Printer Friendly

Articles from Acta Historica Tallinnensia (January 1, 2009)

1-7 out of 7 article(s)
Title Author Type Words
Escape to the west in the memories of Estonians in Argentina: the historical, social and psychological context/Laande pogenemine Argentina eestlaste malestustes: ajalooline, sotsiaalne ja psuhholoogiline kontekst. Jurgenson, Aivar 11652
Missionaries or manorial lords? The role of cistercians in thirteenth-century Estonia/Misjonar voi moisnik? Tsistertslaste roll 13. sajandi Eestis. Markus, Kersti 10174
Models of the Estonian national movement in modern historiography/Eesti rahvusliku liikumise mudelid uusimas historiograafias. Karjaharm, Toomas 9206
Once more about Konstantin Pats and his relationship with the Soviet legation in Tallinn: was this really only in the eyes of the Soviet diplomats?/Veel Konstantin Patsist ja tema suhetest Noukogude Liidu Tallinna saatkonnaga: kas ainult Noukogude diplomaatide silmade labi? Ilmjarv, Magnus 16038
Prelude to the birth of the "kingdom of Livonia"/"Liivimaa kuningriigi" eellugu. Adamson, Andres 16190
The activity of the Estonian textile manufacturers' association in the development of the textile industry, 1936- 1940/Uleriikliku tekstiilitoosturite uhingu tegevus tekstiilitoostuse edendamisel aastail 1936-1940. Pielamagi, Maie 8452
The category of time in mapping cultural changes in contemporary Estonia/Ajakategooriast tanase Eesti kultuurimuutuste moistmisel. Aarelaid-Tart, Aili 6912

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |