal hava dansitesi saptananlarda mutlaka HH dislanmalidir.

Hakem Degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Yazar Katkilari: Fikir - O.O.; Tasarim - D.K.; Denetleme - O.O.; Kaynaklar - O.O., D.K.; Malzemeler - D.K.; Veri Toplanmasi ve/veya Islemesi - D.K.; Analiz ve/veya Yorum - O.O.; Literatur Taramasi - D.K.; Yaziyi Yazan - O.O; Eles-tirel Inceleme - O.O.

Cikar Catsmasi: Yazarlar cikar catismasi bildirmemislerdir.

Mali Destek: Yazarlar bu calisma icin mali destek almadiklarini beyan etmislerdir.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Author Contributons: Concept - O.O., Design - D.K.; Supervision - O.O.; Funding - O.O., D.K.; Materials - D.K., Data Collection and/or Processing - D.K.; Analysis and/or Interpretation - O.O.; Literature Review - D.K; Writing O.O.; Critical Review - O.O.

Confict of Interest: No confict of interest was declared by the authors.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received no fnancial support.

Kaynaklar

(1.) Kahrilas PJ. Hiatus hernia. UpToDate (serial online) 2018 Apr (cited 2018 April 05). Available from: https://www.up-todate.com/contents/hiatus-hernia.

(2.) Sills R. Iron-defficiency anemia. In: Kliegman RM, Stanton BF, St Geme JW, editors. Nelson Textbook of Pediatrics. 20th ed. Philadelphia: Elsevier; 2016.p.2323-6.

(3.) Shih TC, Shih HH, Chang YT, Dai ZK, Chen IC. Hiatal hernia: a rare cause of iron-defficiency anemia in children. Pediatr Neonatol 2017: 58; 460-1. [CrossRef]

(4.) Weston AP. Hiatal hernia with cameron ulcers and erosions. Gastrointest Endosc Clin N Am 1996; 6: 671-9. [CrossRef]

(5.) Sinaki B, Jayabose S, Sandoval C. Iron-defficiency anemia associated with hiatal hernia: case reports and literature review. Clin Pediatr (Phila) 2010; 49: 984-5. [CrossRef]

[iD] Ozmert Ozdemir, [iD] Dilek Keles

Pamukkale Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali, Denizli, Turkiye

Cite this artcle as: Ozdemir O, Keles D. A baby with hiatal hernia presenting with severe iron-defficiency anemia. Turk Pediatri Ars 2019; 54(1): 66-7.

Yazisma Adresi / Address for Correspondence: Ozmert Ozdemir

E-posta / E-mail: drozmert@gmail.com

Gelis Tarihi / Received: 13.06.2018

Kabul Tarihi / Accepted: 02.08.2018

[c] Telif Hakki 2019 Turk Pediatri Kurumu Dernegi -M akale metnine www.turkpediatriarsivi.com web adresinden ulasilabilir.

[c] Copyright 2019 by Turkish Pediatric

Association - Available online at

www.turkpediatriarsivi.com

DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.01488
COPYRIGHT 2019 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2019 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Ozdemir, Ozmert; Keles, Dilek
Publication:Turkish Pediatrics Archive
Article Type:Letter to the editor
Geographic Code:7TURK
Date:Mar 1, 2019
Words:880
Previous Article:Yenidogan doneminde gecici endokrin sorunlar: Transient endocrinologic problems in the newborn period.
Next Article:Cocuklardaki tbbi islemlerde sedatf-analjezik ilac secimi ve anaflaksi tedavisinde adrenalin uygulama yolu: Drug choice for pediatric procedural...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |