Printer Friendly

Articles from Acta Historica Tallinnensia (January 1, 2006)

1-11 out of 11 article(s)
Title Author Type Words
Creating cultural continuity in the domestic realm: the case of Soviet Estonia/Kultuurilise jarjepidevuse hoidmine kodusfaaris. Noukogude eesti naide. Kannike, Anu 8004
Cultural genocide in Estonia: writers, 1940-1953/ Kultuurigenotsiid eestis: kirjanikud (1940-1953). Karjaharm, Thomas 12481
Eesti, lati, leedu ja idapakti kava. Ilmjarv, Magnus 647
Estonia, Latvia, Lithuania and the Eastern pact priject. Ilmjarv, Magnus 25310
Keskaegsed maavaldused--uus allikas arhitektuuriuurijale/ Mittelalterliche grundbesitze--eine neue quelle fur architekturforscher. Markus, Kersti 6159
Livonian household troops during the Livonian war/ Liivimaa moisamehed liivi soja perioodil. Adamson, Andres 11330
The correspondence of the clergy of the Estonian Apostolic Orthodox Church in exile with homeland and its expression in the eaoc newspaper jumala abiga (god help) in the 19505/Eesti apostlik-oigeusu pagulaskiriku vaimulike kirjavahetus kodumaaga ja selle kajastumine eaok haalekandjas jumala abiga 1950. aastatel. Sotsov, Andrei 5711
The relationship between Estonian Orthodox Church in exile and the Estonian Eparchy of Moscow Patriarchate in 1958-1966/ Eesti oigeusu pagulaskiriku ja moskva patriarhaadi eesti piiskopkonna suhted aastail 1958-1966. Sotsov, Andrei 6700
Unemployment in the Republic of Estonia 1918-1940/ Toopuudusest eesti vabariigis aastail 1918-1940. Pihlamagi, Maie 7861
Violence and activism in the Baltic Provinces during the revolution of 1905/Vagivald ja aktiivsus 1905. aasta revolutsiooni ajal Balti provintsides. Raun, Toivo U. 5362
Wilson, Lansing and Hoover--United States foreign policy and the emergence of the republic of Estonia/Wilson, Lansing ja Hoover--Ameerika valispolitiika ja eesti riigi tekkimine. Arens, Olavi 3346

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |