Printer Friendly

Automatic lemmatisation for Afrikaans/Outomatiese lemma-identifisering vir Afrikaans.

Abstract

Automatic lemmatisation is a general normalisation procedure in text processing, where all inflected forms of a lexical word are normalised to a single lemma (i.e. a meaningful, uninflected base form from which more complex word forms could be formed). Traditionally, lemmatisers are developed by writing language-specific rules to identify lemmas. In this article an alternative approach is investigated, namely a machine learning approach, to develop a lemmatiser for Afrikaans (LIA: "Lemmaidentifiseerder vir Afrikaans"). An overview regarding the process of inflection in Afrikaans is provided with the aim of identifying the categories of inflection that are relevant for lemmatisation in Afrikaans. The format of the input and output is described with special reference to the nine inflectional categories for Afrikaans that the system should be able to handle. Then the task of lemmatisation as a classification task for machine learning is described, and a concise introduction to memory-based learning is provided. The development and evaluation of LIA is discussed in detail, and it is illustrated how the performance of the initial classifier is improved through feature selection and parameter optimisation. The best classifier reaches an accuracy of 92,8%. The article concludes with a view on some future work.

Key concepts:

Afrikaans feature selection inflection lemmatisation machine learning morphology natural language processing parameter optimisation text technology

Opsomming

Outomatiese lemma-identifisering ("lemmatisation") is 'n algemene normaliseringsprosedure in teksprosessering, waardeur aile geinflekteerde vorme van 'n leksikale woord herlei word na die lemma (d.i. daardie betekenisvolle, ongeinflekteerde basisvorm waaruit meer komplekse woordvorme gevorm kan word). Tradisioneel word lemma-identifiseerders gegrond op taalspesifieke reels waarvolgens lemmas geidentifiseer word. In hierdie artikel word 'n alternatiewe benadering, te wete 'n masjienleerbenadering, ondersoek om 'n lemma-identifiseerder vir Afrikaans (LIA) te ontwikkel. 'n Oorsig oor die aangeleenthede rondom fleksievorming in Afrikaans word verskaf met die doel om die fleksiekategoriee wat relevant is vir lemma-identifisering in Afrikaans te identifiseer. Hoe die toevoer- en afvoerdata van LIA daar moet uitsien, word omskryf met spesifieke verwysing na die fleksiekategoriee wat deur die sisteem hanteer moet word. Daarna word die taak van lemma-identifisering omskryf as 'n klassifiseringstaak in masjienleer en 'n bondige inleiding tot geheuegebaseerde leer word gegee. Die ontwikkeling en evaluering van LIA word vervolgens in detail bespreek en toon aan hoe die prestasie van die aanvanklike lemma-identifiseerder verbeter word deur middel van eienskapseleksie en parameteroptimalisering. Die beste klassifiseerder behaal 'n akkuraatheidsyfer van 92,8%. Die artikel sluit af met 'n vooruitskouing op toekomswerk.

Kernbegrippe:

Afrikaans eienskapselektering fleksie lemma-identifisering masjienleer morfologie natuurliketaalprosessering parameteroptimalisering tekstegnologie

I. Inleiding

Outomatiese lemma-identifisering (lemmatisation) is 'n algemene normaliseringsprosedure in teksprosessering waardeur aile geinflekteerde vorme van 'n leksikale woord herlei word na die basis/lemma/lekseem-/kanonieke vorm (Erjavec & Dzeroski, 2004; Hausser, 1999; Mitkov, 2003). So sal stoele, stoeltjie, stoeltjies en gestoel byvoorbeeld deur lemma-identifisering genormaliseer word tot stoel, terwyl stoelagtig en gestoelte as basisvorme behoue sal bly. As sodanig word lemma-identifisering binne die konteks van hierdie studie gesien as 'n vereenvoudigde vorm van morfologiese analise (Daelemans & Strik, 2002) wat spesifiek betrekking het op die fleksieprosesse in 'n bepaalde taal.

Hierteenoor sal bostaande voorbeelde met behulp van outomatiese stamidentifisering (stemming) egter almal genormaliseer word na die stam stoel; as sodanig word stamidentifisering dus beskou as die normaliseringsprosedure waardeur die stam van 'n woord geidentifiseer en onttrek word deur sowel die fleksie- as afleidingsaffikse te verwyder. Albei hierdie prosedures word algemeen in taaltegnologietoepassings gebruik, onder andere in speltoetsers, soekenjins en masjienvertaalsisteme, asook in programmatuur vir 'n algemene korpusondersoek.

'n Beperkte lemma-identifiseerder cum stamidentifiseerder vir Afrikaans, genaamd RAGEL (Reelgebaseerde Afrikaanse grondwoorden lemma-identifiseerder), is reeds aan die Noordwes-Universiteit ontwikkel en word gebruik in die Afrikaanse Speltoetser 3.0 (CTexT, 2005). RAGEL is ontwikkel deur van tradisionele, reelgebaseerde metodes (Gaustad & Bouma, 2002; Jongejan & Haltrup, 2005; Kraaij & Pohlmann, 1994; Plisson et al., 2004; Porter, 1980) van lemmaidentifisering gebruik te maak, wat behels dat taalspesifieke reels (in die vorm van reelmatige uitdrukkings) opgestel word waarvolgens lemmas geidentifiseer word. Ten spyte van maandelange ontwikkelingswerk om die reels te verfyn en te orden, behaal RAGEL 'n akkuraatheidsyfer van slegs 68% op fleksievorme.

In hierdie artikel word die geskiktheid van masjienleermetodes as alternatief tot reelgebaseerde metodes vir die ontwikkeling van 'n suiwer lemma-identifiseerder vir Afrikaans onder die Ioep geneem. Die doel van hierdie ondersoek is dus om 'n effektiewe lemmaidentifiseerder vir Afrikaans te ontwikkel wat nie net verbeter op die prestasie van RAGEL nie, maar wat ook kan meeding met internasionale voorpuntlemma-identifiseerders (vgl. byvoorbeeld Erjavec & Dzeroski, 2004; Chrupala, 2006). Hierdie masjienleergebaseerde lemma-identifiseerder vir Afrikaans staan bekend as LIA (Lemmaidentifiseerder vir Afrikaans).

In afdeling 2 van hierdie artikel word op die aard van die in- en afvoerdata van LIA gefokus; die konsep lemma word gedefinieer en daardie kategoriee van fleksie wat relevant is vir lemma-identifisering in Afrikaans word geidentifiseer. Die fokus verskuif in afdeling 3 na 'n bondige inleiding tot masjienleer, met die oog daarop om lemma-identifisering as 'n klassifiseringstaak te omskryf. Afdeling 4 beskryf die ontwikkeling en evaluering van LIA en in afdeling 5 word aandag aan toekomswerk gegee.

2. Fleksle In morfologiese analise

Ten einde 'n outomatiese lemma-identifiseerder vir 'n bepaalde taal te ontwikkel, moet deeglik besin word oor wat die invoer en afvoer van se 'n lemma-identifiseerder moet wees. Die invoer van 'n lemma-identifiseerder is normaalweg enige woordvorm in die taal, maar spesifiek ook geinflekteerde woordvorme. Die lemma-identifiseerder moet dan alle geinflekteerde woordvorme normaliseer om die lemmas, lekseme, basisvorme of kanoniese vorme (voortaan slegs lemma) van daardie woordvorme as afvoer te gee, terwyl woorde wat reeds lemmas is, onveranderd gelaat moet word. Aangesien definisies en interpretasies van die konsep lemma van taal tot taal wissel (Knowles & Don, 2004), is dit belangrik om hierdie konsep soos dit vir Afrikaans, en spesifiek in hierdie artikel prakties verstaan moet word, te omskryf.

2.1 Dle konsep lemma In Afrlkaans

In hierdie artikel word 'n lemma gedefinieer as die basiese leksikale morfeem (die kleinste betekenisvolle eenheid in die grammatika van 'n taal) wat die verskeie leksikale vorme van die morfeem verteenwoordig en wat die leksikale betekenis van die morfeem bevat (Mitkov, 2003). Die term lemma word gebruik as 'n generiese term vir die betekenisvolle, ongeinflekteerde basisvorm waaruit meer komplekse woordvorme (d.i. variante) gevorm kan word (Brits et al., 2006). Vir praktiese doeleindes kan die term lemma naastenby as sinoniem gesien word van die leksikografiese term trefwoord--d.i. daardie woord wat in 'n woordeboek se toegangstruktuur gebruik word om toegang tot verdere inligting oor die woord te verleen. Laasgenoemde word ook as bree riglyn in hierdie artikel toegepas: indien 'n bepaalde woordvorm as trefwoord in Afrikaanse handwoordeboeke se makro- of mikrostruktuur opgeneem word, word dit as 'n lemma beskou. Uitsonderings hierop word hieronder bespreek.

Hoewel hierdie definisie op die oog af eenvoudig voorkom, is die praktiese toepassing daarvan in Afrikaans ietwat meer kompleks. Die belangrikste rede hiervoor is dat daar in die Afrikaanse taalkundeliteratuur nog geen duidelike uitsluitsel is oor die aard van fleksie (in vergelyking met afleiding) en watter kategoriee van fleksie relevant vir Afrikaans is nie. Trouens, selfs in die internasionale literatuur is daar ook nog geen duidelikheid oor waar presies die onderskeid tussen fleksie en afleiding (as morfologiese prosesse) Ie nie. Crystal (1997) identifiseer fleksie byvoorbeeld as "... one of the two main categories of processes of word-formation ...", terwyl Stump (2005) daarteenoor stel: "... it is customary to distinguish inflectional morphology from word-formation ...". Stump (2005) kom tot die gevolgtrekking datons waarskynlik "... a thorough rethinking of the relation of inflection to word-formation within the coming decade" sal sien. Dit is egter vir hierdie artikel voldoende om van die algemene standpunt uit te gaan dat die onderskeid tussen fleksie en afleiding skaler eerder as absoluut is (vgl. byvoorbeeld Booij, 2007; Bybee, 1985; Dressler, 1989; Sproat, 1992; Tuggy, 1985).

Dit is dus nodig om vervolgens eers te beskryf hoe fleksie vir die doeleindes van hierdie artikel gedefinieer word, alvorens die kategoriee van fleksie geidentifiseer word. Die bespreking wat volg word telkens op funksionele eerder as teoretiese maatstawwe en kriteria gerig aangesien die doel van hierdie artikel prakties is: ons is dus op soek na praktiese kriteria en oplossings, eerder as om betrokke te raak by teoretiese herbesinning oor die verhouding tussen fleksie en woordvorming.

2.2 Fleksie In Afrikaans

Fleksie word oor die algemeen gedefinieer as die morfologiese markering van eienskappe op 'n lemma, wat 'n aantal vorme (grammatikale woorde) van daardie lemma tot gevolg het (Booij, 2007). Fleksie neem dus as invoer 'n lemma en gee as afvoer 'n vorm van dieselfde lemma wat gepas is binne 'n bepaalde grammatikale konteks (Sproat, 1992). As sodanig verwys fleksie dus na die proses waardeur verskillende vorme van dieselfde lemma gevorm word, terwyl verskillende lemmas gevorm word deur die proses van afleiding (Combrink, 1990).

Die Afrikaanse woorde honde en hondjie word byvoorbeeld beskou as twee verskillende geinflekteerde vorme van die lemma hond. Geeneen van hierdie twee verskillende vorme het huile eie inskrywings in 'n Afrikaanse woordeboek soos die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT) nie. In plaas hiervan word albei vorme onder die inskrywing vir die lemma hond genoem. Daarteenoor kan die woord hondagtig beskou word as 'n produk van afleiding, aangesien dit 'n nuwe lemma tot gevolg het.

Oor wat die kriteria vir fleksie is, bestaan daar in die literatuur geen ooreenstemmigheid nie. Vergelyk byvoorbeeld Tabel 1, waar 'n opsomming gegee word van kriteria vir fleksie wat deur enkele leidende teoretici identifiseer word en waaruit duidelik blyk dat daar geen klarigheid is oor watter kriteria vir fleksie aangele moet word nie. Ook uit die Afrikaanse taalkundeliteratuur blyk dit dat die kriteria vir fleksie in Afrikaans steeds 'n kontroversiele saak is (Jenkinson, 1993; Kempen, 1969). Volgens De Villiers (1973) kan die skeiding tussen fleksie- en afleidingsformanse as geldig vir baie Europese tale beskou word, maar dit verskil tog van taal tot taal. Afrikaans het volgens hom byvoorbeeld weinig fleksieformanse, terwyl klassieke Grieks en Latyn weer ontsaglik baie het (vgl. ook Van Schoor, 1983). Hierteenoor verwerp Combrink (1974) die term fleksie vir Afrikaans geheel en al wanneer hy dit beskryf as 'n "nikswerd Latinisme".

Behoudens hierdie onsekerheid is die outeurs wel van mening dat die volgende praktiese kriteria met die oog op outomatiese lemmaidentifisering vir fleksie aangele kan word:

* Fleksie verander nie die woordsoortkategorie van 'n lemma nie. In die voorbeeld hierbo is hond, honde en hondjie almal selfstandige naamwoorde, terwyl hondagtig (afgelei van hond) 'n byvoeglike naamwoord is. Die uitsondering op hierdie reel is die deelwoord, wat byna deurgaans in die internasionale literatuur as fleksie beskou word (vgl. byvoorbeeld Booij, 2007). Met betrekking tot Afrikaans merk Van Schoor (1983) tereg op dat deelwoorde "uit Nederlands na ons toe gekom [het], en daar was huile natuurlike fleksievorme". Ofskoon 'n mens affikse wat deelwoorde vorm sinchronies as afleidingsaffikse kan sien, beskou ons binne die konteks van hierdie artikel daardie affikse, wat die swak voltooide deelwoord in Afrikaans vorm (bv. gerooster en gesegmenteerd), as fleksieaffikse. Sterk voltooide deelwoorde (bv. geswore of genome) en onvoltooide deelwoorde (bv. huilend of laggend) word dan nie as fleksie hanteer nie; in toekomswerk moet daar wel hieraan aandag geskenk word.

* Fleksie kom na afleiding voor. In die woord hondagtige kom die fleksiesuffiks -end die afleidingsuffiks -agtig voor; afleiding vind dus voor fleksie plaas. Vir aile praktiese doeleindes kan 'n mens dus van die veronderstelling uitgaan dat fleksieaffikse op die periferie van woorde sal voorkom. In Afrikaans bied saamgestelde werkwoorde (bv. voorkom en onderdompel) 'n uitdaging, aangesien die fleksieprefiks ge-in hierdie gevalle aan die kern van die samestelling verbind en dus tussen die twee stamme voorkom (soos in voorgekom en ondergedompel). Dieselfde geld ook vir samekoppelings wat 'n ampshoedanigheid aandui, soos adjudante-generaal of kwartiermeesters-generaal.

* Fleksie lewer nie nuwe leksikoninskrywings nie. Indien van die veronderstelling uitgegaan word dat woordeboeke 'n inventaris is van die leksikon, kan 'n mens stel dat fleksie nie nuwe trefwoorde in 'n woordeboek oplewer nie. Dusdanig sal geswel (PST-swel) nie as 'n trefwoord in woordeboeke verwag word nie, terwyl geswel (NR-swel) wel as leksikoninskrywing sou kon voorkom. (1)

2.3 Kategoriee van fleksie in Afrikaans

Teen bostaande agtergrond moet nou besluit word watter fleksiekategoriee (d.i. morfosintaktiese kategoriee; sien Booij, 2007) vir hierdie projek onderskei moet word. Oor fleksiekategoriee in Afrikaans is die Afrikaanse taalkundiges dit eweneens nie met mekaar eens nie. Vergelyk Tabel 2 waar 'n opsomming gegee word van die fleksiekategoriee wat eksplisiet as fleksiekategoriee deur sommige Afrikaanse taalkundebronne erken word. Let op dat Combrink (1974) eksplisiet daardie fleksiekategoriee wat met 'n o-teken in die tabel gemerk is, verwerp en dus geen fleksie in Afrikaans erken nie.

Te midde van hierdie verwarring in die literatuur, is besluit om twee beginsels aan te Ie wanneer besluit word oor watter fleksiekategoriee in hierdie artikel hanteer moet word:

* die kategorie moet ten minste deur meerdere bronne as 'n moontlike fleksiekategorie erken word; en

* die kategorie moet ten minste aan die bree kriteria voldoen soos in 2.2 hierbo geidentifiseer.

Uit Tabel 2 blyk dit dat die vorming van meervoude, die vergelykende trap, die oortreffende trap, verlede tyd en die attributiewe vorm van adjektiewe deur ten minste sewe van die elf bronne as fleksieprosesse erken word. Verder word ook in ten minste vier bronne die vorming van verkleining en die deelsgenitief as fleksieprosesse erken. AI hierdie kategoriee voldoen ook aan die kriteria gestel in 2.2. Vir doeleindes van hierdie artikel word al hierdie kategoriee sondermeer as fleksiekategoriee erken.

Twee uitsonderings op bogenoemde beginsels word gemaak, te wete op die swak verlede deelwoord (sien argument hierbo) en die infinitiewe vorm van die werkwoord (byvoorbeeld ete in iets te ete). Laasgenoemde is onses insiens waarskynlik een van die suiwerste vorme van fleksie in Afrikaans, aangesien dit byna aan al die kriteria in Tabel 1 voldoen (miskien met die uitsondering van produktiwiteit, sinchronies gesien). Aanduiding van negatiwiteit (NEG--bv. onmoontlik of nie-nakoming), die inchoatief (INCH--bv. ontbrand), intensivering (INTS--bv. oeroud of aartslelik), geslag (F--bv. kelnerm of werkster) en oorganklikheid (TR--bv. bevaar of begaan) word nie in hierdie artikel hanteer nie, aangesien daar onses insiens tans nie genoeg teoretiese bewyse is om dit as fleksiekategoriee te erken nie. Ons hoop dat teoretiese debatvoering in die Afrikaanse taalkunde in die toekoms meer duidelikheid hierop sal werp; vir die huidige moet egter volstaan word met keuses wat enigsins arbitrer mag voorkom, maar wat ten minste verantwoord binne die raamwerk en beginsels van hierdie artikel blyk te wees. (2)

Om saam te vat: die volgende nege kategoriee van fleksieaffikse word vir doeleindes van hierdie artikel gedefinieer:

* Meervoud (PL)--byvoorbeeld tafels, honde, medici, stadia, kwajongens, woorde, ensovoorts

* Verkleining (DIM)--byvoorbeeld tafeltjie, hondjie, boompie, kassie, ensovoorts

* Vergelykend trap (CMPR)--byvoorbeeld interessanter, leliker, ensovoorts

* Oortreffende trap (SUP)--byvoorbeeld interessantste, lelikste, ensovoorts

* Attributief (ATTR)--byvoorbeeld interessante persoon of lelike meisie

* Deelsgenitief (GEN)--byvoorbeeld iets interessants of iemand leliks

* Verlede tyd (PST)--byvoorbeeld geskop, omgekantel, ensovoorts

* Swak verlede deelwoord (PART)--byvoorbeeld gemengd, gekwalifiseerd, ensovoorts

* Infinitief (INF)--byvoorbeeld iets te drinke of iets te ete

LIA word dus afgerig om die woorde te herken waaruit hierdie nege verskillende fleksiemorfeemklasse verwyder behoort te word, om sodoende die betrokke woord se lemma te identifiseer. Woorde wat vormlik ooreenkom met hierdie kategoriee word gebruik as afrigtingsdata tydens die masjienleerproses.

3. Masjienieer

3.1 Inleiding

Die veld van masjienleer het te make met die konstruksie van rekenaarprogramme wat outomaties verbeter (leer) met ondervinding (Mitchell, 1997; Witten & Frank, 2000; Schapire, 1992; Aloaydin, 2004; Nilsson, 1996). Masjienleer is gebaseer op die idee dat voorspellings oor die uitslag van toekomstige gebeure gemaak kan word deur die uitslag van soortgelyke gebeure in die verlede te bestudeer. Voorbeelde van suksesvolle masjienleergebaseerde stelsels wat reeds ontwikkel is, sluit in voertuie wat hulself kan bestuur, finansiele instansies wat vorige transaksies gebruik om die kredietrisiko's van kliente te bepaal, asook verskeie toepassings op die gebied van natuurliketaalprosessering (Witten & Frank, 2000). Bogenoemde probleme is moeilik om op te Ios met "statiese, onleerbare stelsels", maar dit is makliker om op te Ios met masjienleer, aangesien masjienleer geskik is om probleme op te Ios op terreine waarvan ons geen of min deskundigheid het of waar ons sukkel omons deskundigheid te verduidelik (Schapire, 1992). Dit is ook die geval met lemma-identifisering waar mense oor die deskundigheid beskik om lemmas te identifiseer, maar dit moeilik vind om die proses te verduidelik of reels daarvoor neer te le.

Die masjienleerproses kan soos volg gedefinieer word:
  'n Rekenaar leer vanuit ondervinding O, ten opsigte van 'n
  sekere tipe taak T en prestasie-aanwyser P, as die prestasie in
  taak T, soos gemeet deur P, verbeter met ondervinding O
  (Mitchell, 1997).


Hierdie definisie impliseer dat 'n masjienleerprobleem uit drie basiese komponente moet bestaan, naamlik 'n taak (T), prestasieaanwyser (P) en 'n bron van ondervinding ((O). Die volgende ooreenstemmende komponente word gedefinieer vir die taak van lemmaidentifisering:

* T: Lemma-identifisering

* P: Persentasie woorde waarvan die lemma korrek geidentifiseer is

* O: Databasis met korrek geidentifiseerde lemmas

Om op hierdie manier te leer, kan verskeie masjienleertegnieke gebruik word, byvoorbeeld besluitnemingsbome, neurale netwerke en geheuegebaseerde leer. Daar is reeds aangetoon dat geheuegebaseerde leer geskik is vir natuurliketaalprosesseringstake (Gustafson et al., 1999; Baldwin & Bond, 2003; Van Halteren et al., 1998), en daarom word geheuegebaseerde leer in hierdie artikel gebruik.

3.2 Geheuegebaseerde leer

Geheuegebaseerde leer is 'n direkte afstammeling van die klassieke k-Naastebuurpunt-benadering (k-Nearest Neighbour; k-NN) tot die klassifikasieproses, k-NN is 'n kragtige patroonklassifikasie-algoritme en is die mees basiese geheuegebaseerde metode. Die veronderstelling in k-NN is dat al die gevalle van 'n sekere probleem voorgestel kan word as punte in 'n n-dimensionele ruimte. Die naaste buurpunte van 'n nuwe geval word bereken deur 'n sekere afstandsformule [] (X,Y) te gebruik. Die klas (kategorie) van die nuwe geval word toegeken deur te kyk na die klas wat die meeste onder die naaste bure voorkom (Wagacha, 2004).

Geheuegebaseerde leer is uiters geskik vir natuurliketaalprosesseringstake, omdat elke geval in die afrigtingsdata as ewe belangrik tydens die klassifikasieproses beskou word en uitsonderings is net so belangrik soos die algemene reel (Daelemans et al., 1999). TiMBL (Tilburg Memory Based Learner), 'n geheuegebaseerdemasjienleerstelsel, word gebruik in die ontwikkeling van LIA.

3.3 TIMBL

TiMBL is spesifiek ontwikkel met die oog daarop om natuurliketaalprosesseringstake soos lemma-identifisering te verrig. TiMBL kan 'n verskeidenheid masjienleeralgoritmes toepas (Daelemans et al., 2004). Elkeen van hierdie algoritmes kan ook op verskeie maniere verstel word om beter prestasie te lewer.

In hierdie artikel word lemma-identifisering gedefinieer as 'n klassifiseringstaak, waar aan elke Afrikaanse woord 'n klas toegeken word waarvolgens die betrokke woord se lemma geidentifiseer kan word. LIA is dus 'n klassifiseerder wat op TiMBL gebaseer is.

4. LIA: Lemma-identifiseerder vir Afrikaans

4.1 Ontwikkelingsproses en evalueringsmaatstawwe

Die eerste stap in die ontwikkelingsproses van LIA behels dat die stelsel afgerig word met afrigtingsdata. Tydens hierdie proses word verskeie statistiese berekenings wat as hulpmiddels tydens die klassifikasieproses dien, op die data gedoen. In die volgende stap word die datageheue gestoor as 'n aantal datapunte waarvolgens die evaluasiegevalle geklassifiseer word met behulp van die algoritme wat gekies word. Die laaste stap in die proses behels dat die lemmas van die evaluasiegevalle geproduseer word, afhangende van die klas wat tydens klassifikasie toegeken is.

Vir elke klas in die evaluasiedata kan 'n matriks opgestel word, soos in Figuur 1 waar elke klassifikasie in een van die vier kategoriee van hierdie matriks ingedeel kan word (Daelemans et al., 2004).

[FIGURE 1 OMITTED]

Veronderstel die betrokke klas is Lge>. Die WP (ware positiewes) bevat die aantal gevalle wat behoort aan klas Lge> en wat korrek geklassifiseer is as klas Lge>. Die VP (valse positiewes) bevat die aantal gevalle wat aan 'n ander klas as klas Lge> behoort, maar wat verkeerdelik as klas Lge> geklassifiseer is. Die VN (valse negatiewes) bevat die aantal gevalle wat aan klas Lge> behoort, maar waaraan daar verkeerdelik 'n ander klas toegeken is. Die WN (ware negatiewe) is die aantal gevalle wat nie aan klas Lge> behoort nie, en wat ook nie as klas Lge> geklassifiseer is nie. Hierdie vier klassifikasiemoontlikhede, asook die totale aantal negatiewes (N=VP+WN) en positiewes (P=WP+VN), stel 'n mens in staat om die volgende gevorderde prestasiemetrieke te definieer:

Presisie (Akkuraatheid)

Pr esisie = WP / WP + VP

Herroeping, of True positive rate

Herroeping = WP / P

f-telling

Die f-telling is die harmoniese gemiddelde van herroeping en presisie (Van Rijsbergen, 1979). Dit is 'n formule wat algemeen gebruik word om presisie en herroeping op te som as een prestasieaanwyser. Die formule vir die berekening van die f-telling is die volgende:

F - telling = 2 x presisie x herroeping/presisie + herroeping

Aangesien uitvoersnelheid ook ter sake is in die ontwikkeling van 'n effektiewe sisteem soos 'n lemma-identifiseerder, word die snelheid in aile eksperimente ook gemeet (in sekondes).

Met betrekking tot evalueringsmetodologie word deurgaans gebruik gemaak van N-voudige kruisvalidering, wat behels dat die datastel telkens in N gelyke dele verdeel word. Daar word dan N aantal eksperimente uitgevoer, waartydens een van die dele vir evaluasie gebruik word, terwyl die oorblywende N-1 dele as afrigtingsdata gebruik word. In hierdie geval is daar besluit om 'n tienvoudige kruisvalidering te gebruik.

Soos reeds genoem, verbeter masjienleerstelsels met ondervinding. In die geval van LIA is hierdie "ondervinding" gebaseer op die hoeveelheid data waarmee die stelsel afgerig word. Die veronderstelling is dat LIA se akkuraatheid sal toeneem soos wat die hoeveelheid afrigtingsdata vermeerder. Soos blyk uit 4.2 hieronder, is die probleem met hierdie veronderstelling egter dat die annotasie van data 'n uiters tydrowende proses is; daar moet dus metodes gevind word om hierdie proses te versnel ten einde 'n sisteem te skep wat goeie prestasie lewer met so min moontlik data. Dit kan gedoen word deur onder andere relevante eienskappe (features) vir die data te identifiseer (sien 4.3), of deur die parameters van die masjienleeralgoritme te optimaliseer (sien 4.4).

4.2 Afrigtingsdata

Die afrigtingsdata vir LIA is onttrek uit die leksikon van Afrikaanse Speltoetser 3.0 (CTexT, 2005) wat uit meer as 350 000 Afrikaanse woorde bestaan. AI die woorde wat vormlik ooreenstem met die gedefinieerde fleksiemorfeme (bv. alle woorde wat met die string gebegin), tesame met ongeveer 'n ewe groot hoeveelheid negatiewe gevalle (woorde wat nie vormlik met die gedefinieerde fieksiemorfeme ooreenstem nie), is deur middel van eenvoudige stringpassing uit die leksikon onttrek om as afrigtingdata te dien. Hierdie proses het uiteindelik 72 226 woorde opgelewer, wat vervolgens handmatig deur assistente geannoteer is om as afrigtingsdata te dien. Hierdie proses het ongeveer drie maande geduur.

Vervolgens is 'n totaal van 271 klasse outomaties vanuit hierdie data afgelei deur middel van vergelykings tussen die oorspronklik woorde en hulle ooreenstemmende lemmas. Die klasse dui die transformasie aan wat elke woord moet ondergaan ten einde die taalkundigkorrekte lemma van die betrokke woord te onttrek. Die klasse spesifiseer die karakterstring wat verwyder moet word (bv. -tjie of ge-), die posisie van die karakterstring (bv. L (links), R (regs) of M (middel)), asook die moontlike string karakters wat die oorspronklike karakterstring moet vervang (bv. -ot wat -te moet vervang om bote te verander na boot). Indien 'n woord alreeds 'n lemma is, word klas 0 daaraan toegeken, wat aandui dat die betrokke woord geen transformasie tydens die lemma-identifiseringsproses moet ondergaan nie. Hierdie annotasieskema lewer klasse soos in die laaste kolom van Tabel 3.

'n Sektordiagram van die frekwensie van die klasse in die afrigtings-data word in Figuur 2 aangetoon. Die klasse verteenwoording nie linguistiese kategoriee nie, maar kategoriee van stringtransformasies wat nodig is om lemmas te herwin. So, byvoorbeeld, moet 'n mens nie uit Figuur 2 die afleiding maak dat die morfeme -s en -e ongeveer eweveel in die afrigtingsdata voorkom nie; as aile ander klasse waar die suffiks -e voorkom (bv. Rte>- soos in katte of Rke>--soos in rakke) in berekening gebring word, sal dit blyk dat die suffiks -e 'n veel hoer voorkomsfrekwensie het as enige van die ander fleksiemorfeme.

'n Uittreksel uit LIA se afrigtingsdata wat regs belyn is, word in Figuur 3 voorgestel. Elke eienskap van die betrokke woord (d.i. letters as eienskappe) word geskei met 'n komma, terwyl die klas in die laaste posisie aangedui word. Die rede waarom daar voor elke woord 'n aantal strepies is wat ook as eienskappe dien, is omdat TiMBL vereis dat elke geval 'n gelyke aantal eienskappe moet he. Soos wat uit Figuur 3 gesien kan word, het elke afrigtingsgeval dus twintig eienskappe, ongeag die oorspronklike lengte van die woord. Die rede hiervoor is dat die meerderheid van die woorde in die data (97,79%) uit twintig of minder letters bestaan.

[FIGURE 3 OMITTED]

'n Eerste weergawe van LIAis afgerig met die afrigtingsdata soos in Figuur 3 en met die verstekinstellings van TiMBL. 'n Akkuraatheidsyfer van 88,61% is behaal (sien Figuur 4), wat 'n aansienlike verbetering is op die akkuraatheidsyfer van 68% van RAGEL. Figuur 4 toon aan hoe die akkuraatheid van LIA verbeter soos wat die aantal gevalle in die afrigtingsdata vermeerder (d.i. van 500 tot 72 226 afrigtingsgevalle).

Aangesien data-annotasie 'n tydrowende en duur proses is, is besluit om nie die afrigtingsdata verder uit te brei nie en eerder op alternatiewe metodes te fokus om die beskikbare data meer effektief aan te wend om sodoende die akkuraatheid van die stelsel te verhoog.

[FIGURE 4 OMITTED]

Vir die doeleindes van hierdie artikel, is besluit om die moontlikhede te ondersoek oto die akkuraatheid te verhoog deur eienskapselektering en parameteroptimalisering. Weens die feit dat daar 'n wedersydse afhanklikheid tussen eienskapselektering en parameterinstellings bestaan, is besluit om in die eksperimente slegs 'n beperkte hoeveelheid eienskappe te beskou, tesame met al die moontlike parameteropsies. Hierdie eksperimente word in die volgende subafdelings bespreek.

4.3 Elenskapselekterlng

Die rede waarom besluit is om met eienskapselektering te eksperimenteer, is om meer inligting in die afrigtingdata aan die klassifiseerder te verskaf sodat die akkuraatheid van die stelsel verhoog kan word. Woordsoortinligting kan byvoorbeeld tot die afrigtingsdata toegevoeg word om as addisionele inligting te dien. Erjavec en Dzeroski (2004) meen selfs dat "[u]nambiguous lemmatization of words in running text is only possible if the text has been tagged with morphosyntactic information". Aangesien daar tans nog nie 'n woordsoortetiketteerder met 'n hoe akkuraatheid vir Afrikaans bestaan nie, is besluit om met eienskapsposisionering sowel as addisionele eienskappe in plaas van woordsoortinligting, te eksperimenteer. EIk van die eksperimente is aanvanklik onafhanklik van die ander uitgevoer ten einde te bepaal wat die invloed van elke verandering is.

4.3.1 Eienskapsposislonering

Aangesien die meeste fleksieaffikse in Afrikaans aan die regterkant van die woord voorkom (d.i. suffikse), is uit die staanspoor besluit om die data regs te belyn soos in Figuur 3. Op hierdie wyse kon daarin geslaag word om te verseker dat die eienskappe wat die fleksiesuffikse aandui altyd op dieselfde posisies is. Mondjie en kwylmondjie se jie-eienskappe kom byvoorbeeld telkens op eienskapsposisies 18, 19 en 20 voor. Dit verseker dat LIA kon leer dat daar 'n ooreenkoms tussen mondjie en kwylmondjie bestaan. Ten einde voorsiening te maak vir die prefiks ge-, kan die data ook links belyn word. Indien die afrigtingsdata egter links belyn word, daal die akkuraatheid van 88,60% tot 60,35% (met TiMBL se verstekinstellings).

'n Algemene fout wat LIA maak, is dat die klasse van woorde soos geabsorbeerde (klas: Lge>Rde>) verwar word met die klasse van woorde soos verdofde (klas: Rde>). Die rede hiervoor is dat woorde wat se klasse Lge>Rde> is, se fleksieprefiks ge- telkens ook op verskillende eienskapsposisies voorkom wanneer die data regs belyn is. Ten einde hierdie verwarring uit te skakel en te verseker dat woorde se unieke eienskappe deurentyd op ooreenstemmende eienskapsposisies voorgestel word, is besluit om die data voor te stel soos in Figuur 5 aangetoon word. Indien die string ge- aan die begin van 'n woord voorkom (bv. gedans of geldwolf), word die deel van die string links belyn, terwyl die res van die string regs belyn word. Indien die string -ge- in die middel van 'n woord voorkom (bv. ondergedompel of omgewing), word die ge op posisies 6 en 7 geplaas, terwyl die voorafgaande string links en die daaropvolgende string regs belyn word. Aile ander gevalle word regs belyn. Hierdie voorstelling van die data verbeter die akkuraatheid van LIA vanaf 88,60% tot 91,197%.

[FIGURE 5 OMITTED]

4.3.2 Toevoeglng van addlslonele eienskappe

* Letters as eienskappe

Aanvanklik is elke geval in die afrigtingsdata beperk tot 'n maksimum van twintig eienskappe. Aile woorde wat uit meer as twintig karakters bestaan, is verkort sodat dit in die bestek van twintig eienskappe voorgestel kon word. Die eerste drie karakters van die woord belastingbetalersforums (wat uit 23 karakters bestaan) is byvoorbeeld verwyder sodat die woord in twintig eienskappe kon inpas. Die oorbodige karakters is nie in aile gevalle net bloot aan die begin van 'n woord verwyder nie. In plaas hiervan is die klas van die betrokke woord as 'n aanduiding gebruik van die posisie binne die woord waar die oorbodige karakters verwyder moet word. Woorde wat met die string ge- begin, is byvoorbeeld verkort deur die oorbodige karakters aan die einde van elke woord te verwyder. Die eienskappe van die woorde in die afrigtingsdata is op hierdie manier verminder sodat die inherente grammatiese struktuur van die woorde in die data behou kon word, aangesien dit 'n voorvereiste vir effektiewe lemma-identifisering is.

Die langste woord in die afrigtingsdata is geestesgesondheidshersieningsraadslede, wat uit 38 karakters bestaan. Ten einde enige verlies aan inligting te voorkom (d.i. lang woorde wat gereduseer word om in twintig eienskappe in te pas), is die aantal eienskappe verhoog vanaf twintig tot 38. Hierdie stap het die akkuraatheid van die stelsel marginaal verbeter, alhoewel dit die uitvoersnelheid ingrypend verleng het. Die moontlikheid om met 38 eienskappe te werk, is egter nie dadelik laat vaar nie, aangesien daar verwag is dat beter resultate later met parameteroptimalisering (sien 4.4) behaal kon word.

* Lettergrepe as eienskappe

Aangesien die lettergreepstruktuur van woorde 'n aanduiding kan wees van die morfologiese struktuur van die betrokke woord (bv. die prefiks ge- wat 'n afsonderlike sillabe vorm), is besluit dat inligting oor die lettergreepstruktuur van woorde 'n moontlike hulpmiddel kan wees in die lemma-identifiseringsproses. Daar is aanvanklik geeksperimenteer met die idee om lettergrepe by te voeg as 'n eienskap in die afrigtingsdata (sien voorbeelde in Figuur 6), maar dit het die klassifiseringsnelheid nadelig beinvloed. Daarna is dus besluit om slegs die aantal letters in die lettergrepe as 'n addisionele eienskap by te voeg (sien voorbeelde in Figuur 7). Die gevolg van hierdie stap was dat die akkuraatheid vanaf 88,62% toegeneem het tot 90,39%.

[FIGURE 6 OMITTED]

[FIGURE 7 OMITTED]

* Waarskynlikheid van die laaste letter

Soos reeds aangedui is, bestaan die oorgrote meerderheid van Afrikaanse fleksieaffikse uit suffikse. In Afrikaans word meervoude byvoorbeeld meestal gevorm deur die letters s of e aan die einde van selfstandige naamwoorde by te voeg. Die laaste letter waarop 'n woord eindig, kan dus moontlik as aanduiding dien of 'n woord alreeds 'n lemma is of nie ('n woord wat byvoorbeeld op 'n -s of -e eindig, is meer waarskynlik geinflekteer as 'n woord wat op 'n -t eindig). Op grond hiervan is besluit om 'n addisionele eienskap by die afrigtingsdata te voeg, wat gebaseer is op die waarskynlikheid dat die woord geinflekteer is of nie. Dit word afgelei van die laaste letter waarop die woord eindig. 'n Uittreksel van die waarskynlikhede wat met sommige letters geassosieer word, word in Tabel 4 aangetoon.

Die waarskynlikhede in Tabel 4 is bereken deur die aantal geinflekteerde woorde in die afrigtingsdata wat op die betrokke letter eindig te deel deur die totale aantal woorde in die afrigtingsdata wat op die betrokke letter eindig. Hierdie waarskynlikhede is slegs by die evaluasiedata bygevoeg en nie by die afrigtingsdata nie. In die plek hiervan is 'n eienskap by die afrigtingdata bygevoeg met 'n waarde van 1 as die betrokke geval 'n geinflekteerde woord is en 0 as dit reeds 'n lemma is. Die rede vir die gebruik van waarskynlikhede as addisionele eienskappe is dat die afstand tussen 'n woord met 'n hoe waarskynlikheid van fleksie in die evaluasiedata en 'n woord wat definitief geinflekteer is (fleksiewaarskynlikheid van 1), korter is as die afstand tussen 'n woord met 'n lae fleksiewaarskynlikheid en 'n geinflekteerde woord. Die afstand tussen die geval 0.7527,k,o,p,l,a,m,p,e in die evaluasiedata byvoorbeeld en die geval 1,s,e,i,n,l,a,m,p,e in die afrigtingsdata, is korter as die afstand tussen 0.1733,o,l,i,e,l,a,m,p en 1,s,e,i,n,l,a,m,p,e. Die byvoeging van hierdie addisionele eienskap het 'n aansienlike positiewe invloed op die akkuraatheid (91,20%) gehad, maar dit het ook die klassifiseringsnelheid nadelig beinvloed (sien resultate in 4.4).

4.4 Parameteroptlmallserlng

Die optimalisering van algoritmes en parameters is een van die belangrikste take wanneer toepassings ontwikkel word wat van masjienleer gebruik maak. Dit is algemeen bekend dat 'n groot variasie in die effektiwiteit (ten opsigte van akkuraatheid, klassifiseringsnelheid en geheuegebruik) van geheuegebaseerde leersisteme met die gebruik van verskillende algoritme- en parameterinstellings waargeneem kan word (Daelemans & Van den Bosch, 2005). LIA is in hierdie opsig geen uitsondering nie en die optimalisering van die masjienleeralgoritmes wat deur LIA gebruik word, word as een van die belangrikste prosesse in die ontwikkeling van LIA beskou.

Die standaardmanier om die beste instellings te verkry, is deur middel van 'n volledig omvattende soektog. 'n Volledig omvattende soektog behels dat die stelsel met elkeen van die verskillende kombinasies van klassifikasiealgoritmes en parameters afgerig word. Hierdie volledig omvattende soektogte is baie "duur" in terme van rekenaarhulpbronne, aangesien dit baie lank neem om die stelsel met elkeen van die verskillende kombinasies af te rig. Hierdie probleem vergroot in die geval van LIA waar daar ook verskillende datavoorstellings betrokke is. Daar bestaan dus 'n behoefte aan metodes vir algoritme- en parameteroptimalisering wat ten opsigte van rekenaarhulpbronne meer effektief is.

Paramsearch 1.0 (Van den Bosch, 2004) is 'n sagtewarepakket wat hierdie probleem hanteer deurdat dit die gebruik van "duur", volledig omvattende soektogte uitskakel. Paramsearch 1.0 implementeer begrensde steekproefneming, wat behels dat daar "kompetisies" gehou word tussen die verskillende kombinasies van instellings op groterwordende datastelle, met die doel om uiteindelik die beste instelling te bepaal. Paramsearch 1.0 is gebruik in die plek van volledig omvattende soektogte om die beste instelling (in terme van akkuraatheid) vir LIA te bepaal.

Eksperimentering met Paramsearch 1.0 het aangetoon dat dit nie optimaal funksioneer in die geval van LIA waar groot hoeveelhede afrigtingsdata betrokke is nie (Groenewald, 2006). Van al die verskillende kombinasies van instellings word 99% deur Paramsearch 1.0 uitgeskakel, gebaseer op huile prestasie op slegs 2% van die geevalueerde afrigtingsdata. Sekere van hierdie instellings kon dalk beter presteer het indien die evaluasiedatastelle groter was. Die probleem Ie in die berekening van die groottes van die datastelle wat in die begrensdesteekproefnemingsproses gebruik word: die klein verskille tussen die groottes van die datastelle wat aan die begin van die begrensdesteekproefnemingsproses gebruik word, het tot gevolg dat groot hoeveelhede instellings in die begin van die proses uitgeskakel word.

Hierdie probleem, tesame met die feit dat Paramsearch 1.0 slegs vir twee van die klassifikasiealgoritmes in TiMBL beskikbaar is, het as aansporing gedien om 'n eie, "aangepaste" weergawe van Paramsearch te ontwikkel. Hierdie "aangepaste" weergawe van Paramsearch word PSearch genoem.

PSearch werk basies op dieselfde beginsels as Paramsearch. Die grootste verskille Ie egter in die metodes waarvolgens die groottes van die opeenvolgende datastelle bereken word, asook in die feit dat PSearch vir al die klassifikasiealgoritmes in TiMBL beskikbaar is. PSearch bereken die groottes van die datastelle wat in die begrensdesteekproefnemingsproses gebruik word volgens voorafbepaalde persentasies. Dit verseker dat daar beduidende verskille is in die groottes van die opeenvolgende datastelle wat in die begrensdesteekproefnemingsproses gebruik word.

Uitvoerig eksperimentering toon dat PSearch beter resultate as Paramsearch in die geval van LIA lewer (Groenewald et aL, 2007). Die nadeel van PSearch is dat dit beduidend langer as Paramsearch neem om uit te voer (weens die gebruik van die groter datastelle), alhoewel dit steeds baie vinniger neem as 'n volledig omvattende soektog. In 'n poging om die klassifiseringsnelheid te verlaag, is PSearch uitgebrei met Aktiewe leer (Active learning).

Aktiewe leer behels dat slegs sekere gevalle gekies word om as afrigtingsdata te dien, eerder as om staat te maak op gevalle wat ewekansig onttrek is. Aktiewe leer word deur PSearch ingespan tydens die generering van die datastelle wat in die begrensdesteekproefnemingsproses gebruik word. Die weergawe van PSearch wat deur middel van aktiewe leer uitgebrei is, word PSearchAL genoem. Sowel PSearch as PSearchAL is vrylik onder 'n oopbronkodelisensie by http8//ctext.p.nwu.ac.za/Produkte/Kerntegnologie%EB. html beskikbaar.

Deur parameteroptimalisering met behulp van PsearchAL te doen, kan daardie parameterinstellings gebruik word wat die beste werk vir al die verskillende weergawes van LIA se afrigtingsdata (d.i. met die verskillende eienskappe soos hierbo bespreek), om finale klassifiseerders af te rig. Die resultate van die beste klassifiseerders met die onderskeie TiMBL-algoritmes word in Tabel 5 weergegee.

Tabel 5 dui aan dat die hoogste akkuraatheidsyfer van 92,8% verkry word wanneer TiMBL se IB1 klassifikasiealgoritme gebruik word. Die waarde van hierdie resultaat blyk eers wanneer dit vergelyk word met die akkuraatheidsyfer van 68% wat deur RAGEL behaal word, of die akkuraatheid van 88,61% voor die byvoeging van addisionele eienskappe en parameteroptimalisering.

Tabel 5 dui ook aan hoe groot die verskille is tussen die uitvoersnelhede van die verskillende parameters vir elkeen van die klassifikasiealgoritmes. Hierdie resultaat impliseer dat die keuse van die beste klassifikasiealgoritmes en parameters nie net deur die akkuraatheid van die klassifiseerder bepaal word nie, maar ook deur die gebruiker se voorkeure ten opsigte van klassifiseringsnelheid.

5. Gevolgtrekking

In hierdie artikel is aangetoon hoe 'n lemma-identifiseerder vir Afrikaans ontwikkel is wat 'n akkuraatheid van 92,8% behaal, sonder dat daar van woordsoortinligting gebruik gemaak is om die afrigtingsdata uit te brei. Hierdie akkuraatheidsyfer, wat goed vergelyk met internasionale voorpuntlemma-identifiseerders (Chrupala, 2006), is bereik deur middel van eienskapselektering en parameteroptimalisering.

Toekomswerk sluit in om die afrigtingsdata met meer eienskappe uit te brei, soos byvoorbeeld woordsoortetikette, asook om voorsiening vir onvoltooide deelwoorde en sterk voltooide deelwoorde te maak. Nog 'n moontlike rigting vir toekomstige navorsing sluit in om LIA te evalueer met meer masjienleeralgoritmes om te bepaal of verdere verhogings in akkuraatheid bereik kan word. PsearchAL kan ook uitgebrei word na meer masjienleeralgoritmes en ander klassifiseringstake soos byvoorbeeld woordafbreking en morfologiese analise.

Geraadpleegde bronne

ALOAYDIN, E. 2004. Introduction to machine learning. Cambdd9e: MIT.

ARONOFF, M. & FUDEMAN, K. 2005. What is morphology? Maiden: Blackwell.

BADENHORST, B., CARSTENS, A. & VAN RENSBURG, C. 1992. Basiskursus: aspekte van die Afrikaanse taalkunde. Bloemfontein: Patmos.

BALDWIN, T. & BOND, F. 2003. A plethora of methods for learning English countability. Proceedings of the 2003 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: 73-80.

BAUER, L. 2003. Introducing linguistic morphology. 2nd ed. Edinburgh: Edinburgh University Press.

BOOIJ, G. 2006. Inflection and derivation. (In Brown, K., ed. Encyclopedia of language and linguistics. 5th ed. Oxford: Elsevier. p. 654-661.)

BOOIJ, G. 2007. The grammar of words. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.

BRITS, J.C., PRETORIUS, R.S. & VAN HUYSSTEEN, G.B. 2006. Automatic lemmatisation in Setswana: towards a prototype. South African journal of African languages, 25:37-47.

BYBEE, J. 1985. Morphology: a study of the relation between meaning and form. Philadelphia: Benjamins.

CHRUPALA, G. 2006. Simple data-driven context-sensitive lemmatization. http://www.computing.dcu.ie/~gchrupala/ Date of access: 3 Oct. 2007.

COMBRINK, J.G.H. 1974. Soek: Afrikaans se fleksie. (In Odendal, F.F., red. Taalkunde--'n lewe. Kaapstad: Tafelberg. p. 21-30.)

COMBRINK, J.G.H. 1990. Afrikaanse morfologie. Pretoria: Academica.

CROFT, W. 2003. Typology and universals. Tweede uitgawe. Cambridge: Cambridge University Press.

CRYSTAL, D. 1997. A dictionary of linguistics and phonetics. 4th ed. Oxford: Blackwell.

CTEXT. 2005. Afrikaanse speltoetser 3.0, tesourus 1.0 en woordafbreker. Potchefstroom: Noordwes-Universiteit.

DAELEMANS, W. & STRIK, H. 2002. Actieplan voor het Nederlands in de taalen spraaktechnologie, http:llwww.cnts.ua.ac.belPublicationsl2OO21DS02 Datum van gebruik: 17 Jul. 2006.

DAELEMANS, W. & VAN DEN BOSCH, A. 2005. Memory-based language processing. New York: Cambridge University Press.

DAELEMANS, W., VAN DEN BOSCH, A. & ZAVREL, J. 1999. Forgetting exceptions is harmful in language learning. Machine learning: special issue on natural language learning, 34(1-3):11-41.

DAELEMANS, W., VAN DEN BOSCH, A., ZAVREL, J. & VAN DER SLOOT, K. 2004. Reference guide to TiMBL. ilk.uvt.nl/downloads/pub/papers/ ilk0402.pdf Date of access: 25 Apr. 2007.

DE KLERK, G.J. 1968. Die morfologie van Afrikaans. (In Van der Merwe, H.J.J.M., red. Afrikaans--sy aard en ontwikkeling. Pretoria: Van Schaik. p. 169-208.)

DE VILLIERS, M. 1973. Afrikaanse klankleer. Kaapstad: Balkema.

DRESSLER, W.U. 1989. Prototypical differences between inflection and derivation. Zeitschrift fur Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung, 42:3-10.

DU TOIT, P.J. 1982. Taalleer vir onderwyser en student. Pretoria: Academica.

ERJAVEC, T. & DZEROSKI, S. 2004. Machine learning of morphosyntactic structure: lemmatising unknown Slovene words. Applied artificial intelligence, 18(1):17-40.

GAUSTAD, T. & BOUMA, G. 2002. Accurate stemming of Dutch for text classification. Language and computers, 45(1 ): 104-117.

GROENEWALD, H.J. 2006. Automatic lemmatisation for Afrikaans. Potchefstroom: North-West University. (Unpublished M.Ing. dissertation.)

GROENEWALD, H.J., VAN HUYSSTEEN, G.B. & PUTTKAMMER, M.J. 2007. Evaluating wrapped progressive sampling for automatic algorithmic parameter optimisation. (In Angelova, G., Bontcheva, K., Mitkov, R., Nikolov, N. & Nikolov, N., eds. Proceedings of recent advances in natural language processing. Bulgaria: Borovets. p. 251-255.)

GUSTAFSON, J., LINDBERG, N. & LUNDEBERG, M. 1999. The August spoken dialogue system. Proceedings of Eurospeec: 1151-1154.

HAUSSER, R. 1999. Foundation of computational linguistics: man-machine communication in natural language. Berlin: Springer.

JENKINSON, A.G. 1983. Aspekte van die morfologie van Afrikaans. Kongresreferate Linguiste Vereniging van Suider-Afrika 1983:127-149.

JENKINSON, A.G. 1986. Die diminutief: fleksiemorfeem of afleidingsmorfeem? Suid-Afrikaanse tydskrif vir taalkunde, 4(3):13-46.

JENKINSON, A.G. 1993. Die probleem van fleksie en afleiding in Afrikaans. South African journal of linguistics supplement, 18:100-122.

JONGEJAN, B. & HALTRUP, D. 2005. The CST Lemmatiser. http://cst.dk/ online/lemmatiser/cstlemma.pdf Date of access: 15 Nov. 2006.

KEMPEN, W. 1969. Samestelling, afleiding en woordsoortelike meerfunksionaliteit in Afrikaans. Kaapstad: Nasou.

KNOWLES, G. & DON, Z.M. 2004. The notion of a "lemma": headwords, roots and lexical sets. International journal of corpus linguistics, 9(1 ):69-81.

KRAAIJ, W. & POHLMANN, R. 1994. Porter's stemming algorithm for Dutch. (In Noordman, L.G.M. & De Vroomen, W.A.M., eds. Informatiewetenschap 1994: Wetenschaplike Bijdraen aan de Derde STINFON Conferentie. Tilburg: Stichting Informatiewetenschap Nederland. p.167-180.)

MITCHELL, T.M. 1997. Machine learning. Boston: McGraw-Hill.

MITKOV, R. 2003. The Oxford handbook of computational linguistics. New York: Oxford University Press.

NILSSON, N.J. 1996. Introduction to machine learning. Stanford: Stanford University.

PLISSON, J., LAVRAC, N. & MLADENIC, D. 2004. A rule based approach to word lemmatization. Proceedings of the 7th International Multi-Conference Information Society IS-2004:83-86.

PORTER, M. 1980. An algorithm for suffix stripping. Program, 14(3): 130-137.

POSTHUMUS, M.J. 1968. Morfologie. (In Van der Merwe, H.J.J.M Inleiding tot die taalkunde. Pretoria: Van Schaik. p. 101-123.)

SCHAPIRE, R.E. 1992. The analysis and design of efficient learning algorithms. Cambridge: MIT.

SPROAT, R. 1992. Morphology and computation. Cambridge: MIT.

STUMP, G.T. 2005. Word-formation and inflectional morphology. (In Stekauer, P. & Lieber, R., eds. Handbook of word-formation. Dordrecht: Springer. p. 49-71.)

TUGGY, D. 1985. The inflectional/derivational distinction. Workpapers of the Summer Institute of Linguistics at the University of North Dakota 29. Grand Forks: Summer Institute of Linguistics. p. 209-222.

VAN DEN BOSCH, A. 2004. Paramsearch 1.0 Beta Patch 24: wrapped progressive sampling search for optimizing learning algorithm parameters. (In Verbrugger, R., Taatgen, N. & Schomaker, L., eds. Proceedings of the 16th Belgian-Dutch Conference on Artificial Intelligence. Groningen: Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor Wetenschappen en Kunsten. 1 (1):31-33.)

VAN HALTEREN, H., ZAVREL, J. & DAELEMANS, W. 1998. Improving accuracy in word tagging through combination of machine learning systems. Computational linguistics, 27(2): 199-230.

VAN RIJSBERGEN, C.J. 1979. Information retrieval. London: Butterworths.

VAN SCHOOR, J.L. 1983. Die grammatika van standaard-Afrikaans. Kaapstad: Lex Patria.

WAGACHA, P.W. 2004. Instance-based learning: k-nearest neighbour, http:// www.uonbi.ac.ke/acad_depts/ics/course_material/machine_Learning/kNN. pdf Date of access: 16 Jul. 2006.

WITTEN, F. & FRANK, E. 2000. Data mining. San Fransisco: Kaufmann.

H.J. Groenewald & G.B. van Huyssteen

Sentrum vir Tekstegnologie (CTexT)

Potchefstroomkampus

Noordwes-Universiteit

POTCHEFSTROOM

E-pos: handre.groenewald@nwu.ac.za

gerhard.vanhuyssteen@nwu.ac.za

(1) Sover moontlik word deurgaans die notasiesisteem en afkortings van die "Framework for Descriptive Grammars Project" gebruik (Croft, 2003).

(2) Vir doeleindes van hierdie artikel en vir voor die hand liggende redes word kategoriee van fleksie wat nie meer produktief in Afrikaans voorkom nie, buite rekening gelaat. Dit sluit sterk verlede deelwoorde (soos gesproke en bedorwe) en ander relikte (soos soggens, desnoods, in der minne, ensovoorts) dus in hierdie artikel uit.
Tabel 1: Kriteria vir fieksie

               Booij  Booij   Bauer   Tuggy
               (2007)  (2006)  (2003)   (1985)

Fleksie is ten volle
produktief                x     x     x

Fleksie is periferaal in
vergelyking met afleiding
(d.i. fleksie kom na
afleiding voor)         x    x     x

Fleksie gebruik 'n geslote
stel affikse                    x

Fleksie verander nie
woordsoortkategorie nie     x    x     x     x

Fleksie is relevant tot
die sintaksis/grammatika    x    x     x

Fleksie is verpligtend     x    x

Die paradigma is
essensleel tot fleksie     x    x

Geinflekteerde vorme kan
nie met monomorfemiese
vorme vervang word nie               x

Fleksie is beperk in
betekenisskopus             x     x

Fleksieaffikse het
reelmatige betekenis                x     x

Fleksie veroorsaak
geringe verandering in
betekenis                           x

Geinflekteerde vorme
word oor die algemeen nie
in die leksikon gestoor nie       x

                        Aronoff &
               Stump  Sproat  Fudeman
               (2005)  (1992)  (2005)

Fleksie is ten volle
produktief                     x

Fleksie is periferaal in
vergelyking met afleiding
(d.i. fleksie kom na
afleiding voor)         x          x

Fleksie gebruik 'n geslote
stel affikse

Fleksie verander nie
woordsoortkategorie nie     x    x

Fleksie is relevant tot
die sintaksis/grammatika    x    x     x

Fleksie is verpligtend

Die paradigma is
essensleel tot fleksie     x    x

Geinflekteerde vorme kan
nie met monomorfemiese
vorme vervang word nie

Fleksie is beperk in
betekenisskopus

Fleksieaffikse het
reelmatige betekenis      x

Fleksie veroorsaak
geringe verandering in
betekenis                      x

Geinflekteerde vorme
word oor die algemeen nie
in die leksikon gestoor nie             x

Tabel 2: Fleksiekategoriee in Afrikaans

    De    Van der  Post-   De     Jenkin-
    Klerk   Walt   humus   Villiers  son
    (1968)  et al.  (1968)  (1983)   (1983)
         (1968)

PL   x     x     x     x
DIM  x
CMPR  x     x     x     x
SUP  x     x     x     x
PST  x     x     x
PART
ATTR  x     x               x
GEN            x          x
INF
NEG
INCH
F
INTS
TR

    Jenkin-  Du Toit  Van    Baden-   Com-
    son    (1982)  Schoor  horst et  brink
    (1986)       (1983)  al.    (1974)
                   (1992)

PL        x     x     x     o
DIM  x               x     o
CMPR       x     x     x     o
SUP       x     x     x     o
PST       x     x     x     o
PART            x          o
ATTR       x     x     x     o
GEN       x          x     o
INF                 x     o
NEG                       o
INCH
F
INTS
TR                  x

Tabel 3: Woorde met hulle ooreenstemmende lemmas en klasse

Woord     Lemma     Klas

geel     geel     0
geslaap    slaap     Lge
hondjie    hond     Rtjie>
bote     boot     Rte>ot
omgedraaide  omdraai    MgeRde>

Tabel 4: Waarskynlikheid van fleksie vir
woorde wat op c, d, e, p, s en t eindig

Letter  Waarskynlikheid van fleksie

c         0,0000
d         0,0946
e         0,7525
p         0,1733
s         0,6381
t         0,0710

Tabel 5: Resultate verkry met die beste parameter-
instellings en datavoorstellings vir vyf TiMBL-
klassifikasiealgoritmes

Algoritme    Datavoorstelling    Gemiddelde
                    f-telling

IB1     Eienskapsposisionering    0,923
            20
IB2     Eienskapsposisionering    0,914
            38
TRIBL     Waarskynlikheid van    0,904
         laaste letter
TRIBL2    Eienskapsposisionering    0,921
            38
IGTREE   Aantal letters in sillabe   0,809

Algoritme  Akkuraatheid  Uitvoersnelheid

IB1      0,928      17,560

IB2      0,927     340,288

TRIBL     0,910      8,888

TRIBL2     0,926      18,753

IGTREE     0,825      38,923

Figure 2: Frekwensie van klasse

0     (36414)
Ander   (9891)
Rke>   (487)
Rer>ar  (514)
Rse>   (576)
Rer>   (717)
Rste>   (1001)
Mge>   (1336)
Rte>   (1560)
Lge>   (1606)
Rs>    (9025)
Re>    (9099)

Note: Table made from pie chart.
COPYRIGHT 2008 Literator Society of South Africa
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2008 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 Reader Opinion

Title:

Comment: 

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Groenewald, H.J.; van Huyssteen, G.B.
Publication:Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies
Article Type:Report
Geographic Code:6ZAMB
Date:Apr 1, 2008
Words:7920
Previous Article:Verbal extension sequencing: an examination from a computational perspective/Werkwoordekstensleopeenvolging: 'n ondersoek vanuit 'n rekenaarmatige...
Next Article:The development of an inflected form generator for Afrikaans/Die ontwikkeling van 'n fleksievormgenereerder vir Afrikaans.
Topics:

Terms of use | Copyright © 2016 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters