Printer Friendly

A case of coronary artery aneurysm resulted in sudden death/Ani olumle sonuclanan bir koroner arter anevrizmasi olgusu.

Koroner arter anevrizmasi nadir gorblen bir anomali olup, damar capinda, komsu normal koroner arter segmentine gore 1.5 kat veya daha fazia genisleme olarak tanimlanir. Koroner arter anevrizmalarinin anjiyografik insidansi %1.5-%4.9 olarak bildirilmistir, en sik sag koroner arterde ve erkek cinste gorblmektedir. Bilinen en sik neden ateroskleroz olup, Kawasaki hastaligi, bag dokusu hastaliklari, otoimmun hastaliklar, enfeksiyonlar, konjenital nedenler, travma veya iyatrojen kaynakli olabilir. Koroner arter anevrizmalarinda stenoz olmadan da spazm, trombozis, distal embolizasyon ve spontan disseksiyon gibi sebeplerle anjina, akut miyokard enfarktbsb, kalp bosluklari icine veya perikard icine rbptbrve ani olum gelisebilir.

Iki hafta once bir hafta suren ates, gece terlemesi ve batici karakterli gogus agrisi nedeniyle gogus hastaliklari klinigi tarafindan degerlendirilen 28 yasindaki erkek hastanin cekilen torakal bilgisayarli tomografisinde, koroner arter anevrizmasi olabilecek bir yapi (Sekil 1) izlenince klinigimize refere edildi. Hastanin genel gorunumu solgun ve kasektik olup, iki hafta oncesine ait eritema nodosum hikayesi alindi. Ozgecmisinde bir yasmda iken, uzun sbren atesli bir hastalik oykusu alindi. Vucut isisi 37.2[degrees]C, arteryel kan basinci 90/60 mmHg, nabiz 115/dk, kardiyak muayenesinde apikal 1/6 derece pansistolik ufurum saptandi. Laboratuvar bulgularinda Hb- 10.5 g/dl, beyazkbre sayimi--11300/[micro]l, trombosit--480000/[micro]l, sedimentasyon--70mm/sa, fibrinojen---5.91g/l, DDimer--1197 [micro]/l, C-reaktif protein--17.0 mg/dl, HLA B5(-) ve HLA B27(-) olup, balgamda ARB(-), PPD(-) ve Paterji testi (-) saptandi. Elektrokardiyografide sinbzal tasikardi disinda, telekardiyografide de herhangi bir anormallik goze carpmazken, transtorasik ekokardiyografide, minimal perikardiyal efuzyon ve ana pulmoner arter sol yan komsulugunda 2.5x3.5 cm boyutiarinda fbziform sekilde bir yapi saptandi ve daha net bir degerlendirme icin yapilan transozofajiyal ekokardiyografide, lumen ici sinirlari duzensiz, icerisinde yavas koroner arteryel akimin alindigi, sol on inen koroner artere ait fuziform sekilli anevrizma (Sekil 2, Video 1-3. Video/hareketli gorbntbler www.anakarder.com'da izlenebilir) saptandi. Hastada herhangi bir arterit sendromu ya da Kawasaki hastaligi olabilecegi dusunulerek antienflamatuvar ve antiplatelet tedavi baslandi, ancak klinik takibi sirasinda, kisa sureli gogus agrisim takiben ani olum gergeklesti. Anevrizmada trombus olusumu veya distal embolizasyonu, koroner disseksiyon veya anevrizma rupturunun ani olum sebebi olabilecegi dusunuldu.

[ILLUSTRATIONS OMITTED]

Koroner arter anevrizmalari nadir gorulmekle birlikte, ozellikle geng hasta grubunda ayinci tanida mutlaka dusunulmelidir. Transtorasik ve gerekirse transozofajiyal ekokardiyografi bu konuda oldukca fayda saglarken, selektif koroner anjiyografi akut arterit durumlarinda zararli olabilir. Cerrahi tedavi segenekleri tartismali olmakla beraber, anevrizmanin distal ligasyonu ve koroner baypas tercih edilebilir.

Senay Funda Biyikoglu, * Sarper Okten, Ayca Boyaci, Hatice Selyuk, Erdal Duru

Turkiye Yuksek Ihtisas Hastanesi, Kardiyoloji ve

* Radyoloji Klinikleri Ankara, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Senay Funda Biyikoglu, Farabi sokak,18/17 Cankaya, Ankara, TOrkiye Tel: 0312 30611 29 E-posta: fundabiyikoglu@yahoo.com
COPYRIGHT 2008 Galenos Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2008 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:E-page Original Images/E-sayfa Orijinal Goruntuler
Author:Biyikoglu, Senay Funda; Okten, Sarper; Boyaci, Ayca; Selcuk, Hatice; Duru, Erdal
Publication:The Anatolian Journal of Cardiology (Anadolu Kardiyoloji Dergisi)
Geographic Code:7TURK
Date:Apr 1, 2008
Words:435
Previous Article:An interesting case of coronary artery fistula: diagonal artery-, left circumflex artery-and right coronary artery to left ventricle fistulas/Ilginc...
Next Article:The accordion phenomenon/Akordiyon fenomeni.
Topics:


Related Articles
Kardiyak kateterizasyona ait basinc kayitlarindan elde edilen artirma indeksi ve miyokardiyal performans indeksinin koroner arter hastaligini ongorme...
The anomalous origin of the left coronary artery from the right aortic sinus of Valsalva/Sol ana koroner arterin sag sinus Valsalva'dan ciktigi...
Relationship between the slow coronary flow and carotid artery intima-media thickness/Koroner yavas akim ile karotis intima-media kalinligi...
The use of a polytetrafluoroethylene-covered stent graft to treat an infarct-related severe atherosclerotic lesion with coronary artery...
Spontaneous coronary artery dissection / Spontan koroner arter disseksiyonu.
The anomalous origin of the left coronary artery from the right aortic sinus of Valsalva / Sol ana koroner arterin sag sinus Valsalva'dan ciktigi...
Determination of TIMI frame counts and slow coronary flow/ Relationship between the slow coronary flow and carotid artery intima-media thickness /...
Spontaneous right coronary artery dissection/Spontan sag koroner arter disseksiyonu.
Suggestions for definition and classification of double right coronary artery, which is frequently seen in Turkey despite its rarity in the...

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |