Printer Friendly

Adar sglyfacethus yn cynning cysur.

MAE'R rhaglen ddogfen Adar Brith - sy'n rhan o'r gyfres O'r Galon - yn bortread o wer arbennig sy'n rhoi ei amser er mwyn helpu pobl ifanc, fregus mewn ffordd gwbl unigryw.

Mae Islwyn Jones o Ben y Bryn, Betws Gwerful Goch, yn arbenigwr ar drin adar ysglyfaethus ac yn gofalu am 15 ohonynt yn ei gartref, ac mae o wedi hyfforddi pob un ers iddyn nhw fod yn gywion.

Mae'n perfformio hefo'r adar mewn sioeau a ffeiriau ond mae hefyd yn eu defnyddio i gynorthwyo'r rhai mwyaf bregus oddi fewn ein cymdeithas. Mae'n ymweld ag uned seiciatryddol, yn cynnal sesiynau i bobl ifanc sydd wedi colli cyfeiriad, ac yn gweithio hefo mamau ifanc sydd wedi colli hyder. Yn ystod y rhaglen gwelwn Islwyn yn mynd i siarad hefo criw o bobl ifanc, ddi-waith yn Ninbych fel rhan o gynllun gan Menter a Busnes. Wrth i'r criw gyfarfod yr adar, a dysgu sut i'w trin maen nhw'n magu hyder sy'n eu harfogi i wynebu'r problemau a all godi yn eu bywydau.

Dywed Manon Llwyd, o brosiect Menter a Busnes: "Y rheswm pam mae Islwyn mor berffaith fel 'role model' ydi fod ganddo fo stori mae pobl ifanc yn gallu uniaethu hi. Mae o wedi cael cyfnodau anodd yn ei fywyd, ac mae o'n gallu dangos sut wnaeth o godi ei hun o'r cyfnodau anodd yna, gan gychwyn busnes reit wahanol, a dangos be'' sy'n bosib."

Mae Islwyn ei hun wedi cael profiad o'r gwellhad a'r hyder a ddaw yn sgil trin yr adar ysglyfaethus.

Cafodd ddamwain hegar 15 mlynedd yn l a bu mewn cadair olwyn am fisoedd wedi hynny. Mi wnaeth trin a gofalu am yr adar ei helpu i wella a chryfhau, gan roi pwrpas i'w fywyd.

Un o'r bobl mae Islwyn a'i adar wedi helpu ydi Lowri Peacock, sydd bellach yn gweithio iddo ers dwy flynedd. Roedd hi'n arfer bod yn ferch dawel, ddihyder, ond bellach, diolch i'r adar, mae hi wedi magu mwy o hyder cymdeithasol Dywed Islwyn, "Dwi'n cael pleser mawr o'r gwaith dwi'n ei wneud gyda phobl ifanc. Pan ti'n mynd allan a gweld yr adar yn rhoi gwn ar wyneb rhywun ifanc sydd 'di cael bywyd anodd ofnadwy; wel, mae hynny'n ddigon o gyflog weithiau.

"Mae rhai yn ofnus ar y dechrau ac yna mi rwyt ti'n ei gweld nhw'n magu hyder. Os fedra i helpu un allan o ddeg mae'n werth ei wneud gan dy fod di'n helpu'r teulu cyfan."

Ychwanega Beca Brown, cynhyrchydd a chyfarwyddwr Adar Brith, "Adar yw ei fywyd. Maen nhw fel plant iddo fo. Dwi wedi mwynhau cwmni Islwyn a'r cyfle i'w ddilyn wrth ei waith. Mi fuon ni'n ffilmio sesiynau yn Ninbych. Roedd yn braf hefyd cael cyfle i gyfarfod cynorthwyydd Islwyn, Lowri Peacock. Mae hi'n ferch ifanc sydd ag angerdd tuag at yr hen draddodiadau yng nghefn gwlad. Mae ganddi hi ac Islwyn gariad angerddol tuag at yr hen ffordd o fyw, ac yn hyn o beth mae Adar Brith yn bortread o gymuned glos sy'n helpu ei gilydd."

? This week's documentary in S4C's O'r Galon series is Adar Brith (Birds of a Feather), where we meet Islwyn Jones from Pen y Bryn, Betws Gwerful Goch, who's a specialist trainer and handler of birds of prey. As well as performing at shows and weddings, Islwyn also uses his birds to promote the wellbeing of some of the most vulnerable young people in our community.

CAPTION(S):

Mae'r adar hefyd yn atyniad poblogaidd mewn llawer sioe a ffair Islwyn Jones o Ben y Bryn, Betws Gwerful Goch gydag un o'i adar ysglyfaethus
COPYRIGHT 2012 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Sep 15, 2012
Words:593
Previous Article:50 years of news gathering in Wales.
Next Article:Bwrw'r Sul yn dechrau efo Tudur.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters