Printer Friendly

Articles from Acta Historica Tallinnensia (June 1, 2008)

1-9 out of 9 article(s)
Title Author Type Words
August Anni(st)'s national-democratic ideal of culture in the early years of the Republic of Estonia and during the era of silence/August Anni(sti) rahvuslik-demokraatlik kultuuriideaal Eesti Vabariigi algusaastail ja vaikival ajastul. Sepp, Helena 6354
Estimation of security threats and Estonian defence planning in the 1930s/ohuhinnang ja Eesti kaitseplaanid 1930. Aastatel. Salo, Urmas 17255
Estonian agricultural production data: an interpretation through comparison/Eesti pollumajandustoodangu andmete vordlusi ja tolgendusi. Klesment, Martin 5483
Estonian industrial workers' demands in the 1905 revolution/Eesti toostustooliste noudmised 1905. Aasta revolutsioonis. Pihlamagi, Maie 6698
Heino Arumae 80. 1050
On the historical periodisation of Estonian cultural policy/Eesti kultuuripoliitika ajaloolisest periodiseerimisest. Kulbok-Lattik, Egge 8125
Reflecting a transition in the gender order--case of Noukogude Naine/Eesti Naine magazine/soorollide kasitluse muutumine ajakirjas Noukogude Naine/Eesti Naine. Kurvinen, Heidi 7760
Revolutions as transformers of the value-worlds of people/revolutsioonid vaartusmaailmade teisendajatena. Aarelaid-Tart, Aili; Tart, Indrek 5106
Soviet Baltic policy in 1939-1940 as reflected in Russian publications/Noukogude Liidu 1939/40. aasta Balti-poliitika Venemaal ilmunud uusimas kirjanduses. Ilmjarv, Magnus 3728

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |