Printer Friendly

2. Piekniek, miskien 1971.

2. Piekniek, miskien 1971

  Waar die groot omhaal van son en wolke oop verloop
  --in 'n streek waardeur hoofwee afgemete mik
  op elders--plaasgeluide aanspoel en toeslik--
  gooi hulle eendag 'n deken op die ouwerf oop;
  uit saalsakke word plaat en platespeler gehaal
  (Debussy se Faun?), en skons, 'n warmfles met tee;
  in die ru boord kry hulle nog 'n vrug of twee;
  en later staan hul voor mekaar, skaamwonderkaal;
  maar niemand daar met voorgevoel vir ou verraad nie
  --nie hy of sy nie, bevange van hul jong geluk,
  nog die perde wat bekke kweek die weft af pluk--en
  geen oomblik het die dag getalm in sy vaart nie.
  Net die geheue wat hul soms nog parte speel,
  'n vervalle tuin se ongeskondenheid verbeel.
COPYRIGHT 2003 Literator Society of South Africa
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2003, Gale Group. All rights reserved. Gale Group is a Thomson Corporation Company.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Odendaal, Bernard
Publication:Literator
Article Type:Poem
Date:Aug 1, 2003
Words:123
Previous Article:Haar kamer, laat jare sestig.
Next Article:4. Saligsprekinge.


Related Articles
Nazik al-Mala'ika's poetry and its critical reception in the West.
Book Review With respect to women.
Robert Hayden: Essays on the Poetry. (Reviews).
Affaire: 'n reeks. (Poems).
Word of mouth; poems featured on NPR's All Things Considered. (Poetry).
Voice of the Poet, American Wits: Ogden Nash, Dorothy Parker, Phyllis McGinley; & Robert Frost: The Voice of the Poet.
The character of consciousness.
A Lost Soul.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |