Printer Friendly

A case of acute pulmonary thromboembolism with a mobile thrombus in right ventricle detected with echocardiography/Ekokardiyografi ile sag ventrikulde mobil trombus tespit edilen akut pulmoner tromboemboli olgusu.

Klinik olarak pulmoner tromboemboliden (PTE) suphelenilen olgularin tumunde akciger perfuzyon sintigrafisi ve/veya pulmoner anjiografinin zamaninda uygulanmasi mumkun olamamaktadir. Transtorasik ekokardi yografi (TTE), kalp bosluklarinda trombus tanisinda oldukca onemli bir tani yontemidir. Acil serviste yatak basinda uygulanabilen TTE yontemi, PTE'li hastalarda erken tani olanagi saglayabilmektedir. Bu raporda, akut PTE klinigi gelisen bir olguda TTE ile sag ventrikul trombusunun gosteril-mesi ve PTE tanisinin dogrulanmasi anlatilmaktadir.

Asit etyolojisi arastirilmak uzere yatirilan morbid obez ve immobil olan 75 yasinda bayan hastada yatisinin 3. gununde ani nefes darligi, sirt agrisi ve senkop gelisti. Hastanin genel durumu kotu, bilinc bulanik, dispneik ve takipneik idi. Kan basinci 140/100 mmHg, nabiz 100/dakika ritmik, vucut isisi 37,4 [degrees]C, arter kan gazi hipoksik (P02: 56,6), hipokapneik (PCO2: 33) olup D-dimer 3414 mg/L olarak saptandi. Akut PTE dn tanisiyla yapilan TTE'de sag ventrikul icinde lobule mobil trombus ve orta derecede pulmoner hipertansiyon (60 mmHg) tespit edildi. (Resim 1, Video 1. Video/hareketli goruntuler www.anakarder.com'da izlenebilir). Hastaya trombolitik ve antikoagulan tedavi baslandi. Genel durum bozuklugu ne-deniyle trombektomi icin ameliyata alinamadi. Takibinde solunum sikintisi artan hasta entube edilerek mekanik ventilatore baglandi. Ancak akut olayin gelisimini izleyen 24 saat icinde exitus oldu.

Sag kalp kokenli trombuslerin gorulme olasiligi sol kalbe gore cok daha nadirdir ve siklikla mikroemboli veya masif PTE'ye yol acabildiklerinden kotu prognozludur. Bu olgularda erken tani ve acil tedavi cok onemlidir. Bu nedenle, akut PTE suphesi olan hastalarda, erken donemde ekokardiyografi yapilarak PTE tanisinin dogrulanmasi, akciger perfuzyon sintigrafisi ve/veya pulmoner anjiyografi yapilmadan fibrinolitik tedaviye baslanmasi icin zaman kazandirabilir.

[ILLUSTRATION OMITTED]

Resim 1. Ekokardiyografide sag ventrikul kavitesi icinde trombusun gorunumu

Merve Yilmaz, Esin Beyan, Uzgul Ucar *, Baris Kosan **, Ayse Arduc, Ekrem Abayli Ankara Numune Hastanesi, (3). Dahiliye Klinigi, (1). Kardiyoloji Klinigi *, (2). Dahiliye Klinigi **, Ankara, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Merve Yilmaz, Ankara Numune Hastanesi, 3. Dahiliye Klinigi, Ankara, Turkiye Gsm: +90 533 364 65 75 Fax: +90 312 508 6876 E-posta: drmerveyilmaz@gmail.com

COPYRIGHT 2008 Aves Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2008 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 Reader Opinion

Title:

Comment: 

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Yilmaz, Merve; Beyan, Esin; Ucar, Uzgul; Kosan, Baris; Arduc, Ayse; Abayli, Ekrem
Publication:The Anatolian Journal of Cardiology (Anadolu Kardiyoloji Dergisi)
Article Type:Case study
Geographic Code:7TURK
Date:Oct 1, 2008
Words:324
Previous Article:Ventriculography should be carefully monitorized/ Ventrikulografi cok dikkatli izlenmelidir.
Next Article:Interventricular septal perforation as a rare complication of temporary transvenous pacemaker/Gecici transvenoz pacemaker'in nadir bir komplikasyonu:...
Topics:

Terms of use | Copyright © 2016 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters