Printer Friendly

A Case of Herpes Zoster With Genital Area Involvement Mistaken for Herpes Genitalis/Genital Bolge Tutulumu Gosteren ve Herpes Genitalis'le Karisan Bir Herpes Zoster Olgusu.

Giris

Herpes zoster, varisella-zoster virusu (VZV)'nun reaktivasyonu sonucunda gelisir. Herpes zoster (zona) en sik torakal bolgede ve tek dermatomu ilgilendirir. Tutulum bolgesinde agrili vezikuler lezyonlar gorulur. Herpes zoster'in erkekte genital bolgeyi tutmasi nadiren gorulur. Bu bildiride, immunosuprese olmayan bir hastada genital bolge tutulumuyla kendini gosteren bir herpes zoster olgusu sunuldu.

Olgu

Yetmis dokuz yasinda erkek hastaya, karin agrisi, sik idrara cikma ve idrar yaparken yanma yakinmalariyla basvurdugu Acil Servis'te uriner sistem infeksiyonu tanisiyla fosfomisin 3 gr (tek doz) ve sefuroksim aksetil 2 x 250 mg baslanmisti. Bu tedavinin besinci gununde atesi yukselen ve genital bolgede dokuntuleri gelisen hasta, herpes genitalis on tanisiyla Infeksiyon Hastaliklari ve Klinik Mikrobiyoloji Klinigi'ne yatirildi. Bagisikligini baskilayacak bilinen bir hastaliginin olmadigi, yalniz 30 yil once mide kanamasi nedeniyle bir mide ameliyati gecirdigi ogrenildi.

Ertesi gunku fizik muayenesinde eritemli zemindeki agrili vezikullerin sol inguinal bolgede testislere kadar yayildigi ve solda lomber bolgeye dogru uzandigi saptandi (Resim 1). Inguinal lenfadenopati palpe edilmedi. C-reaktif protein 8.2 mg/lt, eritrosit sedimantasyon hizi 18 mm/saat, lokosit 10 300/[mm.sup.3] ve anti-HIV negatifti; "flow" sitometrik yontemle incelenen immun yetmezlik paneli (CD3, CD4,CD8, vb.) normal sinirlarda olarak degerlendirildi. Anti-HSV tip 2 IgM negatif, anti-HSV tip 2 IgG pozitif, anti-VZV IgM ve IgG pozitif bulunan hastaya, yasi, klinik ve laboratuvar bulgulari birlikte degerlendirildiginde, genital bolgeyi tutan herpes zoster tanisi konuldu. Hastaya oral valasiklovir 3 x 1 gr baslandi; topik olarak mupirosin pomad ve povidon iyod solusyonu uygulandi ve gerektikce analjezikler verildi. Tedavinin 7. gununde agrisi kalmayan hasta taburcu edilirken, lezyonlari belirgin olarak gerilemis ve krutlanmisti (Resim 2). 14. gundeki kontrolde lezyonlar daha da gerilemis ancak cilt normal haline donmemisti.

Irdeleme

Herpes zoster, dorsal gangliyonlarda latent olarak kalan VZV'nin reaktivasyonu sonucunda gelisir. Hastalik klinik olarak agrili, tek tarafli vezikuler dokuntuyle karakterizedir ve genellikle sinirli bir dermatom dagilimi gosterir (1,2). Herpes zoster, siklikla torasik ve lomber dermatomlari tutar; sakral dermatom tutulumu oldukca nadirdir (1,3,4). Sundugumuz olgu sakral dermatomu ve genital bolgeyi tutan bir herpes zoster olgusu olmasi nedeniyle ilginctir.

VZV'nin dorsal kok gangliyonlarinda latent kalma ve rekurans mekanizmasi tam olarak bilinmemektedir. Herpes zoster'in sikligi, malignite, immunosupresyon, otoimmun hastalik, psikolojik travma ve HIV infeksiyonu gibi durumlarda artar (1,2,4). Gopalan ve arkadaslari (4), kolon kanseri nedeniyle immunosupresif tedavi alan bir erkek hastada kemoterapi esnasinda gelisen ve genital bolgeyi tutan bir herpes zoster olgusu bildirmislerdir. Olguda antiviral ve topik klorheksidin uygulamasiyla iyilesme saglanmistir.

Genital bolge tutulumu gosteren herpes zoster, genital herpes simpleks virusu (HSV) tip 2 infeksiyonu (herpes genitalis) ile karisabilir. Her iki hastalikta da genital bolgede vezikuler lezyonlar gorulur. Herpes genitalis, genc eriskin donemde gorulmesi, cinsel iliskiyle bulasmasi, agrili genital ulser ve lenfadenopatiye neden olmasiyla, genital herpes zoster'den ayirt edilebilir. HSV tip 2 sakral gangliyonda latent kalir ve herpes genitalis'in vezikuler lezyonlari penis, vulva, vagina ve uretra gibi organlarda olur. Erkeklerde dizuri, mukoid akintiyla karakterize nongonokoksik uretrit ve prostatit yapabilir (5).

Herpes zoster'de tipik vezikuler lezyonlar 3-5 gun kadar surer; toplam hastalik suresi 10-15 gun kadar olabilir. Cildin normal haline donmesi bir aya kadar uzayabilir (1). Hastamizda da 7. gun lezyonlarda krutlanma ve gerileme olmasina ragmen, cilt 14. gundeki kontrolde normal haline donmemistir.

Immunosuprese hastalardaki herpes zoster daha agir seyir gosterir. Kutanoz tutulum daha yaygindir; iki tarafli yaygin dermatom tutulumlari, pnomoni, hepatit, meningoensefalit gibi viseral tutulumlar gorulebilir (1,2). Sundugumuz hasta immun yetmezlik acisindan arastirildi ancak altta yatan HIV infeksiyonu ve diger immun yetmezlik paneli (CD3, CD4, CD8 vb.) normal sinirlarda degerlendirildi.

Herpes zoster'de sakral gangliyon ve genital bolge tutulumu oldukca nadirdir (4,6,7). Ipekdal ve arkadaslari (6), 62 yasinda bir erkekte herpes zoster'e bagli sakral gangliyon tutulumu sonucu huzursuz ayak sendromu gelisen bir herpes zoster olgusu bildirmislerdir. Erol ve arkadaslari (7) da herpes zoster'e bagli sakral tutulum sonucunda uriner retansiyon, erektil disfonksiyon ve menenjit gelisen bir olgu bildirmislerdir. Hung ve arkadaslari (8) ise siyatalji semptomlariyla kendini gosteren sakral bolge tutulumu gosteren bir herpes zoster olgusu bildirmislerdir. Kawiorski ve arkadaslari (9), multipl skleroz tanisiyla fingolimod tedavisi alan 38 yasinda bir kadin hastada perineal ve gluteal bolgede ortaya cikan bir herpes zoster olgusu bildirmislerdir. Hastanin gluteal ve perineal bolgedeki vezikuler lezyonlarinda polimeraz zincir reaksiyonuyla VZV DNA saptanmistir. On dort gun intravenoz asiklovir tedavisinden sonra tedavi famsiklovirle iki aya tamamlanmis, tedavi bitiminde lezyonlar tamamen duzelmistir. Yazarlar, fingolimod tedavisinin herpes zoster riskini artirabilecegini bildirmislerdir.

Sonuc olarak, sundugumuz olguda oldugu gibi herpes zoster'in sakral dermatom ve genital bolge tutulumu seklinde atipik lokalizasyon gosterebilecegi ve herpes genitalis'le karisabilecegi akilda tutulmalidir.

DOI: 10.5152/kd.2019.21

Cikar Catismasi

Yazarlar, herhangi bir cikar catismasi bildirmemislerdir.

Kaynaklar

(1.) Whitley RJ. Chickenpox and herpes zoster (varicella zoster virus) In: Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ, eds. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. 8th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders, 2015: 1731-7.

(2.) Albrecht MA, Levin MJ. Epidemiology, clinical manifestations, and diagnosis of herpes zoster [Internet]. Waltham, MA: UpToDate, Inc. [erisim 25 Ekim 2018]. https://www.uptodate.com/contents/epidemiology-clinical-manifestatio ns-and-diagnosis-of-herpes-zoster.

(3.) Arshad AR, Alvi KY, Chaudhary AA. Herpes zoster involving penis and scrotum: an unusual occurrence. J Coll Physicians Surg Pak. 2015; 25(3): 218-9.

(4.) Gopalan V, Nair RG, Pillai S, Oberholzer T. Genital herpes zoster as a consequence of cancer chemotherapy-induced immunosuppression: report of a case. J Infect Chemother. 2012; 18(6): 955-7.

(5.) Schiffer JT, Corey L. Herpes simplex virus. In: Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ, eds. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. 8th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders, 2015: 1713-30.

(6.) Ipekdal IH, Karadas O, Oz O, Ulas UH. Restless legs syndrome secondary to sacral zona zoster [Letter]. J Pain Symptom Manage. 2011; 41(4): e8-e11.

(7.) Erol B, Avci A, Eken C, Ozgok Y. Urinary retention, erectile dysfunction and meningitis due to sacral herpes zoster: a case report and review of the literature. Urol Int. 2009; 82(2): 238-41.

(8.) Hung MH, Kuo JR, Huang KF, Wang WC. Sacral herpes zoster presenting as sciatica. CMAJ. 2010; 182(11): E534.

(9.) Kawiorski MM, Viedma-Guiard E, Costa-Frossard L, Corral I. Polydermatomal perineal and gluteal herpes zoster infection in a patient on fingolimod treatment. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2015; 33(2): 138-9.

ORCID iDs of the authors: H.E. 0000-0003-4627-3357; S.C. 0000-0003-4960-7375; M.O. 0000-0003-1515-8129; S.K. 0000-0002-9661-7851; G.V. 0000-0002-5396-5311

Yazisma Adresi / Address for Correspondence:

Salih Cesur, Ankara Egitim ve Arastirma Hastanesi, Infeksiyon Hastaliklari ve Klinik Mikrobiyoloji Klinigi, Altindag, Ankara, Turkiye

E-posta/E-mail: scesur89@yahoo.com

(Gelis / Received: 25 Ekim / October 2018; Kabul / Accepted: 19 Kasim / November 2018)

Huseyin Esmer [1] (iD), Salih Cesur [1] (iD), Metin Ozsoy [1] (iD), Sami Kinikli [1] (iD), Guler Vahaboglu [2] (iD)

[1] Ankara Egitim ve Arastirma Hastanesi, Infeksiyon Hastaliklari ve Klinik Mikrobiyoloji Klinigi, Ankara, Turkiye

[2] Ankara Egitim ve Arastirma Hastanesi, Deri ve Zuhrevi Hastaliklar Klinigi, Ankara, Turkiye

Caption: Resim 1. Herpes zoster lezyonlarinin tedavi oncesi [A] inguinal bolgedeki ve [B] lomber bolgedeki gorunumu.

Caption: Resim 2. Herpes zoster lezyonlarinin tedavinin 7. gununde [A] inguinal bolgedeki ve [B] lomber bolgedeki gorunumu.
COPYRIGHT 2019 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2019 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Case Report/Olgu Sunumu
Author:Esmer, Huseyin; Cesur, Salih; Ozsoy, Metin; Kinikli, Sami; Vahaboglu, Guler
Publication:KLIMIK Journal
Article Type:Report
Date:Apr 1, 2019
Words:1146
Previous Article:A Case of DRESS Syndrome Presented With Elevated Procalcitonin Levels/Yuksek Prokalsitonin Duzeyiyle Kendini Gosteren Bir DRESS Sendromu Olgusu.
Next Article:Cellulitis and Abscess Caused by Aeromonas hydrophila: A Case Report/Aeromonas hydrophila'nin Etken Oldugu Selulit ve Apse: Bir Olgu Sunumu.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |