Printer Friendly

Browse Acoustic emission testing topic

Articles

1-300 out of 378 article(s) nextnext page
Title Author Type Date Words
Numerical Simulation of Strength, Deformation, and Failure Characteristics of Rock with Fissure Hole Defect. Chen, Shaojie; Xia, Zhiguo; Feng, Fan Aug 31, 2020 7169
Experimental Study on Mechanical Properties and Acoustic Emission Characteristics of Water Bearing Sandstone under Stable Cyclic Loading and Unloading. Qin, Xinzhan; Yu Zhou; He, Manchao Aug 31, 2020 6619
Defining Stress Thresholds of Granite Failure Process Based on Acoustic Emission Activity Parameters. Zhao, Xingdong; Deng, Lei; Xu, Jitao Aug 31, 2020 5168
Discussions on the Complete Strain Energy Characteristics of Deep Granite and Assessment of Rockburst Tendency. Chen, Lu; Guo, Lijie Disease/Disorder overview Aug 31, 2020 4927
Acoustic Emission-Based Small Leak Detection of Propulsion System Pipeline of Sounding Rocket. Gao, Lin; Dong, Lili; Cao, Jianguo; Wang, Shaofeng; Liu, Wenjing Aug 31, 2020 5783
Acoustic Emission Experimental Research of the Damage Characteristics of Raw Coal under Different Loading and Unloading Rates. Zhang, Minbo; Li Cui; Hu, Wenjun; Du, Jinlei; Zhang, Zhen; Wang, Cuiling Aug 31, 2020 7134
Multifractal Analysis of Acoustic Emissions during Hydraulic Fracturing Experiments under Uniaxial Loading Conditions: A Niutitang Shale Example. Tan, Jingqiang; Xie, Jun; Li, Lei; Lyu, Qiao; Han, Jianqiang; Zhao, Zhengguang Aug 31, 2020 8022
Numerical Study of Rock Fragmentation Process and Acoustic Emission by FDEM Based on Heterogeneous Model. Liu, Qi; Deng, Penghai Report Aug 31, 2020 5771
Wear Identification of Vibration Drilling Bit Based on Improved LMD and BP Neural Network. Shi, Yaochen; Liu, Hongyan; Zhang, Xuechen; Li, Qinghua; Guo, Xiaocheng Report Aug 31, 2020 5495
Research on Multijoint Rock Failure Mechanism Based on Moment Tensor Theory. Chai, J.F. Report Aug 31, 2020 6378
Acoustic Emission Simulation on Coal Specimen Subjected to Cyclic Loading. Duan, Huiqiang; Ma, Depeng Jul 31, 2020 8545
Multivariate Prediction Model of Strength and Acoustic Emission Energy considering Parameter Correlation of Coal or Rock. Li, Shuncai; Li, Daquan; Zhang, Nong Jun 30, 2020 7053
Energy Evolution and AE Failure Precursory Characteristics of Rocks with Different Rockburst Proneness. Pei, Feng; Ji, Hongguang; Zhao, Jiwei; Geng, Jingming Report Jun 30, 2020 6647
On the Application of Actively and Passively Excited Guided Elastic Waves for the Monitoring of Fiber-Reinforced Plastics. Tschoke, Kilian; Gaul, Tobias; Pietzsch, Alexander; Schulze, Eberhard; Schubert, Lars Report May 1, 2020 5338
Analysis of Similarities and Differences between Acoustic Emission and Charge Signal Based on Fractal Characteristics of Coal Fracture. Ding, Xin; Xiao, Xiao-Chun; Lv, Xiang-Feng; Wu, Di; Pan, Yishan Apr 30, 2020 6972
Effect of Multistage Thermal Cracking on Permeability of Granite. Feng, Zi-jun; Zhao, Yang-sheng; Zhao, Peng; Wan, Zhi-jun Mar 31, 2020 5664
Deformation and Acoustic Emission Characteristics of Cracked Granite during Creep. Wang, Chunping; Xie, Jingli; Liu, Jian Mar 31, 2020 5275
Frequency Domain Identification of Acoustic Emission Events of Wood Fracture and Variable Moisture Content. Li, Xinci; Li, Ming; Ju, Shuang Report Mar 22, 2020 4313
Mechanical and Acoustic Emission Characteristics of Sandstone through Triaxial Unloading Test after Cyclic Freezing-Thawing Treatment. Ni, Xiaohui; Shen, Xiaomei; Zhu, Zhende Mar 1, 2020 7235
Strain Rate Effect on Acoustic Emission Characteristics and Energy Mechanisms of Karst Limestone under Uniaxial Compression. Wang, Qingsong; Chen, Jianxun; Guo, Jiaqi; Luo, Yanbin; Li, Yao; Wang, Hongyu; Liu, Qin Mar 1, 2020 6352
Effects of Corn Stalk Fly Ash (CSFA) on the Mechanical and Deformation Properties of Cemented Coal Gangue Backfill. Qi, Tingye; Wang, Haochen; Feng, Guorui; Du, Xianjie; Wang, Zehua; Zhang, Shufeng Mar 1, 2020 6622
Aerospace Best Paper Awards 2018. Mar 1, 2020 1279
Study of the Tensile Damage of 321 Stainless Steel for Solar Thermal Power Generation by Acoustic Emission. Liao, Lida; Tan, Qi Report Jan 1, 2020 4574
Energy Evolution and Acoustic Emission Characteristics of Sandstone Specimens under Unloading Confining Pressure. Qin, Tao; Duan, Yanwei; Sun, Hongru; Liu, Honglei; Wang, Lei Jan 1, 2020 5137
Acoustic Emission Characteristics of Normal and Layered Concrete Blocks during Dilating/Static Fracture. Ma, Ji; Du, Feng; Zhang, Shuai Jan 1, 2020 7213
ACOUSTIC EMISSION CHARACTERISTICS OF COAL UNDER DIFFERENT TRIAXIAL UNLOADING CONDITIONS. Yang, Yongjie; Zhou, Yan; Ma, Depeng; Ji, Haiyu; Zhang, Yandong Jan 1, 2020 5952
Response Bandwidth Design of Fabry-Perot Sensors for Partial Discharge Detection Based on Frequency Analysis. Chen, Qi-Chao; Zhang, Wei-Chao; Zhao, Hong Dec 31, 2019 4588
Failure Mechanism of a Coal-Rock Combined Body with Inclinations of Structural Planes and a Calculation Model for Impact Energy. Zhao, Yi-Chao; Gao, Ming-Shi; He, Yong-Liang; Xu, Dong Dec 31, 2019 8760
An Experimental Study of the Uniaxial Failure Behaviour of Rock-Coal Composite Samples with Pre-existing Cracks in the Coal. Chen, Shaojie; Ge, Yao; Yin, Dawei; Yang, Huisan Report Dec 31, 2019 5632
Experimental Investigation on Hydraulic Fractures in the Layered Shale Formation. Wang, Jingyin; Guo, Ying; Zhang, Kaixun; Ren, Guangying; Ni, Jinlong Dec 31, 2019 5137
Global Acoustic Emission Testing Market Analysis, Trends, and Forecasts 2019-2025. Dec 13, 2019 715
Damage Quantification in Concrete under Fatigue Loading Using Acoustic Emission. Shan, Zhi; Yu, Zhiwu; Li, Xiao; Xie, Ying Nov 30, 2019 7500
Study on Roof Breakage-Induced Roadway Coal Burst in an Extrathick Steeply Inclined Coal Seam. Wang, Sheng-chuan; Dou, Lin-ming; Mu, Zong-long; Cao, Jin-rong; Li, Xu-wei Nov 30, 2019 8313
Study on Bending Damage Constitutive Model and Mechanical Properties of Limestone Based on Acoustic Emission. Zhang, Yuanshuai; Zuo, Shuangying; Yu, Bo; Chen, Shiwan; Jia, Jienan Report Nov 30, 2019 5355
Damage Evolution Characteristics of Rock Salt under Different Stress Conditions. Wang, Chunping; Liu, Jianfeng; Wang, Lu Nov 30, 2019 5956
Mechanical and Coal Burst Breeding Mechanism of Coal Samples under True Triaxial Loading and Unloading. Shen, Wei; Dou, Lin-ming; He, Hu Nov 30, 2019 7179
Assessment of Acoustic Emission and Triaxial Mechanical Properties of Rock-Cemented Tailings Matrix Composites. Cao, Shuai; Yilmaz, Erol; Song, Weidong; Xue, Gaili Oct 31, 2019 6586
Research into Correlation between the Lubrication Mode of Contact Surfaces and Dynamic Parameters of Turbo-Generator Transmissions. Kocisko, Marek; Baron, Petr; Teliskova, Monika; Torok, Jozef; Basistova, Anna Oct 31, 2019 6124
Acoustic Emission Testing Market Insights Highpoint Technological Advancement Pushing Overall Growth. Aug 8, 2019 886
Acoustic Emission Testing Market Insights Highpoint Technological Advancement Pushing Overall Growth. Aug 2, 2019 900
Spectral Subband Centroid Energy Vectors Algorithm and Artificial Neural Networks for Acoustic Emission Pattern Classification. Florentino, Marcus Tulius Barros; Costa, Edson Guedes Da; Ferreira, Tarso Vilela; Germano, Andre Dan Aug 1, 2019 5834
Study on Electric-Magnetic-Acoustic Signal Regularity and Its Correlation during Rock Shear Failure. Jia, Huilin; Niu, Yue; Liu, Xiaofei; Wang, Enyuan Report Jul 31, 2019 5704
Experimental Investigation on the Influence of Regional Concrete Spalling on Shield Tunnel Segments. Wang, Shimin; Liu, Chuankun; Ma, Gaoyu; Cao, Songyu; Zhang, Junbo; Lu, Daiyue; He, Chuan Technical report Jul 31, 2019 7678
Study on Energy Consumption Characteristics of Different Tools under Impact Load. Zhao, Fujun; Wang, Haifan; Ye, Zhouyuan; Liu, Yonghong; Li, Yu Technical report Jul 31, 2019 3631
Failure Prediction of Two Types of Rocks Based on Acoustic Emission Characteristics. Sun, Bing; Hou, Shanshan; Xie, Jiehui; Zeng, Sheng Technical report Jul 31, 2019 6277
Study on Acoustic Emission Localization of Concrete Using Modified Velocity. Li, Jiapeng; Qin, Lei Jun 30, 2019 3558
Mechanical Properties of Bump-Prone Coal with Different Porosities and Its Acoustic Emission-Charge Induction Characteristics under Uniaxial Compression. Ding, Xin; Xiao, Xiaochun; Lv, Xiangfeng; Wu, Di; Xu, Jun Jun 30, 2019 9948
Microscopic Investigation of Rate Dependence on Three-Point Notched-Tip Bending Sandstone. Li, Wenshuai; Shaikh, Faiz U.A.; Wang, Lianguo; Lu, Yinlong; Wang, Kai; Li, Zhaolin Jun 30, 2019 6534
Intelligent Turning Tool Monitoring with Neural Network Adaptive Learning. Du, Maohua; Wang, Peixin; Wang, Junhua; Cheng, Zheng; Wang, Shensong Jun 30, 2019 10434
Acoustic-Mechanical Responses of Intact and Flaw-Contained Rock Deformation under Uniaxial Compression: A Comparison. Wang, Gui-Lin; Zhang, Liang; Wang, Zhen; Zhang, Jian-Zhi; Sun, Fan; Qiu, Pei-Yong May 31, 2019 7008
Method Improvement and Effect Analysis of Triaxial Compression Acoustic Emission Test for Coal and Rock. Zhou, Yan; Liu, Chuanxiao; Ma, Depeng Apr 30, 2019 4414
Rockburst in Sandstone Containing Elliptic Holes with Varying Axial Ratios. Wang, Yang; He, Manchao; Liu, Dongqiao; Gao, Yubing Apr 30, 2019 6964
Acoustic Emission Testing Market Trends and Segments 2018 to 2028 By FMR Presents. Apr 25, 2019 1130
Effect of the Interaction between Cavities and Flaws on Rock Mechanical Properties under Uniaxial Compression. Li, Jianwang; Zhou, Yu; Sun, Wei; Sun, Zheng Mar 31, 2019 5730
Research on Simulation Analysis Method of Microbial Cemented Sand Based on Discrete Element Method. Tang, Yang; Xu, Guobin; Lian, Jijian; Yan, Yue; Fu, Dengfeng; Sun, Weichen Mar 31, 2019 8563
Using Acoustic Emission Technique to Detect Termite Activities in Wood: Laboratory Experiment. El-Hadad, Ahmed; Brodie, Graham Ian Mar 22, 2019 3550
Bruin Biometrics wins USD1.4m NIH grant to support early detection of knee implant failures. Dec 5, 2018 206
Bruin Biometrics wins USD1.4m NIH grant to support early detection of knee implant failures. Dec 5, 2018 202
Acoustic Emission Testing Market with Current Trends Analysis, 2018-2028. Nov 23, 2018 1042
Acoustic Emission Testing Market Trends and Segments 2018-2028. Nov 23, 2018 1110
Fractures in Volcanic Reservoirs: a case study in Zhongguai Area at the Northwestern Margin of Junggar Basin (China)/Fracturas en yacimientos volcanicos: caso de estudio del levantamiento de Zhongguai en la margen noreste de la cuenca de Junggar, China. Fan, Cunhui; Qin, Qirong; Liang, Feng; Fan, Zenghui; Li, Zhi Case study Sep 1, 2018 3945
Study of Acoustic Emission Signals During Crack Propagation in Multiscale Nano-Composites. Subadra, Sharath P.; Kek, Tomaz; Bergant, Zoran; Griskevicius, Paulius Technical report Jul 1, 2018 4785
COMPARISON OF UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTHS AND ACOUSTIC EMISSIONS OF ESTONIAN OIL SHALE AND BRITTLE ROCKS. Sabanov, Sergei Report Mar 1, 2018 3569
Acoustic emission analysis for characterisation of damage mechanisms in glass fiber reinforced polyester composite. Gholizadeh, S.; Leman, Z.; Baharudin, B.T.H.T.; Inayatullah, O. Mar 1, 2018 4788
A Simple and Accurate Interpretation Method of In Situ Stress Measurement Based on Rock Kaiser Effect and Its Application. Zhao, Kang; Gu, Shuijie; Yan, Yajing; Zhou, Keping; Li, Qiang; Zhu, Shengtang Jan 1, 2018 6460
Feedforward Chaotic Neural Network Model for Rotor Rub-Impact Fault Recognition Using Acoustic Emission Method. Peng, Wei; Liu, Weidong; Cheng, Xinmin; Shi, Liping Jan 1, 2018 5045
Study on Attenuation Properties of Surface Wave of AE Simulation Source Based on OPCM Sensor Element. Wang, Ziping; Xue, Xian; Li, Xingjia; Jiang, Zhengxuan; Reddy, Karthik Jan 1, 2018 2930
Acoustic Emission Source Localization System Using Fiber Bragg Grating Sensors and a Barycentric Coordinate-Based Algorithm. Pang, Dandan; Sui, Qingmei; Wang, Ming; Sai, Yaozhang; Sun, Rongyao; Wang, Yikang Jan 1, 2018 4265
Damage Detection of Refractory Based on Principle Component Analysis and Gaussian Mixture Model. Liu, Changming; Zhou, Di; Wang, Zhigang; Yang, Dan; Song, Gangbing Jan 1, 2018 5439
Study on Mechanical Properties and Damage Evolution Law of Secondary Destruction Induced by Simultaneous Unloading after the Peak of the Curve of Sandstone. Fukun, Xiao; Gang, Liu; Qianlong, Cheng Jan 1, 2018 9082
Investigation of Energy Mechanism and Acoustic Emission Characteristics of Mudstone with Different Moisture Contents. Jiang, Jingdong; Xu, Jie Jan 1, 2018 5559
Fault Diagnosis of Intershaft Bearings Using Fusion Information Exergy Distance Method. Tian, Jing; Ai, Yanting; Fei, Chengwei; Zhao, Ming; Zhang, Fengling; Wang, Zhi Jan 1, 2018 5798
Research on Acoustic Emission and Electromagnetic Emission Characteristics of Rock Fragmentation at Different Loading Rates. Zhao, Fujun; Li, Yu; Ye, Zhouyuan; Fan, Yong; Zhang, Siping; Wang, Haifan; Liu, Yonghong Jan 1, 2018 3518
Analysis of Mechanical and Acoustic Emission Characteristics of Rock Materials with Double-Hole Defects Based on Particle Flow Code. Zhang, Qi; Wang, Xiao; Tian, Long-gang; Huang, Dong-mei Jan 1, 2018 5584
Experimental Study on Mechanical and Acoustic Emission Characteristics of Rock Samples under Different Stress Paths. Qin, Tao; Sun, Hongru; Liu, Heng; Zhang, Junwen; Li, Tao; Liu, Gang; Liu, Zhenwen Jan 1, 2018 4823
Investigation of Relation between Fracture Scale and Acoustic Emission Time-Frequency Parameters in Rocks. Zhang, Junwen Jan 1, 2018 8995
Acoustic Emission Monitoring and Failure Precursors of Sandstone Samples under Various Loading and Unloading Paths. Xu, Jie; Jiang, Jingdong; Zuo, Lingling; Gao, Yufeng Jan 1, 2018 5554
The Mechanical and Fracturing of Rockburst in Tunnel and Its Acoustic Emission Characteristics. Liu, Xiangxin; Zhan, Sibo; Zhang, Yanbo; Wang, Xiaolei; Liang, Zhengzhao; Tian, Baozhu Jan 1, 2018 5872
Modifications and Statistical Analysis of Acoustic Emission Models Based on the Damage and Fractal Characteristics. Yang, Jie; Zheng, Yanna; Wang, Huijing Jan 1, 2018 3209
Spectral Characteristics of Acoustic Emission in Carbon Fiber-Reinforced Composite Materials Subjected to Cyclic Loading. Shkuratnik, Vladimir L.; Nikolenko, Petr V. Jan 1, 2018 3792
Mechanical Properties and Acoustic Emission Characteristics of Karst Limestone under Uniaxial Compression. Chen, Jianxun; Wang, Qingsong; Guo, Jiaqi; Luo, Yanbin; Li, Yao; Liu, Qin; Wang, Hongyu Jan 1, 2018 6203
Mechanical Behavior and Damage Evolution for Granite Subjected to Cyclic Loading. Wang, Zhiliang; Yao, Jikang; Tian, Nuocheng; Zheng, Jingbin; Gao, Peng Jan 1, 2018 5284
Experimental Investigation on the Deformation, Strength, and Acoustic Emission Characteristics of Sandstone under True Triaxial Compression. Li, Zhaolin; Wang, Lianguo; Lu, Yinlong; Li, Wenshuai; Wang, Kai Jan 1, 2018 9290
Acoustic Emission and Damage Characteristics of Granite Subjected to High Temperature. Xu, X.L.; Zhang, Z.-Z. Jan 1, 2018 5330
Impacts of Cyclic Loading and Unloading Rates on Acoustic Emission Evolution and Felicity Effect of Instable Rock Mass. Zhang, Mingwei; Meng, Qingbin; Liu, Shengdong; Qian, Deyu; Zhang, Nong Jan 1, 2018 9845
Experimental Study on Strength, Acoustic Emission, and Energy Dissipation of Coal under Naturally and Forcedly Saturated Conditions. Wang, Shen; Li, Huamin; Wang, Wen; Li, Dongyin; Yang, Weijie Report Jan 1, 2018 6385
Experiment on Mine Ground Pressure of Stiff Coal-Pillar Entry Retaining under the Activation Condition of Hard Roof. Shen, Wen-long; Guo, Wen-bing; Nan, Hua; Wang, Chun; Tan, Yi; Su, Fa-qiang Jan 1, 2018 5690
Researches on Damage Evolution and Acoustic Emission Characteristics of Rocks. Chen, Yong; Yang, Yugui; Gao, Feng; Zhang, Xiangxiang Jan 1, 2018 3697
An Experimental Study on Cracking Behavior of Precracked Sandstone Specimens under Seepage Pressure. Lin, Qibin; Cao, Ping; Wang, Hua; Cao, Rihong Jan 1, 2018 5303
Dynamic Stability Analysis of Rockmass: A Review. Dong, Longjun; Wang, Junhui; Li, Xibing; Peng, Kang Jan 1, 2018 16649
An Experimental Study on Mechanical Behavior of Parallel Joint Specimens under Compression Shear. Wang, Fei; Cao, Ping; Chen, Yu; Gao, Qing-peng; Wang, Zhu Jan 1, 2018 6793
Use of Acoustic Emission for the Detection of Brittle Rock Failure under Various Loading Rates. Shuang, Hai-qing; Li, Shu-gang; Liu, Lang; Chen, Gao-feng; Song, Ki-Il Jan 1, 2018 5025
Effects of Particle Size on Fault Gouge Frictional Characteristics and Associated Acoustic Emission. Liu, Yang; Lu, Cai-Ping; Zhao, Tong-bin; Zhang, Heng Jan 1, 2018 5624
Heterogeneous Rock Simulation Using DIP-Micromechanics-Statistical Methods. Molladavoodi, H.; RahimiRezaei, Y. Jan 1, 2018 6137
Influence of Fissure Number on the Mechanical Properties of Layer-Crack Rock Models under Uniaxial Compression. Tan, Yun-liang; Guo, Wei-yao; Zhao, Tong-bin; Yu, Feng-hai; Huang, Bin; Huang, Dong-mei Report Jan 1, 2018 6766
Acoustic Emission and Ultrasonic Characteristics in the Failure Process of Cemented Waste Concrete-Coal Gangue Backfilling (CWCGB) under Uniaxial Loading. Feng, Guorui; Qi, Tingye; Du, Xianjie; Wang, Zehua; Zhang, Yujiang Jan 1, 2018 6586
Acoustic Emission and Failure Modes for Coal-Rock Structure under Different Loading Rates. Wang, Ning; Xu, Yingqian; Zhu, Dengyuan; Wang, Nan; Yu, Benfu Jan 1, 2018 5409
Scale Effect on the Anisotropy of Acoustic Emission in Coal. Song, Honghua; Zhao, Yixin; Jiang, Yaodong; Wang, Jiehao Jan 1, 2018 6864
The Time-Space Joint Response Characteristics of AE-UT under Step Loading and Its Application. Wang, Xiaoran; Liu, Xiaofei; Wang, Enyuan; Zhang, Chong; Jia, Haishan; Li, Dexing Jan 1, 2018 6095
Dynamic Mechanical Behavior of Dry and Water Saturated Igneous Rock with Acoustic Emission Monitoring. Guo, Jun; Feng, Guo-rui; Qi, Ting-ye; Wang, Pengfei; Yang, Jian; Li, Zhen; Bai, Jinwen; Du, Xianjie; Jan 1, 2018 6367
TROUBLE SHOOTER. Oct 1, 2017 282
Audiometry results and TEOAE and DPOAE amplitudes in men taking a phosphodiesterase type 5 inhibitor for erectile dysfunction. Ontepeli, Sertan; Muluk, Nuray Bayar; Tuglu, Devrim; Sipal, Timufin Brief article Jul 1, 2017 198
Measuring through-valve gas losses using acoustic emission. Bradshaw, Tim Jun 1, 2017 1447
Seasonal trends in acoustic detection of marine mammals in Baffin bay and Melville bay, northwest Greenland. Frouin-Mouy, Heloise; Kowarski, Katie; Martin, Bruce; Broker, Koen Report Mar 1, 2017 10671
Through-Transmission Characteristics of AE Sensor Couplants. Ono, Kanji Report Jan 1, 2017 3187
An Experimental Study of Acoustic Emission Waveguides. Ono, Kanji Report Jan 1, 2017 9968
Clustering of Fiber-Break Related Events in Carbon Fiber Reinforced Polymer Composites Using Acoustic Emission. Whitlow, T.; Sundaresan, M. Report Jan 1, 2017 4552
Review of Acoustic Emission Source Mechanisms on Large Movable Structures. Kosnik, David E. Case study Jan 1, 2017 3054
On Acoustic Emission Sensor Characterization. Ono, Kanji Report Jan 1, 2017 6829
Classification of acoustic emission signals using wavelets and Random Forests : application to localized corrosion. Morizet, N.; Godin, N.; Tang, J.; Fregonese, M.; Normand, B. Report Jan 1, 2017 2629
Damage Evaluation of RC Bridge Deck under Wheel Loading Test by Means of AE Tomography. Nishida, Takahiro; Shiotani, Tomoki; Asaue, Hisafumi; Maejima, Takuya; Kobayashi, Yoshikazu Report Jan 1, 2017 2819
Source of AEs from IG-SCC of Face Centered Cubic Metals under Static or Dynamic Straining. Takemoto, Mikio; Ueno, Shuichi; Nakamura, Motoaki Report Jan 1, 2017 2255
Detection of Acoustic Emission Signals with the Fabry-Perot Interferometer Type Optical Fiber Sensor. Tada, Kazuki; Yuki, Hironobu Report Jan 1, 2017 1707
High-precision source location of AE event using automatic error correction of signal rising time. Ito, Kaita; Enoki, Manabu Report Jan 1, 2017 1943
Influence of pre-compression on tensile behavior in wrought AZ31 studied by the acoustic emission technique. Drozdenko, Daria; Dobron, Patrik; Bohlen, Jan; Yi, Sangbong; Chmelik, Frantisek Report Jan 1, 2017 2528
Visualization of internal damage in RC slab with single side access attenuation tomography. Granier, Clement; Shiotani, Tomoki; Hashimoto, Katsufumi; Nishida, Takahiro Report Jan 1, 2017 2108
Acoustic Emission modeling from the source to the detected signal: model validation and identification of relevant descriptors. Gall, Thomas Le; Godin, Nathalie; Monnier, Thomas; Fusco, Claudio; Hamam, Zeina Report Jan 1, 2017 1913
Evaluation of Irrigation Response using AE Method for Management of High-Frequency Irrigation of Hydroponic Miniature-Tomato. Kageyama, Kensuke; Sakai, Takenobu Report Jan 1, 2017 2163
In-situ investigation of deformation mechanisms in various magnesium alloys by X-ray diffraction and acoustic emission. Mathis, Kristian; Garces, Gerardo; Capek, Jan; Vinogradov, Alexei Report Jan 1, 2017 2893
Acoustic emission and damage evolution at mean temperature under air of a SiC/[Si-B-C] composite subjected to cyclic and static loading : towards lifetime prediction. Racie, E.; Godin, N.; Reynard, P.; R'Milli, M.; Fantozzi, G. Report Jan 1, 2017 3126
Quantification and Analysis of Suspended Sediments Concentration Using Mobile and Static Acoustic Doppler Current Profiler Instruments. Dwinovantyo, Angga; Manik, Henry M.; Prartono, Tri; Susilohadi, Susilohadi Report Jan 1, 2017 6680
Expansion of the Metrological Visualization Capability by the Implementation of Acoustic Emission Analysis. Bergmann, Philipp; Grun, Florian; Summer, Florian; Godor, Istvan; Stadler, Gabriel Report Jan 1, 2017 7990
Size Effect on Acoustic Emission Characteristics of Coal-Rock Damage Evolution. Wen, Zhijie; Wang, Xiao; Chen, Lianjun; Lin, Guan; Zhang, Hualei Jan 1, 2017 3950
Comprehensive Testing Techniques for the Measurement of Shrinkage and Structural Changes of Fine-Grained Cement-Based Composites during Ageing. Kucharczykova, Barbara; Topolar, Libor; Danek, Petr; Kocab, Dalibor; Misak, Petr Jan 1, 2017 5668
Acoustic Emission Characteristics of Compressive Deformation and Failure of Siltstone under Different Water Contents. Chen, Lei; Zhao, Jian; Zheng, Zhiyang Jan 1, 2017 5120
Size Effect of Concrete Specimens on the Acoustic Emission Characteristics under Uniaxial Compression Conditions. Wu, Jianbo; Wang, Enyuan; Ren, Xuekun; Zhang, Mingwei Jan 1, 2017 5108
Resistivity and AE Response Characteristics in the Failure Process of CGB under Uniaxial Loading. Qi, Tingye; Feng, Guorui Jan 1, 2017 5790
Smart Sensing Technologies and Their Applications in Civil Infrastructures 2016. Zhu, Hong-Hu; Dai, Fei; Zhu, Zhenhua; Guo, Tuan; Ye, Xiao-Wei Jan 1, 2017 1062
Numerical Investigation of Acoustic Emission Events of Argillaceous Sandstones under Confining Pressure. Chong, Zhaohui; Li, Xuehua; Lu, Jingzheng; Chen, Tian; Zhang, Ji; Chen, Xiangyu Jan 1, 2017 6660
Mechanical Properties and Acoustic Emission Properties of Rocks with Different Transverse Scales. Yan, Xi; Jun, Li; Gonghui, Liu; Xueli, Guo Report Jan 1, 2017 3590
Acoustic Emission Characteristics and Failure Mechanism of Fractured Rock under Different Loading Rates. Zhang, Yongzheng; Wang, Gang; Jiang, Yujing; Wang, Shugang; Zhao, Honghua; Jing, Wenjun Report Jan 1, 2017 7019
Study on Ultrasonic Response to Mechanical Structure of Coal under Loading and Unloading Condition. Liu, Xiaofei; Wang, Xiaoran; Wang, Enyuan; Liu, Zhentang; Xu, Xiaoyang Report Jan 1, 2017 6078
Report Published: "Non-Destructive Testing and Inspection Market - Global Forecast to 2022". Jul 1, 2016 503
Acoustic emission monitoring of damage mechanisms an aramid-epoxy composite after tensile fatigue and aging seawater. Menail, Y.; Mahi, A. El; Assarar, M.; Redjel, B. Report Jan 1, 2016 2592
Application of waveguides for the calibration of acoustic emission transducers. Augutis, Stasys V.; Muravin, Boris; Vastakas, Edgaras Report Jan 1, 2016 2340
Acoustic emission testing of underground pipelines of crude oil of fuel storage depots. Baran, Ireneusz; Lyasota, Igor; Skrok, Krzysztof Report Jan 1, 2016 4241
A version of the discrete element method in the simulation of the acoustic emission testing. Birck, Gabriel; Iturrioz, Ignacio Report Jan 1, 2016 3354
Comparison of localization strategies of damage in concrete by acoustic emission. Boniface, Antoine; Sbartai, Zoubir M.; Saliba, Jacqueline Report Jan 1, 2016 3663
Correlation between acoustic emission signals and delaminations in carbon fiber-reinforced polymer-matrix composites: A new look at mode I fracture test data. Brunner, Andreas J. Report Jan 1, 2016 4376
Advanced signal analysis applied to discriminate different corrosion forms by acoustic emission data. Calabrese, Luigi; Galeano, Massimiliano; Proverbio, Edoardo; Pietro, Domenico Di; Donato, Angelo; Ca Report Jan 1, 2016 3734
Monitoring of hydrogen assisted SCC on martensitic stainless steel by acoustic emission technique. Calabrese, Luigi; Galeano, Massimiliano; Proverbio, Edoardo; Pietro, Domenico Di; Donato, Angelo Report Jan 1, 2016 3794
Evaluation of deformation behavior in LPSO-magnesium alloys by AE clusteringand inverse analysis. Enoki, Manabu; Muto, Yuki; Shiraiwa, Takayuki Report Jan 1, 2016 2383
Measurement of electromagnetic emission as a tool to study fracture processes of carbon fibre reinforced polymers. Gade, Sebastian O.; Potstada, Philipp; Alaca, Benjamin B.; Sause, Markus G.R. Report Jan 1, 2016 3913
Modeled transverse surface ae signals from buried dipole sources in a polymer rod. HAMSTAD, Marvin A. Report Jan 1, 2016 3391
Features of the ae testing of equipment on operating mode. Chernov, Dmitry; Elizarov, Sergey; Barat, Vera; Vasilyev, Igor Report Jan 1, 2016 2851
High sensitivity detection of ae events in noisy environment using stream recording and parallel computation. Ito, Kaita; Enoki, Manabu Report Jan 1, 2016 2494
Change in B-value by ae propagation length in CFRP. Jung, Doyun; Mizutani, Yoshihiro; Tdoroki, Akira; Suzuki, Yoshiro Report Jan 1, 2016 2010
Two-dimensional Q-value AE-Tomography and its verification on numerical invesitigations. Kobayashi, Yoshikazu; Shiotani, Tomoki Report Jan 1, 2016 3839
Study of fatigue processes of selective laser melting and conventional produced materials. Kratochvilova, Vendula; Vlasic, Frantisek; Mazal, Pavel Report Jan 1, 2016 2458
Acoustic emission testing on LPG tanks - defect detection case studies. Lackner, Gerald; Tscheliesnig, Peter Case study Jan 1, 2016 2144
The time sequence characteristics and location method of AE source induced by debris cloud. Liu, Zhidong; Liao, Hongqiang; Liu, Yuan Report Jan 1, 2016 2862
Alkali silica reactivity study of accelerated mortar bar by means of acoustic emission and ultrasonic sounding. Lokajicek, Tomas; Prikryl, Richard; Sachlova, Sarka; Kucharova, Aneta Report Jan 1, 2016 3104
Application of acoustic emission on crushing monitoring of individual soil particles in uniaxial compression test. Luo, Sha; Diambra, Andrea; Ibraim, Erdin Report Jan 1, 2016 3172
Cooperation of Mendel University and Brno University of technology in the field of biological applications of ae method. Mazal, Pavel; Mahmoud, Houssam; Dostal, Petr; Cerny, Michal; Sustr, Michal; Zacal, Jaroslav Report Jan 1, 2016 3165
The test of railway steel bridge with defects using acoustic emission method. Nowak, Marek; Lyasota, Igor; Baran, Ireneusz Report Jan 1, 2016 3328
Acoustic emission detection of damage initiation in 1D CFRP NCF composites subjected to bending. Panek, Maciej; Nowak, Marek; Baran, Ireneusz; Konsztowicz, Krzysztof J. Report Jan 1, 2016 3800
Acoustic emission and ultrasonic sounding as a tool for migmatite fracturing. Petruzalek, Matej; Lokajicek, Tomas; Svitek, Tomas Report Jan 1, 2016 4518
Acoustic emission source identification in large scale fibre reinforced composites. Sause, Markus G.R. Report Jan 1, 2016 4120
Monitoring industrial crystallization using acoustic emission. Serris, Eric; Cameirao, Ana; Gruy, Frederic Report Jan 1, 2016 2633
Quantification of fatigue damage evaluation in RC SLABS during wheel loading test by means of 3D AE tomography. Shiotani, Tomoki; Nishida, Takahiro; Asaue, Hisafumi; Maeshima, Takuya Report Jan 1, 2016 3545
Detecting corrosion during inspection and maintenance of industrial structures using acoustic emission. Tscheliesnig, Peter; Jagenbrein, Andreas; Lackner, Gerald Report Jan 1, 2016 1950
Detecting the critical strain of fiber reinforced plastics by means of acoustic emission analysis. Willems, Fabian; Benz, Johannes; Bonten, Christian Report Jan 1, 2016 3800
Damage type identification based on acoustic emission detection using a fiber-optic sensor in carbon fiber reinforced plastic laminates. Yu, Fengming; Okabe, Yoji; Wu, Qi; Shigeta, Naoki Report Jan 1, 2016 3708
A new way to evaluate acoustic emission instrumentation: CATS methodology. Catty, Johann Report Jan 1, 2016 3968
Detection of pad crater initiation in shock using acoustic emission detection. Ralph, W. Carter Dec 1, 2015 129
Use of acoustic assessment to detect decay and assess condition of wooden guardrail posts. Sinha, Arijit; Morrell, Jeffrey J.; Clauson, Milo Abstract Nov 1, 2015 3127
'Landslide' Hawley Award victory for Smith. Aug 1, 2015 818
The influence of moisture content on the acoustic emission at threshold of rock destruction. Sun, Qiang; Ji, Ming; Xue, Lei; Su, Tianming Report Jul 1, 2015 3956
Acoustic spectrum analysis of genuine and counterfeit euro coins. Gavrijaseva, Alina; Martens, Olev; Land, Raul Report Jun 1, 2015 2452
Damage evolution law based on acoustic emission and Weibull distribution of granite under uniaxial stress. Ji, Ming; Zhang, Yi-Dong; Liu, Wen-Peng; Cheng, Liang Report Jul 1, 2014 4227
Acoustic emission in the friction of composite materials. Filonenko, Sergey; Kosmach, Aleksandr Jun 1, 2014 4757
Acoustic emission sensor. Mar 1, 2014 134
Acoustic emission measurement by fiber Bragg grating glued to cylindrical sensor holder. Takuma, Masanori; Hisada, Shigeyoshi; Saitoh, Kenichi; Takahashi, Yoshimasa; Kobayashi, Yuuki; Kadon Jan 1, 2014 3623
Valve fault diagnosis in internal combustion engines using acoustic emission and artificial neural network. Jafari, S.M.; Mehdigholi, H.; Behzad, M. Report Jan 1, 2014 3620
Application of acoustic emission on the characterization of fracture in textile reinforced cement laminates. Blom, J.; Wastiels, J.; Aggelis, D.G. Report Jan 1, 2014 3927
Acoustic emission monitoring of multicell reinforced concrete box girders subjected to torsion. Bagherifaez, Marya; Behnia, Arash; Majeed, Abeer Aqeel; Kian, Chai Hwa Report Jan 1, 2014 7523
Acquisition of complete acoustic emission amplitude records during rock fracture experiments. Goodfellow, S.D.; Flynn, J.W.; Reyes-Montes, J.M.; Nasseri, M.H.B.; Young, R.P. Report Jan 1, 2014 2870
Impact of rotational speed of composite friction pair on energy accumulation in acoustic emission signal formation. Filonenko, Sergey; Kosmach, Aleksandr Report Dec 1, 2013 4565
Acoustic emission signal propagation in damaged composite structures. Sause, Markus G.R. Jan 1, 2013 6124
In-flight fatigue crack growth monitoring in a Cessna T-303 Crusader vertical tail. Hill, Eric v. K.; Rovik, Christopher L. Jan 1, 2013 6314
Acoustic emission monitoring of composite blade of NM48/750 NEG-MICON wind turbine. Papasalouros, Dimitrios; Tsopelas, Nikolaos; Anastasopoulos, Athanasios; Kourousis, Dimitrios; Lekou Jan 1, 2013 4120
Acoustic emission analysis of experimental impact processes in comparison to ultrasound measurements and numerical modeling. Moser, Dorothee; Guldemeister, Nicole; Wunnemann, Kai; Grosse, Christian Report Jan 1, 2013 6237
Gearbox fault diagnostics using AE sensors with low sampling rate. Qu, Yongzhi; Van Hecke, Brandon; He, David; Yoon, Jae; Bechhoefer, Eric; Zhu, Junda Jan 1, 2013 9651
The Sacred Mountain of Varallo in Italy: seismic risk assessment by acoustic emission and structural numerical models. Carpinteri, Alberto; Lacidogna, Giuseppe; Invernizzi, Stefano; Accornero, Federico Report Jan 1, 2013 5556
Detecting the activation of a self-healing mechanism in concrete by acoustic emission and digital image correlation. Tsangouri, E.; Aggelis, D.G.; Van Tittelboom, K.; De Belie, N.; Van Hemelrijck, D. Report Jan 1, 2013 5337
Crack propagation analysis using acoustic emission sensors for structural health monitoring systems. Kral, Zachary; Horn, Walter; Steck, James Report Jan 1, 2013 7195
Damage accumulation in cyclically-loaded glass-ceramic matrix composites monitored by acoustic emission. Aggelis, D.G.; Dassios, K.G.; Kordatos, E.Z.; Matikas, T.E. Report Jan 1, 2013 6328
Damage source identification of reinforced concrete structure using acoustic emission technique. Panjsetooni, Alireza; Bunnori, Norazura Muhamad; Vakili, Amir Hossein Report Jan 1, 2013 2565
Quantitative acoustic emission fatigue crack characterization in structural steel and weld. Marfo, Adutwum; Luo, Ying; Zhong-an, Chen Jan 1, 2013 2647
System for the global monitoring and evaluation of damage processes developing within concrete structures under service loads. Golaski, Leszek; Goszczynska, Barbara; Swit, Grzegorz; Trampczynski, Wieslaw Report Dec 1, 2012 4537
Destruction of composite material by shear load and formation of acoustic radiation. Filonenko, Sergey; Kalita, Viktor; Kosmach, Alexandr Report Mar 1, 2012 5748
Acoustically assessed influence of air pore structure on failure of self-compacting concretes under compression/ Akustiskai ivertinta oro poru strukturos itaka susitankinancio betono susilpnejimui veikiant gniuzdymui. Gorzelanczyk, Tomasz Report Feb 1, 2012 5014
Steve H. Carpenter (1938-2012). Ono, Kanji Jan 1, 2012 272
Analysis of AE signals during scratch test on the coated paperboard. Kishi, Hiroyuki; Matudoe, Akio; Yamashita, Ken; Nagasawa, Shigeru; Fukuzawa, Yasushi Jan 1, 2012 2990
Acoustic emission related to drought stress response of four deciduous broad-leaved woody species. Rosner, Sabine Jan 1, 2012 3265
Viable precursors of paroxysmal phenomena as detected by applying RQA to acoustic emission time series. Poscolieri, Maurizio; Rafanelli, Claudio; Zimatore, Giovanna Jan 1, 2012 3417
Artificial neural network analyses of AE data during long-term corrosion monitoring of a post-tensioned concrete beam. Bonaccorsi, Lucio; Calabrese, Luigi; Campanella, Giuseppe; Proverbio, Edoardo Jan 1, 2012 5213
On the use of the acoustic emission technique for in-situ monitoring of the pulverization of battery electrodes. Etiemble, Aurelien; Idrissi, Hassane; Roue, Lionel Jan 1, 2012 3378
Recent advances of AE technology for damage assessment of infrastructures. Shiotani, Tomoki Jan 1, 2012 8082
Preliminary investigations of acoustics emission signal from snow and its wavelet transform. Singh, Karmjeet; Nagar, Yogesh C.; Kapil, Jagdish C.; Satyawali, Pramod K.; Ganju, Ashwagosha Jan 1, 2012 3078
Application of ICI principle for AE data processing. Barat, Vera; Elizarov, Sergey; Bolokhova, Irina; Bolokhov, Evgeniy Jan 1, 2012 4654
Modeling of the far-field acoustic emission from a crack under stress. Khalifa, Warida Ben; Jezzine, Karim; Grondel, Sebastien; Hello, Gaetan; Lhemery, Alain Jan 1, 2012 4036
Primary calibration of acoustic emission sensors by the method of reciprocity, theoretical and experimental considerations. Monnier, Thomas; Dia, Seydou; Godin, Nathalie; Zhang, Fan Jan 1, 2012 5273
Neural network burst pressure prediction in tall graphite-epoxy pressure vessels from acoustic emission data. Hill, Eric v.K.; Foti, Christopher J.; Leung, Ning Y.; Palacios, Andrea E. Jan 1, 2012 5379
Research and applications of AE on advanced composites. Ono, Kanji; Gallego, Antolino Jan 1, 2012 20685
Long-term stability of the NIST Conical Reference Transducer. Fick, Steven E.; Proctor, Thomas M. Report Nov 1, 2011 3182
Local passive acoustic monitoring of narwhal presence in the Canadian Arctic: a pilot project. Marcoux, Marianne; Auger-Methe, Marie; Chmelnitsky, Elly G.; Ferguson, Steven H.; Humphries, Murray Report Sep 1, 2011 7124
Two approaches to the description of acoustic emission signals in the kinetic model of composite destruction/Du poziuriai apibudinant akustines emisijos signala kompozitines medziagos destrukcijos kinetiniame modelyje. Filonenko, Sergey; Kalita, Viktor; Nimchenko, Tatiana Report Jun 1, 2011 4190
Tool wear when cutting wood fiber-plastic composite materials. Saloni, Daniel; Buehlmann, Urs; Lemaster, Richard L. Feb 1, 2011 4250
In-process monitoring of cutting states on CNC turning using sensor fusion via neural network. Tangjitsitcharoen, Somkiat; Rungruang, Channarong Jan 1, 2011 1590
AE activity: report of WCAE-2011 Beijing. Shen, Gongtian Jan 1, 2011 169
Modal AE analysis of fracture and failure in composite materials, and the quality and life of high pressure composite pressure vessels. Gorman, Michael R. Jan 1, 2011 9768
Effect of loading pattern on the acoustic emission evaluation of prestressed concrete girders. Barrios, Francisco; Ziehl, Paul Jan 1, 2011 5309
Dependence of AE parameters on the propagation distance. Polyzos, D.; Papacharalampopoulos, A.; Shiotani, T.; Aggelis, D.G. Jan 1, 2011 4026
Diesel knock combustion and its detection using acoustic emission. Lowe, David P.; Lin, Tian Ran; Wu, Weiliang; Tan, Andy C.C. Jan 1, 2011 3391
Detection of transient zones during water boiling by acoustic emission. Carmi, Rami; Bussiba, Arie; Widenfeld, Galit; Aharon, Yosi; Alon, Igal; Hochbaum, Igal Jan 1, 2011 2571
AE monitoring of lightning-damaged CFRP laminates during compression-after-impact test. Shin, Jae-Ha; Kwon, Oh-Yang Jan 1, 2011 2231
Neural network techniques for burst pressure prediction in Kevlar/epoxy pressure vessels using acoustic emission data. Hill, Eric v.K.; Scheppa, Michael D.; Sager, Zachary D.; Thisted, Isadora P. Jan 1, 2011 2771
Monitoring of metal fatigue damage using acoustic emission and thermography. Aggelis, Dimitrios G.; Kordatos, Evangelos Z.; Matikas, Theodore E. Jan 1, 2011 3441
Acoustic emission source orientation based on time scale. Ozevin, Didem; Heidary, Zahra Jan 1, 2011 3184
Detection of AE signals against background friction noise. Barat, V.; Grishin, D.; Rostovtsev, M. Jan 1, 2011 3023
Guide for development of acoustic emission applications for examination of metal structures. Muravin, Boris; Carlos, Mark F. Jan 1, 2011 3023
Acoustic emission measurements on piezoelectric/ ferroelectric materials. Aburatani, Hideaki Jan 1, 2011 3699
Intrinsically safe acoustic emission transducers. Zhou, Ran; Hale, Stan Report Jan 1, 2011 2199
Re-examination of NIST acoustic emission sensor calibration: Part I--modeling the loading from glass capillary fracture. Burks, Brian Report Jan 1, 2011 2283
Re-examination of NIST acoustic emission absolute sensor calibration: Part II--finite element modeling of acoustic emission signal from glass capillary fracture. Hamstad, M.A. Report Jan 1, 2011 3158
Investigation of pencil-lead breaks as acoustic emission sources. Sause, Markus G.R. Jan 1, 2011 4386
On the strain rate dependence of acoustic emission during hydrogen-assisted cracking of high carbon steel. Merson, Evgeny D.; Merson, Dmitri L.; Krishtal, Mikhail M.; Vinogradov, Alexei Jan 1, 2011 3871
The extraction method for dispersion curves from spectrograms using Hough transform. Terentyev, D.A.; Barat, V.A.; Bulygin, K.A. Jan 1, 2011 2693
Study of acoustic emission data analysis tools for structural health monitoring applications. Kaphle, Manindra R.; Tan, Andy C.C.; Thambiratnam, David P.; Chan, Tommy H.T. Jan 1, 2011 2386
Neural network fatigue life prediction in notched bridge steel I-beams from acoustic emission amplitude data. Barsoum, Fady F.; Hill, Eric V.K.; Suleman, Jamil; Korcak, Andrej; Zhang, Yi Jan 1, 2011 2556
Acoustic emission in materials research--a review. Ono, Kanji Jan 1, 2011 9391
Pattern recognition study of acoustic emission signals of aircraft fatigue cracking based on waveform analysis and artificial neural networks. Hu, Zhen-Long; Shen, Gong-Tian; Wu, Guan-Hua; Liu, Shi-Feng; Wu, Zhan-Wen Report Jan 1, 2011 2794
Acoustic emission response of reinforced lightweight metal matrix composites during tensile and cyclic loading. Merzkirch, Matthias; Reeb, Andreas; Weidenmann, Kay Andre; Wanner, Alexander; Schulze, Volker Jan 1, 2011 4135
Model of acoustic emission signal at the prevailing mechanism of composite material mechanical destruction/Akustines emisijos signalo modelis su vyraujanciu kompozitiniu medziagu irimo mechanizmu. Filonenko, Sergey; Nimchenko, Tatiana; Kosmach, Alexandr Report Dec 1, 2010 4987
Effect of the consolidation degree on the fracture and failure behavior of self-reinforced polypropylene composites as assessed by acoustic emission. Izer, Andras; Stocchi, Ariel; Barany, Tamas; Pettarin, Valeria; Bernal, Celina; Czigany, Tibor Report Nov 1, 2010 3465
Feasibility of using ultrasonic emission for clinical evaluation of prosthetic hips. Kummer, Frederick J.; Jaffe, William L. Report Oct 1, 2010 2040
Digital Wave Corporation Receives UE Equivalency Certificate from Transport Canada (EC SU 10112). Sep 14, 2010 252
Non-equilibrium self-organization of steel-bronze tribosystem on the basis of the acoustic emission method/Plieno-bronzos tribosistemos nepusiausvyros savaiminis suformavimas akustiniu spinduliavimo metodu. Filonenko, Sergay; Stadnichenko, Viacheslav Report Sep 1, 2010 3020
A to V' condition monitoring package. Mar 1, 2010 580
Acoustic emission testing--defining a new standard of acoustic emission testing for pressure vessels: part 2: performance analysis of different configurations of real case testing and recommendations for developing a new guide for the application of acoustic emission. Catty, Johann Report Jan 1, 2010 7398
Acoustic emission monitoring of steel-fiber reinforced concrete beams under bending. Aggelis, Dimitrios G.; Soulioti, Dimitra; Barkoula, Nektaria M.; Paipetis, Alkiviadis S.; Matikas, T Report Jan 1, 2010 3051
On lamb modes as a function of acoustic emission source rise time. Hamstad, M.A. Report Jan 1, 2010 5178
Waveform analysis of acoustic emission monitoring of tensile tests on welded wood-joints. Brunner, Andreas J.; Tannert, Thomas; Vallee, Till Report Jan 1, 2010 2831
Use of acousto-ultrasonic techniquesto determine properties of remanufactured particleboards made solely from recycled particles. Kawamoto, Sumire Report Jan 1, 2010 3221
Acoustic emission activity of spruce sapwood becomes weaker after each dehydration-rewetting cycle. Rosner, Sabine; Kawamoto, Sumire Report Jan 1, 2010 2967
Acoustic emission source location in plate-like structures using a closely arranged triangular sensor array. Aljets, Dirk; Chong, Alex; Wilcox, Steve; Holford, Karen Report Jan 1, 2010 3774
Neural network AE source location apart from structure size and material. Chlada, Milan; Prevorovsky, Zdenek; Blahacek, Michal Report Jan 1, 2010 2972
Intelligent AE signal filtering methods. Barat, Vera; Borodin, Yrij; Kuzmin, Alexey Report Jan 1, 2010 3382
Discrimination of acoustic emission hits from dynamic tests of a reinforced concrete slab. Castro, Enrique; Piotrkowski, Rosa; Gallego, Antolino; Climent, Amadeo Benavent Report Jan 1, 2010 3394
Use of cluster analysis of acoustic emission signals in evaluating damage severity in concrete structures. Calabrese, L.; Campanella, G.; Proverbio, E. Report Jan 1, 2010 4682
Simulation of lamb wave excitation for different elastic properties and acoustic emission source geometries. Sause, Markus G.R.; Horn, Siegfried Report Jan 1, 2010 4266
Acoustic emission event identification with similar transfer functions. Rauscher, Franz Report Jan 1, 2010 2950
Analysis of fracture resistance of tool steels by means of acoustic emission. Martinez-Gonzalez, Eva; Picas, Ingrid; Casellas, Daniel; Romeu, Jordi Report Jan 1, 2010 2094
Comparison of acoustic emission signal and x-ray diffraction at initial stages of fatigue damage. Vlasic, Frantisek; Mazal, Pavel; Hort, Filip Report Jan 1, 2010 2284
AE signals during laser cutting of different steel sheet thicknesses. Kek, Tomaz; Grum, Janez Report Jan 1, 2010 2726
Acoustic emission analysis and thermo-hygromechanical model for concrete exposed to fire. Grosse, Christian; Ozbolt, Josko; Richter, Ronald; Periskic, Goran Report Jan 1, 2010 4685
AE-SiGMA analysis in Brazilian test and accelerated corrosion test of concrete. Ohtsu, Masayasu; Kawasaki, Yuma Report Jan 1, 2010 3765
Acoustic emission inspection of rail wheels. Bollas, Konstantinos; Papasalouros, Dimitrios; Kourousis, Dimitrios; Anastasopoulos, Athanasios Report Jan 1, 2010 3262
E07.04--Overview of current and developing ASTM acoustic emission (AE) standards. Carlos, Mark F. Jan 1, 2010 1979
Use of AE method for detection of steel lamination in the industrial pressure vessel. Gomera, V.P.; Sokolov, V.L.; Fedorov, V.P.; Okhotnikov, A.A.; Saykova, M.S. Report Jan 1, 2010 2608
Comparison of acoustic emission produced during bending of various oxide ceramic and short fiber oxide ceramic matrix composites. Papargyri-Mpeni, S.A.; Papargyris, D.A.; Spiliotis, X.; Papargyris, A.D. Report Jan 1, 2010 3216
New characterization methods of AE sensors. Ono, Kanji; Cho, Hideo; Matsuo, Takuma Report Jan 1, 2010 6864
Definition of contact stress in friction units on the basis of the acoustic emission method/Kontaktiniu itempimu nustatymas trinties mazguose akustines emisijos metodu. Filonenko, Sergay; Stadnychenko, Viacheslav; Stakhova, Anzhelika Report Sep 1, 2009 3479
Chip control system for monitoring the breaking of chips and elimination of continuous chips in rough turning/Rupiojo tekinimo operacijos drozliu viju smulkinimo ir salinimo kontroles sistema. Ryynanen, V.; Ratava, J.; Lindh, T.; Rikkonen, M.; Sihvo, I.; Leppanen, J.; Varis, J. Report Jul 1, 2009 4221
Swedish technology developer Covial Device AB receives first sensors order from distribution partner Metallfasader AB. Jan 21, 2009 129
Acoustic emission monitoring in the lapping process. Dobrescu, Tiberiu; Dorin, Alexandru; Jiga, Gabriel Report Jan 1, 2009 1760
Meeting calendar. Calendar Jan 1, 2009 126
19th International Acoustic Emission Symposium: Fukui Institute for Fundamental Chemistry, Kyoto University, Kyoto, Japan, Dec. 10, 2008. Conference news Jan 1, 2009 1531
Chinese Acoustic Emission Conferences, 2001-2006. Shen, Gongtian Conference news Jan 1, 2009 2262
Monitoring the civil infrastructure with acoustic emission: bridge case studies. Hay, D. Robert; Cavaco, Jose A.; Mustafa, Vasile Case study Jan 1, 2009 2883
Acoustic emission testing of a difficult-to-reach steel bridge detail. Kosnik, David E. Report Jan 1, 2009 2227
Acoustic emission as a monitoring method in prestressed concrete bridges health condition evaluation. Kalicka, Malgorzata Report Jan 1, 2009 3043
Acoustic emission leak detection of liquid filled buried pipeline. Anastasopoulos, Athanasios; Kourousis, Dimitrios; Bollas, Konstantinos Report Jan 1, 2009 3699
Acoustic emission monitoring and fatigue life prediction in axially loaded notched steel specimens. Barsoum, Fady F.; Suleman, Jamil; Korcak, Andrej; Hill, Eric V.K. Report Jan 1, 2009 7422
AE analysis on blade cutting pressure adjustment in dynamic cutting of paperboard. Hamid, Darulihsan A.; Nagasawa, Shigeru; Fukuzawa, Yasushi; Komiyama, Yuuki; Hine, Akira Report Jan 1, 2009 3760
Damage onset and growth in carbon-carbon composite monitored by acoustic emission technique. Bussiba, Arie; Piat, Romana; Kupiec, Moshe; Carmi, Rami; Alon, Igal; Bohlke, Thomas Report Jan 1, 2009 3458
Fundamental study on integrity evaluation method for COPVs by means of acoustic emission testing. Mizutani, Yoshihiro; Sugimoto, Sota; Matsuzaki, Ryosuke; Todoroki, Akira Report Jan 1, 2009 1995
Acoustic emission from impacts of rigid bodies. Petersen, Tatiana B. Report Jan 1, 2009 4992
Some observations on Rayleigh waves and acoustic emission in thick steel plates. Hamstad, M.A. Report Jan 1, 2009 7554
Fracture behavior in bone characterized by AE wavelet analysis. Wakayama, Shuichi; Mogi, Keisuke; Suemune, Tetsuya Report Jan 1, 2009 1898
About plastic instabilities in iron and power spectrum of acoustic emission. Lazarev, Alexey; Vinogradov, Alexei Report Jan 1, 2009 4121
Acoustic and electromagnetic emission from crack created in rock sample under deformation. Mori, Yasuhiko; Obata, Yoshihiko; Sikula, Josef Report Jan 1, 2009 2887
Identification of AE multiplets in the time and frequency domains. Asanuma, Hiroshi; Kumano, Yusuke; Niitsuma, Hiroaki; Wyborn, Doone; Scanz, Ulrich Report Jan 1, 2009 2319
Crack growth monitoring with hierarchical clustering of AE. Ince, N.F.; Kao, Chu-Shu; Kaveh, M.; Tewfik, A.; Labuz, J.F. Report Jan 1, 2009 3053
Acoustic emission for characterizing behavior of composite concrete elements under flexure. Momoki, Shohei; Chai, Hwakian; Aggelis, Dimitrios G.; Hirama, Akinobu; Shiotani, Tomoki Report Jan 1, 2009 2213
Distinct element analysis for rock failure considering AE events generated by the slip at crack surfaces. Shimizu, Hiroyuki; Murata, Sumihiko; Ishida, Tsuyoshi Report Jan 1, 2009 6473
Electromagnetic method of elastic wave excitation for calibration of acoustic emission sensors and apparatus. Lazarev, Sergey; Mozgovoi, Alexander; Vinogradov, Alexei; Lazarev, Alexey; Shvedov, Andrey Report Jan 1, 2009 3120
Monitoring of pipe clogging by mussels utilizing an optical fiber AE system. Matsuo, Takuma; Mizuno, Yuta; Cho, Hideo Report Jan 1, 2009 2422
Corrosion detection by fiber optic AE sensor. Machijima, Yuichi; Azemoto, Masahiro; Tada, Toyokazu; Mori, Hisakazu Report Jan 1, 2009 1471
Contribution of acoustic emission to evaluate cable stress corrosion cracking in simulated concrete pore solution. Ramadan, S.; Gaillet, L.; Tessier, C.; Idrissi, H. Report Jan 1, 2009 2636
Flexural failure behavior of RC beams with rebar corrosion and damage evaluation by acoustic emmission. Okude, Nobuhiro; Kunieda, Minoru; Shiotani, Tomoki; Nakamura, Hikaru Report Jan 1, 2009 2018
Acoustic emission method for solving problems in double-bottom storage tanks. Nowak, Marek; Baran, Ireneusz; Schmidt, Jerzy; Ono, Kanji Report Jan 1, 2009 2291
Study of identification and removal method for drop noise in AE measurement of tanks. Nakamura, Hideyuki; Arakawa, Takahiro; Kawasaki, Hiraku; Sekine, Kazuyoshi; Kasai, Naoya Report Jan 1, 2009 2188
A generic technique for acoustic emission source location. Scholey, Jonathan J.; Wilcox, Paul D.; Wisnom, Michael R.; Friswell, Mike I.; Pavier, Martyn; Aliha, Report Jan 1, 2009 3288
Acoustic emission testing--defining a new standard of acoustic emission testing for pressure vessels: Part 1: quantitative and comparative performance analysis of zonal location and triangulation methods. Catty, Johann Report Jan 1, 2009 3841
Acoustic monitoring. Feb 1, 2008 275
Acoustic emission investigation of coating fracture and delamination in hybrid carbon fiber reinforced plastic structures. Sause, Markus G.R.; Schultheiss, Daniel; Horn, Siegfried Report Jan 1, 2008 5166
Acoustic emissions related to the dehydration stress behavior of green Norway spruce wood. Rosner, Sabine; Karlsson, Bo; Konnerth, Johannes; Hansmann, Christian Report Jan 1, 2008 3145
Investigation of the z-direction strength properties of paper by use of acoustic emission monitoring. Norgren, S.; Gradin, P.A.; Nystrom, S.; Gullikson, M. Report Jan 1, 2008 2984

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |