Printer Friendly

5. Onthou.

5. Onthou

  Na vermoedelike skilderye (dalk fliektonele)

  Oggend glip 'n oopgelate venster binne,
  blakend--
  'n blonde jongeling
  teen die donker voue skuifgordyn;

  stryk oor 'n pluistapyt se pienk (of: groen olyf);

  ets spitse af
  van hoehakskoene, uitgeskop
  (frommelings van 'n rompie in die skemer voorgrond?);

  talm, bloesend, by newels bra en broekieskous;

  vleg plooiings
  pastel-lig
  in 'n afgevalle laken;

  laat fasette skitter in 'n smuktafel se kristallyne vrag;

  ontwaar oplaas
  op 'n perlemoenglansbed
  haar gelate naaktheid

  --roep sinsverrukkings voor die gees:
  ledemate van die maan in gaasgordyne
  windbeweeg
  snakke uit gevalle klere wat opslaan in parfume wat afgee aan
  strelings huid en haar wat reikhals na oorstelping ...

  heter dade handvoltrek
  tot 'n skouspel woordstorting.
COPYRIGHT 2003 Literator Society of South Africa
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2003, Gale Group. All rights reserved. Gale Group is a Thomson Corporation Company.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Odendaal, Bernard
Publication:Literator
Article Type:Poem
Date:Aug 1, 2003
Words:114
Previous Article:4. Saligsprekinge.
Next Article:nuwe suid-afrika.


Related Articles
The Shine Poems.
The character of consciousness.
Philip Bryant. Sermon on a Perfect Spring Day.
BOOK PICKS.
Busiri's Burda: an overview and correspondences.
3. rokname.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |