Printer Friendly
The Free Library
22,710,190 articles and books

Ang kapayapaan ay pagmamahal sa kapwa.

Ang kapayapaan, ay pagmamahal sa kapwa. Ito rin ay katahimikan sa mundo. Lahat ng tao'y kahilingan ito. Sana Sana or San'a (both: sŏnä`), city (1994 pop. 954,448), capital and largest city of Yemen. The city lies inland on a high plain (alt. 7,250 ft/2,210 m) and is connected to the Red Sea port of Hodeida by road.  lang matigil na ang pag-aaway ng mga tao. Nasisira na ang ating kalikasan. Matigil na ang pag-aaway ng mga bansa. Maraming nawawala, pati buhay See also Buhay Hayaan Yumabong

The Buhay (Ukrainian: бугай) (Bugai, Buhai, Berebenytsia, Bika, Buga, Bochka) The Buhay is a percussive that originated in Western Ukraine and is classified as a friction drum.
 ng tao'y kasama rito
For the race from the fictional world of The Legend of Zelda series of video games, see The Legend of Zelda series races#Rito
For the Power Rangers villain see Rito Revolto


Rito
. Wala namang kabutihang naidudulot ang pag-aaway ng mga tao.

Ikaw, ako, tayong lahat magtulungan para makamit ang kapayapaan. Kung Küng   , Hans Born 1928.

Swiss Roman Catholic theologian. An adviser (1962-1965) during the Second Vatican Council, he was later censored by the Vatican (1979) for his rejection of papal infallibility.
 may kagalit ka sana patawarin mo siya, upang di lumala ang inyong pag-aaway at di umabot sa pagsisiraan. Kung ikaw ay isa sa gumagawa ng krimen, huwag kang matakot na sabihin ang totoo at ikaw ay patatawarin.

Kung sana lang pagbibigayan at pagmamahalan ang mangibabaw sa mundo, upang makamit ang kahilingan ng tao. Dito sa mundong ibabaw, kapayapaan sana ang mangibabaw.
COPYRIGHT 2003 Igorota Foundation, Inc.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2003, Gale Group. All rights reserved. Gale Group is a Thomson Corporation Company.

 Reader Opinion

Title:

Comment: 

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:peace & the children
Author:Sapida, Mitchelle
Publication:Igorota
Article Type:Poem
Date:Oct 1, 2003
Words:126
Previous Article:Peace is freedom from travails of war.
Next Article:Peace is the silence in the world.Related Articles
The slum behind the Sheraton; a Philippine struggle between Marcos loyalists, Marxist youth, and a woman with 2,000 eggs in her living room.
Keenan, Deborah. Good heart.
Voice of the Poet, American Wits: Ogden Nash, Dorothy Parker, Phyllis McGinley; & Robert Frost: The Voice of the Poet.
Books Briefly.
Campbell, Mary Baine. Trouble.
POETS SPEAK THEIR PEACE.
The Mountain Poems of Meng Hao-jan.
William Carlos Williams: The Voice of the Poet.

Terms of use | Copyright © 2014 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters