Printer Friendly

A preventable problem: isotretinoin embryopathy/ Onlenebilir bir sorun: izotretinoin embriyopatisi.

Sayin Editor,

Izotretinoin, nodulokistik ve siddetli akne tedavisinde kullanilan sentetik bir A vitamini turevidir. Insanda intrauterin olum ve dogumsal anomalilere neden olabilen teratojen bir etken olup, olusturdugu klinik tablo izotretinoin embriyopatisi olarak adlandirilmaktadir (1). Bu yazida gebeligin ilk bir aylik doneminde gebeligini fark etmediginden izotretinoin kullanan anneden dogan uc aylik bir erkek bebek olgusu bu ilacin gebelik dusunen annelere kesinlikle baslanmamasina vurgu yapmak amaciyla sunulmaktadir.

Uc aylik erkek hasta, dogustan yarik damagi, dusuk ve malforme kulaklari olmasi nedeniyle coklu anomali on tanisiyla klinigimize basvurdu. On dokuz yasindaki annenin ilk gebeliginden ilk yasayan olarak miadinda 2400 g dogan bebegin malformasyonlari acisindan anne oykusu derinlestirildiginde annenin gebe oldugunu fark ettigi ilk dort haftaya kadar yuzunde yaygin akneleri olmasi nedeniyle 0,5 mg/kg/gun dozunda izotretinoin kullandigi ogrenildi. Anne gebe oldugunu anladigi dorduncu haftada ilaci kesmisti.

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

Fizik muayenesinde; boyu 54 cm (3-10 persantil), vucut agirligi 3800 g (10-25 persantil) ve bas cevresi 38 cm (25-50 persantil) idi. Sol goz kapaginda pitoz (Resim 1), dusuk yerlesimli malforme kulak kepcesi, mikrognati (Resim 2) ve yarik damagi (Resim 3) mevcuttu. Mezokardiyak odakta dinlemekle 2/6 sistolik ufurum saptandi.

Laboratuvar incelemelerinde; kan sayimi, biyokimya ve tam idrar tetkiki normal sinirlardaydi. Ekokardiyografide patent foramen ovale saptandi. Kraniyal manyetik rezonansda hidrosefali, Dandy Walker malformasyonu ve serebellar vermis hipoplazisi (Resim 4) saptandi. Hastanin halen klinigimizde takip ve tedavisi devam etmektedir.

Izotretinoinin neden oldugu izotretinoin embriyopatisi; kulak kepcesi anomalileri, yarik damak, mikrognati, kalp defektleri, aortik yay malformasyonlari ve merkezi sinir sistemi anomalileri ile belirgindir (1,2). Olgumuzda kulak kepcesi anomalileri, pitoz, yarik damak, mikrognati, patent foramen ovale, hidrosefali, Dandy Walker malformasyonu ve serebellar vermis hipoplazisi olmasi nedeniyle izoretinoin embriyopatisi ile uyumlu bulgulara sahipti.

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

Lammer ve ark. (1) tarafindan 1985 yilinda yapilan calismada 21 izotretinoine maruz kalmis olgu incelenmis, 17 olguda kraniyofasiyal anomali, 12 olguda kalp anomalisi, 18 olguda merkezi sinir sistemi anomalileri ve yedi olguda ise timus gelisim anomalileri saptanmistir. Invivo ve invitro calismalar, izotretinoininin kraniyal noral krest hucrelerinin gelisimini etkiledigini gostermistir (3).

Izotretinoin tedavisi baslanacak kadin hastalarda tedavi oncesi gebelik testi yapilmali, gebelik yoksa hastalardan mutlak surette bilgilendirilmis onam alinarak tedavi baslanmalidir. Tedavi bir ay ile sinirlandirilmali, bir ayin sonunda ilac kesilmelidir. Ancak gebelikten bir ay oncesinde ilaci kesilmesine ragmen kulak anomalilerine yol acabildigi de bildirilmistir (4-6). Izotretionin icin 0,5-1,5 mg/kg/gun dozu teratojenite icin yeterli oldugu bildirilmektedir (7). Olgumuz 0,5 mg/kg/gun dozunda izotretinoine maruz kalmisti. Ulkemizden bildirilen bir olguda "anotia" ve Taussing-Bing malformasyonu tanimlanmistir (8). Olgumuzdaki anomalilerin oyku ve fizik muayene bulgulari goz onune alindiginda izotretinoin ile ortaya ciktigi aciktir.

Sonuc olarak; oldukca teratojen bir etkiye sahip olan izotretionin gibi ilaclarin gebe veya gebe kalma ihtimali bulunan hastalara baslanmamasinin en uygun yaklasim olacagi kanisindayiz.

Habip Almis, Yunus Emre Kum, Yesim Onal, Cengiz Yakinci Inonu Universitesi, Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali, Malatya, Turkiye

DOI: 10.4274/tpa.917

Gelis Tarihi/Received: 14.02.2012 Kabul Tarihi/Accepted: 26.02.2012

Kaynaklar

(1.) Lammer EJ, Chen DT, Hoar RM, et al. Retinoic acid embryopathy. N Engl J Med 1985;313:837-41.

(2.) Hersh JH, Danhauer DE, Hand ME, Weisskopf B. Retinoic acid embryopathy: timing of exposure and effects on fetal development. JAMA 1985;254:909-10.

(3.) Webster WS, Johnston MC, Lammer EJ, Sulik KK. Isotretinoin embryopathy and the cranial neural crest: an in vivo and in vitro study. J Craniofac Genet Dev Biol 1986;6:211-22.

(4.) Nulman I, Berkovitch M, Klein J, et al. Steady-state pharmacokinetics of isotretinoin and its 4-oxo metabolite: implications for fetal safety. J Clin Pharmacol 1998;38:926-30.

(5.) Lee SM, Kim HM, Lee JS, et al. A case of suspected isotretinoin-induced malformation in a baby of a mother who became pregnant one month after discontinuation of the drug. Yonsei Med J 2009;50:445-7.

(6.) Johnson BA, Nunley JR. Use of systemic agents in the treatment of acne vulgaris. Am Fam Physician 2000;62:1823-30.

(7.) Jones KL. Smith's recognizable pattern of human malformation. 6th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2006: 660-1.

(8.) Ceviz N, Ozkan B, Eren S, Ors R, Olgunturk R. A case of isotretinoin embryopathy with bilateral anotia and Taussig-Bing malformation. Turk J Pediatr 2000;42:239-41.

Yazisma Adresi/Address for Correspondence:: Dr. Habip Almis, Inonu Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali, Malatya, Turkiye

E-posta: drhabipalmis@yahoo.com

Turk Pediatri Arsivi Dergisi, Galenos Yayinevi tarafindan basilmistir. / Turkish Archives of Pediatrics, published by Galenos Publishing
COPYRIGHT 2012 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Letter To The Editor/Editore Mektup
Author:Almis, Habip; Kum, Yunus Emre; Onal, Yesim; Yakinci, Cengiz
Publication:Turkish Pediatrics Archive
Article Type:Letter to the editor
Date:Sep 1, 2012
Words:732
Previous Article:An eleven-month-old girl with a lesion on ear auricle/ Kulak kepcesinde lezyon olan 11 aylik kiz cocuk.
Next Article:Glanzmann thrombasthenia: Cerrahpasa Medical Faculty experience/Glanzmann trombastenisi: Cerrahpasa Tip Fakultesi deneyim.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters