Printer Friendly

Yr anghymarus ddau draw tua'r Dreflan; Caron Wyn Edwards sy'n trafod ffilmio, sgons a phluo ieir gyda Mari Gwilym.

DROS y blynyddoedd diwethaf, mae Mari Gwilym wedi dod yn dipyn o giamstar ar actio mewn drameu cyfnod.

Fe'i gwelwyd olaf yng nghyfres Porc Peis Bach fel yr hoffus Nyrs Joan, ond bellach mae'r actores - sy'n wreiddiol o Bontllyfni ond sy'n byw yng Nghaernarfon ers blynyddoedd -wedi camu'n Ol o ddiwedd y chwedegau a chyfnod Kenneth Robat Parri i Oes Fictorianaidd y Dreflan.

Ymddangosodd Mari yn y gyfres ddrama boblogaidd am y tro cyntaf yng nghynff on y gyfres ddiwethaf.

Ond, fel yr ydym eisoes wedi canfod, mae gan ei chymeriad, Marged Parri, dipyn mwy o ran y tro hwn - yn ogystal e thipyn mwy i'w ddweud!

"Mae hi'n gymeriad ag iddi dwn im faint o haenau," meddai Mari. "Ar y naill law, mae 'na rywbeth yn ddiniwed iawn ynddi. Wel, a dweud y gwir, mae o'n fwy na diniweidrwydd - teg ydy deud nad ydy hi wedi bod ym mhen pella'r ffwrn llu de.

"Mae 'na rywbeth yn ara' deg ynddi ar un olwg. Ond ar y llaw arall wedyn," ychwanega, "ac yn enwedig yn ei hymddygiad tuag at Enoc druan, mae 'na rywbeth yn stumddrwg iawn amdani."

Yn y gyfres, rydym eisoes wedi gweld Marged yn rhoi ei bryd ar un o gymeriadau enwocaf Daniel Owen, ond yn Ol Mari, mae'r berthynas yn tanio fwy byth o hyn allan - ac wrth i'r stori danio, felly hefyd yr agwedd gomediol.

"Er bod y moeswersi sydd yn bresennol ymhob un o'i weithiau ac sy'n nodweddiadol o ormes y cyfnod, yn dal i'w gweld yn y gyfres hon, mae hi hefyd yn dipyn ysgafnach, yn oleuach na'r ddwy gyfres o'i blaen," meddai.

Ac yn Ol pob tebyg, yr un oedd yn wir oddi ar y sgron hefyd.

"Plesar o'r mwya' oedd cael gweithio efo LlE[cedilla]r (Evans sy'n chwarae rhan Enoc)," meddai.

"Dim jest ei fod o'n andros o foi annwyl - tu hwnt felly hefyd - ond mae ganddo fo gymaint i'w gynnig fel actor hefyd, ac yn rhoi cymaint, hyd yn oed pan mae o 'off-camera' fel da ni'n ddeud," meddai'n llawn brwdfrydedd.

Yn ychwanegu at ysgafnder a hwyl y golygfeydd, wrth gwrs, mae'r ddelwedd weledol o'r ddau gyda'i gilydd - hyd yn oed cyn iddyn nhw dorri gair!

"Mae Marged Parry i fod yn fach ac yn dew, fel rhyw belen a deud y gwir, yr un ydy ei hyd a'i lled hi," eglura Mari'n ei ffordd fyrlymus arferol.

"Ond ar y llaw arall mae Enoc yn dal ac yn fain wrth ei hochr hi, oedd yn achosi chydig o broblem wrth ffilmio," chwardda.

"Os mai dim ond y ddau ohona ni oedd yn y 'shot' roedd yn rhaid i LlE[cedilla]r druan blygu a smalio ei fod o'n pwyso ar fwrdd neu rywbeth, jyst i ni'n dau allu ffitio mewn i'r olygfa!"

Daw'r doniolwch, wrth gwrs, o weld y bwtan bach yn bwlio'r llipryn dwywaith ei seis - am i fyny beth bynnag!!

"Achos bod Marged i fod yn dalpen bach dew, rAOn i'n gorfod gwisgo'r holl haenau ma o ddillad, yn ffrog, yn staes ac yn beisiau efo cylch ynddyn nhw. Argol o'dd hi'n job mynd iddyn nhw a dod ohonyn nhw - o'n i'n gorfod cael help i fynd i'r tE[cedilla] bach hyd yn oed!"

Yn wir, dyweda Mari i'r set fod mor gredadwy ar brydiau fel ei bod hi'n anghofio nad dyma'r cyfleusterau gwirioneddol.

"Roedd 'na un olygfa lle mae Marged yn golchi dillad mewn sinc efo dim ond dwr a sebon a mangl.

"Fan 'nho'r oeddwn i'n sgwrio ac yn sgwrio ac yn gwasgu rhyw ddilledyn ffwl sbod - a'r unig beth o'n i'n gallu ei feddwl oedd 'Diolch i'r nefoedd am sbin-dreiar!'"

Yn wir, profodd sawl agwedd anghynnes o'r cyfnod wrth ffilmio, o "bluo ier a honno'n dal yn gynnes cofia, i orfod bwyta sgons am chwe tEc ar y trot!"

Meddai: "Yn y diwedd, roedd yn rhaid i mi ofyn os faswn i'n cael cogio eu cnoi nhw cyn eu poeri nhw allan achos bo doctor newydd ddeud wrtha i y dyliwn i golli pwysau!

"Ar ben hynna, roedd yn rhaid i mi drio 'ngorau i wneud y rhan gydag acen Sir y Fflint, yn ogystal a thrio cofio ieithwedd flodeuog y cyfnod. Mi fyddwn i'n arfer mynd adref i drio dysgu'n leins, ac yn eu dweud nhw wrth froga bach dof oedd ar y patio gynnon ni 'cw.

"Brenda oedd ei henw hi, Brenda Fawr y Broga, ac mi fyddwn i'n deud wrthi'n reit amal, 'Nefi bliw Brenda, ddysga i fyth mo hyn i gyd'. Ac wedi i Brenda druan farw, ddoth na froga bach arall yn ei lle hi, a dwi 'di bedyddio honno'n Marged Parry - a phob tro dwi'n ei gweld hi, mi fyddai'n cofio cymaint y gwnes i fwynhau bod yn rhan o'r gyfres - er gwaetha' popeth!"

Actress Mari Gwilym talks to Caron Wyn Edwards about her unlikely pairing on S4C's drama series Treflan.

Treflan S4C, Nos Sul, 9pm' Ail-ddarllediad: Nos Fawrth, 9.30pm
COPYRIGHT 2006 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2006 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Mar 4, 2006
Words:823
Previous Article:Brush with the old Bill; Why life after Arthur Fowler finds Bill Treacher back inside.
Next Article:Galar rhiant o'r golli unig blentyn.


Related Articles
Y theatr ar flaen y llwyfan.
Nyrs Joan a'i chriw yn ffisig i'r galon; Mae S4C ar flaen y gad gyda'i phortreadau o fenywod cryfion, ac nid unman yn fwy felly nag yn y gyfres...
Hap a damwain.
ADUNIAD I'R GENEDL; Huw a'r tm yn edrych ymlaen at wledd o ddiwylliant yn Y Bala.

Terms of use | Copyright © 2016 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters