Printer Friendly

: Ail godi nyth cacwn anfoesoldeb y werin bobol.

LLENOR a gwladgarwr digon parchus fu James Kitchener Davies erioed, ond cododd nyth cacwn i'w ben yn y tridegau efo'i bortread o buteindra ac anfoesoldeb ymysg y werin bobol yn yr ardaloedd glofaol.

Cafodd y portread ei ddilorni fel rhywbeth o'r un llinach gwaith Caradoc Evans, a gyhuddwyd ynghynt o daflu sen ar ei gyd-Gymry. Serch hynny enillodd gwaith dadleuol Kitchener Davies, Cwm Glo, gystadleuaeth y ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Castell-nedd ym 1934.

Ni allai'r beirniad David Griffiths wadu mai ei waith oedd yr ymgais orau o ddigon, ond mynegodd bod y ddrama mor fasweddus fel na ddylid byth mo'i pherfformio. Roedd hynny, wrth gwrs, yn gyhoeddusrwydd penigamp iddi, a heidiai pobol i'w gweld lle bynnag y cai ei llwyfannu wedi hynny. Dydy rhai pethau byth yn newid.

Serch y cythrwfl, cafodd y ddrama ei chymeradwyo gan y sensor cyhoeddus a oruchwyliai weithiau, neb llai na Cynan ei hun, dyn 'r grym i fod wedi gallu ei gwahardd o bob llwyfan yng Nghymru. Nid tan 1968 y cafodd swydd y sensor ei dileu, a Cynan fu'n ei dal hyd at y diwedd un o phan gafodd ei benodi ym 1931. Yn y ddrama ddogfen Almanac: Cwm Glo (S4C Digidol, Nos Wener, 10pm) caiff nifer o olygfeydd o'r ddrama wreiddiol eu hail-greu, ac mi fydd yr actorion sy'n cymryd rhan yn lleisio eu barn hwy am ei rhagoriaethau a'i gwendidau.

Almanac: Cwm Glo

S4C Digidol, Nos Wener, 10pm
COPYRIGHT 2002 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2002 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Jul 13, 2002
Words:237
Previous Article:: Dudley's feast from the East; Thailand is a country almost devoted to food, so where better for S4C's very own celebrity chef to visit?
Next Article:: Holiday Camp Heyday; Abigail Hughes on an era when knobbly knees and Redcoats were all the rage.


Related Articles
: Pigion Y Dydd.
Yma o hyd ar Yl cyfnod du; Y CELFYDDYDAU.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters