Printer Friendly

Articles from Acta Historica Tallinnensia (December 1, 2008)

1-5 out of 5 article(s)
Title Author Type Words
Early development of Estonian journalism as a profession (from late 19th century to 1940)/Eesti ajakirjanduse kui elukutse varajane areng (19. Sajandi lopust kuni 1940. Aastani). Lauk, Epp; Pallas, Anu 7744
Games of power in Northern Estonia 1219-1238: aspects of historical sociology/Voimumangud Pohja-Eestis Aastail 1219-1238: ajaloolis-sotsioloogilisi aspekte. Andersen, Tyge; Raudkivi, Priit 8561
Goals and forms of peasant education: from the end of the Swedish period until the abolition of serfdom/Talurahvahariduse eesmargid ja vormid: Rootsi aja lopust parisorjuse kaotamiseni. Sirk, Vaino 8061
The pros and cons of paneurope: Estonian discussion on European unification in the interwar period/Paneuroopa poolt ja vastu: diskussioon Euroopa uhendamise ule Eestis sodadevahelisel perioodil. Heikkila, Pauli 11246
Voluntary and forced migration dichotomy on the background of migration macro and micro theories/Vabatahtliku ja sunniviisilise migratsiooni dihhotoomiast migratsiooni makroning mikroteooriate taustal. Jurgenson, Aivar 9305

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |