Printer Friendly

A case with bloom syndrome/Bloom sendromlu bir olgu sunumu.

Giris

Bloom sendromu (BS) telenjiyektaziler, fotosensitivite, buyume geriligi, immunyetmezlik ve malinitelere ve diabete artmis yatkinlikla karakterize otozomal resesif gecisli nadir gorulen bir sendromdur (1,2). German tarafindan 1995 yilinda 165 olguluk bir seri rapor edilmistir (3). Ukemizden de olgu bildirileri mevcuttur (4-6). Burada "Sister Chromatid Exchange" (SCE) analizi ve klinik ozellikleri dogrultusunda BS'u tanisi konmus bir olgu sunulmaktadir.

Olgu

On alti yasinda erkek hasta, 1 haftalik bebeklik doneminden beri yuzunde bulunan ve gunesli havalarda artan kizariklik yakinmasi He basvurdu. Anne ve baba arasinda 1. derece akraba evliligi mevcut olan hastanin dogum agirligi 1200g (<%3), su andaki kilosu 27 kg (<%3) ve boyu 139.5 cm (<%3) olarak olculdu. Hastanin fizik muayenesinde ince uzun yuz, prognatizm, gingivada eroziv lokoplazi, el parmaklarinda koniklesme, sag ayak 2. ve 3. parmak arasi derisinde sin daktili, testisler bilateral palpable fakat hafif hipoplazik olarak saptandi. Deri bulgulari olarak yuzde her iki malar bolge, burun dorsali, alin ve sakaklari kaplayan retikuler tarzda, basmakla yer yer solan ve telenjiyektaziler iceren eritemli yama, oral mukozada alt ve ust gingivalarda eroziv lokoplazi gozlendi (Sekil 1). Isitme guclugu olan hastada ileti tipi isitme kaybi saptandi. Gozde patolojik bulguya rastlanmadi. Sitogenetik analizde; GTG bantlama ile cok sayida farkli kromozomal kinklar ve yeni yapilanmalar gozlendi (Sekil 2). SCE kirik sayisi, incelenen metafazlarda ortalama 107/hucre olarak saptandi. Hastaya fenotipik bulgulariyla birlikte BS tanisi kondu. Laboratuar incelemelerinde immunglobulin G ve immunglobulin A normal sinirlarda, immunglobulin M deger dusuk olarak bulundu (IgG: 1202.6 mg/dl, IgA: 134.3 mg/dl, IgM: 24 mg/dl). Tam kan sayimindaki hemoglobin (12.6g/dl) ve hematokrit (%37.3) dusuklugu disinda diger biyokimya, sedimentasyon, tam idrar, CA19-9, CEA, testikuler AFP ve HCG tahlilleri normal sinirlardaydi. Periferik yayma akut lokoz ile uyumluydu. Gaitada gizli kan negatifti. Yetmis bes gram glukoz ile yapilan oral glukoz tolerans testi normal sinirlardaydi. Skrotal USG ile bilateral testislerde, mediastinum testis komsulugunda milimetrik ekojeniteler, skrotal doppler USG ile bilateral testis boyutlarinda azalma, parankim ekojenitelerinde azalma, bilateral testis parankiminde mikrolityazis ile uyumlu olabilecek fokal ekojen alanlar saptandi. Toraks BT ile sag alt lobda laterobazal segmentte nonspesifik parankimal nodul, sag aortik ark varyasyonu rapor edildi. Batin BT normal sinirlardaydi. Tum bu incelemeler sonucunda hastada malinite saptanmadi. Aileye genetik danisma verilerek kanser gelisme riski acisindan takibe alindi.

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

Tartisma

BS dermatologlar tarafindan 'cucelerde lupus eritematozusu andiran konjenital telenjiyektazik eritem' olarak tanimlanmis, kromozom kararsizligi olan kalitsal hastaliklardan biridir. Sendromdan sorumlu gen lokusu 15g26.1 olarak kaydedilmistir. BLM olarak isimlendirilen bu gen DNA onariminda onemli rol oynayan "RecQ DNA helicase" enzimini kodlar. Bu enzim aktivitesinin eksikligi sonucu tum hucre tiplerinde ortaya cikan asiri kromozomal yapilanmalar fazla miktarda somatik mutasyonlara yol acarak bircok neoplazi ve diger anomalilerin gelisimine sebep olur (1,2).

BS'lu hastalar dusuk dogum agirligi ile dogarlar ve orantili bir buyume geriligi gosterirler. Burun ve kulaklarin belirgin oldugu karakteristik dar bir yuz yapisina sahiptirler ve yasamin ilk yillarinda, genellikle ilk birkac ay icerisinde ozellikle yuzde olmak uzere acik alanlarda gunes isigi ile alevlenen telenjiyektazik eritem bulunur. Hipogonadizm ve infertilite siktir. Degisen siddette generalize bir immunyetmezlik gelisir. Buna bagli yasamin erken donemlerinde agir kulak, solunum yolu ve gastrointestinal infeksiyonlar meydana gelir. Tipik olarak IgG, IgA ve IgM seviyelerinde dusukluk olur. Siklikla otuzlu yaslarda olmak uzere genc yaslarda neoplazi gelisimi acisindan yuksek risk tasirlar. Erken olum siktir ve cogu hasta yirmili yaslarin ortalarinda hayatini kaybeder (2,6,8). Hastalarda cesitli goz bulgulari da bildirilmistir (5,9).

Hastamizin fenotipik ozellikleri, yuzdeki telenjiyektazik eritemli lezyonlari ve buyume geriliginin varligi BS ile uyumluydu. IgM duzeyi dusuk seviyelerdeydi. Ileti tipi isitme kaybi gecirilmis orta kulak infeksiyonlarina isaret ediyordu.

Bununla birlikte hastamizi diger genomik instabilite sendromlari olan Rothmund-Thomson sendromu, Cockayne sendromu, Kseroderma pigmentozum (KP), Fanconi anemisi (FA), Ataksi-Telenjiyektazi (AT), Werner sendromu yonunden de degerlendirdik. Fotosensitif bir dermatoz olan KP'da 1-2 yaslarinda baslayan acik kahve-siyah renkte cillenmeler veya aktinik keratozlar hastamizda mevcut degildi. Cockayne sendromu ve AT'de izlenen ataksi, ic kulak sagirligi gibi norolojik belirtilerin olmamasiyla bu hastaliklar dislandi. Kardiyak, renal veya ekstremite malformasyonlari ve pansitopeni olmamasi nedeniyle FA'i dusunulmedi. RothmundThomson sendromunun temel ozelliklerinden olan iskelet ve dis anomalileri, saclarda seyrelme, katarakt ve deri karsinomlari hastamizda saptanmadi. Werner sendromunda gorulen sklerodermaya benzer deri bulgulari, ayak ulserleri yoktu ve poikilodermatoz degisiklikler Werner sendromuna gore erken yasta baslamisti (1,4,10,11). Sitogenetik analizde artmis SCE sayisi saptadigimiz hastamiza fenotipik bulgulariyla birlikte BS tanisi koyduk.

Hastada diabetes mellitus ve herhangi bir neoplazi saptanmadi. Gingival lezyonlar skuamoz hucreli karsinom gelisimi acisindan klinik takibe alindi.

BS'lu hastalarda neoplaziye yatkinlik nedeniyle erken tani konulmasi ve hastalarin yakindan takip edilmesi cok onemlidir. Olgumuz nadir gorulen bu sendromdaki erken yas baslangicli malinite riskine dikkat cekmek amaciyla sunulmustur.

Kaynaklar

(1.) Woods CG. DNA repair disorders. Arch Dis Child 1998;78:178-84.

(2.) Bloom syndrome; BLM. http://ncbi.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id= 210900.

(3.) German J. Bloom's syndrome. Dermatol Clin 1995;13:7-18.

(4.) Balci S, Aktas D. Mucinous carcinoma of the colon in a 16-year old Turkish boy with Bloom syndrome: Cytogenetic, Histopathologic, TP53 gene and protein expression studies. Cancer Genet Cytogenet 1999;111:45-8.

(5.) Aslan D, Okturk G, Kaya Z, Bideci A, adogan S, Ozdek S, Gursel T. Early-onset drusen in a girl with Bloom Syndrome: Probable clinical importance of an oculer manifestation. J Pediatr Hematol Oncol 2004; 26:256-7.

(6.) Nur Yavuz C, Kose S, Ozdemir M, Durak B, Artan S, Donmez T, Dogruel N, Basaran N. Turkish Bloom Syndrome Case with bladder cancer. BJMG 1998;1:125-7.

(7.) Metin A, Calka O Akdeniz N. Bloom Sendromu (Konjenital Telenjiyektazik Eritem ve Gelisme Geriligi). In: Tuzui Y, Kotogyan A, Serdaroglu S, Cokugras H, Tuzun B, Mat M.C, editors. Pediyatrik Dermatoloji. 1th ed. Istanbul: Nobel Tip Kitabevleri, 2005. p.295-7

(8.) German J. Bloom's Syndrome. XX. The first 100 cancers*. Cancer Genet Cytogenet 1997; 93: 100-6.

(9.) Bhisitkul RB, Rizen M. Bloom syndrome: multiple retinopathies in a chromosome breakage disorder. Br J Opthalmol 2004;88:354-357.

(10.) Rothmund-Thomson Syndrome; Rts http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=OMIM&dopt=Detailed& tmpl=dispomimTemplate&list uids= 268400.

(11.) Nair S Pradeep, Vijayadharan M, Gupta Avirup. Werner's Syndrome. Indian J Dermatol Venereol Leprol 1998;64:31-3.

Nida Kacar, Murat Kadri Erdogan *, Berna Sanli Erdogan, Munevver Atmaca *, Fusun Duzcan *

Pamukkale Universitesi Tip Fakultesi, Dermatoloji, * Tibbi Biyoloji Anabilim Dali, Denizli, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Nida Kacar, Pamukkale Universitesi Tip Fakultesi, Dermatoloji Anabilim Dali, Denizli, Turkiye

Tel.: 0258 211 85 85/2437 E-posta: n_gelincik@yahoo.com Gelis tarihi: 12.10.2006 Kabul tarihi: 04.12.2006
COPYRIGHT 2008 Galenos Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2008 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Kacar, Nida; Erdogan, Murat Kadri; Erdogan, Berna Sanli; Atmaca, Munevver; Duzcan, Fusun
Publication:Archives of the Turkish Dermatology and Venerology
Article Type:Case study
Geographic Code:7TURK
Date:Sep 1, 2008
Words:1071
Previous Article:Comparison of the methods for the diagnosis of onychomycosis/Onikomikoz tanisinda kullanilan yontemlerin karsilastirilmasi.
Next Article:A case of porokeratosis showing different clinical patterns of the disease with anogenital involvement/Farkli porokeratoz formlarinin ozelliklerini...
Topics:


Related Articles
Advancements/Gelismeler.
A five month old girl with deletion in 5th chromosome: Cri du Chat Syndrome/Cri du Chat Sendromu, 5P delesyonu saptanan bes aylik kiz olgu.
Ichthyosis vulgaris coexisted with Acrokeratosis verruciformis: a case report/Iktiyozis vulgaris ve Akrokeratozis verrusiformis birlikteligi: bir...
A case of Kindler syndrome/Kindler sendromu: olgu sunumu.
Multiple pterygium syndrome: a case report, comparison with fetal akinesia sequence and pterygium syndrome/Multiple pterygium sendromu: olgu sunumu,...
A case of lymphocytic interstitial pneumonitis associated with sjogren's syndrome with atypical radiological findings/Sjogren sendromu ile iliskili...
A fatal case of pulmonary alveolar proteinosis/Fatal seyirli pulmoner alveoler proteinozis.
A case report of systemic amyloidosis with lung involvement/ Akciger tutulumu olan sistemik amiloidoz olgu sunumu.
Solitary fibrous tumor of the pleura--a case report/Plevranin soliter fibroz tumoru--olgu sunumu.
Childhood condyloma acuminata/Cocuklarda kondiloma akuminata.

Terms of use | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters