Printer Friendly

Eriskin bir hastada testisin pur yolk sak tumoru: olgu sunumu / Pure yolk sac tumor of testis in an adult patient: case report.

Ozet

Eriskin pur yolk sak tumorleri cok nadir olarak gorulmektedir. simdiye kadar literaturde sinirli sayida vaka bildirilmis ve kotu prognoza sahip olduklari belirtilmistir. Pur yolk sak tumorleri cocukluk caginda en sik gorulen testis tumoru iken, eriskinde gogunlukla mikst germ huereli testis tumorlerinin bir komponenti olarak izlenmekte ve cocukluk cagi tumorlerine gore daha farkli davrams sergilemektedirler. Bu yazida, 1.5 yildir devam eden sol testikuler sislik sikayeti nedeniyle basvuran ve inguinal orsiektomi sonrasi patolojisi pur yolk sak tumoru olarak rapor edilen 22 yasindaki hasta sunulmustur.

Anahtar sozciikler: Testis; testikuler neoplazm: yolk sak tumoru.

Abstract

Adult pure yolk sac tumors are rarely seen. Until now limited number of the cases has been reported in the literature, and it was stated that they had bad prognosis. While pure yolk sac tumors are the most commonly seen testis tumor in childhood, they are observed as the component of mixed germ cell testis tumors in adults, and exhibit more different behaviour than the childhood tumors. In this report, a 22-year-old patient having the complaint of left testicular swelling for about 1.5 years and whose pathology was reported as pure yolk sac tumor after the inguinal orchiectomy has been presented.

Key words: Testis; testicular neoplasm; yolk sac tumor.

Testisin yolk sak tumorleri, prepubertal donemde en sik gorulen testis tumorleridir ve gorulme yasi ortalama 17-18 aylardir. (1) Postpubertal donemde ise genellikle mikst germ hucreli testis tumorun komponenti olarak izlenmekte olup, pur olarak eriskinlerde oldukca nadir gorulurler. (2) Allantoik membranlar veya ekstraembiryonik mezenkim yonunde diferansiasyon gosteren neoplazilerdir ve butun germ hucreli neoplazilerin %2.4'unu olustururlar. (3) Lokal invazyon yapmalarinin yaninda, hematojen yolla da yayilim gosterebilirler. Tumor belirteci olarak alfa feto protein (AFP) yuksekligi %95-l00 izlenirken ve beta insan koryonik gonadotropin ([beta]-hCG) degisikligi nadirdir. (1) Makroskopik olarak kapsulsuz, gri-beyazsari renkli, kistik veya miksoid gorunumlu kitle sek-linde olabilirler. Mikroskopik olarak Schiller-Duvall cisimcikleri izlenmesi yolk sak tumorleri icin patognomonik olarak kabul edilir. Embiryoid cisimcikler olarak da adlandirilan bu olusumlar 1-2 haftalik sito ve sinsityotrofoblastlarla cevrelenmis embriyoya benzer gorunumdedirler. (3)

Olgu sunumu

Bir bucuk yildir sol testisinde giderek buyuyen agrisiz sisIik nedeniyie 22 yasinda erkek hasta kli-nigimize basvurdu. Hastanin yapilan fizik muaye-nesindc sol skrotumda yaklacik 80x50 mm buyuklu-gunde oldukca sert, hassas olmayan kitle palpe edildi. Yapilan skrotal ultrasonografik degerlendirmede sol hcmiskrotumda 95x52 mm boyutlannda ve duzensiz konturlu heterojen yapida, kanlanmasi normal olarak izlencn ve sol testisin net olarak ayirt edilemedigi solid kitle lezyonu izlendi. Diger testis tamamen normal olarak degerlendirildi. Tumor belirteglerinin analiz sonuclan AFP icin 1210 IU/L ve [beta]-hCG icin <2 mlU/mL idi. Hasta malign testis tumoru olarak kabul edilerek sol inguinal orsiektomi operasyonu yapildi. Operasyon esnasinda tumorun cevre lara yapisiklik gosterdigi ve nekrotik oldugu izlendi. Patoloji sonucu pur yolk sak tumoru olarak rapor edildi. Operasyon sonrasi tumor evrelemesi icin yapilan bilgisayarli tomografi (BT) ile retroperitoneal bolgenin incelenmesinde, sol renal hilus seviyesinde, sol paraaortik duzlemde 17x11 mm boyutlannda hipodens noduler lezyon ve bu lezyonun superiorun-da en buyugu 11 mm capinda birkac adet lenf nodu saptandi. Interaortokaval bolgede ise milimetrik lenf nodlari gozlendi. Akcigerin BT ile incelenmesinde ise sol akciger alt lobda oncelikle infektif degisikler lehine degerlendirilen heterojen infiltrasyon alanlan ve atelektazik gorunum izlendi. Bu bulgularla hastaya 3 kur Bleomisin-Etoposit-Sisplatin (BEP) kemoterapisi verilmesi planlandi.

Patolojik degerlendirme

Makroskopik degerlendirmede testis parankiminde 65x45 mm boyutlannda dtizensiz sinirli, sari-kahverengi, hemorajik, yer yer nekrotik ve miksoid alanlar iceren tumoral lezyon izlendi. Normal testis dokusu, tumorun periferinde 30x7 mm'lik dar bir alanda gozlendi ve tumor tunika albugineaya infiltre gorunumdeydi.

Mikroskopik degerlendirmede testisten alinan cok sayida kesitin incelenmesinde, tumor genel olarak epitelyal ve 90k az miktarlarda miksoid ozellik tasiyan stromal elemanlardan olusmaktaydi. Glanduler, alveoler ve solid alanlarda tumor hucreleri, kuboidal ve poligonal karakterde, seffaf stoplazmah, belirgin nukleolltiydti (sekil 1). Mikrokistik ve nekrotik alan-lar izlenmekteydi (sekil 2). Tumor hucreleri perivas-ktiler alana yerlesip "Schiller-Duvar' cisimciklerini olusturmaktaydi (sekil 3). Ayrica intrastoplazmik ve ekstrastoplazmik yuvarlak eozinofilik "hyalin globuler" izleniyordu. Bu globuler diastaz rezistans PAS (+) boyanma gosterdi (sekil 4). Tumor birkac alanda tunika albugineaya infiltreydi ancak tunika albugineayi asmamisti. Epididim, spermatik kord ve spermatik kord cerrahi sinirda tumor izlenmedi. Vaskuler ve lenfatik nvazyon gorulmedi.

Tumorden cok sayida parca alinarak incelenmis ancak germ hucreli tumorlerin diger komponentleri-ne ait tumor gorulmemictir.

Yapilan imrnunohistokimyasal calismada; tumor, AFP ve CK ile diffuz kuvvetli (+) alfa 1 antitripsin ile (+), CD30, EMA, HMWCK ve [beta]-hCG ile (-) boyan-mistir. Histokimyasal 9ahsmada hyalin globtiler, diastaz rezistans PAS ile (+) boyanmistir.

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

Tartisma

Yolk sak tumorleri tum prepubertal testis tumor-lerinin %60'ini olusturmaktadir.(4) Eriskinde testis tumorlerinin ucte birinin komponentidir ve miksed germ hucreli tumorlerinin %10'unun baskin elementi olarak izlenir ve koryokarsinoma gibi pur olarak cok nadir gortilmektedir. (3) Eriskin yasta pur yolk sak tumorleri 90k nadir olarak gorulmektedir. simdiye kadar literaturde sinirli sayida vaka bildirilmistir. (2), (3), (5) Yetiskin ve prepubertal yolk sak tumorleri histolojik olarak ayni olsalar bile, eriskinlerde daha 90k metastaz yaptigi ve daha kotu prognoza sahip olduklan belirtil-mektedir. Bebek ve 9001klarda yuksek oranda pur olarak gorulmeleri, nadir olarak teratomatoz komponent gostermeleri ve iyi diferansiye olmalan, eriskinde ise diferansiasyonun daha az olmasi ve diger germ hucreli tumorlerle daha 90k kombine olarak izlenmeleri bu farkhligm nedeni olarak kabul edilir. (6)

Talerman (4) tarafindan 4.5 yil icerisinde saptanan 147 germ hucreli testis tumorunde yolk sak tumor komponentleri arastinlmis ve hastalarm %38'inde yolk sak komponenti saptanmistir. Ayni cahsmada 8 hastada yolk sak baskin komponent olmasina ragmen piir yolk sak tumorii hicpbir hastada rastlanmamistir. Benzer olarak Wurster ve ark.(7) calismalannda tera-tokarsinomatoz tumorlerin %37'sinde yolk sak kom-ponenti izlediklerini ve btitun yolk sak tiimorlerinin diger germ hucreli tumorlerle birlikte olduklanni bildirmislerdir.

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

Human immundeficiency virus (HIV) ile enfekte hastalarda gittikce artan sayilarda testis tumoru rapor edilmektedir. Ravi ve ark. (5) ilk olarak HIV (+) bir has-tada ptir yolk sak tumoru bildirmislerdir. Hastada 90k buyuk tumor boyutu, immunsupresyon ve metastaz olmasina ragmen, orsiektomi ve sonrasmda kemoterapi yapilmasiyla 24 ay sonunda hastahk belirtisinin olmadigini bildirmislerdir. Hastamizin yapilan HIV tarama testi negatifti.

Richards ve ark. (2) arsivlerinde bulunan retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu yapilmis eriskin pur yolk sak tumorlu 12 hasta bildirmiclerdir. Evre 1 hastahk saptanan 8 hastamn sadece birinde operasyon sonrasi 2. ayda serolojik olarak rekilrrens gozlenmis ve 3 kur BEP kemoterapisi ile hastaliksiz sagkahm elde edilmistir. Evre 2 hastalik saptanan 4 hastanin sadece birinde 2 kur adjuvan BEP kemoterapisi verilmis ve hastada tam basan saglanmistir. Geriye kalan 3 hasta ise retroperitoneal lent" nodu diseksiyonu sonrasi takip edilmeyi secmis ve bir hastada 1.5 ay sonra rekurrens ve AFP duzeyinde artis saptanmistir. Bu hastada 3 kur BEP tedavisi sonrasi 5 yillik takipte kur saglandigi gorulmtictur. Sonuc olarak yazarlar tarafindan, evre I pur yolk sak tumorlti hastalarda retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu sonrasinda %12.5 rekurrens izlenirken, evre II hastahgi olanlarda sadece retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu ile kur orani %66.6 olarak bulunmustur.

Evre I pur yolk sak tumoru, eriskinierde evre I non-seminomatoz ttimorler gibi ele ahnip tedavi edilmelidir. Hastalara yakin izlem, kemoterapi ve retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu gibi tedavi alter-natifleri sunulabilir. Gec donem rekurrensi olan yolk sak tumorlerinin aksine, yeni tani almis metastatik yolk sak tumSrleri kemosensitiftir. Bu durumdaki hastalara takip veya sinir koruyucu retroperitoneal cerrahiyi de kapsayan kabul edilebilir ve ktir sansi %98-99 olan tedavi secenekleri onerilmelidir. (2)

Sonuc olarak, nadir gorulen eriskin pur yolk sak tumoru olan olgumuza guncel literatur bilgisi dogrul-tusunda 3 ktir BEP tedavisi uyguladik ve 2 kilr son-rasi yapilan kontrollerde tumor belirtecleri normal sinirlardaydi ve abdominal BT'de patolojik boyutta lenf nodu izlenmedi. ingilizce literatur tarandiginda, olgumuzun Turkiye'den bildirilmis olan ilk vaka oldugu anlasilmaktadir.

Okar catismasi

Yazarlar, herhangi bir cikar catismasinin soz konusu olmadigini bildirmilerdir.

Kaynakiar

(1.) Ulbright TM. Neoplasms of the testis. In: Bostwick DG, Eble JN, eds. St. Louis:Mosby;1997:pp.567-645.

(2.) Foster RS, Hermans B, Bihrle R, Donohue JP. Clinical stage I pure yolk sac tumor of the testis in adults has different clinical behavior than juvenile yolk sac tumor. J Urol 2000;164:1943-4.

(3.) Talerman A. The incidence of yolk sac tumor (endodermal sinus tumor) elements in germ cell tumors of the testis in adults. Cancer 1975;36:211-5.

(4.) Talerman A. Endodermal sinus (yolk sac) tumor elements in testicular germ-cell tumors in adults: comparison of prospective and retrospective studies. Cancer 1980;46:1213-7.

(5.) Munver R, Donehower RC, Kronz JD, Polascik T1 HIV infection presenting as an unusually large pure yolk sac tumor of the testis. J Urol 2000;164:1653-4.

(6.) Baniel J, Foster RS, Einhorn LH. Late relapse of clinical stage I testicular cancer. J Urol 1995;154:1370-2.

(7.) Wurster K, Hedinger C, Meienberg 0. Orchioblastomatous foci in testicular teratoma of adults. Virchows Arch A Pathol Anat 1972;357:231-42.

Miimtaz Dada (1), Melih Sunay (l), Mehmet Buyukserbetci (1), Levent Emir (1), Elif Ozer (2), Demokan Erol (1)

(1.) Saglik Bakanligi, Ankara Egitim ve Aratirma Hastanesi, 1. Uroloji Klinigi, Ankara

(2.) Saglik Bakanligi. Ankara Egitim ye Arasbrna Hastanesi, Patoloji Bolumul Ankara

Yazisma (Correspondence): Uzm. Dr. Melih Sunay. 1. Sigorta Bloklari 10/1 Oransehri, Ankara, Turkiye.

Tel: 03125953708 e-posta: dr.m.sunay@gmail.com

doi:10.5152/tud.2010.038
COPYRIGHT 2010 Aves Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Olgu Sunumu / Case Report
Author:Dadali, Mumtaz; Sunay, Melih; Buyukserbetci, Mehmet; Emir, Levent; Ozer, Elif; Erol, Demokan
Publication:Turkish Journal of Urology
Date:Sep 1, 2010
Words:1474
Previous Article:Renal myxoma: a case report and review of the literature / Renal miksoma: olgu sunumu ve literaturun gozden gecirilmesi.
Next Article:Toplanti ve kongreler.
Topics:

Terms of use | Copyright © 2016 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters