Printer Friendly

Articles from Advances in Civil Engineering (August 31, 2020)

1-163 out of 163 article(s)
Title Author Type Words
A Cost-Benefit Methodology for Selecting Analytical Reinforced Concrete Corrosion Onset Models. Ravahatra, N. Rakotovao; de Larrard, T.; Duprat, F.; Bastidas-Arteaga, E.; Schoefs, F. 14505
A Damage Constitutive Model of Rock under Hydrochemical Cyclic Invasion. Sun, Lunan; Zhang, Yu; Qin, Zhe; Wang, Tengfei; Zhang, Sheng Technical report 3869
A Graph-Based Method for IFC Data Merging. Zhao, Qin; Li, Yuchao; Hei, Xinhong; Yang, Mingsong 7341
A New Reliability Rock Mass Classification Method Based on Least Squares Support Vector Machine Optimized by Bacterial Foraging Optimization Algorithm. Zheng, S.; Jiang, A.N.; Yang, X.R.; Luo, G.C. 7896
A Novel Approach for Automatic Detection of Concrete Surface Voids Using Image Texture Analysis and History-Based Adaptive Differential Evolution Optimized Support Vector Machine. Hoang, Nhat-Duc; Nguyen, Quoc-Lam 9485
A Prioritization Model of Strategies for Small and Medium Firms in Less-Developed Countries: A Tanzania Case. Ye, Kunhui; Tekka, Ramadhani Said 17580
A Review of Cracking Behavior and Mechanism in Clayey Soils Related to Desiccation. Wei, Xin; Gao, Chongyang; Liu, Ke 8150
A Review on Pyroprocessing Techniques for Selected Wastes Used for Blended Cement Production Applications. Nalobile, Protus; Wachira, Jackson Muthengia; Thiongo, Joseph Karanja; Marangu, Joseph Mwiti 7744
A Shear Strength Model for a Subsidence Backfill Body Based on Adhesion Friction Theory. Liu, Lei; Zhang, Shengyou; Liu, Weidong; Sun, Wei; Li, Jinxin Technical report 4406
A Simplified Viscoelastic Solution of the Frost Heaving Force of Cavity Water behind Tunnel Linings. Guo, Jie-Tao; Zhang, Zhe-Ming; Tang, Yao-Lan; Ji, Jian 4888
A Study of the Differences in the Gas Diffusion and Migration Characteristics of Soft and Hard Coal in High Gas Coal Seams. Yuan, Anying Report 5389
A Technical Note on the Application of Interpolation Method on Modeling of 3D Surface Rock Layer. Yin, Songyu; Zhou, Yu 3439
A Theoretical Calculation Method of the Unsupported Span for the Shallow Tunnel in the Soft Stratum. Tian, Xiaoxu; Song, Zhanping; Zhou, Guannan; Zhang, Xiaowei 6724
Advances in Laboratory-Scale Hydraulic Fracturing Experiments. Qian, Yelin; Guo, Panpan; Wang, Yixian; Zhao, Yanlin; Lin, Hang; Liu, Yan 11134
An Adjustment Method for the Suspender Tension of CFSTTTHAB Based on Influence Matrix of Single Suspender. Wang, Longlin; Wang, Hua; Li, Litao; Hao, Tianzhi; Wu, Changxia 4898
An Automatic Recognition Method of Microseismic Signals Based on S Transformation and Improved Gaussian Mixture Model. Wang, Kaikai; Tang, Chun'an; Ma, Ke; Wang, Xintang; Li, Qiang 14944
An Experimental Study on the Compressive Dynamic Performance of Polypropylene Fiber Reinforced Concrete for Retaining Structure under Automobile Collision Magnitude. Li, Furong; Chen, Guoxing; Xu, Guizhong; Wu, Yongyi Report 6680
Analysis of Failure Characteristics and Strength Criterion of Coal-Rock Combined Body with Different Height Ratios. Wang, Tuo; Ma, Zhanguo; Gong, Peng; Li, Ning; Cheng, Shixing 7786
Analysis of Land Surface Temperature Evolution Based on Regional Road Scope. Liu, Fabao; Jia, Xingli; Li, Wenbin; Du, Ao; Wang, Dang 9674
Analysis of Model Tests of Rainfall-Induced Soil Deposit Landslide. Gan, JianJun; Zhang, Y.X. 7670
Analysis of Support Reaction Curves considering Time-Varying Effect of Shotcrete. Wang, Ya-Qiong; Luo, Ming-Rui Report 7969
Analysis of the Acoustic Environment of Typical Residential Areas along a Light Rail Line Based on GIS. Zhao, Yu; Yang, Qingwei; Yuan, Peiyin Report 5237
Analysis of the Damage Characteristics and Energy Dissipation of Rocks with a Vertical Hole under Cyclic Impact Loads. Dai, Bing; Luo, Xinyao; Chen, Li; Tian, Yakun; Zhang, Zhijun; Chen, Ying; Shan, Qiwei Technical report 8565
Application of Residual Shear Strength Predicted by Artificial Neural Network Model for Evaluating Liquefaction-Induced Lateral Spreading. Yang, Yanxin; Yang, Bai; Su, Chunhui; Ma, Jianlin 10340
Application of the Upper-Bench CD Method in Super Large-Span and Shallow Tunnel: A Case Study of Letuan Tunnel. Chen, Jianxun; Xu, Zilong; Luo, Yanbin; Song, Jiakang; Dong, Weiwei Liu Fangfang Case study 6746
Application of Thermal Insulation Gunite Material to the High Geo-Temperature Roadway. Wang, Junhui; Wan, Zhijun; Zhang, Hongwei; Wu, Dong; Zhang, Yuan; Wang, Yi; Xiong, Luchang; Wang, Gu Technical report 6880
Behavior of GFRP-Wood Composite Sandwich Beam-Column Joints with Angle Steels. Xie, ZhiJin; Qi, YuJun; Fang, Hai; Liu, WeiQing 8241
Blasting-Induced Vibration Response of the Transition Section in a Branching-Out Tunnel and Vibration Control Measures. Cao, Feng; Zhang, Sheng; Ling, Tonghua 6655
Bonding Performance and Evaluation of Basalt Fiber Asphalt Macadam Seal. Quan, Enmao; Cao, Yangsen; Xu, Hongke 6364
Calculation on Bending Stiffness of RC Short Beam Strengthened by CFRP. Tingyan, Wang; Yun, Zhou; Junwei, Zhang Technical report 5486
Characterisation of Portuguese RC Precast Industrial Building Stock. Rodrigues, H.; Sousa, R.; Vitorino, H.; Batalha, N.; Varum, H.; Fernandes, P. 6350
Combined Effect of Compaction Methods and Loading Conditions on the Deformation Behaviour of Unbound Granular Material. Ren, Jiaolong; Li, Di; Wang, Siyuan Technical report 5796
Combined Effects of Graphite Tailings and Curing Conditions on the Early-Age Performances of Cement Mortar. Liu, Hongbo; Zhang, Yuxin; Li, Ben; Wang, Zhongrui 6850
Comparison of Design Guidelines for Hot-Rolled I-Shaped Steel Compression Members according to AISC 360-16 and EC3. Pinarbasi, S.; Genc, T.; Akpinar, E.; Okay, F. Technical report 15851
Computation Method for the Settlement of a Vertically Loaded Pile in Sloping Ground. Jiang, Chong; Wu, Wen-yan; He, Jia-li; Chen, Lu-jie 5157
Constrained Unscented Kalman Filter for Structural Identification of Bouc-Wen Hysteretic System. Kim, Sung-Yong; Kim, Jaemin 5331
Crack Detection of Reinforced Concrete Member Using Rayleigh-Based Distributed Optic Fiber Strain Sensing System. Liu, Tingjin; Huang, Honghao; Yang, Yubing 5145
Damage Identification of a Steel Frame Based on Integration of Time Series and Neural Network under Varying Temperatures. Huang, Minshui; Zhao, Wei; Gu, Jianfeng; Lei, Yongzhi 9848
Deformation Behavior of Coarse-Grained Soil as an Embankment Filler under Cyclic Loading. He, Zhong-Ming; Xiang, Da; Liu, Ya-Xin; Gao, Qian-Feng; Bian, Han-Bing 6703
Determining the Seepage Stability of Fractured Coal Rock in the Karst Collapse Pillar. Zhang, Tianjun; Pang, Mingkun; Zhang, Xiufeng; Pan, Hongyu 6217
Dynamic Splitting Tensile Properties and Failure Mechanism of Layered Slate. Liu, Yunsi; He, Chushao; Wang, Shiming; Peng, Yaxiong; Lei, Yong 6656
Earthquake and Wave Analysis of Circular Cylinder considering Water-Structure-Soil Interaction. Wang, Piguang; Chang, Yifu; Zhao, Mi; Han, Junyan 9208
Ecological Retaining Wall for High-Steep Slopes: A Case Study in the Ji-Lai Expressway, Eastern China. Jiang, Peng; Li, Jin; Zuo, Shen; Cui, Xin Zhuang Case study 7231
Effect of Biochar Application on Physicochemical and Hydraulic Properties of Loess. Yang, Xiujuan; Fan, Henghui; Du, Yuhang; Zhang, Lu 4223
Effect of Chemical Enhancing-Technology on the Properties of Recycled Aggregate. Li, Ping; Zhang, Dongmei; Wei, Di; Xiong, Jianping; Li, Jing Technical report 5191
Effect of Longitudinal Gradient on 3D Face Stability of Circular Tunnel in Undrained Clay. Wang, Zhengxing; Wang, Yuke; Wang, Shumao; Li, Bin; Wang, Hu 3416
Effect of Particle Shape on Repose Angle Based on Hopper Flow Test and Discrete Element Method. Fu, Jian-Jun; Chen, Cheng; Ferellec, Jean-Francois; Yang, Juan 5061
Effect of Surface Shape and Content of Steel Fiber on Mechanical Properties of Concrete. Zhang, Lijuan; Zhao, Jun; Fan, Cunyuan; Wang, Zhi Technical report 7265
Effect of the Size and Position of a Damping Ditch on the Reduction of the Blasting Vibration. Duan, Baofu; Shen, Shizhan; Ta, Guoshan; Sun, Kebin; Hou, Wei; Gu, Li 8972
Effects of Cement Content, Curing Period, Gradation, and Compaction Degree on Mechanical Behavior of Cement-Stabilized Crushed Gravel Produced via Vertical Vibration Test Method. Jiang, Yingjun; Tian, Tian; Deng, Changqing; Yuan, Kejia; Yi, Yong Technical report 7332
Effects of Different Interface Forms on Mechanical Properties of Steel Self-Compacting Concrete Composite Beams. Wang, Chengzhi; Liu, Xin; Liu, Wei; Li, Zhiming 6367
Effects of Nanoparticles on the Antipullout Strength between the Reinforcement and Cement Mortar. Shen, Yupeng; Jing, Peng; Yao, Wensheng; Tang, Tianxiao; Cao, Dandan; Peng, Hongshang; Wang, Yaqiong 4273
Effects of Parameter Uncertainties on Interaction between Submarine Telecommunication Cables and Lateral Seabed Movements. Fu, Cuiwei; Qin, Xiaogang; Wang, Yu 7571
Evaluating the Effect of Roadway and Development Factors on the Rural Road Safety Risk Index. Afandizadeh, Shahriar; Hassanpour, Shahab 9444
Experiment on the Segment Model of a Plain Concrete Arch Bridge Reinforced with UHPC Composite Arch Circle. Wang, Zongshan; Zhou, Jianting; Yang, Jun; Chen, Lei; Wang, Weicheng 7294
Experimental and Mathematical Modeling of Monotonie Behavior of Calcareous Sand. Zhang, Haotian; Luo, Zongmu; Qiu, Yanyu; Liu, Huachao; Gu, Juan; Tang, Jian 6710
Experimental Evaluation of the Influence of Early Disturbance on the Performance of Basalt Fiber Concrete. Huang, Zhe; Li, Yan; Liu, Yichen; Cai, Fengjie; Liang, Tianyu 5553
Experimental Investigation of Cement/Soda Residue for Solidification/Stabilization of Cr-Contaminated Soils. Zha, Fusheng; Zhu, Fanghua; Kang, Bo; Xu, Long; Deng, Yongfeng; Yang, Chengbin; Chu, Chengfu 6710
Experimental Investigation of Ground and Air Temperature Fields of a Cold-Region Road Tunnel in NW China. Wu, Hao; Zhong, Yujian; Xu, Wei; Shi, Wangshuaiyin; Shi, Xinghao; Liu, Tong 7782
Experimental Investigation on Strength and Deformation Characteristics of Red Sandstone at Strain Rates of [10.sup.-2]~55[s.sup.-1]. Shi, Jie; Luo, Zongmu; Liu, Huachao; Wang, Dan; Shen, Haipeng; Li, Zeng 4735
Experimental Study and Numerical Simulation on Failure Process of Reinforced Concrete Box Culvert. Gong, Yafeng; Ma, Yulin; Tan, Guojin; Bi, Haipeng; Pang, Yunze; Ma, Chen Report 6504
Experimental Study of Blast-Induced Vibration Characteristics Based on the Delay-Time Errors of Detonator. Wang, Ping; Ma, Yuanjun; Zhu, Yongjian; Zhu, Jun 3500
Experimental Study on Freeze-Thaw Cycle Duration of Saturated Tuff. Huang, Man; Tang, Bin; Jiang, Jianliang; Guan, Renqiu; Wang, Huajun Report 5526
Experimental Study on the Sliding of WJ-8 Small Resistance Fastener Composite Pad. Zeng, Zhiping; Wang, Di; Liu, Fushan; Shuaibu, Abdulmumin A.; Lin, Zhihua Report 5416
Exploring the Occurrence of Clogging in Highly Permeable Coarse Soils of Dam Foundations. Ma, Jianquan; Peng, Hao; Li, Shibo; Duan, Zhao; Zhang, Xinshe; Ma, Donghe 8606
Facility Maintenance Traceability Information Coding in BIM-Based Facility Repair Platform. Pan, Nai-Hsin; Chen, Kuei-Yen 7133
Failure and Remediation of an Embankment on Rigid Column-Improved Soft Soil: Case Study. Gu, Shaofu; Liu, Weizheng; Ge, Mengyuan 8071
Failure Mechanism of Horizontal Layered Rock Slope under the Coupling of Earthquake and Weathering. Tian, Yun; Wang, Lin-feng; Jin, Hong-hua; Xia, Yu-chao; Zeng, Biao 10253
Field Static Load Tests of Post-Grouted Piles under Various Failure Conditions. Zhou, Jialin; Zhang, Jianwei; Wang, Yuzhuo; Oh, Erwin 6747
Flexural Capacity and Behavior of RC Hollow Bridge Beams after a Time Service of 24 Years. Qu, Guangzhen; Zhou, Guangli; Lv, Sizhong; Huang, Pingming 5247
Forecasting Disastrous Characteristics of Highway Landslides Using the Material Point Method: A Surcharge-Induced Perspective. Wang, Jian; Zhang, Wei; Xie, Chao-yang; Xiao, Qian; Zhu, Yu-chen; Pan, Bo 5650
High-Temperature Rutting Resistance of Inverted Asphalt Pavement Structure. Jiang, Yingjun; Zhang, Yu; Deng, Changqing; Yi, Yong; Tian, Tian; Yuan, Kejia Technical report 6903
Impact of R&D&I on the Performance of Spanish Construction Companies. Lopez, Salvador; Yepes, Victor 9880
Importance of Distribution Type on Bearing Capacity of an Embedded Foundation in Spatially Varying Soils. Han, Jiwei; Liu, Xiaoming; Wu, Yongxin; Zhou, Xuhui 6149
Importance-Performance Analysis of Prefabricated Building Sustainability: A Case Study of Guangzhou. Xie, Linlin; Chen, Yajiao; Xia, Bo; Hua, Chunxiang Case study 13230
Incorporation of Structural Health Monitoring Coupled Data in Dynamic Extreme Stress Prediction of Steel Bridges Using Dynamic Coupled Linear Models. Fan, Xueping; Shang, Zhipeng; Yang, Guanghong; Zhao, Xiaoxiong; Liu, Yuefei 6533
Influence Factors on General Contractor Capability in the Context of Transforming China. Yang, Jie; Yuan, Hetong; Zhang, Lin 12969
Influence of Boundary Conditions on Cracking of Sanxingdui Moon Bay City Wall. Qu, Jin; Ma, Jianlin; Yang, Bai 6086
Influence of Real-Time Heating on Mechanical Behaviours of Rocks. Gu, Bin; Wan, Zhijun; Zhang, Yuan; Ma, Yangsheng; Xu, Xiaodong Bernard 5464
Influence of Seismic Source Parameters on the Excitation Wavelet in Seismic Explorations Based on Numerical Simulation. Qiu, Ruohua; Dong, Zhaoxing; Qi, Yanjun; Wang, Yanhui; Xie, Lidong; Liu, Honghua 5444
Influence of the Slope Shape on Seismic Stability of a Slope. Zhang, Zhaopeng; Chang, Chaoyu; Zhao, Zhiyi Technical report 3386
Influence of Vetiver Root System on Mechanical Performance of Expansive Soil: Experimental Studies. Wang, Guiyao; Huang, Yonggang; Li, Runfa; Chang, Jingmei; Fu, Jinliang Technical report 6454
Investigation of Anisotropic Permeability and Porosity of CJRM considering Different Confinement Loading Pressures. Chao, Zhiming; Ma, Guotao; Hu, Xiewen; Zhu, Yuzhe 5939
Investigation of Seismic Behavior of Clay-Pile Using Nonlinear Kinematic Hardening Model. Asheghabadi, Mohsen Saleh; Cheng, Xiaohui 7882
Karst Water Pressure's Varying Rule and Its Response to Overlying Strata Movement in Coal Mine. Hao, Jian; Bian, Hua; Chen, Anfa; Lin, Jiahui; Xu, Dongjing 3852
Laboratory Evaluation of Asphalt Binder Modified with Crumb Rubber and Basalt Fiber. Liu, Li; Huang, You; Liu, Zhaohui 5614
Layout Optimization of Rail Expansion Joint on Long-Span Cable-Stayed Bridge for High-Speed Railway. Cai, Xiaopei; Liu, Wanli; Xie, Kaize; Zhu, Wenjun; Tan, Xiyuan; Gao, Yongjie 8027
Lognormal Distribution Function for Describing Seepage Damage Process of Single-Cracked Rock. Liu, Xinyu; Zhu, Zhende; Liu, Aihua; Tian, Yuan 6246
Low-Cost Solutions for Assessment of Flash Flood Impacts Using Sentinel-1/2 Data Fusion and Hydrologic/Hydraulic Modeling: Wadi El-Natrun Region, Egypt. Sadek, Mohammed; Li, Xuxiang; Mostafa, Eman; Freeshah, Mohamed; Kamal, Ahmed; Almouctar, Mohamed Ado 12405
Lower-Bound Solution of Foundation-Bearing Capacity under Circular Uniformly Distributed Load. Wei, Fang; Jiao, Wang; Wan-dongxing, Zhang; Li-jun, Shi 3375
Mechanical and Deformation Characteristics and Optimization of Support Parameters for Superlarge-Span Tunnel: A Case Study from Laohushan Tunnel. Luo, Yanbin; Chen, Jianxun; Shi, Zhou; Zhang, Shaoqiang; Liu, Weiwei; Li, Yao Case study 8206
Mechanical Behavior of Sandwich Panels with Hybrid PU Foam Core. Zhao, Xudong; Tan, Li; Zhang, Fubin 4168
Mechanical Characteristics and Failure Characteristics of Jointed Rock under Axial Unloading and Radial Unloading. Han, Tielin; Shi, Junping; Chen, Yunsheng 7929
Minimizing Drying Shrinkage and Enhancing Impermeability of Foam Concrete Modified with Epoxy Resin. Gong, Jianqing; Li, Ke 7477
Model Experimental Study of Carbon Fiber Heating Wire for Deicing and Snow Melting on a Bridge Deck. Tan, Yan; Zhu, Yuntao; Xiao, Henglin Report 7195
Moisture Migration and Control of New Embankment for Reconstruction and Expansion Project in Southern China. Zhang, Junhui; Li, Feng; Zeng, Ling; Peng, Junhui; Ding, Le; He, Liang 7574
Nuclear Magnetic Resonance Study on Microstructure and Permeability of Coals of Different Ranks. Liu, Jiajia; Hu, Jianmin; Jia, Gaini; Gao, Jianliang; Wang, Dan 4714
Numerical Analysis and Deformation Mechanism Study on an Excavated High-Steep Slope of a Hydropower Station. Shi, Guangcheng; Wang, Yifeng; Wang, Yingkui; Tao, Zhigang; Wan, Liangpeng; Xi, Lanyun Report 9399
Numerical and Theoretical Study on the Settlement of Capped Piles Composite Foundation under Embankment. Liu, Ming-Quan; Huang, Da; Song, Yi-Xiang; Cen, Duo-Feng Technical report 6067
Numerical Simulation of Fracture Behavior of Brittle Solids under I/III Loading. Zhang, Zhitao; Wang, Haijun; Yu, Shuyang 6240
Numerical Simulation of Pervious Concrete Based on Random Pore Model. Shan, Jingsong; He, Jinle; Li, Feng 6207
Numerical Simulation of Rock Failure Process with a 3D Grain-Based Rock Model. Zhang, Zengwei; Chen, Fan; Zhang, Chao; Wang, Chao; Wang, Tuo; Zhang, Fengshou; Zhao, Huiling 4993
Numerical Simulation of the Effect of Dynamic Stress on the Rock Surrounding a Mine Roadway. Xue, Jun-hua; Zhan, Ke-liang; Du, Xuan-hong; Ma, Qian 4745
Numerical Study on the Longitudinal Response Characteristics of Utility Tunnel under Strong Earthquake: A Case Study. Tang, Guoyi; Fang, Yumei; Zhong, Yi; Yuan, Jie; Ruan, Bin; Fang, Yi; Wu, Qi Case study 5096
Observed Performance of Highway Embankment over Soft Marine Clay: A Case Study in Wenzhou, China. Bian, Xia; Yan, Jin-Kai; Zhang, Wei Case study 5983
Optimization Method of Reducing the Differential Settlements of Piled Raft Foundations Based on Pile-to-Pile Interaction Theory. Xie, Yunfei; Chi, Shichun Technical report 8800
Performance Assessment on Fiberglass-Polyester Paving Mat Being Applied in Asphalt Mixture Complex. Gang, Wei; Xinbo, Mao 5716
Performance Evaluation of Recycled Asphalt Mixtures Containing Construction and Demolition Waste Applicated as Pavement Base. Ding, Le; Zhang, Junhui; Feng, Bowen; Li, Cheng 6366
Performance of Special-Shaped Concrete-Filled Square Steel Tube Column under Axial Compression. Wang, Zhen; Zhou, Xuejun; Wei, Fangshuai; Li, Mingyang 7085
Performance of Super-Large-Span Tunnel Portal Excavated by Upper Bench CD Method Based on Field Monitoring and Numerical Modeling. Luo, Yanbin; Chen, Jianxun; Shi, Zhou; Zhang, Shaoqiang; Liu, Weiwei; Li, Yao; Chen, Lijun 6767
Physical Modelling of Roll and Pitch Motions of Travelling or Stationary Ship in Large-Scale Landslide-Generated Waves. Yuan, Pei-yin; Wang, Ping-yi; Zhao, Yu 5623
Preparation and Performance Characterization of Warm-Mix Rejuvenated Bioasphalt. Zhang, Zhu; Li, Jiusu; Duan, Zhenjun; Zhang, Shuaipeng; Lou, Menglei Concert review 5378
Preparation, Performance Test, and Microstructure of Composite Modified Reinforced Concrete. Hu, Shi; Xu, Ying 7642
Recent Advances on Analysis Methods and Modelling Approaches for Seismic Assessment and Design of Infilled RC Buildings. Furtado, Andre; De Risi, Maria Teresa; Chaulagain, Hemchandra; Misir, Ibrahim; Sipos, Tanja 506
Reinforcement Effect of Inclined Prestressed Concrete Pipe Piles on an Inclined Soft Foundation. Zhou, De-quan; Feng, Chen-xi; Li, Liu-xi; Zhou, Yi; Zhu, Qin Technical report 5679
Research on In Situ Stress Measurements in Reinforced Concrete Beams Based on the Core-Drilling Method. Deng, Nian-Chun; Tang, Peng-Fei 6909
Responses of Semi-Rigid Base Asphalt Pavement with Interlayer Contact Bonding Model. Wang, Xuntao; Ma, Xuanlong Technical report 5700
Risk Mitigation and Construction Control for Effective Underwater Recovery of an EPB Shield: A Case Study of the First Metro Tunnel in Tel Aviv. Qi, Weiqiang; Yang, Zhiyong; Jiang, Yusheng; Liu, Zhiyong; Guo, Yinxin; Yang, Xing Case study 8191
Safety Standard for Special Class Damslopes Based on Reliability Analysis. Huang, Lingzhi; Si, Zheng; Du, Xiaoqi; Wen, Lifeng; Li, Bin 5848
Seismic Analysis of Connections of Buried Continuous Pipelines. Liu, Wei; Huang, Chunjie; Wang, Yunchang; Shi, Peixin 8124
Seismic Damage Rapid Assessment of Road Networks considering Individual Road Damage State and Reliability of Road Networks in Emergency Conditions. Liu, Jinlong; Jia, Hanxi; Lin, Junqi; Hu, Heng 9551
Seismic Performance of Masonry Walls Built with New Type of Fired Shale Hollow Blocks. Wu, Jian; Zeng, Liangcheng; Wang, Bo Technical report 7522
Seismic Performance of Steel Box Bridge Piers with Earthquake-Resilient Function. Li, Haifeng; Luo, Wenwei; Luo, Jun 8564
Seismic Response Analysis of Pier considering Durability Damage Repair. Liang, Yan; Li, Liangliang; Mao, Ruimin; Shi, Xiaoye 7709
Seismic Response and Vibration Reduction Analysis of Suspended Structure under Wave Passage Excitation. Cai, Wenhua; Yu, Bujun; Wu, Fajong; Shao, Jianhua 6798
Seismic Response of Rock Slopes with the Anchor Cable in Centrifuge Modeling Tests. Nie, Yong; Zhao, Yufei; Wang, Xiaogang; Li, Linhao; Zhang, Hongtao 5792
Shear Strength Prediction for SFRC Shear Wall with CFST Columns by Softened Strut and Tie Model. You, Peibo; Song, Shuaiqi; Zhang, Haiyang; Zhang, Lijuan; Shi, Ke; Wang, Yi Technical report 8480
Shrinkage Mechanism of Laterite Modified by Lime and Metakaolin. Tan, Yunzhi; Hu, Yan; Chen, Rui; Sun, Wenjing 4768
Similar Materials and Engineering Application of Cemented Sand and Gravel Dam Model. Chai, Qihui; Li, Zongkun; Wang, Juan; Ding, Zelin; Jiao, Meiju 5781
Simulation of Chloride Diffusion in Concrete Based on a New Mesoscopic Numerical Method. Yao, Ling; Ren, Lixia; Gong, Guoli; Zhang, Jianqiang 5380
Simulation Study of the Roof Fracture Pattern of a Horizontal Sublevei Caving in a Steeply Inclined Thick Coal Seam. Kang, Xin; Yang, Sheng-li; Zhan, Ping; Li, Liang-hui Report 4621
Stability Analysis and Parameter Optimization of Deep Excavation Supporting System in Granular Soils. Dong, Manman; Jia, Pengjiao 5579
Stability Analysis of the Left Bank Slope of Baihetan Hydropower Station Based on the MF-DFA Method. Mao, Haoyu; Zhang, Min; Li, Biao; Xu, Nuwen 8017
Stability Charts for Pseudostatic Stability Analysis of Rock Slopes Using the Nonlinear Hoek-Brown Strength Reduction Technique. Sun, Chaowei; Chai, Junrui; Luo, Tao; Xu, Zengguang; Qin, Yuan; Yuan, Xiaosa; Ma, Bin Technical report 8279
Stability Control of Staged Filling Construction on Soft Subsoil Using Hyperbolic Settlement Prediction Method: A Case Study of a Tidal Flat in China. Yu, Fei; Li, Shichang; Dai, Zhangjun; Lim, Jian; Chen, Shanxiong Case study 5389
Strength and Micromechanism Analysis of Microbial Solidified Sand with Carbon Fiber. Qiu, Rongkang; Tong, Huawei; Gu, Meixiang; Yuan, Jie 4740
Stress Transfer Properties and Displacement Difference of GFRP Antifloating Anchor. Bai, Xiaoyu; Liu, Xueying; Zhang, Mingyi; Wang, Yonghong; Kuang, Zheng; Yan, Nan 7195
Structural Damage Identification Based on the Wavelet Transform and Improved Particle Swarm Optimization Algorithm. Guo, Jia; Guan, Deqing; Zhao, Jianwei 11400
Study of Deformation Behaviors and Mechanical Properties of Central Diaphragm in a Large-Span Loess Tunnel by the Upper Bench CD Method. Luo, Yanbin; Shi, Zhou; Chen, Jianxun; Liu, Weiwei; Li, Yao; Wu, Yunfei; Zhu, Haoyang Report 8661
Study of the Construction Sequence of Overlapping Tunnels by the Shield Tunneling Method: A Case Study of the Longest Overlapping Tunnel in China. Yang, Zhiyong; Ding, Yaowen; Jiang, Yusheng; Fang, Kuanda; Dong, Linwei; Qi, Weiqiang; Wei, Zheng Case study 4974
Study on Buckling Behavior of Tapered Friction Piles in Soft Soils with Linear Shaft Friction. Liu, Junxiu; Shao, Xianfeng; Cheng, Baoquan; Cao, Guangyong; Li, Kai Report 5028
Study on Fatigue Characteristics of Carbonation Erosion Prestressed Hollow Slabs in Whole Life Cycle. Zheng, Yuanxun; Li, Kuan; Ji, Mengen; Moshtagh, Ehsan Report 10625
Study on Stressing State and Failure Criterion of Concrete-Filled Stainless Steel and Steel Tubular Column. Yang, Baisong; Wang, Wei; Yang, Lingxian; Sun, Guorui; Liu, Sijin Report 8710
Study on Supporting Structure Performance of Deep Soft Soil Foundation Pit near Sea under Waves, Tides, Vibration, and Unbalanced Loads. Chen, Junsheng; Lin, Chen; Liu, Shuzhuo; Mo, Haihong 6869
Study on the Large Deformation Characteristics and Disaster Mechanism of a Thin-Layer Soft-Rock Tunnel. Zhang, Xiulian; He, Manchao; Wang, Fengnian; Li, Gan; Xu, Shengxin; Tao, Zhigang Report 7872
Study on the Rheological Failure Mechanism of Weakly Cemented Soft Rock Roadway during the Mining of Close-Distance Coal Seams: A Case Study. Ru, Wenkai; Hu, Shanchao; Ning, Jianguo; Wang, Jun; Gu, Qingheng; Guo, Yong; Zuo, Jing Case study 8824
The Aerodynamic Characteristics of Road Vehicles Overtaking on Bridge Deck under Crosswinds. Chen, Ning; Sun, Hongxin; Wang, Xiuyong; Zhang, Longwei 5407
The Effect of Foundation Flexibility on Probabilistic Seismic Performance of Plan-Asymmetric Buildings with Different Strength Distributions. Osalu, Sahar Mohammadzadeh; Shakib, Hamzeh Technical report 17137
The Effect of Shear Sliding of Vertical Contraction Joints on Seismic Response of High Arch Dams with Fine Finite Element Model. Guo, Shengshan; Liao, Jianxin; Huang, Hailong; Liang, Hui; Li, Deyu; Chen, Houqun; Zhang, Aijing; Ti 5535
The Effects of Different Nanoadditives on the Physical and Mechanical Properties of Similar Silty Mudstone Materials. Wang, Ji-jing; Shi, Zhen-ning; Zeng, Ling; Qi, Shuang-xing 6045
The Influence of Complex Subway Station Construction on High Retaining Walls and Appropriate Countermeasures. Wang, Kai; Li, Zhaoping; Xu, Xuezhao; Shi, Leilei; Zhang, Fanbo 6430
The Physicomechanical Deterioration Characteristics and Mesoscopic Damage Analysis of Sandstone under Acidic Environment. Huo, Runke; Qiu, Tian; Liang, Yanling; Li, Shuguang; Qian, Meiting 8527
The Porosity Dynamic Model of the Compacted Broken Coal. Han, Xuefeng; Chu, Tingxiang; Yu, Minggao; Chao, Jiangkun; Ma, Zhihui; Yang, Xinlei 5454
The Research on the Effect of Humidity on the Rheological Model of Swelling Rock. Ji, Ming; Zhang, Yi-Dong 4427
The Response of Urban Travel Mode Choice to Parking Fees considering Travel Time Variability. Ding, Ling; Yang, Xu Survey 6080
The Uniaxial Creep Characteristics of Red Sandstone under Dry-Wet Cycles. Liu, Guangcheng; Huang, Xin; Pang, Jianyong Technical report 7525
Transient Pulse Test for Non-Darcy Flow Behaviors and Hydromechanical Coupling Effect of Fractured Limestone. Cheng, JianChao; Zhao, YanLin; Li, Yang; Tan, Tao; Chang, Le 6587
Transition Threshold of Granite Mechanical Characteristics at High Temperature. Guo, Hongjun; Ji, Ming; Liu, Dapeng 3449
Transportation Laws for Carbonate and Sulfate Ions in Concrete Based on Compartment Model. Wang, Boxin; Fang, Ruichang; Chai, Xu; Wang, Qing 4591
Two Strategies to Improve the Differential Evolution Algorithm for Optimizing Design of Truss Structures. Kao, Ching-Yun; Hung, Shih-Lin; Setiawan, Budy 13199
Upper Bound Limit Stability Analysis for Soil Slope with Nonuniform Multiparameter Distribution Based on Discrete Algorithm. Wang, Zhen; Yang, Xumeng; Li, Ang 5498
Use of Rubber Mat to Improve Deformation Behaviors of Ballastless Tracks Laid on Bridges. Zheng, Weiqi; Sheng, Xingwang; He, Hongqiang; Xu, Hongyi; Yang, Ying 5238
XRD-Rietveld Method for Evaluating the Leaching Characteristics of Hardened Cement Paste in Flowing Water. Zhang, Lunchao; Zhou, Jikai; He, Xu; Chen, Chen 5849

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters