Printer Friendly

Articles from Advances in Civil Engineering (December 31, 2019)

1-62 out of 62 article(s)
Title Author Type Words
A Differential Evolution Algorithm-Based Traffic Control Model for Signalized Intersections. Cakici, Ziya; Murat, Yetis Sazi 8418
A Heuristic Approach to Identify the Steel Grid Direction of R/C Slabs Using the Yield-Line Method for Analysis. Fenu, Luigi; Colasanti, Valeria; Congiu, Eleonora; Giaccu, Gian Felice; Trentadue, Francesco; Briseg 10369
An Experimental Study of the Uniaxial Failure Behaviour of Rock-Coal Composite Samples with Pre-existing Cracks in the Coal. Chen, Shaojie; Ge, Yao; Yin, Dawei; Yang, Huisan Report 5632
Analysis of a Methodology for Torsional Test under Normal Stress and Shear Performance for Asphalt Mixtures. Xie, Jun; Zhan, Yiqun; Wang, Yifan Report 8493
Analysis of Damage Evolution of Sandstone under Uniaxial Loading and Unloading Conditions Based on Resistivity Characteristics. Wu, Guoyin; Wang, Kui; Zhao, Mingjie; Nie, Zhichao; Huang, Zhen 6994
Analysis of Deformation Characteristics of Long-Short Pile Composite Foundation in Salt Lake Area, Iran. Liu, Wei; Yang, Xiaohua; Zhang, Shasha; Kong, Xiangxin; Chen, Weizhi 8665
Application of Stochastic Gradient Boosting Approach to Early Prediction of Safety Accidents at Construction Site. Shin, Yoonseok 6027
Behavior of Axially Loaded Stirrup Confinement Rectangular Concrete-Filled Steel Tubular Stub Columns. Liu, Jing; Wang, Wen-Jun; Ding, Fa-Xing; Zeng, Xin-Fa; Tan, Zhe; Huang, Yan; Wang, Bao-Quan Report 3549
Cement-Lime-Fly Ash Bound Macadam Pavement Base Material with Enhanced Early-Age Strength and Suppressed Drying Shrinkage via Incorporation of Slag and Gypsum. Ju, Cheng; Liu, Yushi; Yu, Zhenyun; Yang, Yingzi 5847
Complex Resistivity Dispersion Characteristics of Water-Bearing Coal Based on Double Cole-Cole Model. Li, Jian; Lei, Dongji; Zhao, Chenguang; Men, Hui 4772
Cost Estimation of Structural Components of a Building by considering the Seismic Load on Different Regions. Mubarak, Mubarak; Abdullah, Abdullah; Azmeri, Azmeri; Hayati, Yulia 5526
Different Deformation Patterns in High Core Wall Rockfill Dams: A Case Study of the Maoergai and Qiaoqi Dams. Feng, Rui; He, Yun-Long; Cao, Xue-Xing Case study 7432
Dynamic Damage Mechanism of Coal Wall in Deep Longwall Face. Lu, Shuaifeng; Liu, Sifei; Wan, Zhijun; Cheng, Jingyi; Yang, Zhuangzhuang; Shi, Peng 5662
Dynamic Response Analysis of Lateral Impact Force of Frame Wharf with Rock-Socketed Piles in Inland River Steel Sheath. Zhang, Xiaolong; Duan, Bingchuan; Wang, Chengzhi; Wang, Duoyin 6707
Effect of Axial Pressure on Lime-Treated Expansive Soil Subjected to Wetting and Drying Cycles. Tang, Chuxuan; Lu, Zheng; Yao, Hailin Report 5075
Effect of Fiber Angles on Hybrid Double-Tube Concrete Columns under Monotonic Axial Compression. Zhang, Bing; Qi, Yu-Jun; Huang, Tao; Zhang, Qian-Biao; Hu, Yu; Hu, Xia-Min 8745
Effects of Construction Sequences and Volume Loss on Perpendicularly Crossing Tunnels. Zang, Yanwei; Gan, Penglu; Yan, Jia-Jia; Liu, Shiming; Yan, Zihai 7463
Effects of PET Fibers on Pumpability, Shootability, and Mechanical Properties of Wet-Mix Shotcrete. Cui, Xiangfei; Liu, Guoming; Wang, Cheng-Long; Qi, Yudong 9104
Energy-Based Seismic Design Method for EBFs Based on Hysteretic Energy Spectra and Accumulated Ductility Ratio Spectra. Ma, Cuiling 6529
Evaluation of the Active Support and Yielding Bearing Properties of Artificial Pillars Supporting a Stope Roof Using 3DEC Numerical Simulation. Li, Kunmeng; Li, Yuanhui; Jing, Hongdi 4718
Evaluation of Undrained Bearing Capacities of Wide-Shallow Bucket Foundation with Honeycomb Bulkheads in Clay. Wang, Qingshan; Han, Xun; Guan, Yunfei; Cao, Yongyong; Li, Wenxuan 7908
Evolution Law of Overburden Longitudinal Connected Fissures in a Shallowly Buried Coal Face with Thin Bedrock. Jia, Housheng; Pan, Kun; Wang, Luyao; Liu, Shaowei; Fu, Mengxiong; Ji, Xiang 6932
Experimental and Numerical Investigation on Carbon Fiber-Reinforced Polymer-Strengthened Concrete Beam after High-Temperature Action of Asphalt Paving Construction. Yuan, Xin; Zhu, Chaoyu; Zheng, Wei; Tang, Baijian 6408
Experimental Study on a New Reinforcement Method for Multilayer Industrial Building's Vibration. Xie, Kaizhong; Wang, Hongwei; Zhou, Jianxi; Luo, Xiao; Yue, Miao 5040
Experiments on Reducing Negative Skin Friction of Piles. Feng, Zhongju; Zhao, Haibo Hu Ruixin; Dong, Jingbin He Yunxiu; Feng, Kai; Zhao, Yawan; Chen, Huiyun 5992
Exploring Critical Success Factors for Green Housing Projects: An Empirical Survey of Urban Areas in China. Sang, Peidong; Yao, Haona 9541
Failure Mechanism of a Coal-Rock Combined Body with Inclinations of Structural Planes and a Calculation Model for Impact Energy. Zhao, Yi-Chao; Gao, Ming-Shi; He, Yong-Liang; Xu, Dong 8760
Field Test Investigation of the Pile Jacking Performance for Prefabricated Square Rigid-Drainage Piles in Saturated Silt Sandy Soils. Wang, Xiangying 5206
Fuzzy Multicriteria Decision-Making Model for Time-Cost-Risk Trade-Off Optimization in Construction Projects. Alzarrad, M. Ammar; Moynihan, Gary P.; Hatamleh, Muhammad T.; Song, Siyuan 4331
Grouting Reinforcement Technique in Wind Oxidation Zone by Power Law Superfine Cement Slurry Considering the Time-Varying Rheological Parameters. Zhu, Dengxing; Guo, Yu; Wang, Wei; Guo, Gangye; An, Tieliang 6395
Investigation of the Effect of Larestan's Pipeline Water on the Mechanical Properties of Concretes Containing Granite Aggregates. Forsat, Masoud; Mirjavadi, S.S.; Hamouda, A.M.S. 5889
Investigation on True Stress-Strain Curves of Flat and Corner Regions of Cold-Formed Section Using 3D Digital Image Correlation Method. Xu, Bo; Xia, Junwu; Ma, Renwei; Wang, Jian; Chen, Xiaomiao; Chang, Hongfei; Zhang, Lihai 8961
Key Blasting Parameters for Deep-Hole Excavation in an Underground Tunnel of Phosphorite Mine. Chai, Xiu-Wei; Shi, Sha-Sha; Yan, Yao-Feng; Li, Jian-Guo; Zhang, Long 4194
Mechanical Properties of Tailings Sample with Different Moisture Contents under Dry and Wet Cycles. Wu, Ling-Ling; Guo, Yao-Hui; Tong, Kai-Wen; Hu, Lin; Yu, Qing; Zliang, Zhi-Jun 4268
Modification of Waste Aggregate PET for Improving the Concrete Properties. Lee, Zoe Harmonie; Paul, Suvash Chandra; Kong, Sih Ying; Susilawati, Susilawati; Yang, Xu 6138
Numerical Simulation of Particle Breakage of Granular Assemblies in Discrete Element Analyses. Zhang, Tao; Zhang, Chi 7334
Numerical Simulations of the Hall-Petch Relationship in Aluminium Using Gradient-Enhanced Plasticity Model. Song, Yooseob; Yeon, Jaeheum; Na, Byoungjoon 5121
Prediction of Concrete Compressive Strength and Slump by Machine Learning Methods. Cihan, M. Timur 6735
Prediction of Response of Existing Building Piles to Adjacent Deep Excavation in Soft Clay. Liang, Yao-Ying; Liu, Nian-Wu; Yu, Feng; Gong, Xiao-Nan; Chen, Yi-Tian Report 5850
Preparation and Performance Analysis of High-Viscosity and Elastic Recovery Modified Asphalt Binder. Qu, Liangchen; Gao, Yingli; Yao, Hui; Cao, Dandan; Pei, Ganpeng; He, Bei; Duan, Kairui; Zhou, Wenjua 8368
Properties of Degraded Waste PET-Modified Styrene-Acrylic Emulsions for Cement Slurry Materials. Dou, Jinxi; Zhang, Guijin; Li, Sufang; Tian, Chengyu; Ji, Cunlu; Zhang, Cong Report 7244
PS Selection Method for and Application to GB-SAR Monitoring of Dam Deformation. Xiang, Xia; Chen, Jiankang; Wang, Hui; Pei, Liang; Wu, Zhenyu 9244
Random Vibration Analysis of Coupled Three-Dimensional Maglev Vehicle-Bridge System. Liu, Wei; Guo, Wenhua Report 7494
Reduction of Groundwater Buoyancy on the Basement in Weak-Permeable/Impervious Foundations. Lin, Jikai Zhou Chenghuan; Chen, Chen; Zhao, Xiyao 6027
Research on Corrosion Fatigue Performance and Multiple Fatigue Sources Fracture Process of Corroded Steel Wires. Wang, Ying; Zheng, Yuqian 12070
Research on IFC- and FDS-Based Information Sharing for Building Fire Safety Analysis. Shi, Jianyong; Dao, Jicao; Jiang, Liu; Pan, Zeyu 9146
Research on Safety Management Application of Dangerous Sources in Engineering Construction Based on BIM Technology. Deng, Langni; Zhong, Mengjun; Liao, Ling; Peng, Lai; Lai, Shijin 4178
Research on the Disintegration Characteristics of Carbonaceous Mudstone and Properties of Modified Materials. Liu, Xinxi; Li, Yu; Li, Shengnan; Zhou, Yanming 4247
Research on the Reasonable Width of the Waterproof Coal Pillar during the Mining of a Shallow Coal Seam Located Close to a Reservoir. Hu, Mengling; Zhao, Wenlong; Ren, Zheng Lu Jianxi; Miao, Yanping 9723
Research Progress on Stability of Slurry Wall Trench of Underground Diaphragm Wall and Design Method of Slurry Unit Weight. Lei, Mingfeng; Liu, Linghui; Lin, Yuexiang; Shi, Chenghua; Yang, Weichao; Cao, Chengyong; Liu, Yao Report 9800
Review of Exogenous Economic Indicators Influencing Construction Industry. Asamoah, Richard Oduro; Baiden, Bernard Kofi; Nani, Gabriel; Kissi, Ernest 6381
Seismic Damage Behavior of Aeolian Sand Concrete Columns with an Inner Square Steel Tube. Wang, Yaohong; Zhang, Zeping; Han, Qing; Chu, Qi; Ma, Xiaoyan 5203
Shear Mechanical Behaviours and Multistrength Parameter Characteristics of Fault Gouge. Bao, Han; Qi, Qun; Lan, Hengxing; Yan, Changgen; Xu, Wei; Liu, Xin; Li, Langping 6883
Stability Analysis of Shield Excavation Face Based on Particle Flow in Different Depths of Sandy Gravel Stratum. Junwei, Zhang; Ling, Huang; Taixin, Peng Report 4494
Static Behavior of a Modified Through-Core Connection between CFST Column and Composite Beam. Zhou, Qi-Shi; Fu, Hua-Wei; Zhou, Xu-Hong; Yu, Yu-Jie; Wang, Qian-Ren 7103
Static Wind Load Evaluation under Steady-State Wind Flow for 2-Edge Sloped Box Girder by Using Wind Tunnel Test. Lee, Hoyeop; Moon, Jiho 5989
Study of the Mechanism of Fracture Grouting in Deeply Buried Rock Strata Based on Bingham Fluid Slurry. Liu, Xiangyang; Cheng, Hua; Lin, Jian; Rong, Chuanxin; Li, Mingjing; Xu, Huidong Report 6360
Study on Application Effect of Sand Consolidating Agent for the Slope of Highway Subgrade in Season Frozen Zone. Zhang, Dongliang; Yang, Guangqing; Zhang, Xiaodi Niu Lu; Wang, Zhijie Report 4067
The Analytical Approach to Evaluate the Load-Displacement Relationship of Rock Bolts. Chen, Jianhang; Yang, Shengli; Zhao, Hongbao; Zhang, Junwen; He, Fulian; Yin, Shuaifeng Report 10112
Theoretical and Numerical Investigation on Perforation Resistance of Monolithic and Segmented Concrete Targets with Steel Liners under Normal Penetration. Cheng, Yi; Xiao, Zhimin; Zhang, Yuan 8808
Three-Dimensional Analysis of Complex Rock Slope Stability Affected by Fault and Weak Layer Based on FESRM. Li, Yang; Yu, Ling; Song, Weidong; Yang, Tianhong Report 6755
Wind Tunnel Tests of Wind-Induced Snow Distribution for Cubes with Holes. Jiang, Xintong; Yin, Zhixiang; Cui, Hanbo Report 5685

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters