Printer Friendly

Articles from Acta Historica Tallinnensia (January 1, 2004)

1-6 out of 6 article(s)
Title Author Type Words
German influence on Estonian and Baltic German Corps traditions in Tartu/Saksa mojust eesti ja baltisaksa korporatsioonides Tartus. Metso, Tiina 7272
Hours of work and holidays in Estonian industries and the relevant legislation, 1870-1940/Toostustooliste too- ja puhkeaeg ja selle seadusandlik reguleerimine Eestis 1870-1940. Pihlamagi, Maie 8649
Mushrooms in our food: attitude toward eating mushrooms and its dynamics/Seened toidulaual: suhtumine seenesoomisse ning selle dunaamika. Jurgenson, Aivar 8080
The assistance of manors to peasants in cases of subsistence crisis in seventeenth-century Livonia/Moisapoolne abi talurahvale subsistentsikriiside korral Liivimaal 17. sajandil. Seppel, Marten 8260
The end of singing nationalism as cultural trauma/Rahvakultuuri dunaamika ja jatkusuutlikkus. Aarelaid-Tart, Aili; Kannike, Anu 9787
The role of institutions in Soviet art policy and effects of disinstitutionalisation in the 1990s/Institutsioonide roll noukogude kunstipoliitikas ning neist lahtirakendamise mojud 1990. aastatel. Nugin, Raili 5342

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters