Printer Friendly

'Timpla: A Flavor Masterclass'.

Inaanyayahan ng Celebrity chef and restaurateur Myke 'Tatung' Sarthou ang lahat ng food business owners na sumali sa kanyang masterclass tungkol sa Filipino food flavors na nagsimula nitong Pebrero 11.

May temang 'Timpla: A Flavor Masterclass' ay kalahating araw na kurso na bukas sa lahat ng food stall/restaurant owners na gustong matuto ng mahigit sa 50 recipes at techniques na maaari nilang magamit sa kanilang negosyo.

Ang 'Timpla Masterclass' ay sa pakikipagtulungan sa pagitan ni Chef Tatung at NutriAsia Foodservice, ang producer at distributor ng Pinoy condiments at mga sauce tulad ng Datu Puti, Silver Swan, Mang Tomas, UFC at Papa Catsup.

Noong 2019, ay kaagapay na rin ni Chef Tatung ang NutriAsia sa kanyang cookbook na may pamagat na 'DISHkarte sa Kusina'kung saan nakasaad dito ang mga recipes na madaling gawin at kitchen hacks mula sa pagtatago, paghahanda ng ingredients hanggang pagluluto.

COPYRIGHT 2020 PhilSTAR Daily, Inc.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2020 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Philippines Star (Manila, Philippines)
Date:Feb 13, 2020
Words:185
Previous Article:A Blessing Bowl.
Next Article:Anak ni Wade transgender.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters