Printer Friendly

Articles from Acta Historica Tallinnensia (January 1, 2005)

1-10 out of 10 article(s)
Title Author Type Words
Educational crisis in Soviet Estonia/ Hariduskriis Noukogude Eestis. Sirk, Vaino 7754
Estonian economy under the first year of Soviet rule, 1940-1941/Esimene noukogude aasta eesti majanduses: 1940-1941. Pihlamagi, Maie 8099
International reverberation to incorporation of Baltic states by Soviet Union in summer 1940 and later/ Rahvusvaheline reaktsioon balti riikide inkorporeerimisele 1940. Aasta suvel ja jargnevatel aastatel. Ilmjarv, Magnus 19572
Methodology of teaching history and history books in the Estonian SSR/Ajaloo opetamise metoodika ja ajalooraamatud Eesti NSV-S. Kaunismaa, Kari 10849
New-Parnu and its sovereign in the first half of the 16th century/Uus-Parnu ja orduvoim 16. sajandi I poolel. Poltsam-Jurjo, Inna 9527
On the membership of the Great Guild and the social career of a merchant in late medieval Tallinn/ Suurgildi liikmeskonnast ja kaupmehe sotsiaalsest karjaarist hiliskeskaegses Tallinnas. Mand, Anu 8504
Origin of Gnosis/Gnoosise paritolu. Lahe, Jaan 11874
Rahvuslikud lootused ja riiklikud vastused: rahvusliku liikumise oiguslikud noudmised ja 1889. aasta reform/Nationale hoffnungen und staatliche antworten: rechtliche forderungen der nationalen bewegung und die justizreform 1889. Anepaio, Toomas 8126
Subsistence farming in re-independent Estonia: expanded private plots/Elatist andev talupidamine taasiseseisvunud eestis: laienenud maavaldused. Jorgensen, Hans 12298
The origins of economic nationalism in interwar Estonia/Majandusliku natsionalismi lahtekohad sodadevahelises Eesti Vabariigis. Klesment, Martin 8199

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |