Printer Friendly

Articles from Acta Historica Tallinnensia (January 1, 2007)

1-8 out of 8 article(s)
Title Author Type Words
Educational ideology and professional middle class in Soviet Estonia in the 1950s-1980s/Haridusideoloogia ja haritud keskklass Noukogude Eestis. Sirk, Vaino 8895
Faced with an alternative: a failed submarine deal/Valiku ees. Nurjunud allveelaevatehing. Ilmjarv, Magnus 6587
From Saxo Grammaticus to Peter Friedrich Suhm: Danish views on medieval Estonian history/Saxo Grammaticusest Peter Friedrich Suhmini: Eesti keskaja ajalugu labi taanlaste silmade. Raudkivi, Priit; Andersen, Tyge 12598
Liquidation of Orthodox congregations in the Estonian Eparchy under the rule of Nikita Khrushchev in 1954-1964/Eesti oigeusu koguduste likvideerimine Nikita Hrustsovi ajal aastail 1954-1964. Sotsov, Andrei 5351
Social policy in Czarist Russia on the example of the Kreenholm and Nikolski cotton manufactures/Tsaari-Venemaa sotsiaalpoliitika Kreenholmi ja Nikolski puuvillamanufaktuuri naitel. Pihlamagi, Maie 7930
State, power and legitimacy in Estonia, 1917-1920/Riik, voim ja legitiimsus Eestis aastail 1917-1920. Arens, Olavi 3436
The collapse of the Soviet Union as presented in recent Russian memoir literature/Noukogude Liidu lagunemise uuemas vene memuaarkirjanduses. Karjaharm, Toomas 8227
The formation of the Siberian identity and one of its political manifestations--the regionalist (oblastniki) movement/Siberlaste identiteedi kujunemine ja selle uks poliitilisi avaldumisvorme--oblastnike liikumine. Jurgenson, Aivar 6332

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |