Printer Friendly

PIGION Y DYDD; FRIDAY.

Wali Wags S4C, 5pm BYWYD yn symud ar 100 milltir yr awr. Dyna sy'n mynd a bryd trigolion Trewirion, sef cymeriadau sy'n ymddangos yn y bennod gyntaf mewn cyfres gartnn newydd wallgo bost a fydd i'w gweld dros gyfnod y Nadolig ar Planed Plant.

Cyfres am griw o bobol sy'n hoff iawn o geir a hwyl ydy Wali Wags, ac mi fydd eich pennau ch'ithau'n troi fel chwyrligwgan wedi i chi gyfarfod a rhai o'r s r. Yn eu plith fydd Dadi-O, Mama-B, Nedw, Glenda, Rafin a Ross A Funud.

Addasiad ydy'r gyfres o'r animeiddiad Americanaidd WeirdOhs . A'r bartneriaeth a fu wrthi'n rhoi geiriau Cymraeg yng ngenau'r cymeriadau ydy'r gnr a'r gwraig o Rostryfan, ger Caernarfon, Arwel a Lleucu Roberts.

Er body ddau eisoes wedi gwneud dipyn o waith sgriptio ar gyfer y teledu, dyma eu hail brosiect animeiddio yn unig. Nhw hefyd oedd yn gyfrifol am gyfieithu'r gyfres Voltron, oedd yn olrhain hanes anturiaethau pump o ofotwyr.

Mae'r cartnn Wali Wags ei hun yn un digon doniol a gwahanol, ac yn llawn o hiwmor trawiadol sydd serch hynny yn dal ei dir cyn gryfed yma ag a wnaeth o flaen cynulleidfaoedd yn yr Unol Daleithiau.

Wrth gyfieithu bu Arwel a Lleucu yn ceisio osgoi trosi'n llythrennol, ond yn hytrach meddwl am enwau a dywediadau bachog llawn hiwmor i adlewyrchu naws y gyfres. Dyna sut y bathwyd enwau fel Ross A Funud, Cleisiwr ap Dwrn, Deleila W-la-la a Rafin.

Cynhyrchwyd y fersiwn Gymraeg gan Gwmni Da o Gaernarfon, ac meddai Rhiannydd Newbery, aelod o'r tam cynhyrchu: "Mae'r gyfres yn gr t a'r cymeriadau a'r straeon yn ddigri dros ben. Dwi'n siwr y bydd y plant wedi mopio efo nhw."

Mae'r cast yn cynnwys Iwan 'Iwcs' Roberts, Gwenno Hodgkins, Dafydd Emyr ac Arwyn Davies.
COPYRIGHT 2001 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2001 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Media
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Dec 15, 2001
Words:293
Previous Article:IN THE FRAME - Linda Gray; FRIDAY.
Next Article:PIGION Y PLANT; FRIDAY.


Related Articles
PIGION Y DYDD; FRIDAY.
PIGION Y DYDD; FRIDAY.
PIGION Y DYDD; FRIDAY.
PIGION Y DYDD; TUESDAY.
PIGION Y DYDD; FRIDAY.
PIGION Y DYDD; FRIDAY.
PIGION Y DYDD; FRIDAY Dydd Gwener.
PIGION Y DYDD; FRIDAY.
PIGION Y DYDD; FRIDAY.
PIGION Y DYDD; FRIDAY.

Terms of use | Copyright © 2016 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters