Printer Friendly

Articles from Advances in Materials Science and Engineering (May 31, 2020)

1-57 out of 57 article(s)
Title Author Type Words
A Corrosion Detection Method for Steel Strands Based on LC Electromagnetic Resonance. Huang, Yong; Zhang, Hang; Zhang, Benniu; Li, Xingxing; Sang, Xiaoyu; Si, Yi; Er, A. Pa; Zheng, Yiwei 6830
A New Method of Edge Crack Suppression in the Rolling Process of Magnesium Alloy Sheet and Study on the Method of Cathodic Protection. Li, Xintao; Zhu, Yanchun; Li, Haibin; Niu, Yong; Yang, Chenglong 6881
A Simple Method for Measuring Plastic Properties of Power Hardening Metals via the Indentation Curve with a Large Depth. Kan, Ying; Wu, Yiwen; Ren, Liping; Chen, Huaining 4707
Adhesion Improvement between RAP and Emulsified Asphalt by Modifying the Surface Characteristics of RAP. Wang, Zhenjun; Wang, Pei; Guo, Haoyan; Wang, Xiaofeng; Li, Gang 6093
Aging of Concrete Structures and Infrastructures: Causes, Consequences, and Cures ([C.sup.3]). Hariri-Ardebili, Mohammad Amin; Sanchez, Leandro; Rezakhani, Roozbeh 1398
An Experimental Study Examining the Size Effect on the Compressive Dynamic Performance of Nuclear Power Containment Concrete. Li, Furong; Chen, Guoxing; Long, Hui 7282
An Inverse Transient Nonmetallic Pipeline Leakage Diagnosis Method Based on Markov Quantitative Judgment. Hao, Yongmei; Ma, Yifei; Jiang, Juncheng; Xing, Zhixiang; Ni, Lei; Yang, Jian 7738
Application of Fly Ash and Slag Generated by Incineration of Municipal Solid Waste in Concrete. Zeng, Cong; Lyu, Yan; Wang, Dehong; Ju, Yanzhong; Shang, Xiaoyu; Li, Luoke 4478
Assessing the Shrinkage Cracking Potential of Concrete Using Ring Specimens with Different Boundary Conditions. Menu, Bruce; Jolin, Marc; Bissonnette, Benoit 8179
Bond Stress between Steel-Reinforced Bars and Fly Ash-Based Geopolymer Concrete. Cui, Yifei; Zhang, Peng; Bao, Jiuwen 7127
Capillary Water Absorption Characteristics of Recycled Concrete in Freeze-Thaw Environment. Xiao, Qianhui; Liu, Xiaolin; Qiu, Jisheng; Li, Yangyang 7210
Characterization of Cobalt Sulfide Thin Films Synthesized from Acidic Chemical Baths. Abza, Tizazu; Dadi, Dereje Gelanu; Hone, Fekadu Gashaw; Meharu, Tesfaye Chebelew; Tekle, Gebremeskel 5785
Classification and Fractal Characteristics of Limestone Fragments Obtained in Conventional Compression and Cyclic Loading Tests under Uniaxial and Triaxial Conditions. Yang, Rui; Wang, Xiaodi; Zha, Hao; Yang, Xiuzhang; Zhang, Yang; Huang, Gang; Yang, Yongjie 6395
Dynamic Analysis of Sandwich Auxetic Honeycomb Plates Subjected to Moving Oscillator Load on Elastic Foundation. Tran, Thanh Trung; Pham, Quoc Hoa; Nguyen-Thoi, Trung; Tran, The-Van 7869
Effect of Reverse Polarisation of an Electromagnetic Field on the Performance of a Silicon PV Cell. Saria, Mamoudou; Zouma, Bernard; Korgo, Bruno; Barandja, Vinci de Dieu Bokoyo; Zoungrana, Martial; Z 3707
Effect of Rotation Speed on Microstructure and Mechanical Properties of Friction-Stir-Welded 2205 Duplex Stainless Steel. Wang, Wenyang; Hu, Ye; Wu, Tong; Zhao, Dan; Zhao, Hongwei 6637
Effects of Graphene Oxide Dispersion on Salt-Freezing Resistance of Concrete. Xu, Yihong; Fan, Yingfang 4790
Effects of Surfactant Warm-Mix Additives on the Rheological Properties of High-Viscosity Asphalt. Shi, Jingtao; Fan, Weiyu; Lin, Yi; Zhao, Pinhui; Ouyang, Jian 5513
Electrochemical Study of Anodized Titanium in Phosphoric Acid. Khadiri, M.; Elyaagoubi, M.; Idouhli, R.; Koumya, Y.; Zakir, O.; Benzakour, J.; Benyaich, A.; Abouel 4896
Establishment and Application of the Void Closure Prediction Model of 316LN. Qin, Min; Liu, Jiansheng; Li, Jingdan 3666
Experimental Investigation of the Fatigue Behavior of Basalt Fiber Reinforced Polymer Grid-Concrete Interface. Wen, Bo; Wan, Chunfeng; Liu, Lin; Fang, Da; Yang, Caiqian 5388
Experimental Study on Deformation Mechanism of a Utility Tunnel in a Ground Fissure Area. Zhang, Dan; Hu, Zhiping; Lu, Ganggang; Wang, Rui; Ren, Xiang 5881
Fatigue Properties Estimation and Life Prediction for Steels under Axial, Torsional, and In-Phase Loading. Zhao, Ernian; Zhou, Qiang; Qu, Weilian; Wang, Wenming 4732
Gas Pressure Effect on Sand Collapse in Kinetic Zone of Lost-Foam Casting. Jeon, Joo Mae; Lee, Soo Jo; Choe, Kyeong Hwan; Huh, Jeung-Soo 5291
Heat Transfer in Boundary Layer Magneto-Micropolar Fluids with Temperature-Dependent Material Properties over a Stretching Sheet. Fatunmbi, Ephesus O.; Okoya, Samuel S. 7077
Influence of Tire-Recycled Steel Fibers on Strength and Flexural Behavior of Reinforced Concrete. Zhang, Yancong; Gao, Lingling 3440
MATLAB Image Treatment of Copper-Steel Laser Welding. Mostafa, Massaud; Laifi, J.; Ashari, M.; Alrowaili, Z.A. 6007
Mechanism and Rheological Properties of High-Modulus Asphalt. Xu, Xinquan; Lu, Guilin; Yang, Jun; Liu, Xinhai 7359
Mechanism of Secondary Deformation of Extruded AZ31 Magnesium Alloy by Viscoplastic Self-Consistent Model. Hui, Su; Chu, Zhibing; Wang, Huanzhu; Li, Yugui; Ma, Lifeng; Xue, Chun 4443
Microstructural and Mechanical Analysis of Sintered Powdered Aluminium Composites. Behera, Rajesh Kumar; Samal, B.P.; Panigrahi, S.C.; Muduli, K.K. 2940
Microstructure and Properties of Sulfoaluminate Cement-Based Grouting Materials: Effect of Calcium Sulfate Variety. Zhang, Jianwu; Guan, Xuemao; Wang, Xiao; Ma, Xianwei; Li, Zhixin; Xu, Zhuoyue; Jin, Biao 3895
Modeling and Prediction Method for CNC Machine Tools' Errors Based on Spatial Feature Points. Chen, Guohua; Zhang, Lin; Xiang, Hua; Chen, Yong 5613
Modeling of the Complex Modulus of Asphalt Mastic with Biochar Filler Based on the Homogenization and Random Aggregate Distribution Methods. Wu, Yushuai; Cao, Peng; Shi, Feiting; Liu, Ketong; Wang, Xuhao; Leng, Zhen; Tan, Zhifei; Zhou, Chang 5931
Multiscale Laboratory Study and Numerical Analysis of Water-Weakening Effect on Shale. Li, Zhen; Liu, Shangge; Ren, Wentao; Fang, Jinjin; Zhu, Qinghua; Dun, Zhilin Report 6903
Numerical Modeling of Stress Disturbance Characteristics during Tunnel Excavation. Zhu, Zeqi; Sheng, Qian; Zhang, Yumin; Liu, Shiwei 5117
Numerical Simulation of Mixed-Mode Fatigue Crack Growth for Compact Tension Shear Specimen. Fageehi, Yahya Ali; Alshoaibi, Abdulnaser M. 4322
On the Recent Trends in Expansive Soil Stabilization Using Calcium-Based Stabilizer Materials (CSMs): A Comprehensive Review. Jalal, Fazal E.; Xu, Yongfu; Jamhiri, Babak; Memon, Shazim Ali 17681
Permeability of Concrete and Correlation with Microstructure Parameters Determined by [sup.1]H NMR. Zhang, Yurong; Xu, Shengxuan; Fang, Zhaofeng; Zhang, Junzhi; Mao, Chaojun 6652
Plastic Deformation, Microstructure, and Residual Stress in Metal Joining for Light Weighting. Haque, Rezwanul; Olofinjana, Ayodele; Imasogie, Benjamin 1292
Postfire Safety Investigation on Prestressed RPC Beams after Exposure to Elevated Temperatures. Kai, Yan; Yao, Zhang; Hao, Cai; Lili, Fan; Zhang, Xin 6318
Prediction of Horizontal Pneumatic Conveying of Large Coal Particles Using Discrete Phase Model. Yang, Daolong; Li, Ge; Wang, Yanxiang; Wang, Qingkai; Li, Jianping; Huang, Qianqian; Xia, Youtao; Li 8112
Prediction of Unconfined Compression Strength for Saline-Alkaline Soils Mixed with Cement and Wheat Straw. Xing, Guoqi; Liu, Changjiang; Xuan, Wei; Pan, Yueyue; Zhang, Bing; Zhao, Yue 6866
Preparation and Mechanical Properties of Cemented Uranium Tailing Backfill Based on Alkali-Activated Slag. Wang, Fulin; Chen, Guoliang; Ji, Lu; Yuan, Zhengping 4331
Research on the Molding Design and Optimization of the Molding Process Parameters of the Automobile Trunk Trim Panel. Wang, Youmin; Zhu, Zhaozhe; Tang, Lingfeng; Jiang, Qinshuai 8510
Research on the Properties of Low Temperature and Anti-UV of Asphalt with Nano-ZnO/Nano-Ti[O.sub.2]/Copolymer SBS Composite Modified in High-Altitude Areas. Xie, Xiangbing; Hui, Tao; Luo, Yaofei; Li, Han; Li, Guanghui; Wang, Zhenyu 8593
Shrinkage and Strength Properties of Coal Gangue Ceramsite Lightweight Aggregate Concrete. Wang, Yunsen; Qiu, Jingping; Zeng, Chao 5833
Silica Fume and Nanosilica Effects on Mechanical and Shrinkage Properties of Foam Concrete for Structural Application. Gong, Jianqing; Zhu, Lilin; Li, Jiusu; Shi, Da 5763
Sinking Velocity Impact-Analysis for the Carrier-Based Aircraft Using the Response Surface Method-Based Improved Kriging Algorithm. Xue, Xiao-Feng; Wang, Yuan-Zhuo; Lu, Cheng; Yun-Peng, Zhang 9307
Study on Compaction Effect and Process of Reclaimed Soil of Nonmetallic Mines in Xinjiang, China. Wang, Kaikai; Zhang, Zizhao; Tang, Guobin; Tan, Xiaodong; Lv, Qianli; Shao, Fengjun; Li, Xiaoping Report 4482
Study on the Bearing Capacity and Engineering Performance of Aeolian Sand. Xia, Han; Zhang, Jingtao; Cai, Jun; Pan, Huangsong; She, Xuesen 5529
The Effect of Al Particles Size on the Thermal Behavior and Kinetics of Al-Mn[O.sub.2] Thermite System. Song, Jia-xing; Guo, Tao; Ding, Wen; Yao, Miao; Yang, Li; Zhang, Xiao-nan; Yu, Zhong-shen; Wu, Jia-x 5674
The Effect of Network Structure on Compressive Fatigue Behavior of Unfilled Styrene-Butadiene Rubber. Yang, Liu; Liu, Kaikai; Du, Aihua 4140
Theoretical Study on Internal Forces of Primary Support of Tunnel by considering Time Effect. Yang, Zhuangzhi; Wang, Yuqing; Song, Lin; Wang, Xinyu 4511
Thermal Aging of Menzolit BMC 3100. Kostial, Pavol; Jancikova, Zora Kostialova; Krejcar, Ondrej; Kuca, Kamil; Fadeyi, Oluwaseun; Orogun, 4266
Time Effect of Chloride Erosion on Physical and Mechanical Properties of High-Water-Content Materials. Wu, Hai-kuan; Liu, Chang-wu; Zhang, Zhao; Miao, Yi-chen 5061
Unloading Rheological Test and Model Research of Hard Rock under Complex Conditions. Zhang, Longyun; Yang, Shangyang 6963
Utilization of Mn-Doped ZnSe/ZnS Core/Shell Quantum Dots for Rapid Detection of Escherichia coli O157:H7 and Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus. Bui, Thi-Diem; Nguyen, Quang-Liem; Luong, Thi-Bich; Le, Van Thuan; Doan, Van-Dat 5626

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |