Printer Friendly
The Free Library
22,741,889 articles and books

Meddyginiaeth at losg a methu cysgu; BYD NATUR.DIOLCH yn fawr i M Roberts, Ffestiniog am rannu'r atgofion am sawl pwnc hefo ni ac am y cynghorion o sut i gael gwared a'r pryfetach ar rosod a choed afalau.

Diolch hefyd i Helen Jenkin Jones, Llanrhaeadr am ei hatgofion am weld gweision yn aros i gael eu cyflogi ar Galan Mai, ac i Morwena Williams, Pentraeth am y penillion i'r gloyn byw.

Diddorol oedd darllen yn llythyr Heulwen Williams,

Cerrigydrudion fod llysiau pen tai yn cael eu defnyddio i gadw mellt a tharanau draw, ac fod y sudd Sudd (sd), swampy region, c.200 mi (320 km) long, and c.150 mi (240 km) wide, S Sudan, E central Africa.  sy'n cael ei wasgu o'r dail yn dda i'w roi ar losg. Tybed beth arall fyddwch chi'n ei roi ar losgiadau? Oes yna unrhyw blanhigion y byddwch chi'n eu defnyddio?

Peth annifyr ydi methu cysgu ynte? Dwi'n ffodus iawn, pur anaml y bydda i'n cael trafferth i gysgu - a deud y gwir yn onest, deffro ydi fy mhroblem fawr i! Ond tybed os ydach chi'n un o'r bobl hynny sy'n cael nosweithiau o droi a throsi a chwsg ymhell, beth ydach chi'n ei gymryd at hynny? Oes yna lysiau sy'n gallu helpu?

Mae rhai yn honni fod y wermod lwyd (Artemisia Artemisia, ruler of Caria
Artemisia (är'təmĭ`shēə), fl. 4th cent. B.C., ruler of the ancient region of Caria. She was the sister, wife, and successor of Mausolus and erected the mausoleum at Halicarnassus in his memory.
 absinthum) o gymorth os ydach chi'n methu cysgu, tra mae eraill wedi gweld gwerth mewn defnyddio grug y mel (Erica cinerea cinerea /ci·ne·rea/ (si-ne´re-ah) the gray matter of the nervous system.cine´real

ci·ne·re·a
n.
The gray matter of the brain and other parts of nervous system.
).

Arferid plethu grug y mel i wneud matiau bychain a'u rhoi ar yr arlais fel powltris i'r sawl oedd yn methu cysgu. Rhai eraill wedyn yn credu fod briallu Mair

(Primula veris Primula veris,
n See cowslip.
) yn dda i'r pwrpas yma.

Wel, tybed fuoch chi'n defnyddio un o'r rhain, neu rywbeth arall ran hynny - heblaw cyfri defaid!

Gwefan Llen y Llysiau: www.llenyllysiau.com

Llythyr: Yr Herald Cymraeg, Blwch Post 202, Cyffordd Llandudno, Conwy, LL31 9ZD

e-bost: yrheraldcymraeg@dailypost.co.uk
COPYRIGHT 2007 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2007 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 Reader Opinion

Title:

Comment: 

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Jul 18, 2007
Words:289
Previous Article:Chwilota a chanfod rysait i'r bara lawr; BYD NATUR.
Next Article:Dechrau meddwl bod y camera'n trio deud rwbath bach wrtha i.
Topics:

Terms of use | Copyright © 2014 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters