Printer Friendly

Articles from Advances in Natural Science (October 14, 2010)

1-34 out of 34 article(s)
Title Author Type Words
A novel method for 3D-segmentation of vascular images. Ren, Bing-yin; Zhang, Yong-bo; Chen, Daniel X.B. Report 2552
Abrasive wear of geometrical surface structures of Scapharca subcrenata and Burnt-end Ark against soil. Zhang, Rui; Lu, Zhi-li; Li, Jian-qiao Report 1489
Analysis of the aerodynamic character of bionic wingspan on the basis of frigate wing structure. Ma, Yi; Liu, Yu-rong; Jin, Jing-fu; Cong, Qian Report 1363
Biomechanics characteristics of new type artificial hip joint. Jiang, Hai-bo; Liu, Hong-tao; Han, Shu-yang; Liu, Fen Report 1235
Bionic design of the surface morphology of rubber bush covered on driving drums. Xiao, Lin-jing; Wang, Xi-jing; Li, Quan Report 2574
Cases studies on intellectual property issues for bionics. Wang, Mei-Hsin 5748
Coupling characteristics of anterior cruciate ligament and gait analysis on anterior instability of knee. Tao, Zeng-yu; Ren, Lu-quan; Tian, Li-mei; Zhou, Dan-yang; Zhou, Jing-bin Report 2167
Cryptochrome magnetoreception mechanism indicates a new kind of magnetometer. Du, Xian-li; Wang, Xiao-jie; Wu, Wen-jian Report 4570
Development of a distribution system for measuring nozzle integrative parameters. Xue, Xin-yu; Liang, Jian; Liu, Ping-zeng; Lan, Yu-bin Report 2118
Development of bionic air cooler used in high temperature coal mine. Miao, De-jun; Sui, Xiu-hua; Xiao, Lin-jing; Feng, Zheng-mao Report 1780
Enhancing innovation through biologically inspired design. Weissburg, Marc; Tovey, Craig; Yen, Jeannette Report 7760
Evaluating biological systems for their potential in engineering design. Yen, Jeannette; Helms, Michael; Vattam, Swaroop; Goel, Ashok K. Report 5074
Evaluation of cardiovascular stress reaction using HPCD method on a beat-by-beat basis. Ogawa, Mitsuhiro; Nogawa, Masamichi; Yamakoshi, Takehiro; Tanaka, Shinobu; Yamakoshi, Ken-Ichi Report 1039
Fabrication and dielectric properties of soft-core helical particles using Spirulina platensis as templates. Cai, Jun; Zhang, De-yuan Report 2760
Flame propagation in combustion synthesis of Ni-Ti structural bioimplant material. Li, Zhi-liang; Ilegbusi, Olusegun J. Report 3015
Influence of the optical multi-film thickness on the saturation of the structural color displayed. Li, Xi; Liu, Yi; Li, Jia-wen; Huang, Wen-hao Report 1647
Light harvesting mechanism of photosystem II in photosynthesis: an inspiration to photoinitiators. Zhang, Tong; Wu, Wen-jian; Hu, Bi-ru; Man, Ya-hui; Liu, Zhi-ming Report 3168
Mechanical character of typical plant leaf surfaces. Wang, Shu-jie; Ren, Lu-quan; Liu, Yan; Yang, Yue Report 2306
Micro-tensile testing of the lightweight laminated structures of beetle elytra cuticle. Sun, Ji-yu; Tong, Jin; Chen, Dong-hui; Lin, Jian-bin; Liu, Xian-ping; Wang, Yue-ming Report 3602
Numerical characterization of surface structures of slippery zone in Nepenthes alata pitchers and its mechanism of reducing locust's attachment. Wang, Li-xin; Zhou, Qiang Report 3476
Numerical simulation and aerodynamic performance comparison between seagull aerofoil and NACA 4412 aerofoil under low-Reynolds. Hua, Xin; Gu, Rui; Jin, Jing-fu; Liu Yi-rong; Ma, Yi; Cong, Qian; Zheng, Ying Report 2099
Optimize by experimental optimization techniques on the structure of corrugated bionic needle. Li, Yan; Qi, Xin; Cong, Qian Report 2391
Preparation and properties of [Fe.sub.3][O.sub.4] biomimetic micro-nano structure coatings. Tian, Xiao-zhou; Wang, Jian-fang; Qian, Si-wen; Wu, Wen-jian; Gang, Xu Report 2103
Primary research on bionic design of multi-surface solar concentrator based on the flower structure. Xue, Xiao-di; Zheng, Hong-fei; Tao, Tao; Xie, Guo Report 2255
Propulsion experimental research on the structure of Swordfish's lunate caudal fin. Liu, Qing-ping; Ren, Lu-quan; Chen, Kun; Liao, Geng-hua; Yang, Ying; Li, Jian-qiao; Han, Zhi-wu Report 2411
Reducible property of a finitely generated module. Zeng, Li-jiang Report 4097
Study on the application of biological tactile in fast meat freshness detection. Tong, Yue-ying; Chen, Dong-hui; Shi, Zhi-biao; Lei, Li; Tong, Jin Report 2578
The 3rd International Conference of Bionic Engineering (ICBE'10). Conference news 218
The effects of force on the structure deformation of wing for flapping-wing. Zhang, Ya-feng; Song, Wen-ping; Song, Bi-feng; Li, Yu-bin Report 2052
The insect fascicle morphology research and bionic needle pierced mechanical mechanism analysis. Qi, Xin; Qi, Ying-chun; Li, Yan; Cong, Qian Report 2594
The study of owl's silent flight and noise reduction on fan vane with bionic structure. Liang, Gui-qiang; Wang, Jing-chun; Chen, Yu; Zhou, Chang-hai; Liang, Jie; Ren, Lu-quan Report 2537
The techniques of reducing adhesion and scouring soil by bionic--review of literature. Khan, Muhammad Azam; Qaisrani, Rashid; Li, Jian-qiao Report 4427
To explore the collective animal erratic panic and biomimetics. Chen, C.S.; Chu, Si-lei; Kao, Fang-yu; Hsu, Yu-lin; Chen, Katherine; Pao, Sheng-ying Report 1370
Visual reconstruction and feature analysis of the three-dimensional surface of earthworm. Li, Yin-wu; Zhao, Guang-sheng; Wang, Jing-chun; Sun, Xiu-wen; Peng, Hua-xin; Qin, Fa-xiang Report 2972

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |