Printer Friendly

'Rydym ni'n falch iawn ein bod wedi gallu cynorthwyo Tommy'.

Mae Canolfan Arloesedd Cerebra (CIC) sy'n brosiect cydweithredol rhwng Cerebra a'r Drindod Dewi Sant wedi helpu bachgen ifanc ag awtistiaeth i wireddu un o'i freuddwydion.

Roedd Tommy Lee, 16 oed, o Brighton, yn awyddus i farchogaeth gyda'i gyd-ddisgyblion ond roedd siap unigryw ei ben yn ei rwystro rhag gwisgo helmed marchogaeth.

Dywedodd Dr Ross Head, Rheolwr Dylunio Cynnyrch Cerbera: "Roedden ni'n gwybod bod egwyddor sylfaenol helmed yn eithaf syml ond bod y daith at gael un ddiogel yr oedd modd ei defnyddio'n un gymhleth. Defnyddion ni sganiwr digidol 3D i sganio siap pen Tommy i mewn. Yna defnyddion ni'r data hwn yn ein meddalwedd dylunio gyda chymorth cyfrifiadur i lunio siap y pen. Ffurfiwyd yr helmed o gwmpas y siap hwn, ac yna tynnwyd y ceudod gan adael yr union siap ar gyfer pen Tommy.

"Cynhyrchwyd y siap hwn o bolystyren ehangedig. Gwnaed y mowld ar gyfer croen allanol yr helmed yn defnyddio argraffydd 3D i wneud y croen allan o Kevlar.

Cysylltodd CIC a Sefydliad Safonau Prydain (BSI) i brofi'r helmed i sicrhau ei bod yn bodloni'r un safon ag y byddai helmed arferol yn gorfod gwneud. Cytunodd y BSI i gyllido cost gyfan y profion fel ffordd i helpu Tommy i farchogaeth a phrofwyd yr helmed yn erbyn cynllun Nod Barcut y BSI."

Dywedodd Maureen Sumner Smith, Rheolwr Gyfarwyddwr y DU ac Iwerddon y BSI: "Rydym ni wrth ein bodd yn cefnogi'r achos gwirioneddol gwerth chweil hwn drwy ein gwasanaethau profi. Bu'n brofiad boddhaus iawn cael cydweithio gyda CIC i ddatblygu'r helmed farchogaeth bwrpasol hon."

CAPTION(S):

Helping Tommy to fulfil his dream of horse-riding/Helpu Tommy i wireddu ei freuddwyd o gael marchogaeth

COPYRIGHT 2019 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2019 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Jul 11, 2019
Words:276
Previous Article:Cyflymu Arloesi mewn Iechyd a Lles.
Next Article:'We're delighted to have been able to support Tommy'.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |